RETSEPT. L HENDID RETSEPTIL. Ravimite tehnoloogia III k. loeng Piret Kreutzwald

RETSEPT. L HENDID RETSEPTIL. Ravimite tehnoloogia III k. loeng Piret Kreutzwald PowerPoint PPT Presentation


  • 401 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

P

Download Presentation

RETSEPT. L HENDID RETSEPTIL. Ravimite tehnoloogia III k. loeng Piret Kreutzwald

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. RETSEPT. LÜHENDID RETSEPTIL. Ravimite tehnoloogia III k. loeng Piret Kreutzwald Allikad: 1) “Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm”. Sotsiaalministri määrus nr 30/2005. Elektrooniline Riigi Teataja. 2) N.Veiderpass “Ravimite tehnoloogia põhijooned”. 3) T.Žarkovskaja, P.Pokk, P.Veski “Ravimite väljakirjutamine retseptis”. 4) S.Jürisson, L.Nurmand, M.Otter “Retseptuuri alused”. 5) www.sam.ee

2. Põhimõisted Ravim – iga valmistatud, turustatud või turustamiseks määratud aine, mis on ette nähtud haiguste ravimiseks, haigusseisundi kergendamiseks, haiguste ärahoidmiseks või diagnoosimiseks inimesel või loomal, inimese või looma elutalitluse taasta-miseks, korrigeerimiseks või muutmiseks. Magistraalne ravim (ekstemporaalne ravim) – arsti koostatud retsepti alusel apteegis valmistatav ravim. Ofitsinaalne ravim – apteegis müügil olev kindla koostisega ravim. Apteek – tervishoiusüsteemi asutus, mille ülesandeks on ravimite valmistamine, säilitamine ja väljastamine. Annus (doos) – manustamiseks ettenähtud farmakoni (ravimi) kindel kogus.

3. Põhimõisted Abiaine – 1) ravimi iga koostisaine, mis pole toimeaine; 2) aine, mida kasutatakse ravimi tootmisel. Enam. kasutatakse ravimi koostises rohkem kui ühte abiainet. (EP alusel) Ingredient – ravimi koostisse kuuluv üksikaine. Firmanimetus (kaubanduslik nimetus, Trade Name) – tootva ettevõtte poolt ravimile antud nimetus, mis on tavaliselt rahvus-vaheliselt registreeritud. INN (International Nonproprietary Name) – ravimi rahvusvaheline ehk põhinimetus. Pharmaca Estica – kogumik, mis sisaldab ravimitootjate poolt esitatud ning erialaspetsialistidest koosneva komisjoni poolt ühtlustatud informatsiooni Eesti Vabariigis registreeritud ravimite kohta.

4. Retseptide vormid Retsept - arsti kirjalik ettekirjutus ravimi valmistamiseks ja/või väljastamiseks apteegist. Retsept ravimi ühekordseks väljastamiseks - trükitud rohelisel paberil rohelise värviga, ühekordne. Tähistus - vasakus ülanurgas ladina tähestiku täht (seeriad Z, Y, X jne. … D) ja punast värvi 7-kohaline number. Korduvretsept - trükitud rohelisele isekopeeruvale paberile rohelise värviga. Kolmeleheline, ülalt liimitud. Tähistus - vasakus ülanurgas täht (1. Eksemplaril - A, 2. - B ja 3. - C) ja punast värvi 7-kohaline number - kõigil eksemplaridel ühesugune. Narkootilise ravimi retsept - trükitud punasele isekopeeruvale paberile rohelise värviga. Kolmeleheline (originaal ja 2 koopiat), ülalt liimitud. Tähistus - vasakus ülanurgas musta värvi 7-kohaline number (originaalil ja koopiatel ühesugune).

