สรุปภาพรวมการเรียนรู้
Download
1 / 7

สรุปภาพรวมการเรียนรู้ - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

สรุปภาพรวมการเรียนรู้. เรื่อง หมุนเวลาพาเพลิน. ช่วงชั้น มัธยมศึกษา ปี ที่ 6 ครูสุธิดา สุทินฤกษ์ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก. อ้างอิง www.google.com. มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง. มาตรฐานที่ ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' สรุปภาพรวมการเรียนรู้' - brenda-barton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

สรุปภาพรวมการเรียนรู้สรุปภาพรวมการเรียนรู้

เรื่อง หมุนเวลาพาเพลิน

ช่วงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูสุธิดา สุทินฤกษ์

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

อ้างอิง www.google.com


มาตรฐานที่เกี่ยวข้องสรุปภาพรวมการเรียนรู้

 • มาตรฐานที่ ต 1.1เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

 • มาตรฐานที่ ต 1.2มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น แสดงความรู้สึก โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 • มาตรฐานที่ ต 1.3เข้าใจกระบวนการการพูด การเขียน และสื่อสารข้อมูลความคิดเห็น และความคิดรวบยอดในเรื่องต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ และมีสุนทรียภาพ

 • มาตรฐานที่ ต 2.1เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ


เครื่องมือในการประเมินเครื่องมือในการประเมิน

 • ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้

 • การตั้งคำถาม

 • แบบทดสอบก่อนเรียน

 • ระหว่างการจัดการเรียนรู้

 • การระดมสมอง

 • สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้

 • แบบสำรวจพฤติกรรม

 • แบบสังเกตความสนใจ

 • แบบบันทึกผลคะแนนรายกลุ่ม

อ้างอิง www.google.com


วัตถุประสงค์การเรียนรู้วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาการแบ่งช่วงเวลาของจีนได้

2.. ผู้เรียนสามารถคิดสร้างสรรค์สำหรับการจัดทำนาฬิกาจำลองในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการนำเสนอ

 • ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อใช้ในการนำเสนอผลงานเรื่อง หมุนเวลาพาเพลิน

 • ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะหมุนเวลาและแบ่งช่วงเวลาต่างๆได้ถูกต้อง


คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้

 • นาฬิกาโบราณของจีนสามารถนำเอามาใช้ในยุคปัจุบันได้หรือไม่ อย่างไร

 • สมัยโบราณจีนใช้เครื่องมืออะไรมาใช้ในการวัดช่วงเวลา

 • การแบ่งช่วงเวลาเป็นภาษาจีนแบ่งอย่างไร

 • คำบอกเวลาในภาษาจีนมีอะไรบ้าง

 • ถามว่าเวลานี้กี่โมงแล้วของจีนถามอย่างไร

 • ตอบคำถามว่าตอนนี้เวลากี่โมงแล้ว

  พร้อมหมุนนาฬิกา


โครงงานการเรียนรู้คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้

 • ศึกษาคำศัพท์ช่วงเวลา

 • ค้นคว้าหาความรู้

 • จัดทำนาฬิกาจำลอง

 • การนำเสนอชิ้นงานเรื่องหมุนเวลาพาเพลิน

www.clipartof.com


โครงงานคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้:หมุนเวลาพาเพลิน

 • เป้าหมาย:ผู้เรียนสามารถแบ่งช่วงเวลาและบอกเวลาเป็นภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง

 • บทบาท: ผู้เรียนสามารถสร้างนาฬิกาจำลองและเล่นเกมหมุนเวลาเป็นภาษาจีนได้

 • กลุ่มผู้ชม: คณะครูและผู้เรียนภาษาจีน

 • กิจกรรมและภาระงาน:การสร้างสื่อนาฬิกาจำลอง

 • ผลงาน: นาฬิกาจำลองที่แบ่งช่วงเวลา และนาฬิกาจำลองที่หมุนด้วยมือ


ad