Instalacje elektryczne BHP
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Przygotował: Maciej Szykowny PowerPoint PPT Presentation


  • 165 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Instalacje elektryczne BHP. Przygotował: Maciej Szykowny. Napięcie długotrwale dopuszczalne.

Download Presentation

Przygotował: Maciej Szykowny

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Instalacje elektryczne BHP

Przygotował:

Maciej Szykowny


Napięcie długotrwale dopuszczalne

Za napięcie długotrwale dopuszczalne uznawane są wartości 50,25,12 i 6V prądu przemiennego i 120, 60, 30 i 15 V prądu stałego, w zależności od warunków środowiskowych. Normalnych warunków środowiskowych dotyczą postanowienia ogólne przyjmujące wartości 50 V dla prądu przemiennego i 120 V dla nietętniącego prądu stałego.


Układy sieciowe


Układ sieciowy TN charakteryzuje się następującymi cechami:•   punkt neutralny źródła napięcia (prądnica, transformator) powinien być uziemiony,•   wszystkie części przewodzące dostępne, które w normalnych warunkach nie są pod napięciem powinny być połączone z uziemionym punktem neutralnym źródła za pomocą przewodów ochronnych PE lub ochronno-neutralnych PEN,•   zaleca się przyłączanie przewodów ochronnych i ochronno-neutralnych do uziomów,•   zaleca się uziemienie przewodów ochronnych w miejscu ich wprowadzenia do budynku,•   zaleca się uziemienie punktu, w którym przewód ochronno-neutralny PEN rozdziela się na przewód ochronny PE i przewód neutralny N (układ TN-C-S),•   każdy obiekt budowlany powinien mieć połączenia wyrównawcze główne.


Układ sieciowy TN-C posiada następujące wady:•  im większa asymetria obciążeń, tym większe napięcie względem ziemi panuje w przewodzie ochronno-neutralnym w miejscu zainstalowania odbiorników,•  w przypadku przerwy w przewodzie neutralnym, na stykach ochronnych gniazd wtykowych może pojawić się pełne napięcie sieciowe,


·przy połączeniu opraw oświetleniowych prąd lampy płynie częściowo przez przewód ochronno-neutralny, a częściowo przez zawieszenie do uziemionej konstrukcji. Przy przerwie w przewodzie ochronno-neutralnym lampa świeci nadal, a całkowity prąd płynie przez zawieszenie,·niemożliwość stosowania wyłączników różnicowoprądowych między innymi z tego powodu, że przewód ochronno-neutralny PEN i części przewodzące dostępne przyłączone do tego przewodu za wyłącznikiem nie zapewniają całkowitego odizolowania od ziemi co mogłoby powodować błędne zadziałanie wyłącznika i wyłączenie instalacji w czasie normalnej pracy urządzeń na skutek upływu do ziemi części roboczego prądu obciążenia.


Ochrona przed porażeniem przez zastosowaniesamoczynnego wyłączenia zasilania

Urządzeniami powodującymi samoczynne wyłączenie zasilania mogą być:

•  urządzenia przetężeniowe (nadmiarowo-prądowe) np. bezpieczniki, wyłączniki nadmiarowo-prądowe,

•  urządzenia różnicowoprądowe np. : wyłączniki różnicowoprądowe,

•  urządzenia ochronne nadnapięciowe,

•  układy półprzewodnikowe.


Rys. Obwód z urządzeniem ochronnym przetężeniowym

Rys. Obwód z wyłącznikiemróżnicowo-prądowym.


C - wyłącznik; B - odbiornik, P - przekaźnik nadnapięciowy;R - rezystancja uziemienia; Id - prąd powodujący powstanie na rezystancji R napięcia o wartości większej niż dopuszczalna w danych warunkach środowiskowych.

Rys. Obwód z urządzeniem ochronnym napięciowym


Jak są zbudowane nadmiarowe wyłączniki instalacyjne

Są to wyłączniki przeznaczone do zabezpieczenia przed skutkami przeciążeń i zwarć w instalacji oraz urządzeniach elektrycznych.

Wyłączniki te mogą być użytkowane przez osoby niewykwalifikowane i nie wymagają konserwacji. Zastępują one bezpieczniki w obwodach odbiorczych instalacji domowych. Wykonywane są jako l, 2, 3 i 4-torowe. Są wyposażone w wyzwalacze termobimetalowe i elektromagnesowe o charakterystykach B lub C lub D. Tego typu wyłączniki nie nadają się do zabezpieczenia silników przed przeciążeniami ze względu na brak możliwości nastawienia wartości prądu zadziałania na poziomie równym l,lIn


Schemat blokowy wyłącznika różnicowoprądowego.

A - człon pomiarowy; B - człon wzmacniający; C - człon wyłączający; D - człon kontrolny; R - rezystor kontrolny, T - przycisk testujący;

l - rdzeń przekładnika Ferrantiego,

2 - uzwojenie wtórne przekładnika Ferrantiego,

3 - zamek.


