VERTEBRA TRAVMALARI
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 66

VERTEBRA TRAVMALARI PowerPoint PPT Presentation


 • 227 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VERTEBRA TRAVMALARI. ANATOMİ. Columna vertebralis 33 omurun üst üste sıralanmasıyla oluşan bir sütundur ilk 24 tanesi hareketli eklemler vasıtasıyla birbirlerine bağlanmışlardır geriye kalan 9 omurun 5 tanesi kendi aralarında birleşerek os sacrumu 4 tanesi os coccygis”ioluşturur. Genel Bilgiler.

Download Presentation

VERTEBRA TRAVMALARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vertebra travmalari

VERTEBRA TRAVMALARI


Vertebra travmalari

ANATOMİ

Columna vertebralis 33 omurun üst üste sıralanmasıyla oluşan bir sütundurilk 24 tanesi hareketli eklemler vasıtasıyla birbirlerine bağlanmışlardırgeriye kalan 9 omurun 5 tanesi kendi aralarında birleşerek os sacrumu 4 tanesi os coccygis”ioluşturur


Vertebra travmalari

Genel Bilgiler

 • Hastane öncesi tedavi ve organizasyon

  • Hastane öncesi tıbbi bakım

  • Acil servis ile iletişim

  • Nakil sırasında A B C

  • Acilde iş bölümü

  • Dökümantasyon


Vertebra travmalari

Hastanenin bilgilendirilmesi

Önemi:

Travma ekibinin hazırlığı

Hastanın ihtiyaçlarının

önceden belirlenmesi

Ve hazırlanması

Kan isteği

Yoğun bakım

Veya ameliyathanenin

hazırlanması

Havayolu

Solunum

Nabız

Bilinç durumu

İmmobilizasyon

Yaralanma mekanizması

Tahmini kan kaybı

Yaralanmaların yeri


Vertebra travmalari

Travma Hastasına Klinik Yaklaşım(Acil Servis Dönemi)

Travma yaklaşımının temel kuralları:

Organize takım çalışması

Yaklaşım ve resusitasyonda öncelikler

En ciddi yaralanmanın varlığının düşünülmesi

Tanıdan önce tedavi

Tam eksiksiz muayene

Sık aralıklarla tekrar değerlendirme


Vertebra travmalari

Travma Hastasına Klinik Yaklaşım(Acil Servis Dönemi)

 • ATLS’ye göre:Advanced Trauma Life Support

  • Birinci Bakı: A B C D E prensibi

   • ani ve yaşamı tehdit eden durum için

  • İkinci Bakı: Tepeden tırnağa prensibi olası yaşamı tehdit edebilen tüm durumları saptamak ve doğru bir tedavi planı


Vertebra travmalari

Birincil Bakı

A B C D E prensibi

A. (Airway/C-spine) Havayolu ve boyun

B. (Breathing/ventilation) Solunum

C. (Circulation/hemorrhage control) Dolaşım

D. (Disability) Nörolojik kısa bakı

E. (Exposure) Elbiselerin çıkartılması


Vertebra travmalari

A. Havayolu ve boynun güvenliği

Boynun güvenliği:

Orta hatta tutma

Servikal kollar

Aksi radyolojik ve klinik olarak ispat edilinceye kadar her multipl travmalıhastanın boynu kırıktır


Vertebra travmalari

D. Kısa Nörolojik Muayene

AVPU

A - Alert (Açık, uyanık)

V - Verbal (sözlü uyarana açık)

P - Pain (Ağrılı uyarana açık)

U - Unresponsive (Uyarana yanıtsız)

GCS

E - Eye (1-4)

M - Motor (1-6)

V - Verbal (1-5)


Vertebra travmalari

Resusitasyon

Birincil bakı sırasında tespit edilen problemlerin düzeltilmesi:

