УВС АЙМГИЙН
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

УВС АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

УВС АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ. ( 201 4 оны э хний 2 сарын байдлаар ). АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ - Үндсэн үзүүлэлт. %. %. АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ - Үндсэн үзүүлэлт. %. %. АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ - Үндсэн үзүүлэлт. %. %.

Download Presentation

УВС АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


УВС АЙМГИЙН

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ

(2014 оны эхний 2 сарын байдлаар)


АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ - Үндсэн үзүүлэлт

%

%


АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ - Үндсэн үзүүлэлт

%

%


АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ - Үндсэн үзүүлэлт

%

%


ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ - Хөдөлмөр


ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Хүн амын амьжиргаа

 • Ядуурал, амьжиргааны үзүүлэлтүүдийг аймаг, нийслэл, бүс, улсын түвшнээр тооцон гаргах нь улс орны хөгжлийн төлөвлөлт, төрөөс хэрэгжүүлсэн бодлого, хөтөлбөрийн үр нөлөөг үнэлэхэд чухал ач холбогдолтой болно.

 • 2013 оны 4 дүгээр улиралд Улаангом, Наранбулаг, Түргэн, Бөхмөрөн сумдын 102 өрхийг судалгаанд хамрууллаа.

 • Өрхийн нийгэм эдийн засгийн 2013 оны 4 дүгээр улирлын судалгааны дүнгээр аймгуудын төвийн дунджаар нэг өрхийн сарын дундаж орлого 942.7 мян.төгрөг, сумын төвийн өрхүүдийнх дунджаар 795.8, хөдөөгийн өрхүүдийнх 758.8 мян.төгрөг байна. Баруун бүсийн нэг өрхийн сарын дундаж орлого 914.8 мянган төгрөг байгаа нь хангай, зүүн бүсүүдээс 77.6 - 174.6 мянган төгрөгөөр өндөр, төвийн бүс болон Улаанбаатар хотоос 4.2 – 229.8 мянган төгрөгөөр бага байна.

 • Аймгийн төвийн нэг өрхийн дундаж орлогын 95.1 хувь, сумын төвийн өрхийн 85.0, хөдөөгийн өрхүүдийн 72.1 хувь нь цалин хөлс, тэтгэвэр тэтгэмж, МАА, газар тариалангийн бүтээгдэхүүний орлого, бусад үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлсний орлого гэх мэтээр мөнгөн орлогоос бүрдэж байна.

 • Нэг өрхийн сарын дундаж орлогод эзлэх мөнгөн орлогын хувь 91.6 хувь буюу өнгөрсөн оны мөн үеийн түвшинд байна.


ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Хүн амын амьжиргаа

 • НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ОРЛОГО, эхүүсвэр, байршлаар, 2013 оны 4 дүгаарулирлынбайдлаар


ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Хүн амын амьжиргаа

 • НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ЗАРЛАГА, зарлагын төрөл, байршлаар, 2013 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар


ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Хүн амын амьжиргаа

 • НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ОРЛОГО, өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлаар, хот, хөдөөгөөр, бүсээр, суурьшлаар, 2013 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар


ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Нийгмийн даатгал, халамж


ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Эрүүл мэнд


ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ– Гэмт хэрэг


МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ - Мөнгө, зээл, үнэт цаас

Мөнгөний зарим үндсэн үзүүлэлт 2014 оны эхний 2 сар


МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Аймгийн нэгдсэн төсөв


МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Хэрэглээний үнийн индекс


МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Хөдөө аж ахуй

Зүй бусаар хорогдсон том малын тоо, төрлөөр, аймгийн дүнгээр, жил бүрийн эхний 2 сарын байдлаар, мян.толгой


МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Аж үйлдвэр

Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл,

2005оны зэрэгцүүлэх үнээр, тэрбум төг

Аж үйлдвэрийн чиглэлээр 66 үйлдвэр үйл ажиллагаа эрхэлж энэ оны эхний 2 сард 2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр 752,3 сая төгрөгийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 35.6 хувиар буюу 197.7 сая төгрөгөөр өссөн байна.


МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Аж үйлдвэр


 • Login