Effekt strategiska val trendspaning och kritisk granskning
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Effekt, strategiska val, trendspaning och kritisk granskning PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Effekt, strategiska val, trendspaning och kritisk granskning. Umeå 2010-04-29. Per Forsling, Fastighetsägarna Stockholm. Agenda, vad jag vill prata om!. Att byta uppvärmningsform, strategiska val ur ett fastighetsägarperspektiv En kort trendspaning, vad händer på värmemarknaderna?

Download Presentation

Effekt, strategiska val, trendspaning och kritisk granskning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Effekt strategiska val trendspaning och kritisk granskning

Effekt, strategiska val, trendspaning och kritisk granskning

Umeå 2010-04-29

Per Forsling, Fastighetsägarna Stockholm


Agenda vad jag vill prata om

Agenda, vad jag vill prata om!

 • Att byta uppvärmningsform, strategiska val ur ett fastighetsägarperspektiv

 • En kort trendspaning, vad händer på värmemarknaderna?

  • Energibesparing eller effektbesparing?

   Fråga, protestera och avbryt gärna 


Fastighets garna stockholm

Fastighetsägarna Stockholm

 • Branschorganisation

 • Grundades 1870

 • Stockholms- och Gotlands län

 • Ca 5 700 medlemmar med:

  • 10 000 fastigheter, 170 000 lägenheter

  • Fastighetsvärde cirka 500 miljarder kronor

  • Cirka 2 600 bostadsrättsföreningar

 • Energi och miljö finns bland de prioriterade frågorna att driva


Att byta uppv rmningsform strategiska val ur ett fastighets garperspektiv

Att byta uppvärmningsform, strategiska val ur ett fastighetsägarperspektiv

Flödesschema vid byte av uppvärmningsform

 • Behov

 • Strategiska val

 • Utredning av förutsättningar, tekniska och organisatoriska

 • Val av teknik

 • Upphandling

 • Genomförande

 • Drift

 • Källa: Forsling P, Allt annat än olja, Sveriges Kommuner och Landsting, 2008


Behov

Behov

 • Varför byta uppvärmningsform? Tänkbara motiv:

  • Tekniskt behov, befintlig anläggning är tekniskt uttjänt

  • Ekonomiskt behov, allt för dyr drift

  • Önskan/krav att minska miljöbelastning

 • Ofta sammanfaller motiven med varandra.

  • Oljan är dyr och dålig. Konvertering ger ekonomiska och miljömässiga vinster….

 • Många offentliga fastighetsägare har politiskt ställda krav på sig att konvertera med miljömotiveringar

Behov

Strategiska val

Utred förutsättningar

Val av teknik

Upphandling

Genomförande

Drift


Strategiska val parametrar att utv rdera

Strategiska val, parametrar att utvärdera

 • Ekonomi

  • En självklarhet att utvärdera.

  • Inte bara driftkostnad före-efter!

  • Inkludera alla kostnadsposter för alla alternativ!

  • Finns det potentiella intäkter?

 • Miljöprestanda

  • Samma grundtanke som ekonomisk utvärdering

  • Hur utvärderas olika alternativ mot varandra? Primärenergi? Marginalel eller mix?

 • Drift och underhåll

  • Egen personal eller inhyrd? Ett ledningsbeslut! Vad gäller imorgon?

  • Kan man/bör man upphandla ”färdig värme” istället?

 • Riskhantering

  • Grundläggande för alla strategiska överväganden

  • Alla ägg i samma korg?

  • Inlåsningseffekter? Behåll förhandlingsutrymmet!

Behov

Strategiska val

Utred förutsättningar

Val av teknik

Upphandling

Genomförande

Drift


Utreda f ruts ttningar tekniska och organisatoriska

Utreda förutsättningar, tekniska och organisatoriska

 • Tekniska förutsättningar

  • Utredning på egen hand eller med konsultstöd?

  • Konsulterna har preferenser, på gott och ont. Välj med omsorg.

  • Erfarna konsulter vågar dimensionera snålt!

  • Husets förutsättningar, radiatorsystem, effektbehov, utrymmesbehov

  • Omgivande förutsättningar, lokala utsläpp, körbanor, borrning

 • Organisatoriska förutsättningar

  • Egen personal? Kopplat till det strategiska resonemanget

  • Samlat fastighetsbestånd?

  • Jourtid?

Behov

Strategiska val

Utred förutsättningar

Val av teknik

Upphandling

Genomförande

Drift


Val av teknik

Val av teknik

 • Föregående analys ger underlag för beslut om teknikval:

  • Värmepump? Vilken typ?

  • Biobränsleeldning? Vilket bränsle?

  • Fjärrvärme?

Behov

Strategiska val

Utred förutsättningar

Val av teknik

Upphandling

Genomförande

Drift


Upphandling

Upphandling

 • Etablerad process, väl beskrivet i andra sammanhang:

  • Förfrågningsunderlag

  • Anbudsutvärdering

  • Förhandling

  • Avtalstecknande

 • Bra förfrågningsunderlag ger jämförbara anbud!

  • Energitäckningsgrad?

  • Effekttäckningsgrad?

  • ÄTA-kostnader? Hur reglera?

  • Demontering/rivning?

  • Kvarvarande olja!

 • Använd standardiserade entreprenadavtal

Behov

Strategiska val

Utred förutsättningar

Val av teknik

Upphandling

Genomförande

Drift


Genomf rande

Genomförande

 • Att konvertera uppvärmningssystemet är en vanlig entreprenadprocess. Inga principiella skillnader från andra byggprocesser

  • Tidpunkt för konvertering? Årstid?

