32 bitni mikrokontroleri i primena ms1bmp 8 deo
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

32-bitni mikrokontroleri i primena - MS1BMP 8 . deo PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

32-bitni mikrokontroleri i primena - MS1BMP 8 . deo. 2013 Nenad Jovičić. DMA. 12 kanala (7 za DMA1 kontrler i 5 za DMA2 kontroler ) SMT32F100 ima jedan kontroler DMA1 Mogu ći su prenosi u u svim kombinacijama između meorije i periferija.

Download Presentation

32-bitni mikrokontroleri i primena - MS1BMP 8 . deo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


32-bitni mikrokontroleri i primena - MS1BMP8. deo

2013

Nenad Jovičić


DMA

 • 12 kanala (7 za DMA1 kontrleri 5 za DMA2 kontroler)

 • SMT32F100 imajedankontroler DMA1

 • Mogući su prenosi u u svim kombinacijama između meorije i periferija.

 • Podržan prenos za tajmere, ADC, SPI, I2Cs, USART i DAC

 • Podržan prenos 8, 16 i 32-bitnih podataka.

 • Podržani cirkularni baferi!


DMA - struktura


DMA prenos

 • Prenos se sastoji iz 4 faze

 • Kanali su prioritirani sa 4 različita prioriteta.


Preklapanje DMA i CPU

 • DMA se preklapa sa CPU-om tako da nikada ne dolazi do potpunog blokiranja jednog ili drugog.


DMA prekidi

 • Svaki DMA kanal ima tri prekida:

  • Transfer završen

  • Transfer na pola

  • Greška u transferu

 • fe


Projekat ADC_DMA

 • AD konvertor je podešen tako da radi u najbržem modu u kome semplovanje traje 1.5 ciklus. Vrši se akvizicija kanala 14. ADC nakon svake konverzije generiše DMA zahtev.

 • Tajmer TIM1 radi u PWM modu i trigeruje ADC.

 • DMA konvertor prenosi podatke iz ADC-a u kružni bafer u memoriji.


Inicijalizacija DMA

U main-u mora da se deklariše adresa, jer se simbol iz stm32f10x_adc.c ne vidi!!!

Da je kojim slučajem definisan u stm32f10x_adc.h ne bi bilo potrebe


DMA_InitTypeDefstm32f10x_dma.h


Inicijalizacija ADC-a


ADC funkcije


Dozvola PWM izlaza


Zadatak

 • Podesiti DMA kontoler tako da se generiše prekid nakon prenosa celog jednog bafera.

 • Hint:

  • potražiti u fajlu stm32f10x_dma.h funkcije koje podešavaju prekid.

  • Napisati prekidnu rutinu

  • Brisati flag u prekidnojrutini


DAC

 • Dvanezavisnakanala

 • Mogućnost sinhronizacije oba kanala

 • 8 ili 12-bitni podaci

 • Mogućnost nezavisnogilisinhronizovanograda

 • Generator šuma

 • Generator trougaonog talasnog oblika

 • Mogućnost korišćenja DMA prenosa

 • Detekcija underrun greške pri DMA prenosu

 • Mnoštvo internih i jedan externi triger


DAC - šema


DAC-format podataka

 • Single modeDual mode

Za svaki tip podatka postoji poseban DHR registar


DAC

 • Ukoliko se ne radi u trigger modu, jedan ciklus nakon upisa podatka u DHR podatak se prebacuje u DOR.

 • Ako se koristi triger, uspostavljanje se vrši posle tri ciklusa.

 • U svakom slučaju napon na izlazu je validan nakon vremena smirivanja (settling time).


DAC - triangle

 • Mogućnost automatskog generisanja trougaonog talasnog oblika taktovanog taktom APB magistrale.


DAC-noise

 • Mogućnost automatskog generisanja i dodavanja šuma na osnovni signal.

 • Taktovanje se vrši taktom APB magistrale.


Projekat DAC

 • Korišćenjem tajmera TIM2 sa učestanošću od 1MHz se generiše triger za dvokanalni DAC.

 • DAC treba da radi u DUAL_DAC modu kada se sinhronizovano vrši konverzija na oba kanala.

 • Prenos podataka iz memorijske tabele se obavlja korišćenjem DMA kontrolera.


Inicijalizacija 1

Selekcija TRG0 izlaza

DAC Inicijalizacija

Formiranje tabele


Selekcija TRG0 izlaza iz tajmera


Inicijalizacija 2


USART

 • Posebne karakteristike u odnosu na standardni USART:

  • 8 ili 16 bita oversampling

  • Frakcioni baud-rate generator (slično kao MSP)

  • 8 ili 9 bita podatak

  • Encoder decoder za podršku IRDA prenosu

  • Podržan smartcard protocol ISO7816-3

  • Half-duplex komunikacija preko jedne žice

  • Dva odvojena DMA kanala za predaju i prijem

  • Deset izvora prekida (ragularni i oni za detekciju greške)

  • RTS/CTS hardverski handshaking


USARTblok šema


Multiprocesorska komunikacija

 • Idle line protokol ili korišćenje markera adrese.

 • USART prijemnik može da bude u aktivnom i MUTE modu.

 • U MUTE modu ne generiše prekide i ne postavlja statusne bite.

 • U slučaju korišćenja markera adrese, deo CR2 registra je 4-bitna adresa koja se automatski poredi sa adresom primljenom preko serijske veze.


The end 


 • Login