Havayolu - Solunum/Oksijenizasyon - Dolaşım

Monitörizasyon:EKGKan basıncıPuls-oksimetre Solunum sayısı

Grafiler: (yerinde)AP Akciğer

Lateral Servikal

AP Pelvis

Sevk gerekliliğini düşün


Vertebra travmalari

Tepeden Tırnağa Muayene

İkincil bakı

 • Saçlı deri

 • Kulak ve zarı

 • Gözler

 • Yüz ve yüz kemikleri

 • Burun

 • Ağız içi

 • Boyun, omurlar ve sırt

 • Toraks

 • Batın

 • Pelvis

 • Genitaller

 • Ekstremiteler,

 • Nörolojik


Vertebra travmalari

İkincil Bakı

 • Kafatası tabanı kırığı bulguları:

  • hemotimpanum,

  • mastoid çıkıntıda ekimoz (Battle sign)

  • orbitada morarma (Racoon eyes)

  • otore, rinore için çift-halka testi (Ring sign)


Vertebra travmalari

İkincil Bakı

 • Boyun ve servikal vertebra:

  • Vertebral spinoz proses hassasiyetine bak

  • Boyunluğu yeniden tak


Vertebra travmalari

İkincil Bakı

Sırt: Spinal yaralanma ekarte edilinceye kadar hasta immobil olmalıdır

Kütük yuvarlaması


Vertebra travmalari

Kolumna vertebralis’in ve medulla spinalisin radyolojik incelenmesi

Lateral servikal grafi ile başlanmalı

Torakal ve lomber grafiler mutlaka alınmalı

Kemik lezyonların değerlendirilmesi için bilgisayarlı tomografi

Medulla spinalis ve ligamanların görüntülenebilmesi için magnetik rezonans görüntüleme

Fonksiyonel grafiler


Vertebra travmalari

Neksus Kriterleri

Servikal omurga radyografi ihtiyacı için düşük risk sınıflaması

Aşağıdaki durumlardan hepsi sağlanıyor ise

1) Posterior orta hat servikal omurga hassasiyeti yoksa

2) Normal uyanıklık düzeyinde ise

3) Fokal nörolojik defisit yoksa

4) İntoksikasyon işareti yoksa

5) Ağrı verici, rahatsız edici bir yaralanması yoksa

“GRAFİ ÇEKİLMEYEBİLİR”


Vertebra travmalari

Tanı Araçları Kime Xray?

Am J Emerg Med, 2007

Application of clinical criteria for ordering radiographs to detect cervical spine

fractures

RM Moscati.

Karar:

Kriterlerden herhangi birinin olması, olası fraktürü saptamak için yararlı.

Kırık olan hastalarda bu kriterlerden en az biri (+)


Vertebra travmalari

Tanı Araçları…Ya Çocuklarda…?

Bestbets.org, 2003

Need for cervical spine imaging for alert children after trauma

A Kantos.

• Alert bir çocukta x-ray çekmeden sadece

klinik muayene ile ciddi servikal travma

ekarte edilebilir mi?

• 1966 – 2002 sonu

• 298 makale, 3 makale

Karar

>9 yaş çocuklarda, NEXUS kriter ihlali yoksa grafi gereksizdir


Vertebra travmalari

Servikal Vertebra Netleştirme Kriterleri

İlk 7 Servikal vertebra gövdesi net görülmeli

C7-T1 bileşkesi dahil edilerek posterior cervikal çizgi ve lordoz değerlendirilmeli

Her vertebra azalmış-artmış dansite ve kırık açısından değerlendirilmeli

Lordozu sağlayan kavite devamlılığı düzgün olmalı,spinolaminar,spinözproces çizgileri


Vertebra travmalari

 • Lateral DG’de:

 • Anterior lonitidunallig..

 • Posterior lonitidunallig.

