ReVOLU
Download
1 / 35

Prof. Cornelia Cucu Liceul cu Program Sportiv Bac ă u - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

ReVOLU ţ IA FRANCEZ Ă. Prof. Cornelia Cucu Liceul cu Program Sportiv Bac ă u. R R. SUMAR. 1. Cronologie 2. Dic ţ ionar 3. De la Adunarea St ă rilor la Conven ţ ia Iacobin ă 4. Fran ţ a p â n ă la 1799 5 . Importan ţ a R evolu ţ iei 6 . Fi şă de evaluare.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prof. Cornelia Cucu Liceul cu Program Sportiv Bac ă u' - bing


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ReVOLUţIA

FRANCEZĂ

Prof. Cornelia Cucu

Liceul cu Program Sportiv

Bacău


RR

SUMAR


1. Cronologie

2. Dicţionar

3. De la Adunarea Stărilor la

ConvenţiaIacobină

4. Franţa până la 1799

5 .Importanţa Revoluţiei

6 . Fişă de evaluare • 5 mai 1789, reunireaAdunării StărilorGenerale

 • 17 iunie 1789, ConstituireaAdunării NaţionaleConstituante

 • 14 iulie 1789, cădereaBastiliei

 • 26 august 1789, adoptarea “DeclaraţieiDrepturilorOmuluişi ale Cetăţeanului”

 • 1791,adoptareaConstituţiei

 • 10 august 1792, insurecţia de la Paris; răsturnarearegalităţii.

 • 21 septembrie 1792, proclamarearepublicii

 • 1793, preluareputerii de cătreiacobini

 • 1795-1799,perioadă în care Franţa a fostcondusă de un Directorat

 • 1799, înlocuireaDirectoratului cu Consulatul


Dicţionar


Dictatură– conducere a statuluiexercitatăde un grupsau o persoană,

care are puterinelimitate.

Girondini– grup politic moderatdominat de deputaţii din

departamentulGironde (sud-vestulFranţei).

Iacobini– grupareradicală de stânga, ce-şiţineaîntrunirileîn

biblioteca mănăstiriiSf.Iacob din Paris.

Lovitură de stat – acţiune care utilizeazăfrecventviolenţa, cu scopul

de a înlocuiconducereaunui stat.

Republica– formăde guvernământcondusăde un preşedinte, ales pe o

anumităperioadă de timp.

VechiulRegim- sistemul social-politic al Franţei pânăla 1789.

Votuniversal – drept de vot al tuturorpersoanelormajore, indiferentde

sex, religie, avere.


De la Adunarea

Stărilor la

ConvenţiaIacobină


Organizarea social a fran ei
Organizarea socială a Franţei

 • La sfârşitulsecolului al XVIII-lea, în Franţa era în vigoarevechea

  organizare medievală a stărilor :

 • starea I : clerul;

 • starea a II-a : nobilimea;

 • starea a III-a : burghezia, orăşenimea, ţărănimea.

 • Clerulşinobilimeaeraustăriprivilegiate: membriilor nu plăteau

  impoziteşiocupaucelemaiimportantefuncţii în stat şiarmată.

 • Franţa era o monarhieabsolută, supusăîn totalitatevoinţeiregelui.

 • Burgheziadoreasăjoace un rol important în conducereastatului, pentru

  a-şipromovainteresele dupămodeluloferit de Anglia.

 • Ţărănimeaşimuncitorii din oraşe eraunemulţumiţide condiţiile de viaţă

  precare.

 • Ideileiluministeau pregătit conştiinţelepentrurevoluţie.


Criza economic
Criza economică

 • La sfârşitulsecolului al XVIII-lea, Franţa cunoaşte o puternicăcriză

  economicăcauzată de următoriifactori:

 • nenumărateleobligaţii ale ţărănimii au împiedicatînfăptuireaunei

  transformăriprofunde a agriculturii (“revoluţiaagrară”) , aşa cum se întâmplaseîn Anglia;

 • obstacolelepuseîn caleatendinţelorburgheziei de promovare a

  activităţii industriale au întârziatintroducereainvenţiilortehniceîn economiafranceză;

 • existenţa sistemului de imunităţişiprivilegiiincludeaşi vămile interne

  care încetineaudezvoltarea economicăprincreştereanejustificată a preţurilorproduselor.

