reklama i jej prawne aspekty
Download
Skip this Video
Download Presentation
REKLAMA I JEJ PRAWNE ASPEKTY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

REKLAMA I JEJ PRAWNE ASPEKTY - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

REKLAMA I JEJ PRAWNE ASPEKTY. Istota reklamy Główne powody działalności reklamowej Rodzaje reklamy Wizualne środki reklamy i ich planowanie Unormowanie Kodeksu Etycznego Marketingu Kodeks ESOMARU. POJĘCIE REKLAMY.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' REKLAMA I JEJ PRAWNE ASPEKTY' - breanna-hampson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
reklama i jej prawne aspekty
REKLAMA I JEJ PRAWNE ASPEKTY
 • Istota reklamy
 • Główne powody działalności reklamowej
 • Rodzaje reklamy
 • Wizualne środki reklamy i ich planowanie
 • Unormowanie Kodeksu Etycznego Marketingu
 • Kodeks ESOMARU
poj cie reklamy
POJĘCIE REKLAMY

Wg Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu reklama jest wszelką płatną formą nieosobowego przedstawienia i popierania, produktów, usług oraz idei przez określonego nadawcę. Reklama to m. in.

 • płatny przekaz informacji,
 • nieosobowy,
 • posługujący się masowymi sposobami komunikowania,
 • ma na celu pozyskanie przychylności nabywcy,
 • kierowana do adresatów, odbiorców, publiczności.
slide3
Reklama jako składnik promocji polega na przekazaniu do adresatów informacji związanych z koncepcją produktu lub usługi - w celu wywołania przychylności odbiorcy i spowodowania działań zgodnych z zamierzeniami reklamodawcy.

Reklama ma za zadanie utrwalić w świadomości odbiorcy obraz i markę produktu.

Reklama buduje trwałe image produktu - a także jego współtwórcy, dystrybutora i sprzedawcy.

do g wnych powod w dzia alno ci reklamowej nale y zaliczy m in
Do głównych powodów działalności reklamowej należy zaliczyć m. in.:
 • zapewnienie dobrej pozycji przedsiębiorstwa, jego produktom i usługom,
 • dorównanie pozycji zajmowanej przez konkurentów ich produktom, usługom,
 • tworzenie, wzmacnianie i utrzymanie pozytywnego image, prestiżu i pozycji lidera,
 • zmiana percepcji klientów, usunięcie uprzedzeń,
 • uzyskanie przewagi nad konkurencją,
slide5

Główne powody działalności reklamowej – cd.

6. bezpośrednie informowanie uczestników rynku o ofercie,

7. utrzymanie sprawnej komunikacji z otoczeniem,

8. wzmocnienie procesu sprzedaży osobistej,

9. poprawa utargu z realizowanej sprzedaży,

10. promowanie usług przed- i posprzedażowych.

do g wnych rodzaj w reklamy zaliczamy reklam
Do głównych rodzajów reklamy zaliczamy reklamę:

1. informacyjną - zwracającą uwagę nabywców na korzyści kupując produkt „x”,

2. przypominającą - tj. powiadomienie, że produkt (usługa) nadal na rynku się znajduje,

3. konkurencyjną - korzyści produktu „x” w stosunku do wyrobów „y”, „z”,

4. defensywną - która dąży do przeciwstawienia się reklamie konkurentów,

5. prestiżową - tj. podkreślanie szczególnego znaczenia firmy, jej pozycji rynkowej i uwypuklenie unikatowego charakteru.

wizualne rodki reklamy
Wizualne środki reklamy
 • prasa: gazety codzienne, miesięczniki, czasopisma, publikacje fachowe,
 • środki audiowizualne, a w tym:
   • reklama radiowa
   • reklama w kinach, teatrach,
   • reklama TV (filmy, recenzje, programy reklamowe)
 • drogowa, miejska i lokalna- tj. plakaty, afisze, w środkach komunikacji miejskiej, słupy reklamowe obok dróg, autostrad, boiska,
 • reklama w obiektach handlowych- witryny sklepowe, gabloty, stelaże, markizy
 • reklama drukowana - ogłoszenia, prospekty, ulotki, broszury, foldery, listy reklamowe
 • towary w sklepach- próbki towarów, degustacje, etykiety.
plan dzia alno ci reklamowej powinien zawiera
Plan działalności reklamowej powinien zawierać:
 • analizę sytuacji rynkowej i wskazanie problemu który ma rozwiązać reklama,
 • kluczowe decyzje dotyczące:
  • celów reklamy, i jej odbiorców,
  • sposobów uzyskania przewagi konkurencyjnej,
  • cechy indywidualizujące przekaz reklamowy,
  • dostosowania sposobu reklamy do pozycji rynkowej produktów,
slide9

Plan działalności reklamowej – cd.

