Offentligt budgetsamr d
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Offentligt budgetsamråd PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Offentligt budgetsamråd. Torsdag den 30. juni 2011. Velkomst ved formanden for provstiudvalget. Salme nr. 725 – Det dufter lysegrønt af græs. Dagsorden Forudsætninger for de udmeldte rammer Gennemgang af menighedsrådenes budgetforslag. Eventuelt. Dagsordens punkt 3. Eventuelt:.

Download Presentation

Offentligt budgetsamråd

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Offentligt budgetsamråd

Torsdag den

30. juni 2011


Velkomst ved formanden for provstiudvalget.

Salme nr. 725 – Det dufter lysegrønt af græs

 • Dagsorden

 • Forudsætninger for de udmeldte rammer

 • Gennemgang af menighedsrådenes budgetforslag.

 • Eventuelt


Dagsordens punkt3. Eventuelt:

- Orientering vedrørende kommende budgetter

- Kvartalsrapporter

- Tidsregistrering / honorarer

- Erfa-gruppe for regnskabsførere

- Orientering vedrørende kirkegårde

- Stifternes ”Råd og vejledning”

- Fælles kirkekalkning

- Energitjek

- Bispevisitatser


1. Forudsætninger for de udmeldte rammer.

 • Ligning for 2012 til rådighed i Falster provsti udgør for nærværende:49.288.175 kr.

 • Udmeldte fremskrivningsprocenter 4. april 2011:

  Løn 0,7%

  Øvrig driftsudgifter 1,6%

  Anlæg 0,4%


1. Forudsætninger for de udmeldte rammer.

Beregning af driftsrammer:

 • Reguleret beløb i forhold til 2011:

  - Engangsudgifter

  - Overskud/underskud

  - Renter på lån i stiftsmidlerne

 • Løn er fremskrevet med 0,7% i forhold til ministeriets udmelding af 4. april 2011

 • Øvrig drift er fremskrevet 1,6% i forhold til ministeriets udmelding af 4. april 2011


1. Forudsætninger for de udmeldte rammer.

Beregning af anlægsrammer:

 • Kendte henlæggelser

 • Kendte låneydelser

 • Der er ikke foretaget procentvis fremskrivning af anlægsrammer

 • Der kan ikke forhandles udvidelse af anlægsrammer udover det maksimale ligningsbeløb for Falster Provsti


1. Forudsætninger for de udmeldte rammer.

Nye udmeldte fremskrivningsprocenter den 6. juni 2011:

Løn 1,0%

Øvrige driftsudgifter 2,2%

Anlæg 0,8%


1. Forudsætninger for de udmeldte rammer.

Overskud til fordeling:

Hvis fremskrivningsprocenterne af 4. april 2011 fastholdes: minimum 872.000 kr.

Hvis fremskrivningsprocenter af 6. juni 2011 benyttes: minimum 658.000 kr.


2. Gennemgang af menighedsråd-enes budgetforslag

Vi går over til regneark!


3. EventueltFremskrivning af budgetter

Budgetter fremskrives fremover for 3 år efter følgende retningslinier:

Driftsrammer:

- Kendte ændring (ønsker):

- Renter på lån

- løn

- øvrige drift


3. EventueltFremskrivning af budgetter

Anlægsrammer:

- Kendte ændringer (ønsker):

- Anlægsarbejder

- Låneydelser

- henlæggelser/opsparinger


3. EventueltBetaling for brug af konsulenter

Menighedsrådene betaler alle konsulenthono-rarer, bortset fra:

- Den kongelige bygningsinspektør

- Nationalmuseet

Husk derfor at budgettere med udgifter til forudsigelige honorarer, f.eks. til godkendelse af forpagtningskontrakter og honorarer i forbindelse med byggesager.


3. EventueltBetaling for brug af konsulenter - forsat

Der kan søges om del i 5%-midlerne, såfremt der er tale om en uforudsigelig pludselig opstået udgift, f.eks. i form af honorar til kirkegårdskonsulenten, ved et pludseligt opstået tilfælde på f.eks. kirkegården.


3. EventueltBudgettering af selvrisiko

Husk at budgettere med selvrisikoen på forsikringer.

I tilfælde, hvor man har flere forsikringssager på et år, hvilket skaber en likviditetsmangel, kan man søge om dækning via 5%-midlerne.


3. EventueltRevisionsprotokollater

I forbindelse med aflevering af regnskaber og revisionsprotokollater, skal menighedsrådene tilkendegive, at revisionsprotokollaterne er gennemgået på et menighedsrådsmøde ligesom det forventes, at menighedsrådene kommenterer revisors bemærkninger.


3. EventueltKvartalsrapporter

I følge regnskabsinstruksen for lokale kirkelige myndigheder pkt. 2.5.1, skal der udarbejdes kvartalsrapporter, som skal behandles på et menighedsrådsmøde, senest 2 måneder efter kvartalets udløb.

Et eksemplar skal herefter sendes til provstiudvalget og revisor.


3. EventueltTidsregistrering / honorarer

 • Registrering af regnskabsførernes timeforbrug

 • Registreringen kan bruges som baggrund for revidering af honorarerne.


3. EventueltErfa-gruppe for regnskabsførere

Dannelse af Erfa-gruppe for regnskabsførere og kasserere?


3. Eventuelt

Kirkegårdstakster

Nye kirkegårdstakster er udarbejdet af provsti-udvalget og trådte i kraft pr. 1. januar 2011.

Taksterne er ens i hele ligningsområdet, dog er der fortsat forskel på taksterne på købstadskirke-gårde og på landsbykirkegårde.


3. Eventuelt

Kirkegårdstakster – samarbejde med Fyn

Provstiudvalget har indgået aftale med Fyns stift vedrørende udarbejdelse af kostprisbaserede kirkegårdstakster.

De menighedsråd, som i første omgang ikke fik udfyldt skemaet til udregning af de kostbaserede kirkegårdstakster, vil blive kontaktet af en medarbejder fra Fyns stift, med henblik på udfyldelse af skemaerne.


3. EventueltKirkegårdens pleje

Fælles abonnement på: www.videntjenesten.dk,

for Park og Landskab.

Møde i efteråret om udarbejdelse af pleje-planer.


3. EventueltStifternes ”Råd og vejledning”

*Provstiudvalget har indgået en samarbejds-aftale med Lolland-Falsters Stift om rådgivning og sekretariatsbistand i kirke-funktionærsager.

*Stifterne har udviklet vejledninger vedr. byg-gesager og yder rådgivning herom. Bygge-vejledningen er tilgængelig på menigheds-rådenes IT-skrivebord. Bogmærke er udlagt på bordene, som kan tages med hjem.


3. EventueltFælles kirkekalkning

 • Opdatering

 • Fælles kirkekalkning fremover

 • Regler for indhentning af tilbud, hvis man ikke deltager i projektet.


3. EventueltEnergitjek

Energitjek af samtlige kirker i efter-året.

Finansieres via 5%-midler.


3. EventueltVisitatser

Biskoppen har bedt provsterne om, at følge op på Biskoppens visitatser.

Menighedsrådene anmodes om, at indbe-rette til provsten, hvordan det er gået efter biskoppens visitats.


3. Eventuelt

Provsten holder sommerferie i ugerne

28-29-30.

Provstikontoret er ferielukket i ugerne

29-30. I uge 28 er der åbent tirsdag og torsdag kl. 9.00-14.00 samt onsdag kl. 9.00-12.00


Tak for i aften

Salme nr. 769 – Sig månen langsomt hæver

Kom godt hjem…….


 • Login