Velkommen til med uddannelsen
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

Velkommen til MED-uddannelsen PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Velkommen til MED-uddannelsen. MED-uddannelsens forløb. Dagens program 9.00 – 15.30. Velkomst og præsentation Test din viden MED-ideen og MED-aftalen – alt hvad man skal vide! Gruppearbejde om MED-begreberne Frokost Opgaver, roller, funktioner i MED Møder Hjemmeopgave

Download Presentation

Velkommen til MED-uddannelsen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Velkommen til MED-uddannelsen


MED-uddannelsens forløb


Dagens program 9.00 – 15.30

 • Velkomst og præsentation

 • Test din viden

 • MED-ideen og MED-aftalen – alt hvad man skal vide!

 • Gruppearbejde om MED-begreberne

 • Frokost

 • Opgaver, roller, funktioner i MED

 • Møder

 • Hjemmeopgave

 • Tak for i dag – vi ses på 2. modul!


Dagens udbytte

 • Overblik over formål og ideen med MED-aftalen

 • Kendskab til de vigtigste begreber og fokusområder i MED-aftalen

 • Styr på ansvar og opgaver i MED-samarbejdet

 • Inspiration til det videre samarbejde i eget MED

 • Fælles hjemmeopgave til udvalget


MED- og arbejdsmiljøorganisationen


MED og triogrupper


Selvejende institutioner

 • Institutioner i netværk:

  > 25 medarbejdere  LokalMED

  < 25 medarbejdere  TRIO

 • Netværksudvalg: Dialog mellem ledere og medarbejdere i forhold til netværksaftalen samt til udvikling af samarbejdet i netværket

 • Selvejende klynger:

  LokalMED i Klyngen – TRIO på enhederne


MED-aftalen i BUF

 • MED-aftalen er en ambitiøs aftale. Den vil forbedre, styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet og samarbejdet i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

 • Målsætningen er, at MED-aftalen er demokratifremmende og hæver sig over gennemsnittet af andre MED-aftaler.

 • Det helt særlige ved MED-aftalen er, at medindflydelse, medbestemmelse og medansvar er ligestillet.

 • MED-aftalen bygger på en tillidsbaseret ledelses- og samarbejdspraksis.


OBS – Arbejdsmiljø!

 • MED er et én-strenget system, hvor arbejdsmiljø indgår på lige fod med samarbejdsdelen (SU-systemet)

 • MED-aftalen indebærer hermed en opprioritering og styrkelse af arbejdsmiljøarbejdet

 • Og det betyder, at det er alle i udvalget/trioen, der har ansvar for arbejdsmiljøet – ikke kun AMR

 • Arbejdsmiljø skal inddrages i alle væsentlige beslutninger i BUF indenfor alle arbejdsfelter og på alle niveauer.


Tillidsdagsorden

 • Tillidsdagsorden er grundstenen i MED-aftalen

 • Dagsorden indebærer en styrkelse af tillidskulturen og den dialogbaserede ledelse

 • MED-aftalen vil bidrage til udvikling af tillidsdagsordenen i BUF via medbestemmelse, medindflydelse og medansvar

 • MED-aftalen kan være medskaber af tillidskulturen og dermed den ønskede kulturforandring

  • Afskaffelse af krav og regler

  • Pejlemærker

  • Forenkling af planer og strategier


Stærk, tydelig og professionel ledelse

En stærk, tydelig og professionel leder:

 • Har tillid til sine medarbejdere og er bevidst om sin ledelsesrolle og sin ledelsesadfærd

 • Skaber tydelige grundlag for sine beslutninger

 • Tager sine medarbejdere med på råd

 • Skjuler ikke ubehagelige beslutninger, men tør sige tingene, som de er

 • Tør lade sig repræsentere af andre, og kan repræsentere sin enhed i professionelle sammenhænge


Professionel uenighed

 • Vi har forskellige fagligheder, og det har værdi for kulturen, hvis alle fagligheder kommer i spil

 • På den måde kan vi fremme den faglige kreativitet og skabe rum til forskelligheder

 • Der skal være plads til en åben, aktiv og fordomsfri dialog

 • Vi skal turde sige vores mening om forhold på arbejdspladsen, og vi skal lytte til hinandens meninger

 • VI skal turde udfordre hinanden

 • Der skal være plads til at være fagligt uenige, og det er lederens opgave at skabe rum til den professionelle uenighed


Summeøvelse tillid - stærk og tydelig ledelse - professionel uenighed

 • Hvordan er det hos jer?

