Pann nia kincse leader egyes let 2012 m jus 21 pannonhalma
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Pannónia Kincse LEADER Egyesület 2012. május 21. Pannonhalma PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pannónia Kincse LEADER Egyesület 2012. május 21. Pannonhalma. A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről. Jogszabályi háttér. 47/2012. (V.11.) VM rendelet

Download Presentation

Pannónia Kincse LEADER Egyesület 2012. május 21. Pannonhalma

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pann nia kincse leader egyes let 2012 m jus 21 pannonhalma

Pannónia Kincse LEADER Egyesület2012. május 21. Pannonhalma

A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről


Jogszab lyi h tt r

Jogszabályi háttér

 • 47/2012. (V.11.) VM rendelet

 • A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 • 2007. évi XVII. Törvény

 • A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatások és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

 • 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet (Vhr.)

 • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

 • www.magyarorszag.hu

 • Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) közleményei

 • www.mvh.gov.hu


T mogathat tev kenys gek

Támogatható tevékenységek

 • Fejleszteni kívánt tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés

 • Csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épület részhez, építmény részhez tartozó, a fejélesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása

 • Csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épület részhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés,

 • Minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése (önállóan nem)

 • Vhr. szerinti egyéb elszámolható kiadások (önállóan nem)

 • Szoftver (önállóan nem)


Fontos

FONTOS

 • Figyelembe kell venni:

 • Gépkatalógus és ÉNGY referencia árait

 • www.mvh.gov.hu (MVH regisztrációs számmal)

 • Nem támogatott tevékenységek körét (2.§. (8) – (9) bekezdés) – NACE REV (TEÁOR számok), EK szerződés 1. melléklet C. pontja

 • Támogatás mértéke:

 • hátrányos 65%, legfeljebb 25 millió Ft

 • Többi település:

 • 60%, legfeljebb 25 millió Ft


Alanyi felt telek

Alanyi feltételek

 • Pályázhat

 • Működő mikrovállalkozás

 • Induló mikrovállalkozás

 • Természetes személy, aki az első kifiz. Kérelemig vállalja, hogy egyéni vállalkozóvá válik és amennyiben nem foglalkoztat alkalmazottat tevékenységét főállásban végzi.

 • Támogatási kérelem benyújtásának időpontjában székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, lakcímmel, tartózkodási hellyel kell rendelkezni

 • Mezőgazdasági árbevétel <50%

 • HACS területéről nem jogosult települések:

 • Pannonhalma, Tét, Győrújbarát


Raj nlat egy ttm k d s

ÁRAJÁNLAT, EGYÜTTMŰKÖDÉS

Árajánlat:

a) az ajánlatkérő és ajánlattevő nevét, címét és adószámát,

b) a kiadási tétel műszaki adatait,

c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,

d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,

e) a kiadási tétel pénznemét,

f) az ajánlattevő bélyegzőjét és képviselőjének aláírását.)

Együttműködési megállapodás:

a) az együttműködő partnerek nevét, székhelyének címét és adószámát,

b) az együttműködő partnerek hivatalos képviselőjének nevét,

c) az együttműködés tárgyát,

d) az együttműködés időtartamát,

e) az egyes együttműködő partnerek vállalt kötelezettségeit,

f) az együttműködő partnerek cégszerű aláírását.


Egy b felt telek

EGYÉB FELTÉTELEK

El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha

a) a jóváhagyott támogatási összeg nem éri el az 1 000 000 forintot,

b) az e rendelet 1. melléklete szerint meghatározott értékelési rendszerben elérhető maximum pontszám 50%-át nem éri el.

c) Amennyiben a részben helyt adó határozattal megítélhető összes elszámolható kiadás összege nem éri el a tervezett összes elszámolni kívánt támogatás 30 %-át.

(7) Nem igényelhető támogatás

a) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi, közlekedési jármű vagy motorral hajtott sporteszköz beszerzésére, és ezen eszközök forgalmazását érintő beruházásokhoz,

b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben meghatározott vontató, nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármű fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez,

c) termőföld és ingatlan vásárlásához,

d) ingatlan bérleti díjához, valamint

e) élő állat vásárlásához.


