26 2554
Download
1 / 42

การเข้าถึงสวัสดิการสังคมของเกษตรกร - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

โดย นายศิลปพร ชื่นสุรัตน์ เศรษฐกร ชำนาญการพิเศษ ส่วนวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 26 สิงหาคม 2554. การเข้าถึงสวัสดิการสังคมของเกษตรกร. ความสำคัญของการศึกษา.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การเข้าถึงสวัสดิการสังคมของเกษตรกร' - bishop


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
26 2554

โดย

นายศิลปพร ชื่นสุรัตน์

เศรษฐกร ชำนาญการพิเศษ

ส่วนวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

26 สิงหาคม 2554

การเข้าถึงสวัสดิการสังคมของเกษตรกร


ความสำคัญของการศึกษา

 • สวัสดิการสังคม ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการจัดการสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 หมายถึงระบบการบริการทางสังคม ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการแก้ปัญหาและพัฒนา และส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึงตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสมเป็นธรรมและเป็นไปตามมาตรฐาน

 • นโยบายสวัสดิการที่ผ่านมา จากรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการสิทธิและมนุษยธรรมแห่งชาติ

 • การกระจายความเท่าเทียมกันในสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรม


วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย

 • เพื่อศึกษาสถานการณ์ในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของเกษตรกร

 • เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อสวัสดิการสังคม

 • เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมเพิ่มเติมของเกษตรกร


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการให้สวัสดิการสังคมที่ทั่วถึงแก่กลุ่มคนภาคเกษตร ก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม

 • เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการด้านสวัสดิการสังคมภาครัฐแก่ผู้ที่เข้ามาขอรับบริการในอนาคตต่อไป


วิธีการศึกษาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. การเก็บรวมรวมข้อมูล

1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรรายย่อยจำนวน

110 ตัวอย่าง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2553 (จ. บุรีรัมย์ อุบลราชธานี และชัยภูมิ) โดยการสุ่มแบบเป็นระบบ (Systhematic Random Sampling )

1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารวิชาการ สิ่งตีพิมพ์ จากสำนักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การวัด ระดับแบบลิเคทสเกล ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูลเชิงคุณภาพ


สภาพทั่วไปของครัวเรือนเกษตรสภาพทั่วไปของครัวเรือนเกษตร

ประชากรเกษตรกร จำแนกตามเพศ

ร้อยละ


ประชากรเกษตร จำแนกตามอายุ


ประชากรเกษตร จำแนกตามระดับการศึกษา


ประชากรเกษตร จำแนกตามสถานภาพสมรส


ประชากรเกษตร จำแนกตามสมาชิกในครัวเรือน

1-2 คน

3-4 คน

5-6 คน

7-8 คน

9 คนขึ้นไป


ประชากรเกษตร จำแนกตามสมาชิกในครัวเรือนจำแนกตามอาชีพ


ประชากรเกษตร จำแนกตามสมาชิกในครัวเรือนจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน


การถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตรการถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตร


ผลการศึกษาการถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตร

การเข้าถึงสวัสดิการสังคม

 • นิยาม

  การเข้าถึงสวัสดิการสังคม หมายถึงสวัสดิการสังคมที่เกษตรกรมีคุณสมบัติครบ ตามเงื่อนไข หรือได้ไปขึ้นทะเบียนตามที่รัฐกำหนดไว้ และได้รับสวัสดิการนั้นๆ ตามวัตถุประสงค์


ผลการศึกษาการถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตร

สถานการณ์การ การเข้าถึงสวัสดิการ

สวัสดิการที่เกษตรกรเข้าถึง 100%มีดังนี้

ด้านการศึกษา

1. โครงการเรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่อนุบาล-มัธยมปลาย รวมทั้งสายอาชีพทุกแห่งทั่วประเทศ (ค่าเล่าเรียน แบบเรียน เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน)

2. การจัดตั้งกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้กู้ยืมในระหว่างที่กำลังศึกษามัธยมปลาย-ปริญญาตรี (ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000บาทต่อปี

ด้านสุขภาพอนามัย

1. การรักษาพยาบาลในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2. อาหารเสริมและนมโรงเรียน


ผลการศึกษาการถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตร

สวัสดิการที่เกษตรกรเข้าถึง 100%มีดังนี้

บริการที่อยู่อาศัย

- โครงการบ้านเอื้ออาทร และโครงการบ้านมั่งคง

บริการทำงานและมีรายได้

1. การได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวแจกฟรี

2. ค่าไฟฟ้าฟรี ค่าโดยสารรถไฟฟรี

บริการทางสังคม

1. การอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ

และคนชรา อาทิ ห้องน้ำ บันได โรงพยาบาล ป้ายสัญลักษณ์

และทางลาด

2. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนละ 500 บาทต่อเดือน


ผลการศึกษา (ต่อ)การถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตร

สวัสดิการที่เกษตรกรเข้าถึง 100%มีดังนี้

บริการทางสังคม

3. การจัดสรรช่วยเหลือครอบครัวพิการ ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง

4. การช่วยเหลือเป็นค่าอาหาร พาหนะ เช่าที่ดิน รักษาพยาบาลแก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนา

5. เงินทุนสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ไปประกอบอาชีพไม่เกิน 5,000 บาทต่อราย

6. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 500 บาทต่อคนต่อเดือน


สวัสดิการสังคมที่เกษตรกรสวัสดิการสังคมที่เกษตรกรเข้าไม่ถึง100%

ด้านการศึกษา

การให้สิทธิ์คนพิการได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


สวัสดิการสังคมที่เกษตรกรสวัสดิการสังคมที่เกษตรกรเข้าไม่ถึง100%

ด้านสุขภาพอนามัย

รักษาฟรี 48 ล้านคน โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว


สวัสดิการสังคมที่เกษตรกรสวัสดิการสังคมที่เกษตรกรเข้าไม่ถึง100%

ด้านบริการทำงานและมีรายได้

การได้รับการประกันรายได้ของเกษตรกรที่ทำสัญญาปลูกข้าวนาปี


สวัสดิการสังคมที่เกษตรกรสวัสดิการสังคมที่เกษตรกรเข้าไม่ถึง100%

ด้านบริการทำงานและมีรายได้

โครงการต้นกล้าอาชีพและสร้างงานแก่ผู้ว่างงาน


สวัสดิการสังคมที่เกษตรกรสวัสดิการสังคมที่เกษตรกรเข้าไม่ถึง100%

ด้านความมั่นคงทางสังคม

การแก้ปัญหาหนี้สิน ด้วยการพักชำระเงินต้นครึ่งหนึ่งและดอกเบี้ยไว้ก่อน


สวัสดิการสังคมที่เกษตรกรสวัสดิการสังคมที่เกษตรกรเข้าไม่ถึง100%

ด้านความมั่นคงทางสังคม

การกระจายถือครองที่ดินโดยมอบเอกสารสิทธิ สปก. 4-01


สวัสดิการสังคมที่เกษตรกรสวัสดิการสังคมที่เกษตรกรเข้าไม่ถึง100%

ด้านความมั่นคงทางสังคม

การนำที่ดินราชพัสดุให้เกษตรเช่าทำการเกษตร


สวัสดิการสังคมที่เกษตรกรสวัสดิการสังคมที่เกษตรกรเข้าไม่ถึง100%

ด้านความมั่นคงทางสังคม

โครงการการส่งเสริมการจัดตั้งสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อสมทบเข้ากองทุนฯ ประชาชนออม 1 บาท รัฐสมทบ 1 บาท


สวัสดิการสังคมที่เกษตรกรสวัสดิการสังคมที่เกษตรกรเข้าไม่ถึง100%

ด้านความมั่นคงทางสังคม

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง จะได้รับการพักชำระหนี้ 1 เดือน และงดคิดอัตราดอกเบี้ยจำนวน 1 เดือนครึ่ง


สวัสดิการสังคมที่เกษตรกรสวัสดิการสังคมที่เกษตรกรเข้าไม่ถึง100%

ด้านความมั่นคงทางสังคม

ได้รับเงินช่วยเหลือประสบภัยน้ำท่วมครอบครัวละ 5,000 บาท


สวัสดิการสังคมที่เกษตรกรสวัสดิการสังคมที่เกษตรกรเข้าไม่ถึง100%

ด้านบริการทางสังคม

จักรยานโรงเรียน


สวัสดิการสังคมที่เกษตรกรสวัสดิการสังคมที่เกษตรกรเข้าไม่ถึง100%

ด้านบริการทางสังคม

การอุปการะเลี้ยงดู อบรม ฝึกอาชีพในสถานแรกรับสงเคราะห์ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ


สวัสดิการสังคมที่เกษตรกรสวัสดิการสังคมที่เกษตรกรเข้าไม่ถึง100%

ด้านบริการทางสังคม

การให้ความช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในครอบครัวและชุมชน อาทิ สงเคราะห์เด็กที่ยากจนประสบปัญหาเดือดร้อน


