Waarom ontwikkelde nederland zich zo vroeg 1350 1550
Download
1 / 49

Waarom ontwikkelde Nederland zich zo vroeg ? (1350-1550) - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Waarom ontwikkelde Nederland zich zo vroeg ? (1350-1550). Individualisme en corporatisme Ton van Schaik, maart 2013. Wat er aan vooraf ging. Wim Blockmans , “ Metropolen aan de Noordzee ”, De geschiedenis van Nederland, Amsterdam, 2010

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Waarom ontwikkelde Nederland zich zo vroeg ? (1350-1550)' - borna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Waarom ontwikkelde nederland zich zo vroeg 1350 1550

Waaromontwikkelde Nederland zichzovroeg? (1350-1550)

Individualisme en corporatisme

Ton van Schaik, maart 2013


Wat er aan vooraf ging
Wateraanvoorafging

 • WimBlockmans, “Metropolenaan de Noordzee”,De geschiedenis van Nederland, Amsterdam, 2010

 • Eeuwen van explosieve (bevolkings)groei, 1100-1290

 • Tijdens de 12de en 13de eeuwveranderdevrijwelalles in de LageLanden, en welzogrondigdateenaantalbasispatronen van de huidigesamenleving direct tot die tijd is terugtevoeren.

 • De inwoners van ontginnersdorpenkregengrotevrijheidsrechten en werdenfeitelijkeigenaarvan hun land en hoeve. (Vergelijkbaar met pioniersAmerika)


Europa 1290 1430
Europa, 1290-1430

 • In vergelijking met de explosievegroei in de periode1100-1290was diteenturbulenteperiode in Europa

 • Aan de bevolkingsgroeikwameeneinde

 • Voedselwerdduur, en hier en daarstakhongersnood de kop op

 • Erfenis van de ZwarteDood (1348-1349)

 • WimBlockmansnoemtdit de periode van het “gebrokenelan”

 • Nederland kendevanaf de ZwarteDooddaarentegeneenvliegende start: Inhaalgroei


Vliegende start 1350 1500
Vliegende start, 1350-1500

 • Bas van Bavel en Jan Luiten van Zanden (2004), “The jump-start of the Holland economy, 1350-1500”, EconomicHistoryReview, pp. 503-532

 • Bas van Bavel (2007), “The Transition in the Low Countries: Wage Labour as an Indicator of the Rise of Capitalism in the Countryside, 1300-1700”

 • Bas terWeele.a., “The Legacy of the Brethren of the Common Life”, CPB Discussion Paper, 228, 21 januari 2013


Pioniers economie
Pioniers-economie

 • Proto-industriëleontwikkeling door goedkopebrandstof (turf) en goedkoop transport (via water)

 • Massaproductie en export van stenen, tegels, krijt, bier, turf, kalk, haring, kaas, boter, kleding, linnen (voor de opkomendemiddenklasse in Europana de ZwarteDood (rond 1350)

 • Hogelonen: rond 1500 werkte 40% in de industrie en 20% in de dienstensector (marketing)

 • Kapitaal-intensieveproductie (lonenmaar 25% van de totalekosten van eenschip)


Pionier neemt voorsprong
Pionierneemtvoorsprong

 • Bron: Jan de Vries en Ad van derWoude (1995), “Nederland 1500-1815, De eersteronde van moderneeconomischegroei”

 • Kneedbaregeografischeruimte

 • Trek naar de stad

 • Lagetransactiekosten

 • Infrastructuurals basic commodity (basisgoed)

 • Voorsprong op rest Europa


Kneedbare geografische ruimte
Kneedbaregeografischeruimte

 • Vergeleken met de rest van Europanam het gebied in de delta van Rijn, Maas en Scheldeeenuitzonderlijkepositie in →

 • Geenerfenisuit de middeleeuwen in de vorm van adel en geestelijkheidgericht op handhaven status quo

 • Lagegedeelteonder de zeespiegel (Sint-Elisabethsvloed van 19 november 1421)