 • Spinolaminar çizgi

 • Spinöz çıkıntı uçları

Boşluklar arasındaki çizgilerden oluşan açıda 11° üstü değerler posterior ligament hasarı düşündürür


Vertebra travmalari

LATERAL GRAFİ

Spinolaminer çizgi değerlendirilerek odantoid ve

C2 pedikül fraktürleri tespit edilebilir. C1- C3

birleştiren spinolaminer çizginin 1 mm içinde C2

spinolaminer çizgi geçmelidir. 1 mm üstü

mesafeler olduğunda odantoid ön- arka çıkığı

veya hangman kırığı düşünülmeli


Vertebra travmalari

LATERAL GRAFİ

Prevertebral yumuşak doku mesafesi ( corpus ön

kenarı ile trakea- farinks arasındaki mesafe) C2’de

7 mm’ den, C6’ da 21 mm’den fazla olduğunda

spinal hasara %53 sensitif, %95 spesifiktir

( < 2yaş- bu mesafe normal olarak daha fazla olabilir )


Vertebra travmalari

Radyolojik Tetkik Seçimi(Fleksiyon ve ekstansiyon grafileri )

1)Nörolojik olarak sağlam hastalarda devam eden boyun ağrısı ve/veya hassasiye varsa diğer grafiler normal ise ligamentöz yaralanmaları göstermek için kullanılabilir

2)Esas olan hasta uyanık olmalı, koopere olmalı ve kişi baş hareketleri sırasında ağrısında artış olursa hemen hareket durdurulmalıdır

3)Bu grafi akut durumlarda genellikle yetersizdir Çünkü kas ağrısı ve spazm çekimi engellemektedir


Vertebra travmalari

Tanı Araçları…Grafiler, FECSxray…

Bestbets.org, 2004

Role of flexion/extension radiography in neck injuries in adults

E Pitt.

• Künt travma sonrası boyun ağrısı olan alert bir

hastada lateral grafi normal iken FE grafisi YDT ve

ligaman hasarının tanısına yararı olur mu?

• 1966 – 2004

• 101 makale, 5 makale

Karar

CT / MRI varlığında, FECSx-ray’in yararı yok denecek kadar az


Vertebra travmalari

Tanı Araçları…Xray’e karşı CT…

Surg Neuro, 2008

Is the lateral cervical spine x-ray obsolete during the initial evaluation of patients

with acute trauma?

A Fisher.

• Lateral x-ray rutinden çıkarılabilir mi?

• 895 travma hastası

• 177’sinde hem LCXR hemde LCCT var

• %28 olguda (51) LCXR yetersiz kalitede diye CT çekilmiş

• %20 hastada da (38) LCXR’de fraktür (-) denmesine rağmen

CT’de (+)

Karar

CT servikal travmayı değerlendirmek için ilk inceleme olmalı, LCXR

rutinden çıkarılmalı


Vertebra travmalari

Lateral Servikal Vertebra Radyografisi

 • Diziliş

 • Kemikler

 • Kartilaj

 • Yumuşak dokular


Vertebra travmalari

Lateral Servikal Vertebra Radyografisi

 • Yeterli bir lateral servikal vertebra görüntüsü için tüm yedi servikal vertebra ve ilk torasik vertebranın üst kısmı görüntülenmelidir


Vertebra travmalari

Diziliş

 • Lateral grafide servikal kolonun dizilişi dört normal düzgün lordotik kıvrım ile tespit edilir

 • 1-C1 den Th 1 e doğru anterior vertebral cisimler

 • 2-Posterior servikal vertebral cisimler

 • 3-Spinolaminal çizgi

 • 4-Spinoz proçeslerin uçları


Vertebra travmalari

1.Anterior arch of the atlas2. Dens of axis3. Posterior arch of the atlas4. Soft palate5. Root of the tongue6. Transverse process7. Intervertebral disc8. Inferior articular process9. Superior articular process10. Zygapophyseal (facet) joint11. Spinous process of C7