 • cheltuielilepentru războaieşiluxulinutil al Curţii de la Versailles.


Palatul Versailles


Premisele declan rii revolu iei
Premiseledeclanşăriirevoluţiei

 • 5 mai 1789, şi-a începutlucrările Adunarea StărilorGenerale,

  convocată de regeleLudovic al XVI-lea pentru a aprobanoiimpozite.

 • În faţa încercărilorregelui de a o folosidoarcape un mijloc de redresare

  a finanţelorregatului, fărăreformareastatului, delegaţii stării a treia s-au constituitîn Adunarea NaţionalăConstituantă.

 • Întrucât regeleameninţă cudizolvareaAdunării, populaţiaParisului a

  cuceritşi dărâmat închisoareaBastilia, simbolulabsolutismuluimonarhic(14 iulie 1789).


Ludovic al XVI-lea


CădereaBastiliei


Constitu ia din 1791
Constituţia din 1791

 • Adunarea Naţională a decretatdesfiinţarea privilegiilorfeudale

  (4 august 1789) şi a adoptat“DeclaraţiaDrepturilorOmuluişi ale Cetăţeanului” (26 august 1789) care proclamaprincipiilerevoluţiei: libertate, egalitateşifraternitate.

 • Organizarea Franţeimoderne a fost desăvârşită de Constituţia din 1791 care instituia:

 • principiulsuveranităţii poporului;

 • separareaputerilorîn stat: executivă (rege), legislativă (adunarealegislativă) şijudecătorească ( judecători aleşi).

 • dreptul de votpentrucetăţenii “activi” (cei care beneficiau de avere).

 • Franţa devenea o monarhieconstituţională.


DeclaraţiaDrepturilor

Omuluişi ale

Cetăţeanului”


Proclamarea republicii
Proclamarearepublicii

 • În ajutorulregelui ,care nu dorea sărenunţe la putereaabsolută, intervinmonarhiiPrusieişiAustriei, care vedeauîn RevoluţiaFranceză o primejdiepentruproprialorstăpânire despotică.

 • În 1792, Franţa declară războiPrusieişiAustriei.

 • Datoritătrădăriiofiţerilorregaliştişi a dezorganizăriiarmatei, Franţa esteinvadată de austriecişiprusaci.

 • Iulie 1792, Adunareadeclară “Patria în primejdie”, francezii

  mobilizându-se pentruapărareaţării.

 • 10 august 1792, la Paris are loc o insurecţie, regelefiindarestat.Estealeasăprinvot universal o nouăadunare, Convenţia Naţională.

 • 20 septembrie 1792, francezii au obţinutvictoria de la Valmy .

 • 21 septembrie 1792, desfiinţarea monarhieişiproclamarearepublicii.


Nl turarea girondinilor
Înlăturareagirondinilor

 • Convenţia era dominată de girondini , reprezentanţiaimariiburghezii, care considerau cărevoluţia s-a încheiat.

 • Executarearegelui a ridicatîmpotriva Franţeimaimulte state (Austria, Prusia, Anglia, OlandaşiSpania); în interior a izbucnit o răscoala a regaliştilor (Vandeea); ţaraestecuprinsă de o acutăcriză economică.

 • Iacobinii au preluatputerea, înlăturându-ipegirondiniprintr-o lovitură de stat.


ExecutarearegeluiLudovic al XVI-lea


Franţa până la 1799


Dictatura iacobin
Dictaturaiacobină

 • Iacobinii , în frunte cu Danton, Marat şi Robespierre,instaurează

  teroarearevoluţionară.

 • Franţa era condusă de ComitetulSalvăriiPublice, ComitetulSiguranţei

  Generale, TribunalulRevoluţionar.

 • Măsuriledure – rechiziţii, mobilizare generală, numirea de ofiţeritineri

  adepţiairevoluţiei, îmbunătăţireaaprovizionăriifrontului- au datrezultatpe plan militar, coaliţiafiindrespinsăiar răscoala din Vandeeaînfrântă.

 • Alte măsurirevoluţionare:

 • confiscarea pământurilorcontrarevoluţionarilorşiîmpărţirea la ţărani;

 • preţurimaximalepentrucombatereaspeculei;

 • introducereacalendarului republican;

 • Constituţiaanului I.


