Kohti turvallista, tehokasta ja verkottunutta julkisen toiminnan sähköistä hallintaa
Download
1 / 18

Kohti turvallista, tehokasta ja verkottunutta julkisen toiminnan sähköistä hallintaa - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Kohti turvallista, tehokasta ja verkottunutta julkisen toiminnan sähköistä hallintaa. Pääjohtaja Tuomas Pöysti/VTV 6.11.2008. VTV:n rooli. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) ollut  kriitikon roolissa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kohti turvallista, tehokasta ja verkottunutta julkisen toiminnan sähköistä hallintaa' - bessie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kohti turvallista, tehokasta ja verkottunutta julkisen toiminnan sähköistä hallintaa

Pääjohtaja Tuomas Pöysti/VTV 6.11.2008


Vtv n rooli
VTV:n rooli toiminnan sähköistä hallintaa

 • Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) ollut  kriitikon roolissa.

 • Ylimpänä ulkoisena valtiontalouden tarkastajana ja arvioijana VTV:lle kuuluu strategisen informantin rooli suhteessa eduskuntaan ja hallitukseen

  • VTV voi ‘’sertifioida strategista IT –johtamista’’

  • VTV tukee johtamista tuomalla esiin riskejä (esim. muistio VIP –palvelukeskuksesta)

 • VTV laajassa kansainvälisessä yhteistyössä IT- tarkastuksessa ja arvioinnissa. Tuloksena kansainvälinen näkökulma onnistumisten edellytyksiin ja epäonnistumisten syihin


Vtv n n k kulma
VTV:n näkökulma toiminnan sähköistä hallintaa

 • VTV pitää hyvänä että tietoyhteiskuntaohjelma ylipäänsä aloitettiin ja IT:n kehittäminen on noussut keskeiseen asemaan.

 • VTV kannustaa innovatiivisuuteen, virheitä saa tehdä mutta niistä on otettava opiksi

 • Lakia, mukaan lukien hankintalainsäädäntö, olisi noudatettava

 • IT on keskiössä ajateltaessa julkisen palvelutuotannon tuottavuuden parantamista ja 2000 –luvun aktiivisen ja valistuneen kansalaisuuden toteuttamista


L ht kohtia
Lähtökohtia toiminnan sähköistä hallintaa

 • IT ollut hajautettua ja liitetty osaksi paperiaikakauden prosesseja. Informaatiopalveluissa hallinto näyttäytyy hyvin hajanaisesti kansalaisille

 • Sähköinen asiointi toteutuu varsin rajoitetusti kansalaisten eniten käyttämissä julkisissa palveluissa

 • Suomi on pudonnut muiden pohjoismaiden vauhdista

 • Kunnianhimon, realismin ja johtamisen tasoa kokonaisuuksina on nostettava sekä parannettava projektienhallintaa.

 • Ryhdyttävä konkreettisesti rakentamaan 4 sukupolven julkisen toiminnan sähköistä hallintaa


Nelj nnen sukupolven verkottunut s hk inen hallinta
Neljännen sukupolven verkottunut sähköinen hallinta toiminnan sähköistä hallintaa

 • Julkisuuslain ja henkilötietolain taustalla olevien ideaalien toteuttaminen yhdistettynä valtion IT –strategian johtaviin periaatteisiin

 • Tuottavuus ja vaikuttavuus sekä joustava viranomaistoiminta

  • Komission julkisen talouden laatua koskeva kannanotto: sijoitettava taloudellista kasvua ja tuottavuutta luoviin toimiin

 • Julkisen toiminnan ja palvelutuotannon vaikuttavuus, integroidut ja asiakaslähtöiset ratkaisut

 • Pyritään luomaan luottamusta julkisen palvelun laatuun ja tuotannon tehokkuuteen


Nelj nnen sukupolven verkottunut s hk inen hallinta1
Neljännen sukupolven verkottunut sähköinen hallinta toiminnan sähköistä hallintaa

 • Tietojohtaminen on keskiössä ja toimii viranomaisten välillä sekä suhteessa kansalaisiin

  • valtioneuvoston ja eduskunnan väliset tietovirrat

  • valtion- ja kuntahallinnon tietovirrat

 • Sisällönhallinta ja informaatio- ja toimintaprosessien määrittely rinnakkain tärkeä osa johtamista

 • Verkottunut hallinta, organisaatiot verkottuneet keskenään ja myös yksityisen sektorin kanssa


Nelj nnen sukupolven tunnuspiirteit
Neljännen sukupolven tunnuspiirteitä toiminnan sähköistä hallintaa

 • Arkkitehtuurissa ja samalla viranomaisten toimivaltaperusteissa määrittyvät erikseen logiikalla front office, middle office – information office, back office

 • Valtion viranomaisten toimivalta irrotettu alueellisesta ajattelusta. Uudet monimutkaisemmat kuntatason palvelurakenteet helposti havaittavia verkon kautta

