Právní předpisy obcí - PowerPoint PPT Presentation

Pr vn p edpisy obc
Download
1 / 28

 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Právní předpisy obcí. Seminář S1 Jiří Kučera. VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ. Vydávají se v samostatné působnosti Vydává je zastupitelstvo obce Při jejich vydávání se obec řídí zákony Dozor vykonává ministerstvo vnitra. Obecně závazné vyhlášky.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Právní předpisy obcí

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pr vn p edpisy obc

Právní předpisy obcí

Seminář S1

Jiří Kučera


Vyhl ky a na zen

VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ


Obecn z vazn vyhl ky

 • Vydávají se v samostatné působnosti

 • Vydává je zastupitelstvo obce

 • Při jejich vydávání se obec řídí zákony

 • Dozor vykonává ministerstvo vnitra

Obecně závazné vyhlášky


Na zen obce

 • POZOR: Ve starších předpisech se nařízení obce jmenuje rovněž obecně závazná vyhláška!

 • Vydávají se v přenesené působnosti, jsou tedy výkonem státní správy

 • Vydává je rada obce

 • Při jejich vydávání se obec řídí zákony,nařízeními vlády i vyhláškami

 • Dozor vykonává krajský úřad

Nařízení obce


N le itosti pr vn ch p edpis obc

NÁLEŽITOSTI PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBCÍ


Z kladn d le it pravidla

Právní předpis obce musí plně respektovat

rozsah zákonného zmocnění

Právním předpisem obce nelze upravit záležitost,

u které to neumožňuje zákon

Do právních předpisů obce nepatří citace povinností či zákazů uvedených v zákoně

Právní předpis obce nesmí stanovovat sankce za jeho porušení, ale může odkázat na zákon, podle kterého lze pokutovat (např. zákon o přestupcích)

Základní důležitá pravidla


Obsah pr vn ho p edpisu

 • Každý právní předpis musí obsahovat:

 • nadpis „Obec …“ nařízení obce se vydává v přenesené působnosti, ale v tomto jediném případě se písemnost vydávaná v přenesené působnosti neoznačuje nadpisem „Obecní úřad …“, ale „Obec …“

 • číslo právního předpisu obecně závazné vyhlášky i nařízení města se číslují společně a číselná řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku. První předpis vydaný v roce 2008 tedy bude mít číslo 1/2008, druhý 2/2008 atd.

 • označení, že jde o obecně závaznou vyhlášku či nařízení obce

 • údaj, kdo a kdy předpis vydal a na základě jakého zákonného zmocnění

 • vlastní text právního předpisu

Obsah právního předpisu


Pr vn p edpisy obc

Obec …

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2008

ze dne 31. února 2008,

o nakládání s komunálním odpadem

Zastupitelstvo obce … vydává (nebo: schválilo svým usnesením č. … vydat) podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

… text …


Len n pr vn ho p edpisu

 • Právní předpis se člení na články označované arabskými číslicemi a dále na odstavce a písmena

 • Obsáhlejší předpis je vhodné spojovat v části, hlavy, díly a případně oddíly (v tomto pořadí) označené slovním vypsáním pořadového čísla nebo číslicí; nadpisy se uvádějí pod jejich pořadovým číslem

 • Příloha je součástí právního předpisu a musí na ni být ve vlastním předpisu uveden odkaz

Členění právního předpisu


Platnost a innost

 • Platný právní předpis je předpis, který se stal součástí právního řádu. Podmínkou platnosti předpisu je jeho vyhlášení předepsaným postupem. Podle platného předpisu se nemusí postupovat, pokud ještě nenabyl účinnosti

 • Účinnost předpisu určuje den, odkdy se podle předpisu musí postupovat. Pokud v předpisu není uvedeno jiné datum, nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení

Platnost a účinnost


Speci ln pravidla

 • Legislativní zkratky (dále jen „zkratky“) se zavádějí pouze u často opakovaných pojmů a jen v nezbytně nutném rozsahu

 • Právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů se citují tímto způsobem: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Právní předpisy s ustálenou citací lze citovat tímto označením, např.: vodní zákon

 • Označení „§§“ pro citaci několika paragrafů se nepoužívá

Speciální pravidla


Legislativn proces

LEGISLATIVNÍ PROCES


P ed schv len m

 • Postup přípravy a projednání návrhu právního předpisu není závazně určen

 • Je vhodné návrh předem projednat v odborech obecního úřadu, kterých se týká, a vypořádat připomínky

 • Ministerstvo vnitra jako dozorový orgán poskytuje i konzultace k návrhům obecně závazných vyhlášek

 • Je vhodné k návrhu vyhlášky připojit souhlasné doporučení rady obce

Před schválením


Schv len

 • Zastupitelstvo i rada obce schvaluje vydání předpisu usnesením, které musí být schváleno nadpoloviční většinou všech členů tohoto orgánu

 • Postup projednávání a schvalování právního předpisu je stejný s projednáním jiného bodu programu a upravuje ho jednací řád zastupitelstva či rady obce

 • Právní předpis podepisuje starosta a místostarosta

Schválení


Po schv len

 • Právní předpis se vyhlásí vyvěšením na úřední desce po dobu 15 dnů, což je podmínkou jeho platnosti. Platnosti nabývá prvním dnem vyvěšení

 • Schválená obecně závazná vyhláška se zasílá ministerstvu vnitra

 • Schválené nařízení obce se zasílá krajskému úřadu

 • Právní předpisy musí být zveřejněny na internetových stránkách obce

Po schválení


Evidence p edpis

 • Obec vede evidenci vydaných právních předpisů, která obsahuje:

 • číslo a název právního předpisu,

 • datum jeho schválení,

 • datum nabytí jeho platnosti,

 • datum nabytí jeho účinnosti,

 • popřípadě datum pozbytí jeho platnosti

 • Právní předpisy obce a jejich evidence musí být každému přístupny u obecního úřadu v obci,která je vydala

Evidence předpisů


Zm ny a ru en p edpis

 • Obecně závaznou vyhlášku lze změnit nebo zrušit pouze obecně závaznou vyhláškou

 • Nařízení obce lze změnit nebo zrušit pouze nařízením obce

 • Právní předpisy obce může zrušit rovněž Ústavní soud, pokud jsou nezákonné

 • Znění přílohy právního předpisu lze měnit pouze stejným postupem jako samotný právní předpis

Změny a rušení předpisů


Z konn zmocn n v oblasti ivotn ho prost ed

ZÁKONNÁ ZMOCNĚNÍV OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


Obecn z vazn vyhl ky1

Obecně závazné vyhlášky


Obecn z vazn vyhl ky2

Obecně závazné vyhlášky


Obecn z vazn vyhl ky3

Obecně závazné vyhlášky


Obecn z vazn vyhl ky4

Obecně závazné vyhlášky


Obecn z vazn vyhl ky5

Obecně závazné vyhlášky


Na zen obce1

Nařízení obce


Na zen obce s roz enou p sobnost

Nařízení obce s rozšířenou působností


Doporu en odkazy

DOPORUČENÉ ODKAZY


Internetov str nky

http://portal.gov.cz – Portál veřejné správy

obsahuje aktuální znění všech zákonů, nařízení vládya vyhlášek a adresář orgánů veřejné správy, oznámenío projednávání plánů péče o zvláště chráněná území a řadu dalších užitečných údajů; web provozuje a data garantuje ministerstvo vnitra

www.mvcr.cz – stránky ministerstva vnitra

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/stanoviska/index.html– stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sprava/mistni/dokumenty.html – metodická pomoc obcím – odkazy na vzory právních předpisů obcí, přehled zákonných zmocnění a jiné metodické materiály pro obce

Internetové stránky


D kuji za pozornost

DĚKUJI ZA POZORNOST


 • Login