  • Värmeförsörjning under byggskedet, ansvar? Jourtid?

  • Löpande besiktning under byggskedet?

  • Information till boende och brukare!

 • Instruktion och utbildning

 • Märkning och dokumentation

 • Slutbesiktning

 • Garantibesiktning och prestandakontroll

Behov

Strategiska val

Utred förutsättningar

Val av teknik

Upphandling

Genomförande

Drift


Driftskede

Driftskede

 • Äntligen är allt på plats, nu är det bara att luta sig tillbaka eller?

  • Myndighetskrav, köldmediekontroll, läckage, skydd mot brand

  • Prestandakontroll och driftstatistik

  • Översyn inför säsongsskifte

  • Driftekonomisk trimning

  • Uppföljning av krav ställda i upphandlingsskedet

  • Ekonomisk utvärdering

  • Dokumentera erfarenheter

  • Delge erfarenheter!

Behov

Strategiska val

Utred förutsättningar

Val av teknik

Upphandling

Genomförande

Drift


Ett kalkylexempel

Ett kalkylexempel

Skola/vandrarhem

Oljepanna till 300 kW pellets + solfångare

100 % effekttäckning

Obs! Prisbild giltig sommaren 2007


Kalkylering n gra riktlinjer

Kalkylering, några riktlinjer

 • Underhållskostnader kan ansättas schablonmässigt i relation till investeringskostnaden enligt t ex EMI:

  Pellets 2 % av investeringen

  Värmepump 1 % av investeringen

  Fjärrvärme0,5 % av investeringen

 • Verkningsgrader:

  Äldre oljepanna 0,75-0,8

  Bergvärmepumpar ”årsmedelverkningsgrad” är kalkylmässigt 2,6-2,8

  Fjärrvärme 0,98

  Biobränsleanläggning 0,85

 • Bränslepriser:

  För större värmepumpsanläggningar kan SCB ”avtal småindustri” användas kalkylmässigt

  Fjärrvärmepriser är lokala, ansätt lokala priser i kalkylen!

  Pelletspriser finns vissa internetkällor, fortfarande med osäkerhet

EMI-Energimarknadsinspektionen, källa: ”Uppvärmning i Sverige”


Kalkylering n gra riktlinjer forts

Kalkylering, några riktlinjer forts

Bergvärmepump:

 • Årsmedelverkningsgrad 3.0

 • Investering 14 000 kr/kW (värmepumpseffekt)

 • Förhållanden:

  • Energibehov/värmepumpseffekt: 4200 (kWh/kW)

  • Energitäckningsgrad 82 %

   Källa: Levin, P, Ekonomisk och driftserfarenhetsmässig utvärdering av bergvärmepumpar, 2008.

   http://www.bebostad.net > Genomförda projekt > Utvärdering bergvärmepumpar


Effekt strategiska val trendspaning och kritisk granskning

En trendspaning…

Energi eller effektbesparing?

 • Att spara energi är i allas medvetande, har gått från att vara trend till självklarhet (?)

 • Ur en fastighetsägares perspektiv är nästa steg att spara effekt;

  • Timmätning av alla elkunder ska skapa ändrade beteenden hos kunderna

  • Ökat inslag av timmätning av fjärrvärmekunder

  • Spara energi kommer att styras mot att också spara effekt, för att energibolagen vill dit

  • Fjärrvärme och värmepumpar kan leverera energi till låg kostnad, den svenska elproduktionen är enormt fokuserad på att leverera elenergi med låga rörlig kostnader, t ex vattenkraft och kärnkraft.

  • Att tillhandahålla effekt är dyrt, svårt och miljöbelastande


Effekt strategiska val trendspaning och kritisk granskning

En trendspaning…

Energi eller effekt

Källa: Metoder för att sänka effektbehovet vid fjärrvärme, Svensk Fjärrvärme, Fjärrsyn rapport 2009:41


Effekt strategiska val trendspaning och kritisk granskning

En trendspaning…

Energi eller effekt

Källa: Metoder för att sänka effektbehovet vid fjärrvärme, Svensk Fjärrvärme, Fjärrsyn rapport 2009:41


Effekt strategiska val trendspaning och kritisk granskning

Att spara effekt är inte samma sak som att spara energi

 • I flerbostadshus kan man styra bort värme från radiatorsystemet under tider då man har stort behov av tappvatten

 • I lokalbyggnader kan man starta ventilationsaggregat med tidsförskjutning för dämpa värmeeffekten.

 • Mer intressant att ackumulera värme

 • Värmepump med fjärrvärmespets?

 • ”Smarta elnät” ska jämna ut uttagen över tid baserat på t ex efterfrågan och pris

 • Elmotorer förses med mjukstart för att sänka startströmmar, eleffektuttaget (och säkringsnivån)


Effekt strategiska val trendspaning och kritisk granskning

En sammanfattning

 • Vid byte av uppvärmningsform, tänk långsiktigt och var strategisk

  • Konkurrensutsätt alternativen mot varandra

  • Välj det sammantaget bästa alternativet, det är inte alltid det billigaste alternativet…

  • Tänk på förvaltningsskedet i förväg.

  • Gör en heltäckande före/efterkalkyl

 • Att spara effekt kommer att bli allt mer lönsamt,

  • Att spara effekt är inte samma sak som att spara energi, lär er skillnaden!


Effekt strategiska val trendspaning och kritisk granskning

Tack för uppmärksamheten!

Per Forsling

070-417 76 40

per.forsling@fastighetsagarna.se


 • Login