Анализ
Download
1 / 21

Необходимост от анализ на дефиницията на селски райони в България - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Анализ на дефиницията з а селските райони в България Типологизация на селските общини Януари 2013. Необходимост от анализ на дефиницията на селски райони в България. Настояща дефиниция за селски район - всяка община, в която няма населено място с повече от 30 000 жители.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Необходимост от анализ на дефиницията на селски райони в България' - blossom-hines


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Анализ на дефинициятаза селскитерайони в БългарияТипологизацияна селските общиниЯнуари 2013


Необходимост от анализ на дефиницията на селски райони в България

 • Настояща дефиниция за селски район - всяка община, в която няма населено място с повече от 30 000 жители.

 • Дефиницията е всеобхватна - покрива 231 от общо 264 общини и 81% от територията на страната.

 • Не отразява нивото на развитие и проблемите на общините.

 • Критерий “необлагодетелстваност” е заложен в ПРСР, РБ 2007-2013 г., но той включва географски критерии за необлагодетелстваност - планински райони и други – с влошено качество на почвите.


Дефиниране и типологизация на селските райони в страните от ЕС (1)

Анализ на Joint Research Centre (JRC) към ЕК надгражда дефиницията на ОИСРза разграничаване на селски и градски райони, като използва показатели достъпност (периферност) и процент на територията, заета от естествени природни площи. Разграничават се 4 типа райони:

 • селски достъпен

 • селски периферен

 • градски с преобладаваща изкуствена среда

 • градски с преобладаваща естествена среда


Дефиниране и типологизация на селските райони в страните от ЕС (2)

В аналитичен доклад на тематична работна група 1 на Европейската мрежа за развитие на селските районисе препоръчва използването на следните показатели за идентифициране на най-силно нуждаещи се от развитие райони:

 • демографски фактори

 • социално-икономически фактори

 • структурни фактори

 • фактори за достъп до градски услуги

 • гъстота на населението


Аналитичен подход за селските райони в България

Анализирани бяха следните икономически и демографски показатели за селските общини в България (ниво LAU2) и взаимовръзките между тях:

 • Равнище на безработица - % към 2012г.;

 • Дял на населението в селата към 2012г.;

 • Територия – кв.км;

 • Гъстота на населението – жители на кв.км към 2012г.;

 • Дял на жителите над 60г. към 2012г.;

 • Отдалеченост в минути до областния център от центъра на общината;

 • Брой предприятия за 2010г.;

 • Приходи от дейността на предприятията за 2010г.;

 • Заети лица в предприятията за 2010г.;

 • Наети лица в предприятията за 2010г.


Изводи от корелационен анализ на икономическите и демографските показатели за общините в България (1)

 • Нивата на безработица са сравнително силно корелирани с процента на населението, живеещи в села – общините с по-висок дял на селското население се характеризират с по-висока безработица.

 • Гъстотата на населението е силно корелирана с показателите за икономическа дейност – брой предприятия, приходи на предприятията и брой наети. Икономическата активност е по-висока в по-гъсто населените райони.

 • Между гъстотата на населението и равнището на безработица има умерена отрицателна корелация. В гъсто населените райони безработицата е по-ниска.


Изводи от анализа на икономическите и демографските показатели за общините в България (2)

 • Между територията на общината и равнището на безработица има умерена отрицателна корелация. В по-големите по територия общини безработицата е по-ниска.

 • Процентът на възрастни хора над 60 г. е по-висок в малките по територия общини, в районите с по-малка гъстота на населението и в общините с по-висок процент на населението, живеещи в села. Корелацията на този показател с останалите изброени е умерена.

 • Между равнището на безработица и показателите за икономическата дейност в общините има умерена отрицателна корелация.


Фактори, използвани в типологизацията на селските общини

От използваните в анализа показатели бяха избрани следни три:

 • равнище на безработица

 • жители над 60г. като процент от населението на общината

 • гъстота на населението

  Първите два показателя директно адресират степента на икономическа и социална изолация на общините. Гъстотата на населението е силно корелирана с икономическата активност и е свързана с потенциала на общините за повишаване на заетостта.


Резултати от типологизацията на общините в България – групиОсновни изводи групи

 • Група 4 – най-силна степен на застрашеност обхваща 61 общини, които са разположени във всички области на България с изключение на област Столична, Бургас и Габрово.

 • Областите с най-голям дял на общините от група 4, както и с най-голяма територия, заета от такива общини, са области Видин, Монтана, Плевен, Враца, Добрич, Силистра, Ямбол и Велико Търново.

 • Областите с най-голям дял на общините от група 1 – с най-добри показатели за развитие, са областите Благоевград, Бургас, Кърджали и Варна.

 • Територията на области Пловдив и Хасково са заети над 80% с общини от група 2, а делът на общини от група 3 и 4 е нисък.


Иконометрично групимоделиране на факторите, влияещивърхуразвитието на селскитерайониКоличествена оценка на влиянието на факторите за развитиеЯнуари 2013


Дефиниране на фактори, които оказват влияние развитието на общините в България;

Прилагане на иконометрични модели с цел количествена оценка на влиянието на факторите в различните групи общини

Цел на анализа


За всички общини в страната значимите фактори са:

Заетост;

Дял на икономически активното население;

ДМА на предприятие през 2010г. в хиляди лева;

Абсолютен прираст в изплатени суми по ОП на ЕС на глава от населението за 2010 г в хиляди лева;

Произведена продукция в преработващата промишленост за 2009г./ 2008г.

Фактори за цялата страна


Факторите, които имат статистически значимо влияние върху размера на продукцията на глава от населението в селските общини в страната, са:

Заетост;

Дял на икономически активното население;

ДМА на предприятие през 2010г. в хиляди лева;

Абсолютен прираст в изплатени суми по ОП на ЕС на глава от населението за 2010 г в хиляди лева;

Произведена продукция микро предприятия за 2009г./ 2008г.

Фактори за селските райони


Сравнение между статистически значимо влияние върху размера на продукцията на глава от населението в селските общини в страната, са: селски и градскирайони


Сравнение между статистически значимо влияние върху размера на продукцията на глава от населението в селските общини в страната, са: селски и градскирайони


Оценка на ефекта в селските общини и страната (1)


Оценка на ефекта в селските общини и страната (2)


Оценка на ефекта в отделните групи селски общини


Оценка на ефекта в отделните групи селски общини


ad