5. Retseptide vormid Retsept on meditsiiniline, juriidiline ja rahaline dokument. Kõigi retseptide mõõdud on 127×158mm. Vasakus servas 80-mm vahega köiteaugud. Plangi servades on turvajoonis. Narkootilise ravimi retsepti originaal ja 1 koopia jäävad apteegile (koopia väljastatakse soodusravimite korral haige-kassale), teine koopia jääb retsepti väljastanud raviasutusele. Mittenarkootilise ravimi retsept kehtib 60 päeva, korduvretsept 180 päeva ja narkootilise ravimi retsept 14 päeva pärast väljakirjutamist, kui retseptil pole näidatud lühemat kehtivus-aega. Ühele retseptile võib kirjutada ja selle alusel väljastada vaid ühe ravimi.

6. Retseptide vormid Retsepte võib välja kirjutada Eestis kehtiva müügiloaga (valmis)ravimitele, ravimi ekstemporaalseks valmistamiseks apteegis ning Ravimiseaduses ettenähtud juhtudel ka müügiloata ravimitele. Viimasel juhul tuleb retseptiga kaasa anda ka taotlus Ravimiametile konkreetse ravimi ühekordse sisseveo- ja kasutusloa saamiseks. Ravimeid võivad välja kirjutada ainult Eesti Vabariigis tervis-hoiuteenuse osutamise õigust omavad arstid ja hambaarstid nende poolt ravitavate isikute ambulatoorseks raviks. Ravimeid soodustusega väljastamiseks võib kirjutada Eesti Haigekassas kindlustatud isikutele ning Euroopa Liidu liikmesriikide isikutele Eestis viibimise ajaks vastava ravikindlustuskaardi vmt tõendi esitamisel.

7. Retseptide vormid Hambaarstid võivad välja kirjutada vaid järgmisi ravimeid ja aineid: 1) ravimid hammaste, igemete ja suulimaskesta lokaalseks raviks; 2) ATC kood J01 - antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks; 3) ATC kood M01A - mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained; 4) ATC kood R06 - antihistamiinsed ained süsteemseks kasutamiseks; 5) etüülalkohol; 6) teised ravimid, mille näidustuseks Eestis kehtiva müügiloa alusel on hammaste või suu haigused.

8. Retseptide vormid Ühele retseptile võib olla kirjutatud ravimit koguses, mis on vajalik ägeda haigestumise korral ühe ravikuuri läbimiseks ning kroonilise või pikaajalise haiguse korral 2-kuulise ravi jaoks. Mitmetele narkootilistele ja psühhotroopsetele ravimitele kehtivad koguselised piirangud (vt järgmine slaid). Korduvretseptile kirjutatakse ravim välja 2-kuulise ravi jaoks (s.t. iga eksemplariga saab 2-kuulise ravi jaoks vajaliku koguse ravimit). Korduvretseptiga ei või väljastada narkootilisi, antibakte-riaalseid, immunoloogilisi ega radiofarmatseutilisi ravimeid, anksiolüütikume, uinuteid, rahusteid ning koguselise piiran-guga ravimeid.

9. Retseptidele kantavad andmed Patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress (Euroopa Liidu kodaniku puhul vähemalt riik) Patsiendi vanus aastates (alla 4-a. lastel aastates ja kuudes) Soodustuse määr (100, 90, 75 või 50%) või selle puudumine Valmisravimi korral ravimvorm, toimeaine (või ravim-preparaadi) nimetus, toimeaine sisaldus ja ravimi koguhulk Märkus ravimi mitteasendamise kohta Ekstemporaalselt valmistatavate ravimite korral ravimi täielik koostis, koostisainete sisaldus ja ravimi koguhulk ning pöördumine apteegi poole ravimi valmistamiseks ja väljastamiseks Ravimi kasutamisjuhend (ühekordne annus, manustamisviis, kasutamissagedus ja -kestus)

