Kohti turvallista, tehokasta ja verkottunutta julkisen toiminnan sähköistä hallintaa - PowerPoint PPT Presentation

Kohti turvallista, tehokasta ja verkottunutta julkisen toiminnan sähköistä hallintaa
Download
1 / 18

 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kohti turvallista, tehokasta ja verkottunutta julkisen toiminnan sähköistä hallintaa. Pääjohtaja Tuomas Pöysti/VTV 6.11.2008. VTV:n rooli. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) ollut  kriitikon roolissa.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kohti turvallista, tehokasta ja verkottunutta julkisen toiminnan sähköistä hallintaa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kohti turvallista tehokasta ja verkottunutta julkisen toiminnan s hk ist hallintaa

Kohti turvallista, tehokasta ja verkottunutta julkisen toiminnan sähköistä hallintaa

Pääjohtaja Tuomas Pöysti/VTV 6.11.2008


Vtv n rooli

VTV:n rooli

 • Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) ollut  kriitikon roolissa.

 • Ylimpänä ulkoisena valtiontalouden tarkastajana ja arvioijana VTV:lle kuuluu strategisen informantin rooli suhteessa eduskuntaan ja hallitukseen

  • VTV voi ‘’sertifioida strategista IT –johtamista’’

  • VTV tukee johtamista tuomalla esiin riskejä (esim. muistio VIP –palvelukeskuksesta)

 • VTV laajassa kansainvälisessä yhteistyössä IT- tarkastuksessa ja arvioinnissa. Tuloksena kansainvälinen näkökulma onnistumisten edellytyksiin ja epäonnistumisten syihin


Vtv n n k kulma

VTV:n näkökulma

 • VTV pitää hyvänä että tietoyhteiskuntaohjelma ylipäänsä aloitettiin ja IT:n kehittäminen on noussut keskeiseen asemaan.

 • VTV kannustaa innovatiivisuuteen, virheitä saa tehdä mutta niistä on otettava opiksi

 • Lakia, mukaan lukien hankintalainsäädäntö, olisi noudatettava

 • IT on keskiössä ajateltaessa julkisen palvelutuotannon tuottavuuden parantamista ja 2000 –luvun aktiivisen ja valistuneen kansalaisuuden toteuttamista


L ht kohtia

Lähtökohtia

 • IT ollut hajautettua ja liitetty osaksi paperiaikakauden prosesseja. Informaatiopalveluissa hallinto näyttäytyy hyvin hajanaisesti kansalaisille

 • Sähköinen asiointi toteutuu varsin rajoitetusti kansalaisten eniten käyttämissä julkisissa palveluissa

 • Suomi on pudonnut muiden pohjoismaiden vauhdista

 • Kunnianhimon, realismin ja johtamisen tasoa kokonaisuuksina on nostettava sekä parannettava projektienhallintaa.

 • Ryhdyttävä konkreettisesti rakentamaan 4 sukupolven julkisen toiminnan sähköistä hallintaa


Nelj nnen sukupolven verkottunut s hk inen hallinta

Neljännen sukupolven verkottunut sähköinen hallinta

 • Julkisuuslain ja henkilötietolain taustalla olevien ideaalien toteuttaminen yhdistettynä valtion IT –strategian johtaviin periaatteisiin

 • Tuottavuus ja vaikuttavuus sekä joustava viranomaistoiminta

  • Komission julkisen talouden laatua koskeva kannanotto: sijoitettava taloudellista kasvua ja tuottavuutta luoviin toimiin

 • Julkisen toiminnan ja palvelutuotannon vaikuttavuus, integroidut ja asiakaslähtöiset ratkaisut

 • Pyritään luomaan luottamusta julkisen palvelun laatuun ja tuotannon tehokkuuteen


Nelj nnen sukupolven verkottunut s hk inen hallinta1

Neljännen sukupolven verkottunut sähköinen hallinta

 • Tietojohtaminen on keskiössä ja toimii viranomaisten välillä sekä suhteessa kansalaisiin

  • valtioneuvoston ja eduskunnan väliset tietovirrat

  • valtion- ja kuntahallinnon tietovirrat

 • Sisällönhallinta ja informaatio- ja toimintaprosessien määrittely rinnakkain tärkeä osa johtamista

 • Verkottunut hallinta, organisaatiot verkottuneet keskenään ja myös yksityisen sektorin kanssa


Nelj nnen sukupolven tunnuspiirteit

Neljännen sukupolven tunnuspiirteitä

 • Arkkitehtuurissa ja samalla viranomaisten toimivaltaperusteissa määrittyvät erikseen logiikalla front office, middle office – information office, back office

 • Valtion viranomaisten toimivalta irrotettu alueellisesta ajattelusta. Uudet monimutkaisemmat kuntatason palvelurakenteet helposti havaittavia verkon kautta

 • IT:n koko potentiaali hyödynnetään niin, että IT luo taloudellista ja hallinnollista kompetenssia. Rajapinnat ja niiden toimivuus tulee entistä tärkeämmäksi


Nelj nnen sukupolven piirteit

Neljännen sukupolven piirteitä

 • Yhtenäinen portaali julkisen sektorin tietoon ja palveluihin (front office)

  • EU:n palveludirektiivin edellyttämä yhden luukun periaate

  • Laajennettuna laajaksi käyttöliittymäksi ja monikanavaiseksi palveluksi Sisältää pääsyn myös kuntatietoon ja palveluihin

  • Yhtenäiset sovellukset käyttäjän kannalta tärkeimpään viranomaisasiointiin mukaan lukien terveystieto ja terveydenhuollon palvelut sekä KELA