2nd-7th: The bodies of 2nd to 7th cervical vertebrae


Vertebra travmalari

En sık rastlananlar

Ann Emerg Med, 2001

Distribution and Patterns of Blunt Traumatic Cervical Spine Injury

W Goldberg… NEXUS grubu

• 34,069 künt travmalı hastada 1195 fraktür, 231 slx/dslx

• En fazla kırılan cervikal vertebra,

• C2

• sonra C7 ve C8

• En fazla disloke olanlar ise

• C5-C6 > C6-C7 > C4-C5

Karar:

Fraktürler için üst ve alt vertebralar, dislokasyonlar için C5’den sonrası


Vertebra travmalari

Oksipital Kondil Fraktürleri

Ciddi kafa travması olguların %4’ünde

Direkt grafide %90’ndan fazlası rahatlıkla atlanabilir

%32’sine C1 ve C2 düzeyinde fraktür eşlik edebilir

Olgu boyun- oksiputta hassasiyet veya ağrı, azalmış kafa hareketleriyle gelir

En iyi tanı oksipito- servikal bileşkenin dahil edildiği BT

Unilateral kırıkta halofiksasyon ve boyunluk. Bilateral fraktür sıklıkla cerrahi gerektirir


Vertebra travmalari

Atlanto- Oksipital Subluksasyon

Radyografide tanısı çok güçtür

Eklem yüzeyinde kısmi kayma ile ortaya çıkar

Vaka kuadroplejik olsa dahi subluksasyonda sağkalım mümkündür

Basion- aksiyal interval ( BAİ= basion ile C2 gövdesinin posteriorundan çizilen çizgi arasındaki dik mesafe ) ve Basion-dental internal (basion ile dens üst korteksi arası) mesafesi 12 mm’den fazla ise şüphelenmelidir

MRG ligament hasarının, BT dizilim anomalilerini ve kırıkları en iyi gösterir

Geliş kısıtlı kafa hareketleri, ağrı, kraniyal sinir hasarı

Ligament stabilitesinin bozulması cerrahi füzyon endikasyonudur


Vertebra travmalari

TORAKOLUMBAL ( ANTEROPOSTERİOR )

vert cisim yüksekliği / genişliği

Korteks, sup-inf end plate

Pedinkül, spinöz çıkıntılar

Transvers çıkıntılar (lumbal


Vertebra travmalari

Anterior Posterior Görüntü

 • C3 den Th1 e kadar vertebralar görülmelidir

 • Spinöz proçeslerin ve vertebral cisimlerin dizilişi kaydedilmelidir

 • Her bir vertebra anormal basamaklanma yada kortikal yüzeyin düzgünlüğünün bozulması yönünden incelenmelidir

 • İntervertebral eklem boşlukları ve paravertebral yumuşak dokular düzgün olmalıdır


Vertebra travmalari

Odontoid Grafi

 • C1 halkası ve densinin fraktürünün tanısında kullanılır

 • Dens C1 in lateral kitlesine dikey pozisyonda olmalı ve her lateral bölgedeki boşluk eşit olmalıdır.

 • Odontoid fraktürün en önemli radyolojik bulgusu lateral yer değiştirme bulgusudur


Vertebra travmalari

Jefferson Kırığı

C1 ( atlas ) anterior ve posterior arkının multipl kırıklarıdır

%30’na C2’de kırık eşlik eder

Mekanizma aksiyal yüklenme

Odantoid grafide lateral kütledeki kayma her iki yönde totalde 7mm üstünde ise transvers ligamnet yırtılması düşünülür. Yer değiştirme hesaplaması OD grafide C1 destekleyicisinin lateral marjinin inferiorundan C2 destekleyicisinin superioruna doğru olan mesafeden yapılır. Transvers atlantal ligament C1 arkının anterior kesimine bilateral tutunur ve odontoidi posteriordan sarar, C1 ve C2 stabilitesinde çok önemlidir