 • Hollanders waren in feitekolonisten

 • Doorbrakeninfrastructuur en transportsystemen

 • Organisatie in vrijeboerengemeenschappen


Trek naar de stad
Trek naar de stad

 • Door overstromingenweiniglandbouw

 • Trek van boerennaar de stad

 • Rond 1500 veeleconomischeminisystemen

 • Voedingsbodemvoor het ontstaan van eenredelijkgeschooldeberoepsbevolking

 • Die bevolkingraakte al doendevertrouwd met de basisinstituties van eenmodernemarkteconomie

 • Rond 1650 woondenermeermensen in de stedendan in de steden van alleDuitselandenbijelkaar


Lage transactiekosten
Lagetransactiekosten

 • Rivieren en zeegatenwaren van nature eenkant en klaarnetwerk van verbindingen

 • Dezewerden al in de middeleeuwenbewustverbeterd, bijvoorbeeld door het aanleggen van sluizen

 • Hoge mate van verkeersmobiliteit, waardoor de economieuitveelzelfstandigeeenhedenbestond.

 • Geenenkeleeenheidkondomineren, zodat de marktenvoldoendeefficiëntkondenblijvenwerken

 • Toenemendevoorsprong op Vlaanderen en OostEngeland


Bruisend brugge
BruisendBrugge

 • Frits van Oostrom, ‘Geschiedenis van de Nederlandseliteratuur 1300-1400’, februari 2013

 • Drie milieus omstreeks 1400:

 • Het Hollandsehof (blz. 457-484)

 • ModerneDevotie (blz. 485-512)

 • BruisendBrugge (blz. 513-547)


Instituties en het pad naar de moderne economie
Instituties en het Pad naar de ModerneEconomie”

 • Avner Greif (2006): Erbestaateenopvallendeovereenkomsttussen de economische en politiekeinstituties van de commerciëleexpansie in de late Middeleeuwen en die van de moderneeconomie (blz. 395)

 • In beideperiodendominerenculturelewaarden en normen die samenhangen met individualisme en corporatisme.

 • De vroegeopkomst van de NederlandseRepubliek en de politiekesuprematie van het EngelseParlementna 1688 berusten op laat-Middeleeuwsefunderingen.


Infrastructuur als basic commodity
Infrastructuurals basic commodity

 • Turf: goedkopeenergiebron

 • Inklinkinggrond in de steden

 • 1540-1565: Voedselprijzen in Europastijgen

 • Antwoord: constructie van polders waardoor het waterpeilkunstmatiggeregeldkonworden

 • Windmolentechnologie (1450-1650)

 • Uitgebreid net van trekvaarten, waardoor de technologie van het verwerken van houtbelangrijkeimpulsenkreeg.


Voorsprong op rest europa
Voorsprong op rest Europa

 • Scheepsbouw (kogge, fluit)

 • Houtzagerij (houtzaagmolen)

 • Visserij (haringkaken, haringbuis)

 • Papierindustrie (papiermolen, witpapier)

 • Grafischeindustrie (export boeken)

 • Afschaffing 50 chistelijkefeestdagen in 1574, waardoorarbeidstijd en bedrijfstijdlangerwarendan in de rest van Europa

 • Ruimarbeidsaanbod, elastisch en geografischmobiel


Waarom ontwikkelde nederland zich zo vroeg
Waaromontwikkelde Nederland zichzovroeg?

 • Uniekegeografischepositie.

 • Instituties van de pioniers-economie.

 • Inhalen en voorbijstreven van koplopers.

 • Reacties op Kerk (1300-1450)


Reacties op kerk 1300 1450
Reacties op Kerk (1300-1450)

 • Kerkwistzichgeenraad met de crises die heel Europatroffen in de vorm van honger, pest en oorlog

 • Geestelijkenvertoonden op ruimeschaaleenbedenkelijkelevenswandel

 • Lekenbewegingenkanaliseerden de behoefteaaneenauthentiekereligieuzebeweging

 • Vanafeinddertiendeeeuw: begijnhoven

 • Vanafeindveertiendeeeuw: ModerneDevotie. In de volkstaalwerd op ruimeschaalvromelectuurvervaardigdvoorindividuelelectuur en bezinning