สวัสดิการสังคมที่เกษตรกรสวัสดิการสังคมที่เกษตรกรเข้าไม่ถึง100%

ด้านบริการทางสังคม

การดูแลผู้สูงอายุโดยมีการบริการจัดเยี่ยมเยียน และแนะนำสุขภาพ


สวัสดิการสังคมที่เกษตรกรสวัสดิการสังคมที่เกษตรกรเข้าไม่ถึง100%

ด้านบริการทางสังคม

การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เดือดร้อนด้านการเงิน อาหาร และเครื่องนุ่งห่ม ครั้งละ 2,000 บาท


สวัสดิการสังคมที่เกษตรกรสวัสดิการสังคมที่เกษตรกรเข้าไม่ถึง100%

ด้านบริการทางสังคม

การช่วยเหลืองานศพตามประเพณีโดยถ้วนหน้ารายละ 2,000 บาท


สวัสดิการสังคมที่เกษตรกรสวัสดิการสังคมที่เกษตรกรเข้าไม่ถึง100%

ด้านบริการทางสังคม

ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาในคดี ครั้งละไม่เกิน 500 บาท


สวัสดิการสังคมที่เกษตรกรสวัสดิการสังคมที่เกษตรกรเข้าไม่ถึง100%

ด้านบริการทางสังคม

การฝึกอบรมอาชีพแก่สตรีที่ด้อยโอกาสในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพ อาทิ การเย็บผ้า การเสริมสวย การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ


สวัสดิการสังคมที่เกษตรกรสวัสดิการสังคมที่เกษตรกรเข้าไม่ถึง100%

ด้านบริการทางสังคม

การสงเคราะห์เครื่องกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยคนพิการ อาทิ วัสดุแขนขาเทียม รถนั่ง


สวัสดิการสังคมที่เกษตรกรเข้าไม่ถึง 100%

ด้านบริการทางสังคม

การจ่ายเงินสงเคราะห์ราษฎรอัตคัดขาดแคลน ไม่เกินครั้งละ 5,000 บาท


ผลการศึกษา (ต่อ)

 • ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความพอใจต่อสวัสดิการสังคมของเกษตรกร พบว่ามีความพอใจระดับมาก เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

  1. ด้านสุขภาพอนามัย (ค่าเฉลี่ย = 4.62)

  2. ด้านบริการทำงานและมีรายได้ (ค่าเฉลี่ย = 4.47)

  3. ด้านบริการทางสังคม (ค่าเฉลี่ย = 4.42)

  4. ด้านความมั่นคงทางสังคม (ค่าเฉลี่ย = 4.41)

  5. ด้านการศึกษา (ค่าเฉลี่ย = 4.24)

  6. ด้านที่อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย = 4.09)


ผลการศึกษา (ต่อ)

 • ความต้องการสวัสดิการของเกษตรกรเพิ่มเติม

  1. สวัสดิการด้านการศึกษา (เพิ่มค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อาหารกลางวัน )

  2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดิมเดือนละ 500 บาทเป็นเดือนละ

  1,000 บาท

  3. สุขภาพของผู้สูงอายุ

  4. เครื่องจักรในการทำการเกษตร

  5. สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน

  6. ศูนย์สงเคราะห์ฟื้นฟูวิชาชีพคนพิการ

  7. วัดอยู่ใกล้กับชุมชน

  8. กรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน


ผลการศึกษา (ต่อ)

 • ความต้องการสวัสดิการสังคมของเกษตรกรเพิ่มเติม (ต่อ)

  9. การคมนาคมขนส่งเพื่อความสะดวกและลดต้นทุนการ

  ผลิต

  10. แหล่งน้ำในการประกอบอาชีพ

  11. ปุ๋ย

  12. บำนาญชราภาพ

  13. สวัสดิการกองทุนเพิ่ม อาทิ กองทุนที่ดูแลคนว่างงาน

  14. สวัสดิการแรงงาน ค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยเฉพาะ แรงงานภาคเกษตร

  15. เครื่องปั่นน้ำที่ใช้ในการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต


ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการวางแผนจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย

2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในด้านข้อมูลข่าวสารรวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

3. รัฐควรจัดระบบสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพเพื่อดูแลผู้สูงอายุซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

4. ควรมีการทำงานในเชิงรุกให้มากขึ้น เพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษาได้ทันท่วงที

5. ควรจัดสวัสดิการด้านนันทนาการให้กับเกษตรกรตามชุมชนต่างๆad