Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 2010
Download
1 / 53

Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010. Overzicht programma. Schoollisting en salarisberekening: Inleiding Reglementering De schoollisting De salarisberekening De totale loonkost Brutowedde en H/S Nettowedde BBSZ / Werkbonus / Vlaamse Korting. Inleiding.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010' - brady-oliver


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Overzicht programma
Overzicht programma

Schoollisting en salarisberekening:

 • Inleiding

 • Reglementering

 • De schoollisting

 • De salarisberekening

  • De totale loonkost

  • Brutowedde en H/S

  • Nettowedde

  • BBSZ / Werkbonus / Vlaamse Korting

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Inleiding
Inleiding

 • Waarom organiseren we deze cursus ?

  • Elk personeelslid heeft recht op een correct berekend salaris voor de geleverde prestaties

  • Het salaris = de geldelijke uitwerking van de personeelsinformatie via elektronische zendingen / via papier

  • Inzicht krijgen in de basisprincipes van de salarisberekening

  • De structuur en de meest voorkomende codes van de schoollisting leren kennen

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Inleiding1
Inleiding

 • Hoe is deze cursus opgebouwd ?

  • op basis van de schoollisting

  • via een overzicht van de meest voorkomende codes

  • via een overzicht van de basisregels van de salarisberekening

  • aan de hand van praktische voorbeelden

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Reglementering info
Reglementering & info

 • KB van 15 april 1958

 • KB van 1 december 1970

 • Omzendbrief van 01/10/2003 kenmerk : Pers/2003/16 (13AC)

 • Nuttige informatie via www.ond.vlaanderen.be

  • Wedde-info onderwijspersoneel

  • Wetwijs

  • Cursus schoolsecretariaten

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


De schoollisting
De schoollisting

 • Het Agentschap voor Onderwijsdiensten zendt na afsluiting (maand)betaling een schoollisting naar de schoolsecretariaten

 • De schoollisting = lijst met detail salarisberekeningen personeelsleden van de school

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Schoollisting
Schoollisting

Nut schoollisting

 • Schoollisting = instrument van controle

  • schoollisting is verwerking van de elektronische zendingen van de personeelsgegevens m.b.t. salaris

  • controle schoollisting helpt om fouten te detecteren en te signaleren

 • Schoollisting = bron van informatie

  • voor beantwoorden van vragen van personeelsleden over salaris

  • voor invullen / opmaken van attesten (ziekenfonds, R.V.A.,...)

   Schoollisting

   Voorbeeld 1

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Verklaring rubrieken afkortingen en codes schoollisting
Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting

KC/RW (kaartcode/ regularisatie wedde)

 • KC 05:

  • betaling lopend maandsalaris

  • achterstallig salaris voor periodes uit het verleden

  • voorbeeld 1

 • KC 06:

  • bevat het “ten onrechte ontvangen bedrag” voor een

   periode uit het verleden

  • voorbeeld 2

 • RW  salarisherzieningen voor periodes uit het verleden  combinatie KC 05/KC 06:

  • KC 05 : bevat het “recht op”

  • KC 06 : bevat het “vroeger ontvangen” bedrag

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Verklaring rubrieken afkortingen en codes schoollisting1
Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting

Salarisherzieningen kunnen uitmonden in een positief of negatief saldo:

 • Bij positief saldo  bedrag wordt uitbetaald samen met het maandsalaris

 • Bij negatief saldo  3 mogelijkheden om bedrag te recupereren:

  • schuld wordt volledig gerecupereerd op het maandsalaris

  • schuld wordt in schijven gerecupereerd op het salaris

    bijkomende KC 55/7 en 65/7

  • schuld kan niet worden gerecupereerd op salaris (geen maandsalaris of het maandsalaris is ontoereikend)  bijkomende KC 55/8  schuld wordt gerecupereerd door middel van een terugvorderingsbrief

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Voorbeelden
Voorbeelden

 • voorbeeld 3: bijzondere bijdrage sociale zekerheid

 • voorbeeld 4: Vlaamse korting en werkbonus

 • voorbeeld 5: rubrieken betaallijn

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Verklaring rubrieken afkortingen en codes schoollisting2
Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting

De opdracht:

De onderwijsopdracht wordt uitgedrukt in een opdrachtbreuk (xxx.x/xxxx)

 • xxx.x = teller opdrachtbreuk = aantal gepresteerde uren/lestijden per week (zending school)

 • xxxx = de noemer van de opdrachtbreuk. De noemerbepaling gebeurt bij het Agentschap

 • noemer is afhankelijk van ambt

 • noemer = minimum aantal uren of lestijden per week dat voor het ambt met voltijdse prestaties vereist is