De erfenis van de broeders van het gemene leven bgl
De erfenis van de Broeders van het Gemene Leven (BGL)

 • Bas terWeel, DinandWebbink and SemihAkcomak

 • “Why Did the Netherlands Develop so Early? The Legacy of the Brethren of the Common Life”

 • CPB Discussion Paper, 228, 21 januari 2013


Moderne devotie
ModerneDevotie

 • Woongemeenschappen van de Zusters des GemeenenLevens en iets later ook van de Broeders

 • Gemeenschappen van nietgewijdegeestelijken

 • Nadruk op soberheid in navolging van de evangelischeChristus

 • De ModerneDevotiewordtwelgezienalseenwegbereidervoor de Reformatie, die vooralwortelschoot in het verspreidingsgebied van de ModerneDevotie


Broeders gemene leven bgl
BroedersGemene Leven (BGL)

Geert Groote (1340-1384), woonde in Deventer

Oprichting in 1374 Meester-Geerthuis in Deventer

StimuleerdeoprichtingHuizen in anderesteden

Motivatie: onvrede met moreelverval RK kerk

Doel: terugkeernaargebruikenvroegeChistenen

Vertaaldedelen van de bijbel in het Nederlands

Probeerde BGL erkendtekrijgen door Utrecht

In 1398 instemmingbisschop met de organisatie en de religieuzemotivieven BGL


Organisatie bgl
Organisatie BGL

 • Geengeloftenaan God

 • Geenhandenarbeid in de landbouw

 • Wel: Vertalen en copiëren van boeken

 • Na 1450 (Mainz) drukken van boeken en onderwijs

 • BGL bevorderdelezen en schrijvenals instrument om de kerk en de maatschappijtehervormen

 • Burgers kondencontractenopmaken in het economischverkeer


Bgl huizen
BGL Huizen

 • Rood: 23 grotesteden met BGL Huizen

 • Grote stad: 1000 inwoners of meer in 1400

 • Blauw: 12 kleinestedenmer BGL Huizen

 • In 1400 zijner 67 grotesteden (23 met en 44 zonder)

 • Bron: Lourens en Lucassen, “Inwoneraantallen van Nederlandsesfeden ca. 1300-1800”, NEHA, 1997.


Verspreiding van idee n
Verspreiding van ideeën

 • De eerstehuizen in Deventer (1374), Amersfoort (1395) en Zwolle (1396)

 • Daarna in veelanderesteden

 • Delft (1403), Den Bosch (1424), Groningen (1430)

 • De meeste rectors kwamen van de huizen in Deventer en Zwolle

 • Invloed van BGL op ChristelijkHumanisme (1470…)

 • Thomas van Kempen, Erasmus

 • Invloed op leidendedenkersReformatievanaf 1517


Thomas van kempen 1380 1472
Thomas van Kempen (1380-1472)

 • Kwam in 1395 op de BGL-school in Deventer

 • Heel vaardig in kopiëren van manuscripten en kondaardoorzichzelfonderhouden

 • Hijleiddeeenrustigleven in Zwolle (“met eenboekje in eenhoekje” is van hem afkomstig)

 • Zijn? bekendstewerk: Over de navolging van Christus

 • Een leer over vroomheid en deugdenalsonthechting, zuiverheid en eenzaamheid

 • Het was na de Bijbel het meestverspreideboek van de late middeleeuwen


Netwerken 1400 1550
Netwerken (1400-1550)

 • Geert Groote en FlorensRadewijns

 • Twee personenkennenelkaaralsvrienden, collega’s, medestudent of soortgelijkenauwerelatie

 • Twee personenhebbennaderhand met elkaar contact gehouden

 • Twee personenhebben contact gehouden via eenderdepersoon of brieven

 • Twee personenhebbenelkaarnooitontmoet, maarcorrespondeerdenveel met elkaar

 • Chronologischoverzicht→


Te verklaren het effect van bgl op
Te verklaren: Het effect van BGL op

 • het aandeel per stad in de Nederlandseproductie van nieuwegedrukteboekuitgaven (1470-1500)

