Andrea burgerjon kil docent biologie jcu robert tatsis ontwikkelaar biologie jcu 10 januari 2014
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

Hersenen en cognitie NIBI Conferentie 2014 PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Andrea Burgerjon-Kil, docent biologie JCU Robert Tatsis, ontwikkelaar biologie JCU 10 januari 2014. Hersenen en cognitie NIBI Conferentie 2014. Programma deze bijeenkomst. Inleiding Theorie : onderzoek naar cognitie Theorie : kenmerken van geschikte opdrachten

Download Presentation

Hersenen en cognitie NIBI Conferentie 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Andrea burgerjon kil docent biologie jcu robert tatsis ontwikkelaar biologie jcu 10 januari 2014

Andrea Burgerjon-Kil, docent biologie JCURobert Tatsis, ontwikkelaarbiologie JCU10 januari 2014

Hersenen en cognitie

NIBI Conferentie 2014


Programma deze bijeenkomst

Programmadezebijeenkomst

 • Inleiding

 • Theorie: onderzoeknaarcognitie

 • Theorie: kenmerken van geschikteopdrachten

 • Module ‘Hersenen en cognitie’

 • Ontwerpen van eeneigen les

 • Afsluiting


Onderzoek naar cognitie en cognitiestoornissen autisme adhd en schizofrenie

Onderzoeknaarcognitie en cognitiestoornissen

(autisme, adhd en schizofrenie)


Cognitie

Cognitie

Het vermogen van het centrale zenuwstelsel om aandacht te schenken aan complexe stimuli, deze te identificeren en er adequaat op te reageren

Cognitieve functies:

Taal, emotie, geheugen, bewustzijn


Hersenen en cognitie nibi conferentie 2014

Cognitiestoornissen

 • ADHD

 • Autisme

 • Schizofrenie

 • Genetisch

 • Omgevingsfactoren

 • Ontwikkelingsstoornissen


Hersenen en cognitie nibi conferentie 2014

schizofrenie

Voorbeelden van symptomen

 • Positieve symptomen

  • Wanen

  • Hallucinaties

  • Denkstoornissen

 • Negatieve symptomen

  • Afgevlakte emoties

 • Sociale/beroepsmatige disfunctie

  3 stadia

 • Voorfase

 • Psychotische fase

 • Herstelfase


Hersenen en cognitie nibi conferentie 2014

schizofrenie

 • Onderzoekaan de hersenen

  • Grootte en vorm MRI

  • Activiteit/functiefMRI of PET

  • cognitietestjes

 • Onderzoekeno.a. bij

  • 1-eiige tweelingen

   • Zonderschizofrenie

   • Concordant

   • Discordant

  • 2-eige tweelingen

   • Zonderschizofrenie

   • Discordant

 • Onderzoeken door de jarenheen


Hersenen en cognitie nibi conferentie 2014

schizofrenie

 • Hersenafwijkingen

  • Verminderdegrootte van de prefrontale cortex

  • Kleinere thalamus

  • Verkleinde hippocampus

  • Het netwerktussen de gebieden die belangrijkzijnbijcognitie is nietgoedontwikkeldbijpatienten met schizofrenie

  • Hersenvolumesz<niet-aangedanetweelinghelft< gezondetweeling

 • Genetischeafwijkingen

  • Afwijkingen in genen die betrokkenzijnbij de ontwikkeling van hersenen

 • Cognitievevaardigheden

  • lager voordatschizofreniezichopenbaart


Hersenen en cognitie nibi conferentie 2014

schizofrenie

Conclusies

 • Stoornis in de ontwikkeling van hersengebieden die met cognitietemakenhebben

 • Afgenomenhersenvolume is deelsgenetischbepaald.

 • Lagere scores op cognitievevaardighedenontstaan door de minder goedecommunicatietussen de belangrijkehersengebieden die met cognitietemakenhebben.

 • Schizofrenie is eenprogressieveaandoening


Organisatie van differentiatie ofwel waar haal ik de tijd vandaan in mijn drukke curriculum

Organisatie van differentiatie

(ofwel; waarhaalik de tijdvandaanin mijndrukke curriculum?)


Hersenen en cognitie nibi conferentie 2014

Basismodellen van differentiatie


Model 5 tempoverschillen plus verrijking

Model 5: tempoverschillenplus verrijking

 • Sommigeleerlingenwerken de regulierestof in eenhoger tempo door

 • In de uitgespaardetijdwerkenzeaanverrijking/verdieping

 • De rest van de leerlingengaatverder met herhalen

  Voorbeelden:

 • Flipping the classroom

 • Compacten en verrijken


Model 5 tempoverschillen plus verrijking1

Model 5: tempoverschillenplus verrijking

Voordelen:

+Roostertechnischweinigproblemen

+Weinig extra kosten

Nadelen:

 • Wat is de motivatievoor de leerling; waar doe ik het voor?

 • Verandering van didactischevisie van de school nodig

 • Vereistveel extra inspanning van docenten


Kenmerken van een geschikte opdracht

Kenmerken van eengeschikteopdracht


Differentiatieopdrachten

Differentiatieopdrachten

Herhalend:

 • Leerlingenherhalen de geleerdeconcepten op eenanderemanier

 • Nietmeer van hetzelfde!

  Verdiepend:

 • Stofherhaaltbepaaldeconcepten, maar gaatdieper in op de stofdanbij de eindtermen

 • Veelschoolboekenbevattenverdiependestof

  Verrijkend:

 • Diepgangbuiteneindtermen


Keuzemogelijkheden

Laatleerlingenkiezentussenopdrachten

Keuzeopdrachtenbinneneenvak (of onderwerpzoals ‘neurologie’)

Keuzemogelijkhedenbinneneenopdracht, bijv.

