Kapittel 10 det unge norske demokratiet
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Kapittel 10: Det unge norske demokratiet PowerPoint PPT Presentation


  • 134 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

NYNORSK. Kapittel 10: Det unge norske demokratiet. Elevane skal kunne drøfte korleis idear frå opplysningstida påverka og blei påverka av samfunnsomveltingar på 1700- og 1800-talet

Download Presentation

Kapittel 10: Det unge norske demokratiet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kapittel 10 det unge norske demokratiet

NYNORSK

Kapittel 10: Det unge norske demokratiet

  • Elevane skal kunne

  • drøfte korleis idear frå opplysningstida påverka og blei påverka av samfunnsomveltingar på 1700- og 1800-talet

  • - gjere greie for demokratiutvikling i Noreg frå 1800-talet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklinga


Etter 1814 kom ei krise for det norske folkestyret

Etter 1814 kom ei krise for det norske folkestyret.

Konservativ politisk reaksjon over det meste av Europa.

Karl Johan prøvde å endre Grunnlova.

Alvorleg økonomisk tilbakeslag: 

trelasthandlarar gjekk konkurs 

bøndene på Austlandet gjorde opprør i 1818 

store kostnader med å setje pengestellet i orden igjen


B ndene mobiliserer

Bøndene mobiliserer

Fleire bondevennlege lover rundt 1820.

Stor auke i bonderepresentasjonen på Stortinget i 1833.

Formannskapslovene frå 1837 innførte folkestyre i herad (kommunar) og amt (fylke).


Standssamfunnet raknar

Standssamfunnet raknar

Kva er særmerkt for eit standssamfunn?

Inndeling i store og klart skilde grupper:

embetsmenn

byborgarar

bønder

Stendene har ulike rettar og plikter i samfunnet.

Stendene er ulike i åndeleg og materiell kultur.

Liten mobilitet stendene imellom.


Standssamfunnet raknar1

Standssamfunnet raknar

Grunnlova undergrov standsinndelinga:

Grunnlova likestilte alle i fundamentale menneskerettar.

Grunnlova gav rett til politisk deltaking på tvers av standsgrensene.

Overgangen frå merkantilisme til liberalisme:

Reguleringar og privilegium (særrettar) i næringslivet blei fjerna.


Standssamfunnet raknar2

Standssamfunnet raknar

Betre skolestell medverka til sosial mobilitet.

Også husmenn og arbeidarar blei politisk aktive omkring 1850, men mislykkast i første omgang.


Embetsmannsstaten

Embetsmannsstaten

Embetsmennene kontrollerte den norske staten like fram til 1884:

Dei sat i den utøvande og i den dømmande makta

Dei dreiv sjølvrekruttering i desse posisjonane

Stortinget hadde avgrensa innverknad over regjeringa.


Folkestyre p frammarsj

Folkestyre på frammarsj

Betre skolegang og lese- og skrivekunnskap.

Større utbreiing av bøker og aviser.

Politisk trening i nye lag og organisasjonar.

Politisk trening i lokalstyringa.

Kampen for parlamentarisme 1872–84: Stortingsfleirtalet burde ha kontroll med regjeringa.

Danninga av politiske parti.

Menn fekk full røysterett i 1898, kvinner i 1913.


Unionen med sverige blir oppl yst

Unionen med Sverige blir oppløyst

Frå 1814 var det Sverige som styrte den felles svensk-norske utanrikspolitikken.

Aukande norsk misnøye:

Noreg hadde sine eigne interesser i utanrikshandelen.

Noreg hadde ein stor flåte i utanriksfart.


Unionen med sverige blir oppl yst1

Unionen med Sverige blir oppløyst

Kongens tredje gongs veto mot ei lov om oppretting av eige norsk konsulatsystem førte til at Stortinget sa opp unionen 7. juni 1905.

Folkeavrøystingar støtta unionsoppløysinga og tilrådde at Noreg framleis skulle vere kongedømme.

Den danske prins Carl blei vald til ny norsk konge under namnet Haakon 7.


  • Login