การพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (DESIRABLE CHARACTERISTICS ASSESSMENT) - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 51

  • 165 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

หน่วยที่ 5 กา รออกแบบและสร้างเครื่องมือ ประเมิน คุณลักษณะอันพึง ประสงค์. การพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (DESIRABLE CHARACTERISTICS ASSESSMENT) สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. เครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (DESIRABLE CHARACTERISTICS ASSESSMENT)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Desirable characteristics assessment

5

(DESIRABLE CHARACTERISTICS ASSESSMENT)


Desirable characteristics assessment

1. (Observation form)

2. (Interview)

3. (Test)

4. (Rating Scale)


Desirable characteristics assessment

(Observation form)


Desirable characteristics assessment

2

1. (Structured observation form) 2

1.1 (checklist )


Desirable characteristics assessment

()

1.2 (rating scale)


Desirable characteristics assessment

()

2. (Unstructured observation form) (Anecdotal Record)


Desirable characteristics assessment

2

1. (Participant Observation)

2. (Non-Participant Observation) 2


Desirable characteristics assessment

1)

2)

3)

4)


Desirable characteristics assessment

1)

2)

3)

4)

5)

6)


Desirable characteristics assessment


Desirable characteristics assessment


Desirable characteristics assessment

1. (Unstructured Interview form)

2. (Structured Interview form)

2


Desirable characteristics assessment

1.

2.

3.

4.


Desirable characteristics assessment

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Desirable characteristics assessment


Desirable characteristics assessment

1. 2. 3. 4.


Desirable characteristics assessment

1.

2.

3.

4.

5.


Desirable characteristics assessment

1.

2.

3.


Desirable characteristics assessment

  • 3 - 5


Desirable characteristics assessment


Desirable characteristics assessment


Desirable characteristics assessment

1.

2.


Desirable characteristics assessment

1.

2.


Desirable characteristics assessment

1.

2.

3.

4.


Desirable characteristics assessment

5.

6.

7.

8.

9.

10.


Desirable characteristics assessment


Desirable characteristics assessment


Desirable characteristics assessment

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Desirable characteristics assessment

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Desirable characteristics assessment

(0)

. (4 )

. (3 )

. (2 )

. (1 )


Desirable characteristics assessment


Thurstone

(Thurstone)

..1929 (Equal Appearing Scales)


Desirable characteristics assessment

11


Desirable characteristics assessment

3

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Desirable characteristics assessment

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


Desirable characteristics assessment

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


Desirable characteristics assessment

1.

2.

3.

4.

5.


Likert

(Likert)


Desirable characteristics assessment

(Likert)

(Likert) (Method of Summated Ratings) .. 1932


Desirable characteristics assessment


Desirable characteristics assessment


Desirable characteristics assessment

-

-

-

-

-


Desirable characteristics assessment


Osgood

(Osgood)

(SDS)


Osgood1

() 3

1.

2.

3.

(Osgood)


Concept

(Concept)

1. (Evaluative factor) ,

2. (Potency factor) ,

3. (Activity factor) ,


Desirable characteristics assessment

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Guttman

(Guttman)

4 - 5


Guttman1

Guttman

/ X

1.

2.

3.

4.


Guttman2

Guttman

1.

2.

3. 20

4. R (Reproducibility)


Guttman3

Guttman

1.

2.


  • Login