กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Download
1 / 26

Ecosystem components - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. วิชาวิทยาศาสตร์. ครูปิยะวัจนา โชคสถาพร. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ปทุมวิไล. องค์ประกอบของระบบนิเวศ (Ecosystem components) ). องค์ประกอบของระบบนิเวศ (Ecosystem components). องค์ประกอบของระบบนิเวศ. องค์ประกอบที่มีชีวิต. องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ecosystem components' - betty_james


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

ครูปิยะวัจนา โชคสถาพร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ปทุมวิไล


Ecosystem components

องค์ประกอบของระบบนิเวศองค์ประกอบของระบบนิเวศ(Ecosystem components))


องค์ประกอบของระบบนิเวศองค์ประกอบของระบบนิเวศ(Ecosystem components)

องค์ประกอบของระบบนิเวศ

องค์ประกอบที่มีชีวิต

องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต

พืช และสัตว์

อนินทรียสาร เช่น ก๊าซชนิดต่าง ๆ

อินทรียสาร

 • ผู้ผลิต

 • ผู้บริโภค

 • ผู้ย่อยสลาย

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

3


Biological component 1

ประกอบด้วยองค์ประกอบของระบบนิเวศ

Biological Component1. องค์ประกอบที่มีชีวิต

http://th.wikipedia.org/

1. ผู้ผลิต (Producer/Autotroph)เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์อาหารได้ อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1) สังเคราะห์อาหารเองได้ ได้แก่ พืชสีเขียว แพลงค์ตอนพืช (Phytoplankton) ซึ่งอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์

2) ผู้ผลิตบางพวกสามารถสังเคราะห์อาหารเองได้ แต่ก็สามารถกินสัตว์ได้ พืชพวกนี้ได้แก่ ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง, กาบหอยแครง, หยากน้ำค้างเป็นต้น

Venus Flytraps

Nepenthes

4

http://cep.kucomsci18.in.th/art002/


Biological Componentองค์ประกอบของระบบนิเวศ

องค์ประกอบของระบบนิเวศ

2. ผู้บริโภค (Consumer)เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้จำเป็นต้องบริโภคผู้ผลิตหรือผู้บริโภคด้วยกันเองเพื่อให้ได้รับสารอาหาร ในลักษณะที่มีลำดับขั้นของการกิน (Tropic level) ที่ต่อเนื่องแบ่งได้เป็น

- สิ่งมีชีวิตกินพืช (Herbivore)

- สิ่งมีชีวิตกินสัตว์ (Carnivore)

- สิ่งมีชีวิตที่กินพืชและสัตว์ (Omnivore)

- สิ่งมีชีวิตที่กินซาก (Scavenger)

5


ถ้าแบ่งตามลำดับขั้นการกินอาหารถ้าแบ่งตามลำดับขั้นการกินอาหาร (Trophic level) ยังสามารถแบ่งได้ดังนี้

ผู้บริโภคปฐมภูมิ (primary consumer) หมายถึงสัตว์กินพืช (Herbivore)

ผู้บริโภคทุติยภูมิ (secondary consumer)หมายถึงสัตว์ที่กินสัตว์กินพืช (carnivore)

3. ผู้บริโภคตติยภูมิ (tertiary consumer) หมายรวมถึงสัตว์ที่กินผู้บริโภคทุติยภูมิ

4. ผู้บริโภคขั้นสูงสุด (top consumer) หมายถึงผู้บริโภคสัตว์ขั้นสุดท้ายของห่วงโซ่อาหาร เช่น มนุษย์

6


ลำดับขั้นการบริโภคถ้าแบ่งตามลำดับขั้นการกินอาหาร

ผู้บริโภคสูงสุด

ผู้บริโภคลำดับที่สาม

ผู้บริโภคลำดับที่สอง

ผู้บริโภคลำดับที่หนึ่ง

ผู้ผลิต

7


Biological Componentถ้าแบ่งตามลำดับขั้นการกินอาหาร

องค์ประกอบของระบบนิเวศ

3. ผู้ย่อยสลาย (Decomposer)เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ แต่ได้รับสารอาหารโดยการปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยอินทรีย์สารที่อยู่ในซากพืชซากสัตว์ให้เป็นสารที่มีโมเลกุลเล็กลง แล้วจึงดูดซึมไปใช้ ผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศได้แก่ รา (Fungi) แบคทีเรีย (Bacteria) จุลินทรีย์

8


สัตว์กินสัตว์ถ้าแบ่งตามลำดับขั้นการกินอาหาร

สัตว์กินพืช

ผู้ผลิต

สารอาหาร

ผู้ย่อยสลาย

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การบริโภคในระบบนิเวศ


2 physical component
2. ถ้าแบ่งตามลำดับขั้นการกินอาหารองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต( Physical Component)