Danton,

Robespierre

Marat


Reprezentanţii armatei

ComitetulSalvăriiPublice

Reprezentanţiîn misiune

Guvernareaiacobină

Miniştrii

Armata

Administraţia

TribunalulRevoluţionar

ComitetulSiguranţeiGenerale


Nl turarea iacobinilor
Înlăturareaiacobinilor

 • În rânduliacobinilor s-au diferenţiattreigrupări :

 • grupareacondusă de Danton - considera căteroarea nu maiestenecesară; reprezentape “noiiîmbogăţiţi” în timpulrevoluţiei;

 • gruparealui Hebert – considera căteroareatrebuieînăsprită; hebertiştiierauoamenii săraci din cartierele mărginaşe ale Parisului , care avuseseră un roldecisivîn apărarearevoluţiei;

 • gruparealui Robespierre – considera căteroareaîncămai era necesară.

 • Robespierre îiînlăturăpe Hebert şipe Danton, slăbind putereaiacobinilor.

 • 27 iulie 1794 (thermidor), Robespierre şiadepţii săisuntexecutaţiîn urmauneilovituri de stat organizată de “noiiîmbogăţiţi”.Arestarealui Robespierre.


Arestarealui Robespierre


Executarealui Robespierre


Directoratul 1795 1799
Directoratul (1795-1799)

 • În 1795, a fostalcătuită o nouăconstituţie, care impuneaîn fruntea Franţei un Directoratformat din cincimembri.

 • PerioadaDirectoratului a constituitguvernarea “noilorîmbogăţiţi” cândcorupţia, hoţiileşihaosulvordomina viaţa economică, socialăşi politică.

 • Pe plan extern , Franţa obţinesuccesedatorităvictoriilormilitarerealizateîn Italia şiEgipt de Napoleon Bonaparte.

 • În 1799, Directoratul s-a doveditincapabil sămaicontrolezesituaţia (înfrângerimilitareîn faţa austriecilorşiruşilor, luptepolitice interne) , fiindînlocuitprinlovitura de stat din 18 brumar (9 noiembrie) cu Consulatul.


Importanţa

Revoluţiei


 • Revoluţiafrancezăeste un eveniment capital al istorieiuniversale

  contribuind la accelerareamersuluiistoriei.

 • A pus bazelepracticiidrepturiloromuluiprin “DeclaraţiaDrepturilor

  Omuluişi ale Cetăţeanului”, ale căreiprincipii se regăsescîn documenteleepociimoderne.

 • A răsturnat “VechiulRegim”.

 • A oferit un exemplupentrutoatepopoarele care luptăpentrulibertate

  şipentruedificareastatului de drept;

 • Model negativ:teroarearevoluţionară.


Fişă de evaluare


1.Enumeraţi câtedouăcauzeşidouă urmăripentrufiecare din următoareleevenimente:

a.transformareaAdunării StărilorGeneraleîn AdunareNaţionalăConstituantă;

b.adoptarea “DeclaraţieiDrepturilorOmuluişiale Cetăţeanului”;

c.cădereaConvenţieiiacobineîn anul 1794, în pofidasucceselormilitareobţinute.

2. Pebazatextului din manual, realizaţiun eseu de o jumătatede paginăîncare săprezentaţiimportanţa “DeclaraţieiDrepturilorOmuluişiale Cetăţeanului”, avândîn vedereurmătoarelecoordonate:

a.principiide organizareşivalori ale lumiimedievale care sunt negate prinDeclaraţie;

b.principiişivalorisocialeşipolitice care suntaşezateîn loculprimelor.


Bibliografie
Bibliografie:

1. Berstein, S., Milza, P., Istoria Europei, vol. III, Iaşi, Institutul European, 1999.

2. Ciachir, N., Istoria universală modernă, vol. I, Bucureşti, Ed. Oscar Print, 1998.

3. Townson,D., Franţa în revoluţie, Bucureşti, Ed. All, 2000.

4.Băluţoiu, V., Vlad, C.,Istorie,clasa a VI –a, Editura All, 2002

5. Pippidi,A.,Dvorski,M., Grosu,I.,Istorie, clasa a VI-a, EdituraCorint,

2001

6. Burlec,L., Layar,L., Teodorescu, B., Istorie, clasa a VI-a, Editura All,2005

7. www.wikipedia.ro


SFÂRŞIT


ad