Zaw d bieg ego rewidenta
Download
1 / 13

ZAWÓD BIEGŁEGO REWIDENTA - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

ZAWÓD BIEGŁEGO REWIDENTA. Zawód biegłego rewidenta może wykonywać osoba spełniająca wymagania określone ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. Nr 31 z 2001, poz. 359 ). Warunki wpisu do rejestru. Do rejestru biegłych rewidentów może być wpisany ten, kto:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ZAWÓD BIEGŁEGO REWIDENTA' - bowen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zaw d bieg ego rewidenta
ZAWÓD BIEGŁEGO REWIDENTA

 • Zawód biegłego rewidenta może wykonywać osoba spełniająca wymagania określone ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. Nr 31 z 2001, poz. 359)


Warunki wpisu do rejestru
Warunki wpisu do rejestru

 • Do rejestru biegłych rewidentów może być wpisany ten, kto:

 • 1)korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

 • 2) jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta,

 • 3) ukończył studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i piśmie,

 • 4) odbył trzyletnią praktykę w Polsce, w tym co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta, przy czym spełnienie tego warunku zostało uznane przez Komisję Egzaminacyjną,

 • 5) złożył z wynikiem pozytywnym egzaminy na biegłego rewidenta przed Komisją,

 • 6) uzyskał dyplom biegłego rewidenta.


Warunki przyst pienia do egzaminu
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

 • Do egzaminów na biegłego rewidenta może być dopuszczona osoba, która:

 • 1.ma pełną zdolność do czynności prawnych,

 • 2.korzysta w pełni z praw publicznych,

 • 3.nie była karana sądownie za przestępstwa przeciwko mieniu i przeciwko dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych oraz przestępstwa karne-skarbowe,

 • 4.posiada wykształcenie wyższe.


Warunki przyst pienia do egzaminu1
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

 • Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminów na biegłego rewidenta dokumentuje okoliczności:

 • 1.wymienione w pkt 1 i 2 własnoręcznie podpisanym oświadczeniem,

 • 2.wymienione w pkt 3 zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Karnego (odpowiedź na zapytanie o udzielenie informacji o osobie),

 • 3.wymienione w pkt 4 uwierzytelnionym odpisem (kopią) dyplomu ukończenia studiów wyższych w Polsce lub zagranicznych uznawanych w Polsce za równorzędne; osoba, która ukończyła studia zagraniczne powinna władać językiem polskim w mowie i w piśmie.


Zg oszenie do egzaminu
ZGŁOSZENIE DO EGZAMINU

 • Wolę przystąpienia do egzaminów osoba zainteresowana zgłasza przesyłając lub doręczając do Biura Krajowej Izby Biegłych Rewidentów stosowny wniosek, który powinien zawierać:

 • 1.imię, nazwisko i adres,

 • 2.deklarację przystąpienia do egzaminów

 • 3.dokumenty określone wyżej,

 • 4.kwestionariusz osobowy,

 • 5.życiorys,

 • 6.dwie fotografie o wymiarach 35x46 mm,

 • 7.kopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej.


Zakres egzamin w
ZAKRES EGZAMINÓW

 • Sesje:

 • I

 • 1. Rachunkowość finansowa cz. I2. Ekonomia i zarządzanie

 • II

 • 1. Prawo cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze2. Prawo podatkowe cz. I3. Finanse

 • III

 • 1. Prawo podatkowe cz. II2. Rachunkowość finansowa cz. II3. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

 • IV

 • 1. Sprawozdania finansowe i ich analiza2.Badanie sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta


Przebieg egzaminu
PRZEBIEG EGZAMINU

 • W czasie egzaminu pisemnego wolno korzystać z:

 • 1.przepisów prawa zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy,

 • 2.norm zawodowych, standardów rachunkowości, standardów rewizji finansowej, wytycznych Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,

 • 3.sprzętu ułatwiającego liczenie (kalkulatorów) oraz innych pomocy technicznych (tablic itp.) określonych przez Komisję Egzaminacyjną.

 • W czasie egzaminu nie wolno posługiwać się sprzętem mającym funkcje gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych. Posiadane przez kandydatów na biegłego rewidenta telefony komórkowe powinny być podczas egzaminu wyłączone.


Struktura egzaminu
STRUKTURA EGZAMINU

 • Egzamin sklada się z kilku zadań

 • (3 do 5)

 • Struktura zadania:

  - Pytania testowe jednokrotnego wyboru,

  - Zagadnienia sytuacyjne


Zaliczenie egzaminu
ZALICZENIE EGZAMINU

 • Warunkiem pozytywnej oceny z egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia za wszystkie zadania wchodzące w skład tematu egzaminacyjnego oraz zaliczenie wszystkich zadań.Warunkiem zaliczenia zadania egzaminacyjnego jest uzyskanie co najmniej 60% z maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia.


Zaliczenie egzaminu1
ZALICZENIE EGZAMINU

 • Zaliczenie wszystkich egzaminów objętych daną sesją jest warunkiem przystąpienia do egzaminów w następnej sesji.Dla egzaminów z poszczególnych przedmiotów ustalane są terminy podstawowe, a także terminy poprawkowe: w sesji I - po jednym, a w sesjach II, III i IV po dwa z każdego przedmiotu.Kandydat na biegłego rewidenta, który otrzyma ocenę niedostateczną, może powtórzyć egzamin w terminie poprawkowym.


Zwolnienia z egzaminu
ZWOLNIENIA Z EGZAMINU

 • Komisja może zwolnić kandydata, na jego wniosek, z egzaminów z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, jeżeli w tym zakresie zdał egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku.


Praktyka
PRAKTYKA

 • Praktyka obejmuje:

 • - praktykę w rachunkowości,

 • - aplikację, która odbywać się musi pod kierunkiem biegłego rewidenta.

 • Praktyka w rachunkowości musi trwać co najmniej jeden rok, zaś aplikacja co najmniej dwa lata, po odbyciu praktyki w rachunkowości.


Praktyka1
PRAKTYKA

 • Komisja może zwolnić kandydata, na jego wniosek, z rocznej praktyki w rachunkowości, jeżeli:

 • 1) był zatrudniony w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych przez co najmniej 3 lata,2) nie będąc zatrudnionym w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, pozostawał w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w komórkach finansowo- księgowych co najmniej 3 lata lub posiada uprawnienia inspektora kontroli skarbowej.


ad