วิชา “ หลักการปกครองท้องที่ ” - PowerPoint PPT Presentation

วิชา
Download
1 / 4

  • 91 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

วิชา “ หลักการปกครองท้องที่ ”.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

วิชา “ หลักการปกครองท้องที่ ”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5852783

วิชา “หลักการปกครองท้องที่”

วัตถุประสงค์เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของการบริหารราชการส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องที่ เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้าน ชุมชน ของตน และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องรับผิดชอบในการปกครองดูแลประชาชนในหมู่บ้าน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการต่างๆ


5852783

ขอบเขตการศึกษา

1. บรรยาย

1.1 หลักการปกครองประเทศ การมอบอำนาจ แบ่งอำนาจ

การกระจายอำนาจ

1.2 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

1.3 พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457

1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบริหารราชการส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

1.5 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คือใคร มีหน้าที่อะไรบ้าง

1.6 หลักการปฏิบัติงาน ข้อควรระวัง คำแนะนำ


5852783

ขอบเขตการศึกษา

2. กรณีตัวอย่าง

วิธีการศึกษา

1. บรรยาย

2. ระดมสมอง

เวลาการศึกษา2 ชั่วโมง

1. บรรยาย 1 ชั่วโมง

2. จัดกิจกรรมเสริม 1 ชั่วโมง


5852783

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครองท้องที่จนสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสมในตำแหน่ง และบทบาทต่างๆในหมู่บ้าน ชุมชน ในการบริหารงานปกครองของหมู่บ้านให้เกิดภาพลักษณ์ที่ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ปกครองที่ได้รับการยอมรับในฐานะของหัวหน้าราษฎรและตัวแทนของรัฐ ทำให้ราษฎรเกิดความศรัทธา ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในที่สุด


  • Login