Ii b l m t ket c davrani modeller
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

II.BÖLÜM TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ PowerPoint PPT Presentation


 • 831 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

II.BÖLÜM TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ. Model. Gerçeğin görünümüdür. Bir olayın ortaya çıkış sürecini ya da olaylar arasındaki ilişkileri mantık olarak gösteren düşünce yoludur. Nesneler, algılanmış fikir ve düşünceler, olgu ve olaylar arasındaki ilişkilerin kopyası, taklidi ya da temsilidir.

Download Presentation

II.BÖLÜM TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ii b l m t ket c davrani modeller

II.BÖLÜMTÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ


Model

Model

 • Gerçeğin görünümüdür.

 • Bir olayın ortaya çıkış sürecini ya da olaylar arasındaki ilişkileri mantık olarak gösteren düşünce yoludur.

 • Nesneler, algılanmış fikir ve düşünceler, olgu ve olaylar arasındaki ilişkilerin kopyası, taklidi ya da temsilidir.

 • Amacı, bir olayın oluş biçimini tüm çıplaklığı ile ortaya koymaktır.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


Modellerin faydalar

Modellerin Faydaları

 • Tüketici davranışlarına daha bütüncül bir bakış açısından bakılabilmesine imkan tanır.

 • Pazarlama kararlarının alınabilmesi için gerekli olan enformasyon veya bilgi ihtiyacının belirlenmesine yardımcı olur.

 • Tüketici davranışını şekillendiren değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesine ve önerilen modellerin test edilmesine imkan tanır.

 • Pazarlama yönetiminin temel fonksiyonlarından olan pazar bölümlendirmesine yol gösterir.

 • Pazarlama stratejilerinin şekillenmesinde ve geliştirilmesinde yönlendirici rol oynamaktadırlar.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


Htiya duyulma nedenleri

İhtiyaç Duyulma Nedenleri

 • Düzenleme ya da örgütleme

 • Yeni yöntem ve teknikler bulma

 • Ölçme

 • Tahminde bulunma

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


Kara kutu uyar c tepki modeli

Kara Kutu (Uyarıcı-Tepki) Modeli

KARA

KUTU

UYARICI

(Etki)

TEPKİ

Davranış =f(kişisel etkiler, çevre faktörleri)

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


Klasik a klay c modeller

Klasik (Açıklayıcı) Modeller

 • Tüketici davranışlarını güdüler aracılığı ile açıklayan ve bir ürün ya da markanın ötekilere niçin tercih edildiğini güdülere dayanarak açıklayan modellerdir.

  • Güdü, bireyin eylemlerinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen ve kişiyi harekete geçiren güçtür.

İHTİYAÇ

GÜDÜ

AMAÇ

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


Maslow un htiya lar hiyerar isi

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

KENDİNİ KANITLAMA

SAYGI GÖRME

SOSYAL AİDİYET

GÜVENLİK

FİZYOLOJİK İHTİYAÇLAR

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


Ii b l m t ket c davrani modeller

1kg Balık mı?

1 kg Et mi?

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


Ekonomik model

Et

T

Farksızlık Eğrisi

t

Bütçe Doğrusu

Balık

O

b

B

Ekonomik Model

“Satın alma kararları rasyonel ve ekonomik hesaplara dayanır.”

Tüketici Dengesi

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


Freud un benlik modeli

Freud’un Benlik Modeli

 • İlkel benlik

  Çocukluk döneminden beri tatmin edilmemiş duygular ve en doğal güdüler. Rüyalarda, resimlerin yorumlanmasında, dil sürçmelerinde v.b.

 • Benlik

  Organizmanın gerçek nesnel dünyayla alışverişe geçme ihtiyacından varlık bulur. Açlığın giderilmesi için aç insanın yiyeceği arayıp, bulup yemesi gerekir.

 • Üst benlik

  Ülke ve vicdan gibi üst değerler taşır.

 • Örneğin

  Üst benliği gelişmiş olan bir kişi, kızgınlık vb. duygularını ender ifade eder. İlkel benliği baskın olan birey ise istek ve arzularının tatmin edilmesinin dışında başka hiçbir şeyi göz önüne almaz, yaşamda sürekli toplumla sürtüşme içinde olur.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


Ii b l m t ket c davrani modeller

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


Pavlov un artland r lm renme modeli

Tepkinin

Tekrarı

Güçlü

Pekiştirme

Uyarıcı

İstek

Tepki

Zayıf

Pekiştirme

Öğrenmenin Pekiştirilmesi

Pavlov’un “Şartlandırılmış Öğrenme” Modeli

Satın alma

davranışı

Reklam

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


Veblen in toplumsal modeli

Veblen’in Toplumsal Modeli

 • Tüketicinin ait olduğu grupta önder olmak, ünlenmek veya kendi grubunu aşarak referans aldığı grubun değerlerine, standartlarına ulaşmak için satın alma davranışı göstermesidir.

 • Örneğin işinde terfi alan veya ekonomik anlamda ciddi değişim kaydeden insanların giyimlerinde, ikamet yerlerinde, yaşam tarzlarında ve eğlence alışkanlıklarında belirgin değişikler yaşanır.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


Modern tan mlay c modeller

Modern (Tanımlayıcı) Modeller

 • Tüketici satın alma karar süreci bir problem çözme sürecidir.

 • Tüketici satın alma karar sürecinin iç ve dış faktörlerden etkilendiği varsayılır.

 • Her satın alma karar süreci aynı ölçüde önemli bir problem çözme süreci olarak görülmezler.