Nelj nnen sukupolven middle office information office

Neljännen sukupolven Middle Office – Information office

 • järjestää yhteiskäyttöiset tietovarannot

 • järjestää toimivat tunnistusratkaisut siten, että yksityisen sektorin toimivia ratkaisuja hyödynnetään myös julkishallinnossa

 • tunnistusratkaisuissa otettava huomioon käyttäjäasiakkaiden ja käyttäjäviranomaisten tarpeet

 • tietosuojan vaatimukset viedään osaksi metatietoja


Taustaj rjestelm t back office

Taustajärjestelmät – Back office

 • Yhtenäisemmät suunnittelun ja seurannan tietovarastot sekä tilastoaineistojen käytettävyys

 • Sovellustenhallinta

 • Loppuarkistointi ja sähköisen asianhallinnan työarkistot ovat saumattomasti yhteentoimivia. Asiakirjalla yksi elinkaari


Miksi it projektit ep onnistuvat

Miksi IT –projektit epäonnistuvat

 • Tavoitteet liian epämääräiset tai niitä muutetaan projektien kestäessä

 • IT –ratkaisuja ei ole mietitty toiminnan kannalta eikä integroitu osaksi toiminnan kehittämistä

 • Liian vähäiset resurssit ja osaaminen toteutuksessa, liian sirpaloitu ja sektoroitu toimintatapa

 • Toimittajien kapseloitu liiketoimintamalli, toimittajan markkinat

 • Juridiikka ja IT pidetty erossa

  • lainsäädäntöä katsottava samalla

  • sopimukset tehtävä hyvin


Miksi it projektit ep onnistuvat1

Miksi IT –projektit epäonnistuvat

 • Projektinjohto ei ole riittävän tiukkaa ja ammattitaitoista

 • Useat kunnat ja valtion virastot liian pieniä hoitamaan laajoja IT –pohjaisia kehittämishankkeita


Mit nyt tarvitaan

Mitä nyt tarvitaan

 • Tarvitaan konsernimaista it-johtamista ja valtiovarainministeriölle selkeä ohjaustoimivalta lainsäädännössä.

  • Eduskunnan kannanotto EK 11/2008 vp. - TrVM 1/2008 vp.

 • Valtioneuvoston tietojohtaminen järjestettävä ja vastuutettava

 • Konkretiaa ja tuloksellisuutta valtion ja julkishallinnon IT –johtamiseen: ei loputonta selvitysten ja strategioiden tuottamista.


Mit nyt tarvitaan1

Mitä nyt tarvitaan

 • Yhtenäinen julkIT -konsepti ja yleisarkkitehtuuri sekä tämän toteuttamiselle perusta lainsäädännöllä

 • JulkIT –konseptin alla

  • kuntayhteistyön edistäminen ja tukiu

  • kunta-valtio –rajapinta ja tietovirtamääritykset

  • yhteinen julkishallinto -palveluportaali

  • projektitoimistopalvelut kunnille

  • ValtIIT –strateginen johto

  • ValtIT –keskitetyt operatiiviset palvelut ja ratkaisut

  • projektitoimisto valtion viranomaisille.

  • Viranomaisten tietojohtamisen ja sen it-tuen tukipalvelut.

  • terveys-IT


Mit nyt tarvitaan2

Mitä nyt tarvitaan

 • Tietoturvallisuuslaki

 • Juhtan standardien standardinomaisuutta vahvistettava

 • Vahtille selvä juridinen perusta.

 • Tietosuojavaltuutetun resurssien vahvistaminen apulaistietosuojavaltuutetulla

  • VTV 161/2008 ja Lakivaliokunnan lausunto LaVL 15/2008 vp.


Miten kysymys tulee t rke ksi

Miten –kysymys tulee tärkeäksi

 • Opitaan muista pohjoismaista

 • Työskennellään yhdessä selkeällä johtajuudella

 • Selkeät tavoitteet: tiedetään mitä halutaan ja osataan asettaa prioriteetit

 • Tehdään strategia ja sen perustaksi juridiset toimivaltuudet ja lainsäädännölliset muutokset

 • Määritellään strategian toteutus integroiduiksi hallinnon kehittämis- ja IT –hankkeiksi

 • => kokonaisvaltaista strategista johtamista


Miten onnistutaan

Miten onnistutaan

 • IT –järjestelmät ajatellaan hallintoprosessien näkökulmasta. Prosessit taas ajatellaan uudelleen IT:n antamien mahdollisuuksien kautta. Ei sähköistetä nykyistä hallintoa vaan rakennetaan kokonaan uutta verkottunutta viranomaista

 • Realistiset resurssit

 • Varmistetaan osaamisen siirtyminen hankkeista toiseen ja kehittämishankkeissa siten, että valtiolla / kunnalla on omaa osaamista

 • Ei pilkota arkkitehtuurin ja järjestelmien rakentamista liian pieniin ja hajautettuihin osiin: IT:tä ajatellaan julkishallinnon kokonaisuuden näkökulmasta


Miten onnistutaan1

Miten onnistutaan

 • Ammattitaitoinen henkilöstö ja projektinjohto – ministeriöiden työkulttuuri ei tällä hetkellä suosi IT –projektijohdossa tarvittavaa työkulttuuria

 • Arkkitehtuuri- ja vaatimustenmäärittelyt tehdään kunnolla ja järkevästi

 • Tehdään kunnolliset projektisuunnitelmat

 • Tehdään kunnolliset investointi- ja kannattavuuslaskelmat ja IT –hankejohtaminen yhdistetään investointien johtamiseen ja talousjohtamiseen

 • Vältetään riippuvuutta yhdestä toimittajasta

 • Asetetaan realistiset mutta tavoitteelliset aikataulut


 • Login