Download
1 / 17

Marketingová situační analýza - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

Marketingová situační analýza. CO je MSA. Marketingová situační analýza je systematické a důkladné, kritické a nestranné zkoumání a posouzení: vnitřní situace podniku s důrazem na jeho marketingové činnosti, postavení podniku ve vnějším prostředí s důrazem na analýzu trhu a analýzu konkurence.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Marketingová situační analýza' - boone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Co je msa
CO je MSA

 • Marketingová situační analýza je systematické a důkladné, kritické a nestranné zkoumání a posouzení:

  • vnitřní situace podniku s důrazem na jeho marketingové činnosti,

  • postavení podniku ve vnějším prostředí s důrazem na analýzu trhu a analýzu konkurence.


C le msa
Cíle MSA

 • Marketingová situační analýza směřuje k volbě cílových trhů a k nalezení reálných a současně náročných marketingových cílů a strategií podniku pro jednotlivé trhy včetně strategií jednotlivých prvků marketingového mixu.

 • Je prvním krokem přípravy strategického marketingového plánu.


Obsah msa
Obsah MSA

 • company – podnik;

 • collaborators – spolupracující firmy a osoby;

 • customers – zákazníci;

 • competitors – konkurenti;

 • climate/context – makroekonomické faktory.


MSA

Provádí ve třech časových intervalech:

 • Minulý vývoj,

 • Současný stav,

 • Odhad možného budoucího vývoje.Anal za vn j ho prost ed
Analýza vnějšího prostředí

 • Vnější prostředí firmy se člení na:

  • makroprostředí,

  • mikroprostředí.

 • Makroprostředí zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které nemůže firma svými aktivitami ovlivnit.

 • Cílem analýzy makroprostředí je vybrat ze všech faktorů pouze ty, které jsou pro konkrétní podnik důležité.


Anal za pest pestes
Analýza PEST (PESTES)

 • Zkoumají se faktory:

 • politicko-právní,

  • Politická stabilita, stabilita vlády, členství země v různých politicko-hospodářských seskupeních, daňová politika, sociální politika, zákony, ochrana životního prostředí aj.

  • Politicko-právní prostředí vytváří rámec pro všechny podnikatelské a podnikové činnosti.

 • ekonomické,

  • vývoj HDP, fáze ekonomického cyklu, úrokové sazby, měnové kurzy, míra nezaměstnanosti, inflace, koupěschopnost aj.

  • Z ekonomického prostředí získávají podniky výrobní faktory a kapitál.


 • Anal za pest pestes1
  Analýza PEST (PESTES)

  • Sociokulturní

   • faktory spojené s kupním chováním spotřebitelů,

    • Kulturní - spotřební zvyky, kulturní hodnoty, jazyk, řeč těla, osobní image.

    • Sociální - sociální stratifikace společnosti a její uspořádání (třídy), (sociálně ekonomické zázemí spotřebitelů, příjmy, majetek.

   • faktory podmiňující chování organizací.

    • je možné sledovat kulturní i sociální vlivy působící na jednání organizací.

 • technologické,

  • představují trendy ve výzkumu a vývoji, aj.

  • Technologické prostředí a jeho změny jsou pro podniky zdrojem technologického pokroku, který jim umožňuje dosahovat lepších hospodářských výsledků, zvyšovat konkurenční schopnost.

 • Tyto faktory ovlivňují nebo mohou ovlivnit činnost podniku.


 • Anal za vn j ho prost ed mip
  Analýza vnějšího prostředíMIP

  • Mikroprostředí

   • Marketingové mikroprostředí (odvětví, ve kterém firma podniká) nebo také mikrookolí zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které firma svými aktivitami může významně ovlivnit.

  • Do mikroprostředí lze zařadit:

   • partnery (dodavatele, odběratele, finanční instituce, pojišťovny, dopravce atd.),

   • zákazníky,

   • konkurenci,

   • veřejnost (ovlivňovatele)


  Anal za vn j ho prost ed mip1
  Analýza vnějšího prostředí MIP

  • Cílem analýzy mikroprostředí je identifikovat základní hybné síly, které v odvětví působí a základním způsobem ovlivňují činnost podniku.

  • Dodavatelé

   • Je třeba analyzovat  stávající i potenciální dodavatele.

  • Zákazníci

   • Analýza zákazníků poskytuje odpovědi na celou řadu otázek týkajících se produktů a trhů.

   • Mezi faktory, které jsou zjišťovány, patří:

    • odhadované roční nákupy, růst prodejů, kupní motivy, informace o nákupním rozhodování aj.


  Anal za vn j ho prost ed mip2
  Analýza vnějšího prostředíMIP

  • Konkurence

   • je velmi důležitým faktorem, podmiňujícím marketingové možnosti firmy.

  • Při analýze konkurence je dobré si odpovědět na následující otázky:

   • Kdo jsou naši konkurenti?

   • Jaké jsou jejich strategie?

   • Jaké jsou jejich cíle?

   • Jaké jsou jejich silné a slabé stránky?

   • Jak obvykle reagují na své ohrožení?


  Anal za vnit n ho prost ed
  Analýza vnitřního prostředí

  • Vnitřní prostředí firmy tvoří zdroje firmy (materiálové, finanční a lidské):

   • management a jeho zaměstnanci (jejich kvalita),

   • organizační struktura,

   • kultura firmy,

   • mezilidské vztahy,

   • etika,

   • materiální prostředí.

  • Vnitřní prostředí se vztahuje na faktory, které mohou být podnikem přímo řízeny a manažery ovlivňovány.


  Anal za vnit n ho prost ed1
  Analýza vnitřního prostředí

  • Cílem této analýzy je zjistit a zhodnotit oblasti, ve kterých má podnik své slabiny a naopak, ve kterých je silný.

  • Analýza vnitřního prostředí sestává z:

   • hodnocení realizace strategických cílů firmy,

   • finanční situace a schopností,

   • výrobních operací,

   • techniky a technologie uvnitř firmy,

   • marketingu, prodeje, prodejního servisu,

   • lidských zdrojů, úrovně řízení a organizace práce,

   • image a goodwillu firmy,

   • hodnocení silných a slabých stránek podle nástrojů marketingového mixu, aj.


  Ot zky k procvi en
  Otázky k procvičení

  • Co vyjadřuje situační analýza podniku?

  • Jaké jsou cíle marketingové situační analýzy?

  • Jaké složky jsou zkoumány v rámci situační analýzy?


  Pou it literatura
  Použitá literatura

  • KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Překlad Tomáš Juppa, Martin Machek. Praha: Grada, 2013, 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5.

  • MOUDRÝ, Marek. Marketing: základy marketingu. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2008, 3 sv. ISBN 978-80-7402-002-5.

  • VYSEKALOVÁ A KOL. Marketing pro SŠ a VOŠ. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 176-1302.


  ad