roz en koln poradensk pracovi t z a m brno k enov 21
Download
Skip this Video
Download Presentation
rozšířené ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

rozšířené ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

rozšířené ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21. prezentace činnosti. Kdo jsme?. Marie BĚLÍKOVÁ – školní psycholog Vratislav KOVÁŘ – psycholog Irena DEKÝŠOVÁ – výchovný poradce Jana CULECA – speciální pedagog (logoped) Lenka HRUBÁ – speciální pedagog (etoped)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' rozšířené ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21' - brendy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
roz en koln poradensk pracovi t z a m brno k enov 21

rozšířenéŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

prezentace činnosti

kdo jsme
Kdo jsme?
 • Marie BĚLÍKOVÁ – školní psycholog
 • Vratislav KOVÁŘ – psycholog
 • Irena DEKÝŠOVÁ – výchovný poradce
 • Jana CULECA – speciální pedagog (logoped)
 • Lenka HRUBÁ – speciální pedagog (etoped)
 • Charlotta ŠVEHLÍKOVÁ – metodik prevence SPJ
 • Hana HADRABOVÁ – sociální pedagog
 • Daniela KOLÁŘOVÁ – sociální pedagog
 • Ludmila KOTLÁNOVÁ – asistent ŠPP
pro roz en pp
Proč „rozšířené“ ŠPP?
 • navazuje na stávající Školní poradenské pracoviště
 • rozšiřuje jeho personální kapacitu
 • umožňuje intenzivní práci s žáky, učiteli i rodiči díky partnerství v projektu

Inkluzivní vzdělávání žáků ve školách "spádových" sociálně vyloučeným lokalitám - v tzv. romských školách(řešitel: ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22)

n hlavn c l
Náš hlavní cíl
 • pomoc škole, učitelům, žákům a rodičům
 • posílení péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • zvýšení efektivity spolupráce školy a rodiny
co d l me
Co děláme?
 • psychologická práce
 • výchovné poradenství
 • speciálně pedagogická práce
 • prevence sociálně patologických jevů
 • sociálně pedagogická práce
 • monitoring a evaluace

poskytované služby jsou bezplatné

psychologov
PhDr. Marie BĚLÍKOVÁ

individuální práce s žáky

(diagnostika, jednorázové konzultace, opakované intervence)

komunikace s rodiči žáků

spolupráce při zápisu do 1. ročníku ZŠ

podklady pro SPC, PPP

Vratislav KOVÁŘ, PhD.

poradenství a konzultace pro učitele

terapeutické rozhovory s žáky

práce se skupinami, třídami

využití metod sociálně psychologického výcviku

kognitivní výcvik pro žáky

osobnostní předpoklady pro volbu povolání

Psychologové
v chovn poradce
Výchovný poradce

Mgr. Irena DEKÝŠOVÁ

 • kariérové poradenství (exkurze, umísťování žáků do škol, besedy s žáky a rodiči, pomoc při vyplňování přihlášek atd.)
 • evidence integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • řešení absence ve škole, spolupráce s úřady (OSPOD, OPD, Oddělení péče o rodinu, Přestupková – záškolácká komise)
 • řízení výchovných komisí školy
speci ln pedagogov
Mgr. Jana CULECA

logoped

pověřená vedoucí ŠPP

IVP pro děti s SPU

depistáž a diagnostika žáků s logopedickými vadami

logopedická péče

Mgr. Lenka HRUBÁ

etoped

IVP pro děti s SPUCH a LMR

péče o děti s SPUCH a LMR (depistáž, spolupráce s učiteli a rodiči)

zajišťování speciálních učebnic, pomůcek a odborné literatury

Speciální pedagogové
metodik prevence soci ln patologick ch jev
Metodik prevence sociálně patologických jevů

Ing. Charlotta ŠVEHLÍKOVÁ

 • Minimální preventivní program – metodika řešení SPJ (zejména záškoláctví, kouření, drogy a šikana)
 • organizace preventivních programů, besed, akcí
 • spolupráce s organizacemi (Poradenské centrum na Sládkové, Policie, Spondea - krizové centrum)
 • mapování situace v oblasti SPJ ve škole
 • Krizový plán – první pomoc v oblasti šikany a pro drogovou problematiku
soci ln pedagogov
Sociální pedagogové

Mgr. Hana HADRABOVÁ

Bc. Daniela KOLÁŘOVÁ

 • depistáž žáků z problémového rodinného prostředí
 • koordinace terénních pracovníků – návštěvy v rodinách
 • spolupráce s institucemi (OSPOD, ÚMČ, Policie ČR, soudy,...)
 • pomoc při řešení konkrétních problémů žáků
asistent pp
Asistent ŠPP

Mgr. Ludmila Kotlánová

 • administrativní pomoc pracovníkům ŠPP
 • podpora při vedení výchovných komisí s rodiči
 • pomoc žákům s přihláškami na SŠ, SOU, OU
 • podpora v oblasti přípravy a administrace projektů
 • spolupráce s rodinami
monitoring a evaluace
Monitoring a evaluace
 • evidence případů – dostupnost informací
 • možnost sledování vývoje dlouhodobých problémů (absence)
 • argumentace nadřízeným subjektům o potřebnosti ŠPP ve školách našeho typu
pravidla spolupr ce
Pravidla spolupráce
 • krizová intervence s žáky, kteří závažným způsobem narušují výuku
 • monitoring absencí žáků
 • organizace výchovných komisí
 • přijímání nových žáků
krizov intervence s ky kte z va n m zp sobem naru uj v uku
Krizová intervence s žáky, kteří závažným způsobem narušují výuku
 • asistent přivede žáka do ŠPP
 • rozhovor s pracovníkem ŠPP – zápis
 • asistent odchází s žákem do volné pracovny dle rozpisu
 • rozhovor s učitelem – zdůvodnění a zpětná vazba
 • evidence počtu intervencí jednotlivých žáků (3 intervence = pohovor s rodiči)
monitoring absenc k
Monitoring absencí žáků
 • pravidelná evidence a vyhodnocování TU
 • při prvních problémech kontaktuje rodiče TU (ŠPP – technická podpora)
 • při opakujících se absencích pohovor s rodiči v ŠPP
 • pozvání na výchovnou komisi
organizace v chovn ch komis
Organizace výchovných komisí
 • podklady pro jednání VK – informace od TU (formulář)
 • časový harmonogram jednání
 • pozvánky na VK (soc.pedagogové + terénní pracovníci)
 • zápis z jednání k jednotlivým případům
p ij m n nov ch k
Přijímání nových žáků
 • první kontakt s rodiči v ŠPP - záznam
 • získání základních údajů o dítěti (jména zákonných zástupců, adresa, telefon, důvod žádosti, adresa současné školy)
 • sepsání žádosti o přijetí (formulář)
 • předání podkladů zástupci ředitele
ad