Egy b felt telek1

EGYÉB FELTÉTELEK

(8) Nem igényelhető támogatás a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti alábbi tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztésre

a) NACE REV. 2. 55 ágazat szerinti szálláshely-szolgáltatás,

b) NACE REV. 2. B nemzetgazdasági ág - bányászat, kőfejtési tevékenység,

c) NACE REV. 2. 4730 ISIC REV. 4. ágazat szerinti gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem,

d) NACE REV. 2. 46 ágazat szerinti nagykereskedelem,

e) NACE REV. 2. K ágazat nemzetgazdasági ág - Pénzügyi tevékenység és biztosítási tevékenység,

f) NACE REV. 2. P Nemzetgazdasági ág - Oktatás, kivéve 85.5 szerinti egyéb oktatás,

g) NACE REV. 2. 02 szerinti erdőgazdálkodási tevékenység,

h) NACE REV. 2. 5210 szakágazaton belüli csak és kizárólag a mezőgazdasági termékek raktározása, tárolása,

i) NACE REV. 2. 7731 szakágazat szerinti mezőgazdasági gépkölcsönzés,

j) NACE REV. 2. 03.2 alágazat szerinti halgazdálkodás,

k) NACE REV. 2.11. 02 és 2.11.03 alágazat szerinti italgyártás,

l) NACE REV. 2. 49 ágazat szerinti szárazföldi, csővezetékes szállítás,

m) NACE REV. 2. 50 ágazat szerinti vízi szállítás,

n) NACE REV. 2. 51 ágazat szerinti légi szállítás,

o) NACE REV. 2. L nemzetgazdasági ág - Ingatlanügyletek,

p) NACE REV. 2. 01 ágazat szerinti minden növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások.


T mogat si k relem beny jt sa

Támogatási kérelem benyújtása

 • A rendelet 8-10. §- ai alapján

 • FONTOS!

 • 10.§-ban megjelölt anyagok hiánypótlására nincs lehetőség!

 • Pénzügyi terv (minden esetben)

 • Üzleti terv (5.000.000 Ft felett)

 • Megelőző két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatásokról nyilatkozat

 • Tulajdoni lap, térképmásolat, bizonyító erejű ingatlan használathoz hozzájáruló nyilatkozat, bérleti szerződés

 • Építés esetén: Ügyfél nevére szóló tervdokumentáció és műszaki leírás

 • Építési engedély vagy ennek hiányában igazolás az engedélyeztetési eljárás megindításáról

 • Építésügyi hatóság nyilatkozata, hogy a tevékenység nem engedélyköteles


T mogat si k relem beny jt sa1

Támogatási kérelem benyújtása

Következmény:

Elutasítás, pontozási dokumentumok hiányában nem jár pont!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Benyújtási időszak: 2012. Június 1-30.

Benyújtás módja: Papír alapon a területileg illetékes HACS-hoz

Pannónia Kincse LEADER Egyesület

9024 Győr, Kálvária út 1-3.

Egy időszakban legfeljebb egy kérelem, ha a 136/2008. FVM rendeletre benyújtott támogatási rendelet vonatkozásában még nem nyújtotta be az utolsó kifizetési kérelmet, új támogatási kérelem nem nyújtható be.


Pontoz si szempontok 1

Pontozási szempontok1.


Pontoz si szempontok 2

Pontozási szempontok2.


Pontoz si szempontok 3

Pontozási szempontok 3.


Pontoz si szempontok 5

Pontozási szempontok 5.


Pontoz si szempontok 6

Pontozási szempontok 6.

 • Az ÜZLETI TERV PONTOZÁSA!

 • Az üzleti terv fejezeteihez csatolandó dokumentumok:

  • Egyéni vállalkozói igazolvány másolata/cégkivonat/stb.

  • Társadalmi felelősségvállalási szempontra önkormányzattól vagy támogatott szervtől igazolás, szerződés, számla bankszámlakivonat

  • Munkaszerződés vagy tervezete

  • Ígérvény jövőbeni felvásárlóktól, szolgáltatást igénybe vevőktől

  • Együttműködési megállapodás(ok)

  • Számla korábbi megrendelőktől

 • A kizárólag pontozást érintő dokumentumok nem HIÁNYPÓTOLTATHATÓAK, pontozásnál kizárólag azok a dokumentumok vehetők figyelembe, amelyek az eredeti támogatási kérelemben benyújtásra kerültek

 • Az 5 millió Ft alatti támogatási összegnél az üzleti terv utolsó három fejezet benyújtható +10 pontért (társ. Felváll., kommunikációs terv, környezetvédelem)


K sz n m figyelm ket

Köszönöm figyelmüket!

Pannónia Kincse LEADER Egyesület

9121 Győrszemere, Fő u. 20.

Munkaszervezet:

9024 Győr, Kálvária u. 1-3. IV. emelet

Csányi Péter, munkaszervezet-vezető

www.pkle.hu


 • Login