Prehľad používaných remediačných technológií v oblasti banských odpadov - PowerPoint PPT Presentation

Preh ad pou van ch remedia n ch technol gi v oblasti bansk ch odpadov
Download
1 / 27

 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Prehľad používaných remediačných technológií v oblasti banských odpadov. RNDr. Vlasta Jánová MŽP SR. Úvod. Smernica Európskeho parlamentu a Rady o manažmente odpadov z ťažobného priemyslu - prijatá dňa 15. marca 2006 - platná od 1.mája 2006 - transpozícia do 1. mája 2008.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Prehľad používaných remediačných technológií v oblasti banských odpadov

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Preh ad pou van ch remedia n ch technol gi v oblasti bansk ch odpadov

Prehľad používaných remediačných technológií v oblasti banských odpadov

RNDr. Vlasta Jánová

MŽP SR


Preh ad pou van ch remedia n ch technol gi v oblasti bansk ch odpadov

Úvod

Smernica Európskeho parlamentu a Rady o manažmente odpadov z ťažobného priemyslu

- prijatá dňa 15. marca 2006

- platná od 1.mája 2006

- transpozícia do 1. mája 2008


Predmet a rozsah pravy

Predmet a rozsah úpravy

 • Smernica upravuje opatrenia, postupy a pokyny na prevenciu alebo najväčšie možné znižovanie nepriaznivých účinkov na životné prostredie, najmä na vodu, živočíchy, rastliny, pôdu (zeminy), ovzdušie a krajinu a z nich vyplývajúcich rizík pre ľudské zdravie, ktoré sú výsledkom nakladania s odpadmi z ťažobného priemyslu.

 • Smernica sa vzťahuje na nakladanie s ťažobnými odpadomi, t.j. odpadmi, ktoré vznikajú pri prieskume, ťažbe, úprave a skladovaní nerastných surovín a pri prevádzke v lomoch.


Prevencia z va n ch hav ri

Prevencia závažných havárií

 • identifikáciahrozby závažných havárií,

 • prevencia havárií a obmedzenie ich nepriaznivých účinkov na ľudské zdravie a životné prostredie,dôraz na zariadenia na nakladanie s odpadmi kategórie A,

 • povinnosť prevádzkovateľa:

 • vypracovať politiku prevencie závažných havárií,

 • zaviesť systém riadenia bezpečnosti a interný havarijný plán,

 • vymenovať bezpečnostného riadiaceho pracovníka zodpovedného za vykonávanie a pravidelnú kontrolu politiky prevencie závažných havárií,

 • prípade závažnej havárie vykonať opatrenia a poskytnúťpríslušnému orgánu informácie.


Cie le vn torn ho a vonkaj ieho havarijn ho pl nu

Ciele vnútorného a vonkajšieho havarijného plánu

a)zdolať haváriu a likvidovať jej následky tak, aby sa minimalizovali jej účinky a aby sa obmedzilo ohrozenie života a zdravia ľudí a poškodenie životného prostredia;

b) zaviesť opatrenia potrebné na ochranu života a zdravia ľudí a životného prostredia pred účinkami závažných havárií;

c)oznamovať potrebné informácie verejnosti a príslušným orgánom;

d) zabezpečiť rekultiváciu, obnovenia a vyčistenie životného prostredia po závažnej havárii.


V stavba a riadenie lo isk na nakladanie s odpadom z a obnej innosti

Výstavba a riadenie úložisk na nakladanie s odpadom z ťažobnej činnosti

Riadiť úložisko na nakladanie s odpadom z ťažobnej činnosti môže len spôsobilá osoba

Pri výstavbe nového úložiska prevádzkovateľ zabezpečí, že:

- úložisko je vhodne umiestnené

- úložisko je vhodne postavené, riadené a udržiavané

- má k dispozícii vhodné plány a opatrenia na pravidelnémonitorovanie a kontrolu úložiska