 • de geletterdheid in Nederland rond 1600

 • de verspreiding van de NederlandseOpstandvanaf 1 april 1572 (start in Den Brielle)

 • de bevolkingsgroei van 67 Nederlandsesteden (1400-1560)


Verschillen tussen steden los van aanwezigheid bgl huis
Verschillentussensteden, los van aanwezigheid BGL Huis

 • Bevolking in 1400

 • Afstand tot Deventer (hemelsbreed)

 • Liggingaan zee

 • Liggingaaneenrivier

 • Afstand tot handelsrouteuitRomeinsetijd


Afstand tot Deventer

BGL huis?

Ja/nee

Geschattewaarde BGL

Te verklaren


Boekproductie voor 1500 druk
Boekproductievoor 1500 (druk)


Boekuitgaven per capita
Boekuitgaven per capita


Geletterdheid rond 1600
Geletterdheidrond 1600

 • Bron: Amsterdamsetrouwregisters

 • Periode 1580-1810: circa 1 miljoenhuwelijken

 • Plaats van geboortebekend; geeftinformatie over geleterdheid in 33 steden

 • Niet in Amsterdam geboren: 40% einde 16e eeuw en 70% begin 17e eeuw

 • Ookinformatie over Duitsesteden

 • Bron: Archief van Gemeentearchivaris Simon Hart (1976), “Geschrift en Getal”


De verspreiding van de opstand
De verspreiding van de Opstand

 • Gemetenals het aantaldagenna 1 april 1572 dat de Opstand in eenbepaaldestadplaatsvond

 • 67 steden

 • Den Brielle 0 dagen

 • Vlissingen 21 dagen

 • Enkhuizen 50 dagen

 • Hoorn 72 dagen

 • Deventer 132 dagen


Economische groei
Economischegroei

 • Stedelijkebevolkingsgroei is eengoede en veelgebruiktemaatvooreconomischegroei in dezeperiode

 • In de Middeleeuwengroeide het bevolkingsaantalals de stedenrijker en welvarenderwerden

 • Wanneer we naar de groei van de (Nederlandse) stedenvoor 1400 kijken, zien we geenverschillen in bevolkingsgroei; na 1400 wél→

 • Het lijkterdus op dat de aanwezigheid van de BGL heeftgeleid tot meereconomischevoorspoed


Hoe robuust zijn de resultaten
Hoe robuustzijn de resultaten?

 • Bouwde BGL voort op scholen die al voor 1400 bestonden? NEE

 • Speeldede Oostzeehandel (Hanze, IJsselsteden) ookeenrol? NEE, maarwel via de dummy ‘liggingaan zee’!

 • Watgebeurterals de afstand tot Deventer wordtvervangen door de afstand tot eenanderestad? NIETS

 • Hebbenanderereligieuzebewegingenookinvloed? NEE

 • Watgebeurteralsooksteden in België en Duitsland in de analysewordenmeegenomen? NIETS


Waarom ontwikkelde nederland zich zo vroeg 1350 15501
Waaromontwikkelde Nederland zichzovroeg? (1350-1550)

 • Weinigfeodalebeperkingen

 • Kneedbaregeografischeruimte

 • Lagetransactiekosten

 • Grote vrijheids- en eigendomsrechten

 • Vliegende start na 1350

 • Pionierseconomie

 • Trek naar de stad (al rond 1400 sterkeurbanisatie)

 • Hogegraad van geletterdheid en informatisering

 • Infrastructuurals basic commodity (basisgoed)


Vervolg
(Vervolg)

 • Gebrokenelan in rest Europa (1290-1430)

 • Imitatie van koploperszoalsBrugge (inhaalgroei)

 • Weinigakkerbouw, nadruk op veeteelt (kaas)

 • Import van goedkoopgraan

 • Imitatie van Duitsebierbrouwers

 • Haring ging van de Oostzeenaar de Noordzee

 • Turf alsgoedkopeenergiebron

 • Dominantie van culturelewaarden en normen die samenhangen met individualisme en corporatisme


ad