 • Satın almadaki tercihlerin nelerden kaynaklandığını değil, nasıl yapıldığını açıklamaya çalışırlar.

 • Bu modellerde tükecinin satın alma kararı belirli faaliyetlerden oluşan bir süreç olarak ele alınır.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


Assael modeline g re de i ik sat n alma karar t rleri

Assael Modeline Göre Değişik Satın Alma Karar Türleri

Yüksek İlgi

Seviyesi

Düşük İlgi

Seviyesi

Karmaşık Karar Verme

 • KARMAŞIK

 • KARAR ALMA

 • Otomobil

 • Takım elbise

 • ÇEŞİTLİLİK

 • ARAMA

 • Kahve

 • İçecekler

Yoğun bilgi toplama, inceleme, değerlendirme

Marka veya model değişikliği isteme

 • SÜREGELEN ALIŞVERİŞLER

 • Kağıt mendil

 • Havlu

 • MARKA

 • SADAKATİ

 • Sigara

 • Parfüm

Alışkanlık Halinde Karar Verme

Alışılmış marka

tercihi

Tüketicinin değişiklik isteği

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


Tan mlay c karar verme modeli

Tanımlayıcı Karar Verme Modeli

GİRDİ

Dışsal Faktörler

Pazarlama Çabaları

Sosyo-Kültürel Faktörler

Durumsal

Faktörler

SÜREÇ

Tüketici Karar Süreci

İçsel Faktörler

 • Psikolojik

 • Kişisel

Tüketim Deneyimi

ÇIKTI

Satınalma Sonrası Davranış

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


Karma k karar verme s reci

Karmaşık Karar Verme Süreci

 • İhtiyacın uyarılması ve kabulü

 • Satın alma öncesi bilgi edinme süreci

 • Alternatiflerin değerlendirilmesi

 • Satın alma ve satın alma sonrası

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


Htiyac n uyar lmas ve kabul

İhtiyacın Uyarılması ve Kabulü

Algısal Güdü

Sembolik Çağrışım

Komşunun gözüne kaz gibi gözüken tavuk…

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


Sorunun fark na varma

Sorunun Farkına Varma

Tasarlanan Yaşam Tarzı

Mevcut Durum

Tüketicinin belirli bir yeni duruma gelmek istemesi

Tüketicinin içinde bulunduğu durum

Zıtlığın Özellikleri

Tüketicinin mevcut durum ile tasarlamış ve algılamış olduğu durumlar arasında farklar

Fark yok

Tasarladığı durum mevcut durumdan üstün

Mevcut durum tasarladığı durumdan üstün

Sorun Yok

Sorun Var

Sorun Yok

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


Sat nalma ncesi bilgi edinme

Satınalma Öncesi Bilgi Edinme

Tüketicinin bilgi ihtiyacının değerlendirilmesi

Her çözümün değerlendirme kriterlerine göre performansı nedir?

Hangi değerlendirme kriterlerine gerek vardır?

Karar

vermek

mümkün

mü?

Bilgi araştırmasına gerek yok

EVET

Mevcut çözümler nelerdir?

HAYIR

Araştırmayı sürdür

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


Bilgi edinme zerinde etkili olan fakt rler

Pazarlama Çevresi

Alternatiflerin sayısı

Alternatiflerin karmaşıklığı

Pazarlama bileşenlerinin karmaşıklığı

Durumsal Faktörler

Zamanın baskısı

Sosyal grupların baskısı

Parasal baskı

Fiziksel ve zihinsel durum

Bilgi kaynağına ulaşabilme

Ürün

Fiyat

Sosyal uyumluluğu

Algılanan risk

Alternatifler

Bilgi ve Denetimler

Zihindeki birikmiş bilgi

Ürünün kullanım sıklığı

Bireysel Farklılıklar

Yetenekler

Sorun çözme yaklaşımları

Satın almaya duyulan ilgi

Demografik özellikler

Yaşam tarzı

Bilgi Edinme Üzerinde Etkili Olan Faktörler

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


Alternatif bilgilendirme stratejileri

Alternatif Bilgilendirme Stratejileri

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


Alternatifleri de erlendirme

Alternatifleri Değerlendirme

Değerlendirme Ölçütleri

Her bir kritere göre alternatifleri değerlendirme

Alternatifin Seçimi

Kararın İlkeleri

Ölçütlerin Görece Önemi

Dikkate Alınan Alternatifler

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


Sat n alma ve sat n alma sonras

Satın Alma ve Satın Alma Sonrası

SEÇİCİLİK

Girdi Değişkenleri

Tüketicinin Psikolojik Seti

Güdülere Maruz Kalma

Güdülerin Algılanması

Tüketicinin Psikolojik Setinde Değişme

GERİLİM

İhtiyacın Teşhisi

Satın Alma Sonrası Değerlendirme

Satın Alma

Satın Almaya Niyet

Beklenen Tatminler

İhtiyaçla İlişkilenme

DIŞ KISITLAR

Satın Almamama

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


Al kanl k halinde karar verme

Alışkanlık Halinde Karar Verme

 • Marka bağlılığı teorileri

  • Edimsel koşullandırma

  • Kavramsal öğrenme

 • Davranışsal açıdan marka bağlılığı

  • Yüksek ulusal markaya bağlılık

  • Ulusal markaya bağlılık

  • Özel markaya bağlılık

  • Tüketicinin, duyularını başka markaya kapatması

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


 • Login