องค์ประกอบทางอนินทรียสาร เช่น

คาร์บอน (C) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P)  น้ำ (H2O)

โพแทสเซี่ยม (K)  ออกซิเจน (O)

องค์ประกอบทางอินทรียสาร เช่น

โปรตีน  ไขมัน  คาร์โบไฮเดรต


องค์ประกอบทางกายภาพ ประกอบด้วย

 • - แสงสว่าง

 • - อุณหภูมิ

 • - อากาศ

 • - ความเป็นกรด-เบส

 • - ความเค็ม

 • ความชื้น

 • สภาพภูมิประเทศ

มีผลต่อ ฤดูกาลผสมพันธุ์, กระตุ้นกระบวนการสังเคราะห์แสง, การออกหากินของสัตว์, การอพยพย้ายถิ่น, การหายใจ, ขนาด/รูปร่างของสิ่งมีชีวิต, การแพร่กระจายของพืชและสัตว์, การเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ …

Limiting factor (ปัจจัยจำกัด) เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตในการดำรงชีวิต

115 ประกอบด้วย

1. สิ่งมีชีวิตใดจัดเป็นผู้ผลิต

หญ้า

ตั๊กแตน

ไก่

สุนัข


5 ประกอบด้วย

2. ผู้ผลิต มีความหมายตรงกับข้อใด

พืชที่พบในโลก

สิ่งมีชีวิตที่เป็นอาหารของผู้บริโภค

สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารด้วยวิธีการสังเคราะห์ด้วยแสง

แบคทีเรีย เห็ด ราทุกชนิด


5 ประกอบด้วย

3. สิ่งใดต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิต ในระบบนิเวศแบบที่เป็นบ่อเลี้ยงปลา

ปลา

ไข่น้ำ

ไรน้ำ

แบคทีเรีย


5 ประกอบด้วย

4. ข้อใดมีทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยอินทรียสาร

เฟิน มด แร้ง

สน แหน กิ้งกือ

ปลวก เห็ด เทาน้ำ

มอสส์ ตะไคร่น้ำ

ไรแดง


5. ประกอบด้วยผู้ย่อยอินทรียสาร ควรมีปริมาณมากที่สุด เพื่อให้ระบบนิเวศอยู่ในภาวะสมดุล

ถูก

ผิด


6. ประกอบด้วยต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง จัดเป็นผู้ผลิต

ถูกต้อง

ผิด


7. ประกอบด้วยคางคกจะกินปลวกเป็นอาหาร

ถูกต้อง

ผิด


8. ประกอบด้วยสัตว์ที่กินเฉพาะพืชเป็นอาหาร


9. ประกอบด้วยสัตว์ที่กินทั้งซากพืชและซากสัตว์

เป็นอาหาร


10. ประกอบด้วยสัตว์ที่กินเฉพาะสัตว์เป็นอาหาร


1. ประกอบด้วยผู้บริโภคพืช

2. ผู้บริโภคสัตว์

3. ผู้บริโภคทั้งซากพืชและซากสัตว์

4. ผู้บริโภคพืชและสัตว์


แบบทดสอบ ประกอบด้วย

 • 6. ผู้ผลิต คือ................................................................................

 • 7. ผู้บริโภค คือ...........................................................................

 • 8. จงยกตัวอย่างผู้ย่อยสลาย........................................................

 • 9. สิ่งที่กำหนดให้ต่อไปนี้ สิ่งใดเป็นอนินทรีย์

 • ก. คาร์บอน ข. โปรตีน ค. โพแทสเซี่ยม

  ง. ไขมัน จ. ไนโตรเจน ฉ. ฮิวมัส

 • 10. ผู้บริโภคกำหนดให้ต่อไปนี้ ชนิดใดเป็น herbivores

 • สิงโต กระต่าย สุนัข เป็ด งู เสือ

พืช

สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้

รา แบคทีเรีย จุลินทรีย์


แบบทดสอบ ประกอบด้วย

 • จงตอบคำถามต่อไปนี้

  1. ระบบนิเวศคือ..........................................................................................

  2. ระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเรียกว่า.....................................................

  3. ตัวอย่างระบบนิเวศบนบกได้แก่..............................................................

  4. ระบบนิเวศที่มนุษย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมี........ประเภท ได้แก่....................

  ......................................................

  5. ระบบนิเวศมีองค์ประกอบ......ส่วน ได้แก่ .........................................

  ............................................................

กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

โลกของสิ่งมีชีวิต

ป่าไม้ ป่าชายเลน ทุ่งหญ้า

2

สิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่

3

กลุ่มสิ่งมีชีวิต แหล่งที่อยู่ สิ่งแวดล้อมad