Evrim Eylem Akpınar 1 , Ahmet Haliloğlu 2 ,Esra Büyük 1 , Salih Boğa 2 ,Meral Gülhan 1 - PowerPoint PPT Presentation

Koah l hastalarda metabolik sendrom varl n n ve hipoksemi derecesinin erektil fonksiyona etkisi
Download
1 / 22

 • 149 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KOAH’lı Hastalarda Metabolik Sendrom Varlığının ve Hipoksemi Derecesinin Erektil Fonksiyona Etkisi. Evrim Eylem Akpınar 1 , Ahmet Haliloğlu 2 ,Esra Büyük 1 , Salih Boğa 2 ,Meral Gülhan 1 1 Ufuk Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. ANKARA 2 Ufuk Üniversitesi, Üroloji A.D., ANKARA.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Evrim Eylem Akpınar 1 , Ahmet Haliloğlu 2 ,Esra Büyük 1 , Salih Boğa 2 ,Meral Gülhan 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Koah l hastalarda metabolik sendrom varl n n ve hipoksemi derecesinin erektil fonksiyona etkisi

KOAH’lı Hastalarda Metabolik Sendrom Varlığının ve Hipoksemi Derecesinin Erektil Fonksiyona Etkisi

Evrim Eylem Akpınar1, Ahmet Haliloğlu2,Esra Büyük1, Salih Boğa2,Meral Gülhan1

1Ufuk Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. ANKARA

2Ufuk Üniversitesi, Üroloji A.D., ANKARA


Evrim eylem akp nar 1 ahmet halilo lu 2 esra b y k 1 salih bo a 2 meral g lhan 1

 • Bu çalışmayla ilgili herhangibir kurum veya kuruluşla çıkar çatışması yoktur.


Giri ama

Giriş-Amaç

 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) görülme sıklığı gittikçe artan , önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir.

 • Solunumsal semptomların yanı sıra, hastalığın sistemik etkileri nedeniyle yaşam kalitesi ve fonksiyonel kapasite değişen derecelerde etkilenmektedir.


Evrim eylem akp nar 1 ahmet halilo lu 2 esra b y k 1 salih bo a 2 meral g lhan 1

 • Sistemik inflamasyonun bir sonucu olarak, metabolik sendrom prevelansının KOAH’lı hastalarda daha yüksek olduğu gösterilmiştir.¹

 • Bu çalışmada, KOAH’lı hastalarda metabolik sendrom varlığının, erektil disfonksiyonun (ED) sıklığına ve ağırlığına etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.

  ¹Lam KB,Eur Respir J 2010;35(2):317-23.


Metod

Metod:

 • Çalışmaya orta-ağır, stabil KOAH’lı 29 erkek hasta alındı.

 • KOAH ağırlığı Global Initiative for Obstructive Lung Disease (GOLD) kiterlerine göre,

 • Metabolik sendrom (MS) tanısı ise The National Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel (ATP) III kriterlerine göre belirlendi.


D lama kriterleri

Dışlama kriterleri

 • Kronik nörolojik hastalık

 • Cerrahi travma (örn:prostat op)

 • Üriner sistem hastalığı

 • Psikiyatrik hastalık

 • Hormonal bozukluklar (örn:Prolaktinoma)


Atp iii kriterleri

ATP III kriterleri


Evrim eylem akp nar 1 ahmet halilo lu 2 esra b y k 1 salih bo a 2 meral g lhan 1

 • Arter kan gazı analizi yapıldı.

 • Ürogenital muayene ve serum seks hormonlarının ölçümü

 • International Index of Erectile Function (IIEF) anketi uygulanarak ED varlığı ve ağırlığı değerlendirildi.


Tablo 1 iief e g re ed varl ve a rl

Tablo 1:IIEF’e göre ED varlığı ve ağırlığı


Sonu lar

Sonuçlar:

Hastaların yaş ortalaması 69±9,84 yıl idi.

On iki hastada (%41,4) MS vardı.

Hastaların tamamında (%100) değişen derecelerde ED saptandı

Ağır: n=14 (%48.3)

Orta: n=6 (%20.7)

Hafif/orta:n=5 (%17.2)

Hafif: n=4 (%13.8)


Tablo 2 ed a rl k gruplar nda ya ortalamas

Tablo 2: ED ağırlık gruplarında yaş ortalaması


Tablo 3 hastalar n ed a rl n n gold evrelerine g re da l m

Tablo 3: Hastaların ED ağırlığının GOLD evrelerine göre dağılımı


Tablo 4 hastalar n ed a rl n n ms varl na g re da l m

Tablo 4:Hastaların ED ağırlığının MS varlığına göre dağılımı


Tablo 5 hastalar n iief a rl n n hipoksemi derecesine g re da l m

Tablo 5:Hastaların IIEF ağırlığının hipoksemi derecesine göre dağılımı


Tart ma

Tartışma

 • Erektil disfonksiyon dünya çapında erkekleri etkileyen

  ciddi bir problemdir.