10. Retseptidele kantavad andmed (järg) Retsepti väljakirjutaja nimi (trükitähtedega, trükituna või pitsatina), Tervishoiuameti registreerimistõendi nr., telefon ja allkiri Retsepti väljakirjutamise kuupäev ja retsepti kehtivusaeg Retsepti väljakirjutaja töökoht (tervishoiuteenuse osutaja nimi), tegevuskoha aadress, registrikood või isikukood Euroopa Liidu riigi kodanikule väljastatud retseptile peab olema kaasa antud koopia tervisekindlustust tõendavast dokumendist Soodustusega väljastatava ravimi retseptil peab olema soodustuse aluseks oleva diagnoosi 3- või 4-kohaline kood Töövõimetuspensioni olemasolu ning märge patsiendi kindlus-tatuse kohta Eesti Haigekassas või teises EL liikmesriigis

11. Retseptidele kantavad andmed (järg) Kui arst soovib patsiendile määrata kindla ravimpreparaadi, kirjutab ta selle välja nimeliselt (mitte toimeainena) ning teeb märke lahtrisse “Mitte asendada!”. Pöördumine apteekri poole ravimi valmistamiseks ja väljas-tamiseks peab olema kirjutatud ladina keeles, toimeained ja abiained ladina või eesti keeles, kõik arvud araabia numbritega. Ülejäänud retsept täidetakse eesti keeles, annustamisjuhend patsiendile võib olla ka muus keeles. Kui ravimi või aine kogus retseptil märgitakse muudes ühikutes kui grammides, peab arvu taga olema märgitud mõõtühik. Erandliku annustamisskeemi või manustamisviisi korral peab see olema tähistatud järgmiselt: “!!”

12. Retseptide väljakirjutamine Retseptid võivad olla välja kirjutatud lühend- või laiendvormis. Lühendvormil on kasutusel 2 skeemi: 1) Rp. Ravimvormi nimetus, ravimi nimetus, annus; kontsentratsioon ja kogus; D. (t.d.N. ...) S. .... 2) Rp. Ravimi nimetus, annus; kontsentratsioon ja kogus; D.t.d.N. ... Ravimvormi nimetus ladina keeles ablatiivis S. .... 2. Skeemi asutatakse vaid annusteks jaotatud ravimvormide puhul.

13. Retseptide väljakirjutamine (järg) Lühendvormi kasutamise näited 1. variant: 1) Rp. Tabulettae Piracetami 0,8 D.t.d.N. 30 S. 1 tablett 2 korda päevas sisse võtta. 2) Rp. Unguenti Hydrocortisoni 1% - 10,0 D.S. Määrida kahjustatud nahale. 3) Rp. Solutionis Lidocaini 20mg/ml 5ml N10 pro injectionibus D.S. Blokaadiks.

14. Retseptide väljakirjutamine (järg) Lühendvormi kasutamise näited 2. variant: 1) Rp. Piracetami 0,8 D.t.d.N. 30 in tabulettis S. 1 tablett 2 korda päevas sisse võtta. 2) Rp. Solutionis Lidocaini 2% 5ml D.t.d.N. 10 in ampullis D.S. Blokaadiks.

15. Retseptide väljakirjutamine (järg) Laiendvormis kirjutatakse retsept välja ainult apteegis valmistatavatele ekstemporaalsetele liitravimitele, mille koostise määrab arst vastavalt vajadusele ja soovile. Sel juhul järgneb pärast pöördumist (invocatio), s.t. Rp. raviainete (ja abiainete) loetelu, kusjuures iga ingredient on eraldi real, suure algustähega, ladina või eesti keeles ainsuse genitiivis ning lisatud on tema kogus. Seda loetelu nimetatakse korralduseks ehk ordinatsiooniks (designatio medicamentorum). Järjestus peaks olema selline: Toimeaine (remedium cardinale) Abiaine ehk abivahend (remedium adjuvans) Kandekeskkond ehk vehiikel või alus (remedium constituens)

16. Retseptide väljakirjutamine (järg) Aine mass märgitakse grammides. Kui kogus on väga väike, võib see olla märgitud ka milligrammides, kuid sel juhul peab ühik (mg) taha kirjutatud olema. Ühik tuleb koguse taha kirjutada ka siis, kui kasutatakse milliliitreid (ml), tilkasid (gtt.) või toimeühikuid (TÜ või IU). Kui ravimi mass või maht on vaja täiendada teatud koguseni, märgitakse selle koguse ette “ad”. Ingredientide loetelule peab järgnema ettekirjutus (subscriptio), kus ladina keeles märgitakse, millise ravimvormina tuleb ravim väljastada: M. f. (s.t. Misce, fiat = sega, et tekiks ...). Järgneb ladinakeelne pöördumine apteegi poole ravimi väljastamiseks: D. (Da = väljasta). Signatuur (S. ehk Signa = märgi) – patsiendile arusaadavas keeles.