Vertebra travmalari

C2 (AXİS) KIRIKLARI

1-) ODONTOİD KIRIĞI

2-) HANGMAN (CELLAT) KIRIĞI


Vertebra travmalari

ODONTOİD KIRIĞI

C2’nin densi C1’in dönmesine ilişkin eksendir

Lateral grafide odantoid tabanında transvers radyolusensi

%6O Tip 2 kırık

Tip 1 dens ucundaki avulsiyon kırığı

Tip 2 boyun-gövde bileşiminden ayrılma

Tip 3 dens ile C2 üst gövdesinden ayrılma

Nörolojik hasar %15-25

Halofiksasyon ile immobilizasyon


Vertebra travmalari

Hangman (Cellat) kırığı

Mekanizma hiperekstansiyon, idam cezası

%50 tip 1 kırık

Tip 1: pars interartikülarisi ilgilendiren bilateral kırıklar

Tip 2: C2- C3 diskinde hasar vardır, C2 gövdesi açılanmaktadır

Tip 3: eklem yüzeyinin dislokasyonu

En iyi tanı BT’ de

İntihara bağlı asılarda nadir görülürken idama bağlı asılarda sık

Unstabil bir kırıktır

Traksiyon sonrası halo immobilizasyon veya cerrahi


Vertebra travmalari

Hangman (Cellat) kırığı


Vertebra travmalari

Clay- Shoveller’s Kırığı

C7’ de görülen spinöz proçes kopma kırığı

Fleksiyon hareketiyle kontrakte posterior erektör spinal kasların spinal proçesi çekip koparması

İzole form stabil


Vertebra travmalari

Clay-shoveler´s fracture


Vertebra travmalari

Wedge (Kama) Kırığı

İki vertebra arasında basıyla ortadaki vertebranın alt yüzü sağlam iken üst yüzeyde gövdeyi ilgilendirmeyen kırık

Posterior ligament etkilenmemiş ise stabildir


Vertebra travmalari

Fleksiyon Gözyaşı Kırığı

Üç kolonu da tuttuğunda unstabildir

Tüm ligamentlerde yırtık

Vertebra anterior- inferior köşesinin bütünlüğü bozulmuş

Kırık üçgen fragmanın yüksekliği genişliğine eşit veya büyüktür

Komplet kuadripleji ve ağrı, ısı ve dokunma duyu kaybını içeren anterior servikal kord sendromu

Tedavi cerrahi dekompresyon, anterior- posterior füzyon


Vertebra travmalari

FLEXION TEARDROP FRACTURE


Vertebra travmalari

Pillar Kırığı

Artiküler kütlenin kırığıdır

Eklem destekleyicilerinin kırılarak ayrılması

%20 sıklıkta görülür

Stabil kabul edilir


Vertebra travmalari

Burst (Patlama) Kırığı

Spinal kord yaralanması sık

Unstabil kırık

Vertebra korpusunun minimal ile ciddi arası kompresyonu ( %25)

Aksiyal yüklenmeye bağlı diskin vertebra korpusunun içerisine girmesi

Sıklıkla postrior elemanlarının kırıkları eşlik eder

Klasik görüntü; vertebranın posterior- superior kenarından kemik fragmanının spinal kord içerisine deplase olması


Vertebra travmalari

Burst (Patlama) Kırığı


Vertebra travmalari

WEDGE KOMPRESYON FRAKTÜRLERİ

CİDDİ :

ANT YÜKSEKLİK KAYBI %10-50

HİPERKİFOTİK ANGULASYON

BASİT : ANT YÜKSEKLİK KAYBI < %10


Vertebra travmalari

WEDGE KOMPRESYON FRAKTÜRLERİ

CİDDİ :

ANT YÜKSEKLİK KAYBI %10-50

HİPERKİFOTİK ANGULASYON

BASİT : ANT YÜKSEKLİK KAYBI < %10


Vertebra travmalari

WEDGE KOMPRESYON FRAKTÜRLERİ

CİDDİ :

ANT YÜKSEKLİK KAYBI %10-50

HİPERKİFOTİK ANGULASYON

BASİT : ANT YÜKSEKLİK KAYBI < %10


 • Login