Człon pomiarowy (A) wyłącznika stanowi przekładnik prądowy Ferrantiego, który mierzy geometryczną sumę prądów roboczych przyłączonych do wyjścia wyłącznika.Człon wzmacniający (B) zasilany jest siłą elektromotoryczną SEM wyindukowaną w uzwojeniu nawiniętym na rdzeniu przekładnika Ferrantiego. Stosowane są wzmacniacze elektromechaniczne (w postaci przekaźnika spolaryzowanego) lub elektroniczne.Człon wyłączający (C) stanowi układ stykowy z mechanizmem wyłącznika. Człon kontrolny (D) składa się z szeregowo połączonych rezystora R i przycisku testującego T.Człon ten umożliwia sprawdzenie sprawności technicznej wyłącznika załączonego pod napięcie. Naciśnięcie przycisku T powinno spowodować bezzwłoczne zadziałanie wyłącznika.


Zasada działania wyłącznika różnicowoprądowego polega na pomiarze sumy prądów pobieranych przez odbiornik. W czasie normalnej pracy suma geometryczna prądów jest równa zeru. W przypadku uszkodzenia izolacjiw stosunku do metalowej obudowy odbiornika część prądu zwanego prądem upływowym popłynie do źródła omijając przewody objęte rdzeniem i suma geometryczna prądów nie będzie równa zeru, co spowoduje powstanie strumienia magnetycznego w rdzeniu i SEM w uzwojeniu nawiniętym na rdzeniu, a to z kolei poprzez człon wzmacniający spowoduje uwolnienie mechanizmu wyłącznika, i odłączenie odbiornika od sieci.


Jakie parametry charakteryzują wyłącznik różnicowoprądowy?

Wyłącznik różnicowoprądowy charakteryzują następujące parametry:

•         napięcie znamionowe - Un,

•         prąd znamionowy obciążenia - In,

•         znamionowy różnicowy prąd wyzwalający - In


Jak dzielimy wyłączniki różnicowoprądowe ze względu na wartość prądu różnicowego In?

Ze względu na wartość prądu In wyłączniki różnicowoprądowe można podzielić na:

-        chroniące przed porażeniami prądem,

-        chroniące przed oddziaływaniem pożarowym instalacji elektrycznej na obiekt.


Typy wyłączników różnicowoprądowych, ich oznaczenia i przeznaczenie


Jakie są zasady instalowania wyłączników różnicowoprądowych?

Wyłączniki różnicowoprądowe reagują na prąd uszkodzeniowy płynący do ziemi: przez izolację do uziemionego przewodu PE lub przez ciało człowieka. Nie reagują na prądy zwarciowe lub przeciążeniowe płynące w przewodach roboczych. Dlatego też, w każdym obwodzie z wyłącznikiem różnicowoprądowym konieczne jest stosowanie również zabezpieczeń nadprądowych (np. bezpieczników lub wyłączników S190). Wyłączniki różnicowoprądowe mogą być instalowane we wszystkich układach sieci niskiego napięcia TN, TT, IT. W obwodzie l-fazowym można zastosować wyłącznik różnicowoprądowy 3-fazowy. Przy czym należy zwrócić uwagę aby przewód fazowy był podłączony do zacisków wyłącznika do którego podłączony jest jeden z końców rezystora kontrolnego.

W układzie TN wyłącznik różnicowoprądowy może być stosowany pod warunkiem, że sieć odbiorcza za wyłącznikiem będzie zbudowana w układzie TN-S; nie wolno ich stosować w układzie TN-C.


Stosowanie wyłączników różnicowoprądowych jest ograniczone w następujących przypadkach:

•W obwodach, gdzie zainstalowane są odbiorniki zawierające duże pojemności nie można stosować wyłączników różnicowoprądowych na znamionowe prądy różnicowe do 30 mA. W pierwszym okresie po załączeniu takiego obwodu następuje zjawisko ładowania pojemności, co przez wyłączniki różnicowoprądowe jest odczytywane jako prądupływowy i następujewyłączenia zasilania.

Za obwody o dużej pojemności należy uważać np: obwód zawierający więcej niż 20 świetlówek, obwody z prostownikami i urządzeniami posiadającymi filtry przeciwzakłóceniowe itp.


W jakich miejscach konieczne jest stosowanie wyłączników różnicowoprądowych?

W instalacjach elektrycznych budynków mieszkalnych należy dążyć do ochrony jak największej części instalacji wysokoczułymi wyłącznikami, w szczególności:

•         obwód gniazd wtyczkowych w łazience,

•         obwód gniazd wtyczkowych w kuchni,

•         obwód gniazd wtyczkowych w garażu,

•         obwód gniazd wtyczkowych w piwnicy.


Wymagane miejsca stosowania wyłączników różnicowoprądowych


Pamiętaj manipulowanie przy urządzeniach elektrycznych grozi porażeniem prądem elektrycznym!


  • Login