17. Retseptide väljakirjutamine (järg) Lühendeid võib retseptil kasutada vaid ladina keeles. Kõik arvud retseptil peavad olema araabia numbrites. Kui patsient vajab ravimit ülikiiresti, s.t. Eelisjärjekorras, märgitakse retseptiblanketi ülaservale “Cito” (kiiresti) või “Statim” (otsekohe). Kui arst peab vajalikuks sama retsepti alusel ravimi kordamist (seda tänapäeval eriti ei rakendata), märgib ta retseptile “Repetatur” (korratagu) ja vastav arv kordi, nt 3 korda ning kinnitab selle oma allkirja ja pitsati jäljendiga. Kui arst kirjutab ravimi välja isiklikuks otstarbeks, märgib ta retseptile “Pro auctore” (autorile).

18. Retseptide väljakirjutamine (järg) Laiendvormi kasutamise näited 1) Rp. Ac. salicylici 1,0 Zinci oxidi Talci aa 12,5 Vaselini ad 100,0 M.f. pasta D.S. Määrida kahjustatud nahapinnale. 2) Rp. Kalii iodidi 5,0 Aq. dest. ad 150 ml M.f. solutio D.S. 1 supilusikatäis 4 korda päevas sisse võtta.

19. Retseptide täitmine apteegis Kui retseptil on tehtud parandusi (mis pole kinnitatud arsti allkirja ja pitsatiga) või on see puudulikult täidetud, ei tohi selle alusel ravimit väljastada, vaid tuleb võtta ühendust retsepti väljakirjutajaga. Kui ravim on välja kirjutatud toimeainena, tuleb patsiendile pakkuda saadaolevaid valikuid, teavitades teda m.s. ka hindadest. Kui apteegis pole retseptis nõutud suurusega ravimipakendit, väljastatakse lähima suurusega pakend. Pakendit jagada võib vaid siis, kui igal pakendi-osal (blister, ampull vmt) säilivad ravimi nimetus, toimeaine sisaldus, partii nr., müügiloa hoidja nimi ja kõlblikkusaeg ning kaasa antakse pakendi infoleht.

20. Retseptide täitmine apteegis Ekstemporaalselt valmistatavate ravimite koosseisu kuuluvate ainete väljastamine eraldi on keelatud. Teatud süsteemseks kasutamiseks mõeldud raviainetest ei või apteegis ravimeid valmistada. Etüülalkoholi on ühe retseptiga nii puhtal kujul kui segus lubatud väljastada kuni 150g. Kompressiks mõeldud alkohol tuleb apteegis kohe ka lahjendada õige kontsentratsioonini. Müügiloata ravimi taotlus saadetakse Ravimiametile ja positiivse vastuse saamisel tellitakse vajalik ravim mõnest hulgimüügiettevõttest. Sellistele ravimitele ei laiene haigekassa soodustused. Erialaorganisatsioonide taotluse alusel sisseveoks ja kasuta-miseks lubatud ravimeid haigekassa ei kompenseeri, kuid nende retseptidel peab olema sobiv diagnoosikood.

21. Retseptide täitmine apteegis Ravimi väljastamisel kantakse retseptile järgmised andmed: 1) väljastatud ravimpreparaadi nimetus, toimeaine sisaldus ja kogus pakendis; 2) väljastatud ravimi pakendi hind, väljastatud pakendite arv ja ravimi hind kokku; 3) ravimi saaja poolt makstud hinnaosa; 4) soodustusega ravimi väljastamisel soodustuse summa; 5) ravimi väljastamise kuupäev ja väljastaja allkiri. 6) apteegi nimi ja aadress.