‘expert-methode’

Eigen (deel)vraagformuleren en beantwoorden

Open karakter van de opdracht

Keuzemogelijkheden


Indeling van de opdracht

Stelomvang vast (bijvoorbeeld 5 slu)

In grotelijnenbestaat de opdrachtuitvierdelen:

Orientatie op het onderwerp

Benodigdevakkennisvergaren

Verdieping

Product maken en presenteren

Indeling van de opdracht


1 ori ntatie op het onderwerp

Inleidendetekst (+ illustratie)

Korte tekst op grondwaarvanleerlingen de opdrachtkunnenkiezen, ziebijv. www.betadifferentiatie.nl

Aanvullendeinformatie, bijv.

Omvang

Aard van de opdracht,

Benodigdevoorkennis

Verdereinformatie over onderwerp

1. Oriëntatie op het onderwerp


2 benodigde vakkennis vergaren

Voorkennisopfrissen

via vragen of opgaven

llkannaarbehoeftedoen of overslaan

Vereistenieuwekennisvergaren

actiefzoekennaarkennis

verwerking

llkankorter of langer over ditdeeldoen

2. Benodigdevakkennisvergaren


3 verdieping

Open deel, onderzoeksachtig

Suggestiesvoorverdieping, bijv.

Onderzoeksvragen

Ontwerp

Bronnen

Variabel in omvang

Veeltijdnodigvoor ‘kennis’ vergaren?, danweinigtijdvoorverdieping

3. Verdieping


4 product en presentatie

Afronding door ‘product’ van verdieping

Teweinigverdiepingkunnendoen? Maakpresentatie over ‘vergaardekennis’(bijv. concept map, uitgewerktvraagstuk)

Presentatieaan ‘leergemeenschap’(docent + medell.), bv.

Poster

Ppt

Ontwerp

Organiseer ‘peer feedback geven’

4. Product en presentatie


Programma deze bijeenkomst1

Programmadezebijeenkomst

 • Inleiding

 • Theorie: onderzoeknaarcognitie

 • Theorie: kenmerken van geschikteopdrachten

 • Module ‘Hersenen en cognitie’

 • Ontwerpen van eeneigen les

 • Afsluiting


Module hersenen en cognitie de praktijk

Module hersenen en cognitie

(de praktijk)


Doelen van de module

Doelen van de module

Algemenedoelen

 • Kennismaken met biologischwetenschappelijkonderzoekaan de UU

 • Verrijking tov examenprogrammabiologie

 • Academischevaardigheden

  • Het opzetten van eenonderzoek

  • Het opzoeken van informatie

  • Het maken van eenwetenschappelijke poster

  • Samenwerken met leerlingen van anderescholen

   Vakinhoudelijke doelen

 • Leren wat cognitie en cognitieve vaardigheden zijn

 • De koppeling maken tussen cognitieve vaardigheden en de anatomie van de hersenen

 • De koppeling maken tussen cognitieve stoornissen en eventuele afwijkingen in de hersenen

 • - het bedenken van een onderzoek waarmee deze koppeling gemaakt kan worden


Inhoud van de module

Inhoud van de module

 • Voorbereidingsopdracht

  • Vragen over cognitie

  • Cognitietestjes

  • Algemenevragen over de werking van de hersenen

 • Dagdeel 1

  • Werken met biologie: inleiding

  • Theorie over cognitie(cognitiestoornissen/ medische beeldvorming / wetenschappelijk onderzoek)

  • Verdiepingsopdracht: wetenschappelijke poster maken aan de hand van 3 aandoeningen met cognitieve stoornissen

 • Tussenopdracht

  • Werkenaan de wetenschappelijke poster

  • Verwerken van feedback op de poster

 • Dagdeel 2

  • Demonstratiepracticum

  • Postermarkt

  • afsluiting


Cognitietestje

Cognitietestje

 • Strooptest

  • Test 1: lees zo snel mogelijk de kleuren voor met zo min mogelijk fouten

  • Test 2: benoem zo snel mogelijk de kleuren waarin de woordjes geschreven staan, met zo min mogelijk fouten


Theorie

Theorie


Basisoefening

Basisoefening


De verdiepingsopdracht

De verdiepingsopdracht


Demonstratiepracticum

Demonstratiepracticum


Posters templates

Posters: templates


Posters

Posters


Feedback van leerlingen

Feedback van leerlingen

Positievepunten

 • Afwisselendtheorie en praktijk

 • Posters maken

 • Keuzevrijheid

 • Zelfuitzoeken

 • Het krijgen van feedback op de poster

 • Het snijzaalpracticum

  Valkuilen

 • Let eropdat het programmaniettedrukwordt

  • Keuzevrijheidkosttijd

  • Leerlingenloslatenkosttijd


Programma deze bijeenkomst2

Programmadezebijeenkomst

 • Inleiding

 • Theorie: onderzoeknaarcognitie

 • Theorie: kenmerken van geschikteopdrachten

 • Module ‘Hersenen en cognitie’

 • Ontwerpen van eeneigen les

 • Afsluiting


Ontwerpen van een eigen les

Ontwerpen van eeneigen les

In groepen, mogelijke focus van de les:

 • Wetenschappelijke poster

 • Differentiatie met herhalen/verdiepen/verrijken

 • Inhoudelijk; verbindenconceptenhersenen en cognitie

 • Openheid van opdrachten

 • Combinatie van onderwerpen

 • Anders


 • Login