 • Hvad er vigtigst?

 • Hvad er sværest?


MED-begreberne

Hvordan kobles tillid, stærk, tydelig ledelse og professionel uenighed til medansvar, medindflydelse og medbestemmelse i MED-aftalen?


MEDansvar

 • Medansvar er et begreb, som BUF har valgt at ligestille med medindflydelse og medbestemmelse

 • Kernen i medansvar er den gensidige forpligtelse

 • Medansvar gennemsyrer således hele MED-aftalen og ambitionerne heri


MEDansvar

 • Både ledelse og medarbejdere har ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø

 • Det indebærer en fælles forpligtelse i MED-samarbejdet og forudsætter engagement og mod til at deltage og formidle relevante synspunkter

 • Både medarbejdere og ledere skal tage ansvar for at bakke aktivt op om de beslutninger, I træffer i fællesskab – også når beslutningen strider mod egne overbevisninger


MEDindflydelse & MEDbestemmelse

Der er to former for samarbejde i MED

 • Medindflydelse: gensidig information og drøftelse, kvalificering og videndeling, hvorefter ledelsen træffer sin beslutning

 • Medbestemmelse: fælles beslutning på baggrund af samarbejde. Udformning af retningslinjer, der er en aftale mellem leder og medarbejderrepræsentanter og som herefter er bindende for begge parter


MEDindflydelse

 • Ledelsen skal informere om alle væsentlige forhold af betydning for arbejds- og personaleforhold på så tidligt et tidspunkt som muligt, så der kan ske en reel drøftelse

 • Medarbejderne skal informere om synspunkter og forhold hos medarbejderne som er betydning for samarbejdet.

 • Der skal gives information om forslag og beslutninger truffet i det politiske system, hvis de har betydning for arbejdsområdet.

 • Alle forhold skal drøftes, hvis en af parterne ønsker det.

 • Alle udvalg skal sørge for, at samtlige medarbejdere bliver orienteret om udvalgets arbejde


MEDbestemmelse - retningslinjer

 • Medbestemmelse defineres overordnet set som en fælles beslutning, truffet i enighed på grundlag af åbne og grundige drøftelser mellem ledere og medarbejdere.

 • Medbestemmelse indebærer fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejdsforhold og arbejdsmiljøforhold indenfor ledelsens ansvars- og kompetenceområde

 • Der er mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler indenfor det ansvarsområde, som MED dækker


Forståelsesrammen i MED – MED-trappen

Medbestemmelse - fælles beslutning om:

Retningslinjer, (procedurer og politikker, principper)

§ 12-14

Medindflydelse

§12-13

Information

Drøftelse

Ledelsens beslutning


De 4 forhold

MED-udvalg skal beskæftige sig med:

 • Arbejdsforhold

 • Personaleforhold

 • Samarbejdsforhold

 • Arbejdsmiljøforhold


De 4 forhold

Arbejdsforhold: Arbejdstid, arbejdstilrettelæggelse, velfærdsforanstaltninger, ”ordensregler” etc.

Ikke selve driften, dvs. arbejdet og opgaveløsningen

Personaleforhold: Sygefraværspolitik, ansættelse/afskedigelse, kompetenceudvikling, personalegoder etc.

Ikke personer eller personalesager


De 4 forhold

Samarbejdsforhold: Kommunikation, samarbejde, møder, information

Ikke konkrete (kollegiale) samarbejdsrelationer eller overenskomstforhold

Arbejdsmiljøforhold: Støj, indeklima, APV, trivselsundersøgelse

Ikke den enkelte medarbejders trivsel, arbejdsskader etc.