22. Retseptide täitmine apteegis Ekstemporaalselt valmistatavate ravimite retseptidele tuleb pöördele kanda nn kontrolltalongi andmed, s.t. iga ingrediendi nimetus (nimetavas käändes) ja kogus, valmistamise kuupäev ja valmistaja allkiri. Samuti peab kontrollija (?) sinna kandma märkuse ravimi nõuetele vastavuse kohta ning oma allkirja. Apteekril on õigus teha kehtivale retseptile parandusi, kui nt arsti poolt retseptile kantud soodustuse määr on muutunud ebaõigeks seoses õigusaktide muutmisega või on vastuolus kehtivate õigusaktidega. Paranduse õigsuse eest vastutab selle tegija, kinnitades seda oma allkirjaga. NB! Retsept ja sellele kantud andmed kuuluvad salastatud andmete hulka. Retsepte säilitatakse apteegis 2 aastat, narkoo-tiliste ravimite retseptide originaale 5 aastat, soodusretseptid saadetakse Eesti Haigekassasse, kus neid hoitakse 3 aastat.

23. Retseptides kasutatavad lühendid Rp., Rec. - recipe - võta D.S. - da, signa - (anna) väljasta, märgi D.t.d. – de(n)tur tales doses – (antagu) väljastatagu selliseid annuseid N., nr. – numero – arv, arvult M.f. – misce, fiat – sega, valmistatagu (tehtagu) ut f. – ut fiat – et tekiks, et tehtaks q.s. – quantum satis – küllaldasel hulgal plo! – kordne hulk (nt. œ plo! = pool kogust; 2 plo! = 2-kordses koguses) aa (p. aeq.) – ana (partes aequales) – võrdsete osadena div. – divide - jaga

24. Retseptides kasutatavad lühendid tab., tbl. – tabuletta(e) – tablett (tabletid) caps. – capsula(e) – kapsel (kapslid) sol. – solutio – lahus gtt. – guttae – tilgad sir., syr. – sirupus - siirup plv., pulv. – pulvis – pulber ung. – unguentum – salv inj. – injectio – süsteravim tinct. – tinctura – tinktuur extr. (fl., sp., sicc.) – extractum (fluidum, spissum, siccum) – (vedel-, paks-, kuiv-)ekstrakt empl. – emplastrum - plaaster

25. Retseptides kasutatavad lühendid Aq. dest. – aqua destillata – destilleeritud vesi Aq. purif. – aqua purificata – puhastatud vesi Aq. pro inj. – aqua pro injectionibus – süstevesi (vana väljend) Aq. ad iniect. – aqua ad iniectabilia – süstevesi (EP V väljend) Aq. bidest. – aqua bidestillata – 2-kordselt destilleeritud vesi Aq. steril. – aqua sterilisata – steriliseeritud vesi Ac. – acidum – hape conc. – concentratus, -a, -um – kontsentreeritud dil. – dilutus, -a, -um - lahjendatud c. – cum – koos emuls. – emulsio – emulsioon susp. – suspensio – suspensioon Ster.!, Steril.! – Sterilisetur! – Steriliseeritagu!

26. Retseptides harvem kasutatavad lühendid per se – puhtal kujul, omaette s. – seu (ka sive) – ehk sine – ilma ut - et ol. – oleum (ka oleosus, -a, -um) – õli (ka õli-, õlikas) ad us. ext. – ad usum externum – välispidiseks tarvitamiseks ad us. int. – ad usum internum – seespidiseks tarvitamiseks ex t. – ex tempore – otsekohe, vajaduse järgi, värskelt flav. – flavus, -a, -um – kollane (nt. Vaselinum flavum) liq. – liquor – vedelik liquid. – liquidus, -a, -um – vedel simpl. – simplex – lihtne, liht- spir. – spiritus (või spirituosus, -a, -um) – piiritus, etüülal-kohol (või alkohol-)

  • Login