Pr vn p edpisy obc
Download
1 / 28

Právní předpisy obcí - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Právní předpisy obcí. Seminář S1 Jiří Kučera. VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ. Vydávají se v samostatné působnosti Vydává je zastupitelstvo obce Při jejich vydávání se obec řídí zákony Dozor vykonává ministerstvo vnitra. Obecně závazné vyhlášky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Právní předpisy obcí' - brennan-jensen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pr vn p edpisy obc

Právní předpisy obcí

Seminář S1

Jiří Kučera


Vyhl ky a na zen

VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ


Obecn z vazn vyhl ky

Obecně závazné vyhlášky


Na zen obce

 • POZOR: Ve starších předpisech se nařízení obce jmenuje rovněž obecně závazná vyhláška!

 • Vydávají se v přenesené působnosti, jsou tedy výkonem státní správy

 • Vydává je rada obce

 • Při jejich vydávání se obec řídí zákony,nařízeními vlády i vyhláškami

 • Dozor vykonává krajský úřad

Nařízení obce


N le itosti pr vn ch p edpis obc

NÁLEŽITOSTI PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBCÍ rovněž obecně závazná vyhláška!


Z kladn d le it pravidla

Právní předpis obce musí plně respektovat rovněž obecně závazná vyhláška!

rozsah zákonného zmocnění

Právním předpisem obce nelze upravit záležitost,

u které to neumožňuje zákon

Do právních předpisů obce nepatří citace povinností či zákazů uvedených v zákoně

Právní předpis obce nesmí stanovovat sankce za jeho porušení, ale může odkázat na zákon, podle kterého lze pokutovat (např. zákon o přestupcích)

Základní důležitá pravidla


Obsah pr vn ho p edpisu

 • Každý právní předpis musí obsahovat: rovněž obecně závazná vyhláška!

 • nadpis „Obec …“ nařízení obce se vydává v přenesené působnosti, ale v tomto jediném případě se písemnost vydávaná v přenesené působnosti neoznačuje nadpisem „Obecní úřad …“, ale „Obec …“

 • číslo právního předpisu obecně závazné vyhlášky i nařízení města se číslují společně a číselná řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku. První předpis vydaný v roce 2008 tedy bude mít číslo 1/2008, druhý 2/2008 atd.

 • označení, že jde o obecně závaznou vyhlášku či nařízení obce

 • údaj, kdo a kdy předpis vydal a na základě jakého zákonného zmocnění

 • vlastní text právního předpisu

Obsah právního předpisu


Obec … rovněž obecně závazná vyhláška!

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2008

ze dne 31. února 2008,

o nakládání s komunálním odpadem

Zastupitelstvo obce … vydává (nebo: schválilo svým usnesením č. … vydat) podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

… text …


Len n pr vn ho p edpisu

 • Právní předpis se člení na články označované arabskými číslicemi a dále na odstavce a písmena

 • Obsáhlejší předpis je vhodné spojovat v části, hlavy, díly a případně oddíly (v tomto pořadí) označené slovním vypsáním pořadového čísla nebo číslicí; nadpisy se uvádějí pod jejich pořadovým číslem

 • Příloha je součástí právního předpisu a musí na ni být ve vlastním předpisu uveden odkaz

Členění právního předpisu


Platnost a innost

 • Platný právní předpis je předpis, který se stal součástí právního řádu. Podmínkou platnosti předpisu je jeho vyhlášení předepsaným postupem. Podle platného předpisu se nemusí postupovat, pokud ještě nenabyl účinnosti

 • Účinnost předpisu určuje den, odkdy se podle předpisu musí postupovat. Pokud v předpisu není uvedeno jiné datum, nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení

Platnost a účinnost


Speci ln pravidla

 • Legislativní zkratky (dále jen „zkratky“) součástí právního řádu. Podmínkou platnosti předpisu je jeho vyhlášení předepsaným postupem. Podle platného předpisu se nemusí postupovat, pokud ještě nenabyl účinnostise zavádějí pouze u často opakovaných pojmů a jen v nezbytně nutném rozsahu

 • Právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů se citují tímto způsobem: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Právní předpisy s ustálenou citací lze citovat tímto označením, např.: vodní zákon