 • ED prevelansı 60-70 yaş arasında %20-40 iken 70 yaşın üzerinde %50-75’e varan sonuçlar ortaya çıkmıştır.

 • Türkiye’de 40-70 arası orta-şidetli ED %36, hafif eklendiğinde %69. ²

  ²Anafarta K, Bedük Y, Arıkan M. Temel Üroloji.Akkuş E ; Erkek cinsel işlev bozuklukları, epidemiyoloji,fizyopatoloji ve tanı (içinde). Ankara: Öncü basımevi, 1017-1022, 2007.


Evrim eylem akp nar 1 ahmet halilo lu 2 esra b y k 1 salih bo a 2 meral g lhan 1

 • KOAH’ın sistemik etkileri hastaların yaşam kalitesini etkilemekte, morbidite ve mortaliteyi arttırmaktadır.

 • KOAH’lı hastalarda sistemik inflamasyonun önemli bir belirleyicisi olan metabolik sendrom (MS) prevelansının genel popülasyona göre arttığı daha önce gösterilmiştir.1

 • ED, KOAH’ın ekstrapulmoner belirtilerinden biridir ve KOAH ağırlığı arttıkça insidansı artmaktadır.3

  ¹Lam KB, Eur Respir J 2010;35(2):317-23.

  3 Jiang R.Zhonghua Nan Ke Xue 2009;15(119:963-6.


Evrim eylem akp nar 1 ahmet halilo lu 2 esra b y k 1 salih bo a 2 meral g lhan 1

 • Karadağ ve ark. orta-ağır, stabil KOAH’lı bir grup hastanın %87’sinde ED saptamış (Orta-ağır derecede ED: %57 ).

 • Orta-ağır ED olanlarda TNF-α konsantrasyonu hafif-orta ED olanlardan daha yüksek bulunmuş.3

 • Stabil KOAH’lı hasta grubunun tamamında ( %100) değişen derecelerde ED saptandı (Orta-ağır ED: %69)

 • MS sıklığı, orta-ağır ED olan hastalarda, hafif/orta-hafif ED olanlara göre anlamlı derecede yüksekti.

  ³Karadag F, et al.Respirology 2007;12:248-253.


Evrim eylem akp nar 1 ahmet halilo lu 2 esra b y k 1 salih bo a 2 meral g lhan 1

 • Köseoğlu ve ark. tüm evrelerden hasta içeren stabil KOAH’lı bir grup hastada %75.5 oranında ED saptamış. (%28.3 ağır, %11.3 orta, %15.1 hafif-orta, %20.8 hafif)4

 • Ağır: %48.3

 • Orta: %20.7

 • Hafif/orta:%17.2

 • Hafif: %13.8

  4Köseoğlu N, et al. J Urol 2005;174(1):249-52.


Evrim eylem akp nar 1 ahmet halilo lu 2 esra b y k 1 salih bo a 2 meral g lhan 1

 • KOAH’da ED sıklığının mekanizması tam olarak bilinmemektedir.

 • Hipoksi ED patofizyolojisinde rol oynayabilir.5

 • Overlap sendromlu hastalarda CPAP tedavisi ile ED’de izlenen düzelmenin gece ölçülen O2 satürasyonundan bağımsız olduğu görülmüş.6

  5 Verratti V, et al.Sleep Breath 2009;13(1):3-10.

  6Perimenis P, et al. Respiratory Medicine 2007;101:210-216.


Evrim eylem akp nar 1 ahmet halilo lu 2 esra b y k 1 salih bo a 2 meral g lhan 1

 • Bu çalışmanın sonucuna göre hipoksemi derinleştikçe ED ağırlığında anlamlı artış izlenmedi.

 • Orta-ağır ED olanlarda TNF-α konsantrasyonunun daha yüksek bulunması3 ve çalışmamızda MS sıklığının bu hastalarda daha yüksek bulunması KOAH’daki sistemik inflamasyonun ED gelişimine yol açtığını düşündürebilir.

  ³Karadag F, et al.Respirology 2007;12:248-253.


Evrim eylem akp nar 1 ahmet halilo lu 2 esra b y k 1 salih bo a 2 meral g lhan 1

Sonuç:

 • KOAH’lı hastalarda ED sıklığı artmıştır.

 • Metabolik sendromun eşlik ettiği hastalarda daha ağır ED görülmektedir.

 • Hipokseminin derecesi ED ağırlığını etkilemiyor gibi görünmektedir.

 • KOAH’lı erkek hastalarda yaşam kalitesini arttırmak için ED varlığı araştırılmalıdır.

 • KOAH’da gelişen ED mekanizmalarıyla ilgili ileri araştırmalara gerek vardır.


Evrim eylem akp nar 1 ahmet halilo lu 2 esra b y k 1 salih bo a 2 meral g lhan 1

Hüzünlü Sakura


 • Login