- súvykonané vhodné opatrenia na rekultiváciu územia a uzavretie úložiska

- sú vykonané vhodné opatrenia pre etapu po uzavretí úložiska


Vykonanie opatren

Vykonanie opatrení

 • Pri hroziacej havárii

 • Pri odstraňovaní následkov havárie

 • Po ukončení prevádzky

 • Pri sanácii opustených háld a odkalísk


Probl my

Problémy

 • Preliatie hrádze odkaliska

 • Sufózia

 • Erózia

 • Zemetrasenie

 • Stabilita svahov

 • Poruchy technického vybavenia

 • Kontaminácia

Havária v Aberfane


Opatrenia

Opatrenia


Technol gie na zn enie alebo odstr nenie kontamin cie

Technológie na zníženie alebo odstránenie kontaminácie

 • Ošetrovanie nesaturovanej zóny a pevných materiálov

 • Čistenie podzemnej vody a priesakových vôd

 • Čistenie pôdneho vzduchu a vzdušnín

 • Nanotechnológie

 • Inovačné technológie


O etrovanie nesaturovanej z ny a pevn ch materi lov

Ošetrovanie nesaturovanej zóny a pevných materiálov

 • Technológie in situ

  • Biologické

  • Fyzikálne a chemické

 • Technológie ex situ

  • Biologické

  • Fyzikálne a chemické


 • Technol gie in situ

  Technológie in situ

  • Biologické

   Fytoremediácia kovov

   Fytoextrakcia

   Rhizofiltrácia

   Génové modifikácie

   Mikrobiálna transformácia kovov


  Technol gie in situ1

  Technológie in situ

  • Fyzikálne a chemické

   • Elektrokinetická dekontaminácia

   • Vymývanie pôdy

   • Solidifikácia a stabilizácia

   • Zakrytie, uzavretie, enkapsulácia

   • Vitrifikácia


  Elektrokinetick dekontamin cia

  Elektrokinetická dekontaminácia


  Vym vanie p dy

  Vymývanie pôdy


  Solidifik cia a stabiliz cia

  Solidifikácia a stabilizácia


  Zakrytie uzavretie enkapsul cia

  Zakrytie, uzavretie, enkapsulácia


  Preh ad pou van ch remedia n ch technol gi v oblasti bansk ch odpadov

  Vitrifikácia


  Technol gie ex situ

  Technológie ex situ

  • Biologické postupy

   • Biostabilizácia a bioimobilizácia

  • Fyzikálne a chemické postupy

   • Chemická oxidácia/redukcia

   • Fyzikálno-mechanická separácia

   • Pranie pôdy

   • Solidifikácia a stabilizácia


  Istenie podzemnej vody a priesakov ch v d

  Čistenie podzemnej vody a priesakových vôd

  • Technológie in situ

   • Biologické

   • Fyzikálne a chemické

 • Technológie ex situ

  • Biologické

  • Fyzikálne a chemické


 • Technol gie in situ2

  Technológie in situ

  • Biologické

   • Podporovaná bioremediácia

   • Biotransformácia a bioredukcia

  • Prirodzená atenuácia

   • Monitorovaná prirodzená atenuácia

   • Podporovaná atenuácia

  • Chemické a fyzikálne metódy

   • Vertikálne bariéry, napr. reaktívne steny

   • Rádiolytický rozklad (napr. pre kyanidy)


  Podzemn reakt vne steny

  Podzemné reaktívne steny


  Technol gie ex situ1

  Technológie ex situ

  • Biologické

   • Umelé mokrade

  • Chemické a fyzikálne metódy

   • Zrážanie, koagulácia, flokulácia, flotácia

   • Výmena iónov


  Inova n technol gie

  Inovačné technológie

  • Sulfidické zrážanie ťažkých kovov

  • Nepriama redukcia ťažkých kovov sírany redukujúcimi baktériami


  Nanotechnol gie

  Nanotechnológie


  Akujem za pozornos janova vlasta@enviro gov sk

  Ďakujem za pozornosťjanova.vlasta@enviro.gov.sk


 • Login