3. kreatywność reklamy a w tym:

- główny pomysł reklamowy,

- koncepcja kampanii reklamowej,

- promotion-mix,

4. plan środków przekazu: wybór konkretnego nośnika reklamowego,

5. plan kosztów reklamy,

6. analiza i ocena skuteczności oraz przewidywana efektywność reklamy.

po wybraniu konkretnego no nika reklamowego nale y
Po wybraniu konkretnego nośnika reklamowego należy:

Określić zasięg reklamy - odbiorców, ich zasięg, zróżnicowanie,

 • punktową ocenę wartości środka przekazu - stanowią ją 15 %całej grupy adresatów (1 pkt = 1 %),
 • częstotliwość reklamy - średnia liczba pojawiania się np. spotu reklamowego w czasie trwania kampanii,
 • punktowy pomiar efektywności reklamy(GRP) - jest to 1% całej populacji odbiorców. Jest to iloczyn zasięgu i częstotliwości np.:

przykład: GRP = 80 % x 10 = 800

 • koszt osiągnięcia jednego punktu środka przekazu np. (koszt 60 sekund reklamy = 8 mln zł, przeciętna ocena środka przekazu dla radia = 2, to koszt punktu środka przekazu = 8 : 2 = 4).
slide11
„Członkowie Amerykańskiego Towarzystwa Marketingu (AMA) są zobowiązani do etycznego postępowania w sprawach zawodowych.

Kodeks Etyczny Marketingu składa się z 4-ch części:

 • Odpowiedzialność uczestników rynku
 • Pojęcie uczciwości i moralności
 • Prawa i obowiązki stron
 • Wzajemne stosunki organizacyjne
i odpowiedzialno ci uczestnik w rynku
I. Odpowiedzialności uczestników rynku

Uczestnicy rynku muszą brać na siebie odpowiedzialność za konsekwencje swojej działalności oraz dokładać starań, aby znaleźć, obsłużyć i zaspokoić potrzeby wszystkich zainteresowanych: klientów, organizacje i społeczeństwo.

Postępowanie uczestników rynku musi być oparte na:

 • Podstawowej zasadzie etyki zawodowej: nie przynosić szkody w sposób rozmyślny.
 • Przestrzeganiu wszystkich mających zastosowanie ustaw i przepisów.
 • Dokładnym przenoszeniu na język praktyki ich wykształcenia, przygotowania zawodowego i doświadczenia.
 • Aktywnym wspieraniu, stosowaniu i promowaniu niniejszego kodeksu etycznego.
ii poj cie uczciwo ci i rzetelno ci
II. Pojęcie uczciwości i rzetelności

Uczestnicy rynku winni podtrzymywać i rozwijać uczciwość, honor i godność zawodu osób związanych z marketingiem poprzez:

 • Uczciwość w obsłudze konsumentów, klientów, pracowników, dostawców, pracowników sprzedaży i ogółu ludności.
 • Nieuczestniczenie w sposób rozmyślny w sytuacjach związanych z konfliktem interesów bez uprzedniego zawiadomienia wszystkich zainteresowanych stron.
 • Ustalanie godziwych taryf i opłat włączając w to wypłacenie lub otrzymywanie normalnych, zwyczajowych i/lub prawnie uzasadnionych rekompensat za usługi reklamowe.
iii prawa i obowi zki stron w procesie wymiany marketingowej
III. Prawa i obowiązki stron w procesie wymiany marketingowej

Uczestnicy procesu wymiany marketingowej powinni oczekiwać, że:

 • Oferowane produkty i usługi są bezpieczne i odpowiadają zamierzonym sposobom ich wykorzystania.
 • Informacje na temat oferowanych produktów i usług nie są oszukańcze.
 • Wszystkie strony zamierzają realizować swoje zobowiązania finansowe i inne w dobrej wierze.
 • Istnieją odpowiednie wewnętrzne metody sprawiedliwego uregulowania i wynagradzania krzywd związanych z zakupami
iv wzajemne stosunki organizacyjne
IV. Wzajemne stosunki organizacyjne

Uczestnicy rynku powinni:

 • Stosować zasadę poufności i anonimowości we wzajemnych kontaktach zawodowych w odniesieniu do uprzywilejowanej informacji.
 • Realizować swe zobowiązania i ponosić odpowiedzialność w kontraktach i umowach we właściwym czasie.
 • Unikać brania pracy innych - w całości lub części i przedstawiać ją jako własną lub odnosić z tego bezpośrednie korzyści bez rekompensaty lub bez zgody autora lub właściciela.
 • Unikać manipulacji w celu wykorzystania sytuacji dla maksymalizowania osobistych korzyści w sposób, który nieuczciwie pozbawia korzyści inne osoby.

W przypadku niezastosowania się do powyższych Zasad Kodeksu Etycznego Marketingu - członkostwo może być zawieszone lub odwołane”.

odbiory uczestnicy procesu marketingowego maj prawo oczekiwa e
Odbiory (uczestnicy) procesu marketingowego mają prawo oczekiwać, że:
 • Produkty i usługi oferowane są bezpieczne i odpowiadają przeznaczeniu;
 • Informacje o produktach i usługach nie wprowadzają w błąd;
 • Wszystkie strony wywiązują się ze swoich zobowiązań finansowych i innych w dobrej wierze;
 • Istnieją odpowiednie sposoby uwzględnienia słusznych reklamacji.
 • Istnieje pełna odpowiedzialność za działania marketingowe w długim okresie (odpowiedzialność za skutki).
 • Podejmowane są wszelkie wysiłki w celu usatysfakcjonowania klientów, organizacji i społeczeństwa.
kodeks esomar u
Kodeks ESOMAR-U
 • zgoda i dobrowolność,
 • zachowanie anonimowości,
 • respondenta trzeba poinformować o celu i przeznaczeniu zebranych informacji,
 • „badacz” powinien chronić dobra osobiste,
 • na badanie dzieci i młodocianych potrzebna jest zgoda rodziców,
 • respondentów należy poinformować o sposobach zapisu informacji,
 • respondenci powinni mieć nieskrępowany dostęp do wyników badań.
ad