Ledelsens kompetence og ansvarLedelsesret- og pligt

Ikke MED

MED

Arbejdsforhold

Personaleforhold

Arbejdsmiljøforhold

Samarbejdsforhold

Emner

Overenskomstspørgsmål

Personalesager (enkeltpersoner)

Daglige driftsmæssige beslutninger, konkrete sager

Arbejdsrelaterede beslutninger, fx fortolkning af regler, service og undervisning/pædagogik

Hvordan

Medindflydelse

Medbestemmelse

Lederens endelige beslutning

Drøftelse

Information

Fælles beslutning om en retningslinje, politik, procedure

Drøftelse

Information


Formkrav for MED-samarbejdet

§ 12, stk.3:

Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for grundig drøftelse, så medarbejdernes/medarbejderrepræsentanternes synspunkter kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller de politiske beslutninger

(se i øvrigt bemærkninger til § 13, stk. 2)

 • Dette stiller i praksis krav til mødekadence, udformning og udsendelse af dagsorden, udsendelse af referat mv.

 • Medarbejderrepræsentanterne i udvalget skal have reel mulighed for at drøfte forhold med kolleger/bagland for at kunne deltage kvalificeret i drøftelser og beslutningstagning

 • Der er gensidigt medansvar for at sikre, at præmisserne overholdes


MED i system – øvelse

Lav jeres årshjul med udgangspunkt i årsplan, forretningsorden og minimumsdagsorden, og præciser, hvilke konkrete temaer I vil arbejde med over året

Overvej særligt:

 • Hvordan sikrer vi samspil og samarbejde mellem Trio og MED?

 • Hvordan sikrer vi medansvar, medindflydelse og medbestemmelse hos os?

 • Se bilag 8 og 9 i MED-aftalen!


Årshjul


Roller, opgaver, funktioner i MED

Dilemmaer

Gå i grupper – AMR, TR (MED-repræsentanter) og ledere

Skriv på post-it, hvad DU synes, er svært, hvad der undrer dig, hvad du mangler svar på, hjælp til eller lign. i MED-samarbejdet.

Forklar det for og diskuter med en kollega i gruppen – gerne én, du ikke kender i forvejen!


Roller, opgaver og funktioner i MED

Ansvar og opgaver

Gå i grupper – AMR, TR (MED-repræsentanter) og ledere – og diskuter og noter på planchen, hvilke opgaver I har i MED-samarbejdet

Vær konkrete og beskriv opgaver og ansvar tydeligt


Møder i MED

Øvelse

Gå sammen med eget MED-udvalg og diskuter og skriv ned, hvad der er vigtigt OG hvordan det kan realiseres:

 • Før mødet

 • Under mødet

 • Efter mødet


Hjemmeopgave

Hjemmeopgave: Mit virke som MED-udvalgsmedlem/TRIO-medlem på min egen arbejdsplads

Hvad er de første vigtige initiativer, du som MED–udvalgsmedlem/TRIO-medlem nu vil tage på din egen arbejdsplads?

Overvej - og drøft evt. med medlemmerne af dit eget MED–udvalg - hvilke tre initiativer du som MED–udvalgsmedlem vil tage, inden vi mødes på næste modul..

Det kan være:

Drøftelser med ledere og medarbejdere vedr. forventninger, ønsker og krav til din funktion som medlem af MED–udvalget

Undersøgelse af forskellige forhold

Indsamling af information

Fordybelse i de forskellige retningslinier, aftaler, politikker ol.

Opgaven er obligatorisk. Opgaven præsenteres på næste modul og vil indgå i drøftelserne. Der er ingen formkrav til opgaven i øvrigt. Og husk på at såfremt I har nogle gode politikker, retningslinier eller lignende, så tag dem med – til glæde for dine kollegaer!

 God fornøjelse!


 • Login