  • vb:8 lestijden onderwijzer  8/24  008.0/0024

  • vb: 8,5 lestijden onderwijzer ASV  8,5/22  008.4/0022

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Verklaring rubrieken afkortingen en codes schoollisting3
Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting

SC = sociale code

 Heeft betrekking op de betaalwijze en de toe te passen sociale afhoudingen

 • RSZ = Rijkssociale Zekerheid

 • FOP = Fonds voor Overlevingspensioenen

 • VGZ = Verzekering Geneeskundige Zorgen

 • UB = Uitgestelde bezoldiging (verloning tijdens zomervakantie)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Verklaring rubrieken afkortingen en codes schoollisting4
Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting

F = Functie

 • 1 = hoofdambt  tijdelijken aangesteld onvolledig schooljaar + UB

  • betaling per kalenderdag

 • 2 = hoofdambt  tijdelijken aangesteld volledig schooljaar + UB

  • maandsalaris = 1/12 jaarsalaris

 • 2 = hoofdambt  tijdelijken zonder UB

  • maandsalaris = 1/12 jaarsalaris

 • 4 = hoofdambt  vastbenoemd

  • maandsalaris = 1/12 jaarsalaris

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Verklaring rubrieken afkortingen en codes schoollisting5
Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting

PTL – B (= personen fiscaal ten laste – burgerlijke staat)

 • Burgerlijke staat :

  • 0 = ongehuwd met haardtoelage

  • 1 = ongehuwd

  • 2 = gehuwd of wettelijk samenwonend

  • 3 = niet hertrouwde weduwe/weduwnaar

  • 4 = gescheiden

  • 5 = feitelijk gescheiden

  • 9 = gehuwd of wettelijk samenwonend met haardtoelage

   voorbeeld 7

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Verklaring rubrieken afkortingen en codes schoollisting6
Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting

 • Personen fiscaal ten laste = PTL

  • bestaat uit 2 posities:

   • 1ste positie = informatie personeelslid / partner

   • 2de positie = informatie aantal kinderen ten laste

  • Opmerking:

   • partner = gehuwd of wettelijk samenwonende partner

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Weerslag ptl b op de bedrijfsvoorheffing
Weerslag PTL-B op de bedrijfsvoorheffing

 • Omzendbrief van 14/12/2005 - kenmerk PERS/2005/24 Toepassing van de bedrijfsvoorheffing - verminderingen wegens gezinslasten

  • punt 5 a + b

 • Omzendbrief van 01/10/2003 - kenmerk PERS/2003/16 Verklaring schoollisting

  • punt 3 bijlage  overzicht codering combinatie van de parameters B en PTL

   voorbeeld 7

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Verklaring rubrieken afkortingen en codes schoollisting7
Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting

ANC = geldelijke anciënniteit (GA)

 • GA wordt bepaald in functie van:

  • salarisschaal

  • de reeds gepresteerde diensten

 • GA wordt vastgesteld op de 1ste van de maand

 • De in aanmerking komende diensten worden gerekend vanaf de minimumleeftijd verbonden aan de salarisschaal (vb: salarisschaal 141  minimumleeftijd 22 jaar)

 • de verworven GA wordt uitgedrukt in jaren en maanden

 • GA kan verschillen bij meerdere barema’s

 • Opgelet: geldelijke anciënniteit niet verwarren met andere anciënniteiten (dienstanciënniteit / sociale anciënniteit / pensioenanciënniteit…..)

  voorbeeld 8

  voorbeeld 9

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Verklaring rubrieken afkortingen en codes schoollisting8
Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting

Soort ambt

 • Gewoon hoofdambt (term wordt niet vermeld)

 • Speciaal hoofdambt

 • Overwerk

 • Bijbetrekking

  Kenmerk

 • 01 = bedreiging beroepsziekte  bezoldiging 90 %

  voorbeeld10

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Geldelijke uitwerking
Geldelijke uitwerking

Inhoud

 • Berekening van de loonkost

 • Brutowedde en H/S

 • Nettowedde

 • BBSZ / Werkbonus / Vlaamse korting

 • WOP

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Berekenen van de loonkost
Berekenen van de loonkost

Goed om weten vooraf: sociale bijdrage werkgever

 • Werkgeversaandeel (patronale bijdrage)

 • Personeelslid ondervindt hier niets van

 • Werkgever (Agodi) stort bedrag aan RSZ

 • Totale loonkost = bruto geïndexeerde jaarwedde + VG + EJT + patronale bijdrage

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Berekenen van de brutowedde
Berekenen van de brutowedde

Niet-geïndexeerde jaarwedde:

 • Vier parameters:

  • hoofdambt

  • geldelijke anciënniteit

  • salarisschaal

  • opdrachtbreuk

 • Bepalen van de jaarwedde:

  • fulltime op jaarbasis niet-geïndexeerd

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Berekenen van de brutowedde1
Berekenen van de brutowedde

Geïndexeerde jaarwedde:

 • Jaarwedde aan 100% is gekend

 • De indexcoëfficiënt (spilindex)

  • index 1,4859

  • principe van de indexering

 • Jaarwedde 100% X indexcoëfficiënt = geïndexeerde jaarwedde

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Berekenen van de brutowedde2
Berekenen van de brutowedde

Bruto geïndexeerde maandwedde:

 • Geïndexeerde jaarwedde is gekend

 • Jaarwedde / 12 = bruto geïndexeerde maandwedde

   is gelijk voor vastbenoemden of tijdelijken (volledig schooljaar)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Haard of standplaatstoelage
Haard – of standplaatstoelage

 • Reglementering K.B. 26/11/1997

 • Voorwaarden:

  • inkomensgrens

  • haardtoelage

   • gehuwd of samenwonend personeelslid, tenzij toegekend aan echtgenoot / partner

   • alleenstaand personeelslid met minstens 1 kind ten laste / kinderbijslag

   • aan te vragen

  • standplaatstoelage

   • personeelslid voldoet niet aan de voorwaarden haardtoelage

   • automatisch toegekend

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Berekenen van de brutowedde3
Berekenen van de brutowedde

Deeltijdse prestaties:

 • Geïndexeerde maandwedde X opdrachtbreuk

 • Geïndexeerde H/S X opdrachtbreuk

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Berekenen van de brutowedde4
Berekenen van de brutowedde

Tijdelijk voor onvolledig schooljaar

 • < 300 bezoldigde dagen

 • maandwedde = X/360 van geïndexeerde jaarwedde

 • X = het aantal gepresteerde dagen voor die bepaalde maand

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Berekenen van de brutowedde5
Berekenen van de brutowedde

Tijdelijk voor volledig schooljaar of vast

 • maandwedde = 1/12 van geïndexeerde jaarwedde

 • indien een onvolledige maand:

  • aantal gepresteerde dagen is ≤ 15

    te betalen: X/30 waarbij X = aantal gepresteerde dagen

  • aantal gepresteerde dagen > 15

    te betalen : X/30 waarbij X = 30 min aantal niet gepresteerde dagen

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Berekenen van de brutowedde6
Berekenen van de brutowedde

Voorbeeld: vastbenoemd personeelslid neemt volledig ouderschapsverlof.

 • Indien ingangsdatum 04/01:

  • gepresteerde dagen = 3 (van 01/01 tem 03/01)

  • 3 < 15

  •  3/30

 • Indien ingangsdatum 20/01:

  • gepresteerde dagen = 19 (van 01/01 tem 19/01)

  • 19 > 15

  • niet gepresteerde dagen = 12 (van 20/01 tem 31/01)

  • 30 – 12 dagen = 18 dagen

  •  18/30

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Berekenen van de bruto belastbare wedde
Berekenen van de bruto belastbare wedde

Sociale afhoudingen:

 • Werknemersaandeel tijdelijken (RSZ)

  = 13,07% van de bruto geïndexeerde maandwedde + H/S

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Berekenen van de bruto belastbare wedde1
Berekenen van de bruto belastbare wedde

Sociale afhoudingen:

 • Werknemersaandeel vastbenoemden

  • 7,5% FOP (fonds overlevingspensioen) v/d bruto geïndexeerde maandwedde

  • 3,55% VGZ (verzekering geneeskundige zorgen) v/d bruto geïndexeerde maandwedde

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Berekenen van de bruto belastbare wedde2
Berekenen van de bruto belastbare wedde

 • Bruto belastbare maandwedde =

  • bruto geïndexeerde maandwedde

  • + H/S

  • – sociale afhoudingen

   Ter info :

   code 250 op attest 281.10(taksfiche)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Berekenen van de nettowedde
Berekenen van de nettowedde

Fiscale afhoudingen:

 • Afhouden van belastbare maandwedde

 • Bedrijfsvoorheffing: belasting vooraf

 • Code 286 op attest 281.10

 • Bedrag afhankelijk van :

  • grootte van de belastbare maandwedde

  • persoonlijke fiscale situatie (BS + PTL)

   Opgelet: bij EJT,VG en achterstallen

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Berekenen van de nettowedde1
Berekenen van de nettowedde

 • Nettowedde =

  • bruto belastbare maandwedde

  • - bedrijfsvoorheffing

   Ter info:

   Komt niet op de taksfiche (attest 281.10)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Bijzondere bijdrage sociale zekerheid
Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

Algemeen:

 • BBSZ vanaf 1 april 1994

 • Code 287 op attest 281.10

 • BBSZ wordt afgetrokken van nettowedde

 • Voorbeeld tijdelijk personeelslid:

  • opdracht start op 1/09: geen BBSZ want per kwartaal en juli en augustus UB

  • vanaf wedde oktober: wel BBSZ want is eerste maandwedde 4de kwartaal

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Extra s
Extra’s

 • Werkbonus:

  • Bij openbare sector vanaf 01/07/2000

  • Enkel voor tijdelijken (RSZ-plichtigen)

  • Doel: verschil met werkloosheid vergroten

  • Wordt opgeteld bij het netto-BBSZ

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Extra s1
Extra’s

 • Vlaamse korting:

  • Forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing met 10,40 €

  • Voorwaarden: wonen in Vlaams gewest en inkomen tussen 6.980,00 € en 20.765,00 € op jaarbasis

  • Vanaf januari 2010 (opnieuw maandelijks)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Berekenen van de nettowedde2
Berekenen van de nettowedde

Algemeen :

Bruto geïndexeerde maandwedde + H/S

- Sociale afhouding(en)

Bruto belastbare maandwedde

- Fiscale afhouding (bedrijfsvoorheffing)

Nettowedde

- BBSZ + werkbonus + Vlaamse korting

Effectief uit te betalen bedrag

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Voorbeeld 1 vastbenoemde leerkracht
Voorbeeld 1 : Vastbenoemde leerkracht

 • Anc : 18j 02 maand

 • Jaarwedde : 25.561,00

 • Geïndexeerde jaarwedde : 25.561,00 x 1,4859 = 37.981,09

 • Geïndexeerde maandwedde : 37.981,09 / 12 = 3.165,09

 • FOP : 3.165,09 * 7,5% = 237,38

 • VGZ : 3.165,09 * 3,55 % = 112,36

 • Bruto belastbaar : 3.165,09 – 237,38 – 112,36 = 2.815,35

 • Bedrijfsvoorheffing : 922,00 (zie simulatie bedrijfsvoorheffing)

 • Netto : 2.815,35 – 922,00 = 1.893,35


Voorbeeld 2 tijdelijke leerkracht aangesteld voor volledig schooljaar met standplaatstoelage
Voorbeeld 2 : tijdelijke leerkracht aangesteld voor volledig schooljaar met standplaatstoelage

 • Anc : 01j 0m

 • Jaarwedde : 17.914,65

 • Geïndexeerde jaarwedde : 17.914,65 * 1,4859 = 26.619,38

 • Geïndexeerde standplaatstoelage : 179,98 x 1,4859 = 267,43

 • Geïndexeerde maandwedde : 26.619,38 /12 = 2.218,29

 • Geïndexeerde standplaatstoelage per maand : 267,43 / 12 = 22,27

 • RSZ – bijdrage : 2.218,28 + 22,27 = 2.240,56 * 13,07 % = 292,83

 • Bruto – belastbaar : 2.240,56 - 292,83 = 1.947,73

 • Bedrijfsvoorheffing : 487,87 ( zie simulatie bedrijfsvoorheffing)

 • Netto : 1.947,73 – 487,87 = 1.459,86


Vragen? schooljaar met standplaatstoelage

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Schoollisting en salarisberekening schooljaar met standplaatstoelage

Voorbeelden

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Voorbeeld 1
Voorbeeld 1 schooljaar met standplaatstoelage

Soort instelling

Soort inrichtende macht

Naam + Voornaam


Voorbeeld 11
Voorbeeld 1 schooljaar met standplaatstoelage

Naam + Voornaam


Voorbeeld 2
Voorbeeld 2 schooljaar met standplaatstoelage


Voorbeeld 3
Voorbeeld 3 schooljaar met standplaatstoelage


Voorbeeld 4
Voorbeeld 4 schooljaar met standplaatstoelage


Voorbeeld 5
Voorbeeld 5 schooljaar met standplaatstoelage


Voorbeeld 6
Voorbeeld 6 schooljaar met standplaatstoelage

2


Voorbeeld 7
Voorbeeld 7 schooljaar met standplaatstoelage


Voorbeeld 71
Voorbeeld 7 schooljaar met standplaatstoelage


Voorbeeld 8 schooljaar met standplaatstoelage


Voorbeeld 9
Voorbeeld 9 schooljaar met standplaatstoelage


Voorbeeld 10
Voorbeeld 10 schooljaar met standplaatstoelage


ad