NI CHEWCH DDEFNYDDIO CYFRIFIANNELL YN Y PAPUR HWN  CALCULATORS ARE NOT TO BE USED FOR THIS PAPER

NI CHEWCH DDEFNYDDIO CYFRIFIANNELL YN Y PAPUR HWN CALCULATORS ARE NOT TO BE USED FOR THIS PAPER PowerPoint PPT Presentation


  • 189 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

1.Edrychwch ar y rhestr ganlynol o rifau. Look at the following list of numbers. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Gan ddefnyddio'r rhifau o'r rhestr yn unig, ysgrifennwch. Using only the numbers in the list, write down. (a) rhif ciwb, (a) a cube number,. (b) rhif cysefin, (b) a prime num

Download Presentation

NI CHEWCH DDEFNYDDIO CYFRIFIANNELL YN Y PAPUR HWN CALCULATORS ARE NOT TO BE USED FOR THIS PAPER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5. 4. (a) Ysgrifennwch 74.8612 yn gywir i 3 ffigur ystyrlon. Write down 74.8612 correct to 3 significant figures.

6. 5. Ar droellwr sip sgwr maer rhifau 0, 1, 2 a 3 wediu hysgrifennu. Ar droellwr arall, a sip pentagon rheolaidd, maer rhifau 1, 2, 3, 4 a 5 wediu hysgrifennu. A square shaped spinner has the numbers 0 ,1 ,2 and 3 written on it. Another spinner, in the shape of a regular pentagon, has the numbers 1, 2, 3, 4 and 5 written on it.

7. (a) Cwblhewch y tabl canlynol i ddangos pob sgr syn bosibl. Complete the following table to show all the possible scores.

9. 6. Darganfyddwch yr onglau x ac yn y diagramau canlynol. Find the angles marked x and y in the following.

10. 7. Lluniwch dri sip yn debyg ir un isod, fel bor patrwm gorffenedig chymesuredd cylchdro o radd 4 o amgylch O. Draw three shapes like the given one, so that the completed pattern has rotational symmetry of order 4 about O.

11. 8. Paralelogram yw ABCD. Mae ei groeslinau yn croestorri ym mhwynt E. ABCD is a parallelogram. Its diagonals intersect at the point E. CDB=31, DEA=67 ac and ABC=125

12. 9. Dwy o orsafoedd gwylwyr y glannau yw Ardir a Phorthle. Mae llomg ar gyfeiriant (bearing) o 165 (D16Dn) o Ardir ac ar gyfeiriant o 228 (D48Gn) o Borthle. Lluniwch y cyfeiriannau hyn a marciwch safler llong. Coatville and Portplace are two coastguard stations. A ship is on a bearing of 165 (S15E) from Coastville and on a bearing of 228 (S48W) from Portplace. Draw these bearing and mark the position of the ship.

13. 10. Ysgrifennwch, yn nhermau n, yr nfed term ym mhob un or dilyniannau canlynol. Write down, in terms of n, the nth term of each of the following sequences. (a) 7 14 21 28

14. 11.

15. 12.Mae rheolwraig uwchfarchnad yn bwriadu cynnal arolwg oi chwsmeriaid er mwyn darganfod eu barn am y newidiadau y mae hi wedi eu gwneud ir uwchfarchnad. The manageress of a supermarket intends to carry out a survey of her customers in order to find out their opinion on the alterations she has made to the supermarket (a) Un or cwestiynau yn ei holiadur oedd: One of the questions in her questionnaire was: Beth yw eich barn chi am cyfleusterau newydd gwell? what do you think of the new improved facilities?

16. (b)Cwestiwn arall oedd Another of her questions was: Pa mor aml y byddwch yn dod ir uwchfarchnad? How often do you come into the supermarket?

17. 13. O wybod bod w=d(t-1), darganfyddwch werth w pam fo t= - 8 a d = 25. 3 given that w=d(t-1), find the value of w when t= - 8 and d= 25. 3

19. 15. Datryswch yr hafaliadau canlynol. Solve the following equations. (a)7x 6 =10 + 3x

  • Login