 • Označení „§§“ pro citaci několika paragrafů se nepoužívá

Speciální pravidla


Legislativn proces

LEGISLATIVNÍ součástí právního řádu. Podmínkou platnosti předpisu je jeho vyhlášení předepsaným postupem. Podle platného předpisu se nemusí postupovat, pokud ještě nenabyl účinnosti PROCES


P ed schv len m

 • Postup přípravy a projednání návrhu právního předpisu není závazně určen

 • Je vhodné návrh předem projednat v odborech obecního úřadu, kterých se týká, a vypořádat připomínky

 • Ministerstvo vnitra jako dozorový orgán poskytuje i konzultace k návrhům obecně závazných vyhlášek

 • Je vhodné k návrhu vyhlášky připojit souhlasné doporučení rady obce

Před schválením


Schv len

 • Zastupitelstvo i rada obce schvaluje vydání předpisu usnesením, které musí být schváleno nadpoloviční většinou všech členů tohoto orgánu

 • Postup projednávání a schvalování právního předpisu je stejný s projednáním jiného bodu programu a upravuje ho jednací řád zastupitelstva či rady obce

 • Právní předpis podepisuje starosta a místostarosta

Schválení


Po schv len

 • Právní předpis se vyhlásí vyvěšením na úřední desce po dobu 15 dnů, což je podmínkou jeho platnosti. Platnosti nabývá prvním dnem vyvěšení

 • Schválená obecně závazná vyhláška se zasílá ministerstvu vnitra

 • Schválené nařízení obce se zasílá krajskému úřadu

 • Právní předpisy musí být zveřejněny na internetových stránkách obce

Po schválení


Evidence p edpis

 • Obec vede evidenci vydaných právních předpisů, která obsahuje:

 • číslo a název právního předpisu,

 • datum jeho schválení,

 • datum nabytí jeho platnosti,

 • datum nabytí jeho účinnosti,

 • popřípadě datum pozbytí jeho platnosti

 • Právní předpisy obce a jejich evidence musí být každému přístupny u obecního úřadu v obci,která je vydala

Evidence předpisů


Zm ny a ru en p edpis

 • Obecně závaznou vyhlášku lze změnit nebo zrušit pouze obecně závaznou vyhláškou

 • Nařízení obce lze změnit nebo zrušit pouze nařízením obce

 • Právní předpisy obce může zrušit rovněž Ústavní soud, pokud jsou nezákonné

 • Znění přílohy právního předpisu lze měnit pouze stejným postupem jako samotný právní předpis

Změny a rušení předpisů


Z konn zmocn n v oblasti ivotn ho prost ed

ZÁKONNÁ ZMOCNĚNÍ obecně závaznou vyhláškouV OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


Obecn z vazn vyhl ky1

Obecně závazné vyhlášky obecně závaznou vyhláškou


Obecn z vazn vyhl ky2

Obecně závazné vyhlášky obecně závaznou vyhláškou


Obecn z vazn vyhl ky3

Obecně závazné vyhlášky obecně závaznou vyhláškou


Obecn z vazn vyhl ky4

Obecně závazné vyhlášky obecně závaznou vyhláškou


Obecn z vazn vyhl ky5

Obecně závazné vyhlášky obecně závaznou vyhláškou


Na zen obce1

Nařízení obce obecně závaznou vyhláškou


Na zen obce s roz enou p sobnost

Nařízení obce obecně závaznou vyhláškous rozšířenou působností


Doporu en odkazy

DOPORUČENÉ ODKAZY obecně závaznou vyhláškou


Internetov str nky

http://portal.gov.cz obecně závaznou vyhláškou – Portál veřejné správy

obsahuje aktuální znění všech zákonů, nařízení vládya vyhlášek a adresář orgánů veřejné správy, oznámenío projednávání plánů péče o zvláště chráněná území a řadu dalších užitečných údajů; web provozuje a data garantuje ministerstvo vnitra

www.mvcr.cz – stránky ministerstva vnitra

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/stanoviska/index.html– stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sprava/mistni/dokumenty.html – metodická pomoc obcím – odkazy na vzory právních předpisů obcí, přehled zákonných zmocnění a jiné metodické materiály pro obce

Internetové stránky


D kuji za pozornost

DĚKUJI ZA POZORNOST obecně závaznou vyhláškou


ad