1. Aktiebolagets organisation
Download
1 / 15

1. Aktiebolagets organisation 2. Regler och ramverk 3. Kodens uppbyggnad 4. Stämman 5. Styrelsen - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

1. Aktiebolagets organisation 2. Regler och ramverk 3. Kodens uppbyggnad 4. Stämman 5. Styrelsen. AKTIEBOLAGETS ORGANISATION. Aktieägare. Aktieägare. Aktieägare. Bolagsstämma. Förklaringar. Bolaget. ABL, Bolagsordning. Aktieägaravtal. Styrelse. Aktieägaravtalet utan verkan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 1. Aktiebolagets organisation 2. Regler och ramverk 3. Kodens uppbyggnad 4. Stämman 5. Styrelsen' - brasen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

1. Aktiebolagets organisation

2. Regler och ramverk

3. Kodens uppbyggnad

4. Stämman

5. Styrelsen


AKTIEBOLAGETS ORGANISATION

Aktieägare

Aktieägare

Aktieägare

Bolagsstämma

Förklaringar

Bolaget

ABL, Bolagsordning

Aktieägaravtal

Styrelse

Aktieägaravtalet

utan verkan


REGLER OCH RAMVERK

 • ABL

 • Börskontraktet

 • Aktiemarknadsnämnden

 • Koden


NÅGRA GRUNDPRINCIPER

 • Aktieägarna påverkar bolaget genom bolagsstämman

 • Styrelsens lojalitetsplikt mot bolaget


KODENS UPPBYGGNAD

 • Ny kod från 1 juli 2008 - omfattar alla bolag vars aktier är upptagna på en reglerad marknad

 • Följ eller förklara


BOLAGSSTÄMMAN

 • Kallelsen och förslag ska läggas ut på webben (gäller även protokoll)

 • Beslutsför styrelse ska närvara på bolagsstämman samt ordförande

 • Valbredningen ska utses av bolagsstämman och vara offentlig

 • Valberedningen lämnar förslag på styrelse, arvoden och stämmoordförande

 • Bolaget ska ha en valberedning

 • Oberoende ledamöter ska vara i majoritet

 • Ordförande i styrelsen ska inte vara ordförande i valberedningen

 • Presentation av nya styrelsen


STYRELSENS UPPGIFTER

 • Verksamhetsmål och strategi

 • Tillsätta, utvärdera, avsätta VD

 • Uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet

 • Kontroll av efterlevnad av lagar och regler

 • Etiska regler

 • Öppen, korrekt och relevant informationsgivning


STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING

 • Storlek som är anpassad till bolagets storlek och utvecklingsskede

 • Mångsidighet

 • Jämn könsfördelning

 • Inga suppleanter för stämmovalda styrelseledamöter

 • Högst en stämmovald skall arbeta i bolaget

 • Majoriteten skall vara oberoende till bolaget och ledningen

 • Minst två ledamöter ska vara oberoende till större aktieägare


STYRELSENS ORDFÖRANDE

 • Om anställd – tydlig arbetsfördelning mot VD

 • Organisera och leda arbetet

 • Erforderlig introduktionsutbildning

 • Styrelens uppdatering och kunskap

 • Ägarkontakter

 • Tillfredsställande underlag till styrelsen för beslut

 • Dagordning inför möten

 • Följa upp verkställande av beslut

 • Utvärdering


ARBETSFORMER

 • Arbetsordning

 • Uppdelning mellan utskott och styrelsen om sådana inrättats. Tydliga mandat.

 • Protokoll


UTVÄRDERINGSPROCESSSEN

 • Ska finnas en strukturerad process för utvärdering av styrelsens arbete och effektivitet. Återkoppling till valberedningen.

 • Ska även regelbundet utveckla VD:s arbete.


ERSÄTTNING TILL LEDNINGEN

 • Ersättningsutskott. (Kan vara hela styrelsen)

 • Bolagsstämman ska besluta om incitamentsprogram. Styrelsen ska inte delta i samma program som ledningen.


REVISIONSUTSKOTT –

RAPPORTERING OCH KONTROLL

 • Revisionsutskott (minst tre ledamöter)

 • Minst en ledamot ska vara oberoende till bolagets större ägare.

 • Kan vara hela styrelsen.

 • Kvalitetssäkra finansiell rapportering.

 • Fortlöpande träffa revisorerna. Andra tjänster från revisorerna.

 • Utvärdera revisionsinsatsen.


ANNAN INTERN KONTROLL

 • Styrelserna ska en gång per år träffa revisorerna utan VD.

 • Styrelsen ska se till att revisorerna översiktligt granskar halvårs- och niomånadersbokslut.

 • Årligen lämna redovisning av vilket system man använder för intern kontroll.

 • Regelbundet utvärdera behov av system för intern kontroll om det inte finns.


BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

 • Bolaget ska upprätta en bolagsstyrningsrapport som bifogas årsredovisningen. Bl a redovisa avvikelser från koden.

 • Sammansättningen av valberedningen

 • Uppgifter om styrelseledamöterna


ad