 • IT:n koko potentiaali hyödynnetään niin, että IT luo taloudellista ja hallinnollista kompetenssia. Rajapinnat ja niiden toimivuus tulee entistä tärkeämmäksi


Nelj nnen sukupolven piirteit
Neljännen sukupolven piirteitä toiminnan sähköistä hallintaa

 • Yhtenäinen portaali julkisen sektorin tietoon ja palveluihin (front office)

  • EU:n palveludirektiivin edellyttämä yhden luukun periaate

  • Laajennettuna laajaksi käyttöliittymäksi ja monikanavaiseksi palveluksi Sisältää pääsyn myös kuntatietoon ja palveluihin

  • Yhtenäiset sovellukset käyttäjän kannalta tärkeimpään viranomaisasiointiin mukaan lukien terveystieto ja terveydenhuollon palvelut sekä KELA


Nelj nnen sukupolven middle office information office
Neljännen sukupolven Middle Office – Information office toiminnan sähköistä hallintaa

 • järjestää yhteiskäyttöiset tietovarannot

 • järjestää toimivat tunnistusratkaisut siten, että yksityisen sektorin toimivia ratkaisuja hyödynnetään myös julkishallinnossa

 • tunnistusratkaisuissa otettava huomioon käyttäjäasiakkaiden ja käyttäjäviranomaisten tarpeet

 • tietosuojan vaatimukset viedään osaksi metatietoja


Taustaj rjestelm t back office
Taustajärjestelmät – Back office toiminnan sähköistä hallintaa

 • Yhtenäisemmät suunnittelun ja seurannan tietovarastot sekä tilastoaineistojen käytettävyys

 • Sovellustenhallinta

 • Loppuarkistointi ja sähköisen asianhallinnan työarkistot ovat saumattomasti yhteentoimivia. Asiakirjalla yksi elinkaari


Miksi it projektit ep onnistuvat
Miksi IT –projektit epäonnistuvat toiminnan sähköistä hallintaa

 • Tavoitteet liian epämääräiset tai niitä muutetaan projektien kestäessä

 • IT –ratkaisuja ei ole mietitty toiminnan kannalta eikä integroitu osaksi toiminnan kehittämistä

 • Liian vähäiset resurssit ja osaaminen toteutuksessa, liian sirpaloitu ja sektoroitu toimintatapa

 • Toimittajien kapseloitu liiketoimintamalli, toimittajan markkinat

 • Juridiikka ja IT pidetty erossa

  • lainsäädäntöä katsottava samalla

  • sopimukset tehtävä hyvin


Miksi it projektit ep onnistuvat1
Miksi IT –projektit epäonnistuvat toiminnan sähköistä hallintaa

 • Projektinjohto ei ole riittävän tiukkaa ja ammattitaitoista

 • Useat kunnat ja valtion virastot liian pieniä hoitamaan laajoja IT –pohjaisia kehittämishankkeita


Mit nyt tarvitaan
Mitä nyt tarvitaan toiminnan sähköistä hallintaa

 • Tarvitaan konsernimaista it-johtamista ja valtiovarainministeriölle selkeä ohjaustoimivalta lainsäädännössä.

  • Eduskunnan kannanotto EK 11/2008 vp. - TrVM 1/2008 vp.

 • Valtioneuvoston tietojohtaminen järjestettävä ja vastuutettava

 • Konkretiaa ja tuloksellisuutta valtion ja julkishallinnon IT –johtamiseen: ei loputonta selvitysten ja strategioiden tuottamista.


Mit nyt tarvitaan1
Mitä nyt tarvitaan toiminnan sähköistä hallintaa

 • Yhtenäinen julkIT -konsepti ja yleisarkkitehtuuri sekä tämän toteuttamiselle perusta lainsäädännöllä

 • JulkIT –konseptin alla

  • kuntayhteistyön edistäminen ja tukiu

  • kunta-valtio –rajapinta ja tietovirtamääritykset

  • yhteinen julkishallinto -palveluportaali

  • projektitoimistopalvelut kunnille

  • ValtIIT –strateginen johto

  • ValtIT –keskitetyt operatiiviset palvelut ja ratkaisut

  • projektitoimisto valtion viranomaisille.

  • Viranomaisten tietojohtamisen ja sen it-tuen tukipalvelut.

  • terveys-IT


Mit nyt tarvitaan2
Mitä nyt tarvitaan toiminnan sähköistä hallintaa

 • Tietoturvallisuuslaki

 • Juhtan standardien standardinomaisuutta vahvistettava

 • Vahtille selvä juridinen perusta.

 • Tietosuojavaltuutetun resurssien vahvistaminen apulaistietosuojavaltuutetulla

  • VTV 161/2008 ja Lakivaliokunnan lausunto LaVL 15/2008 vp.


Miten kysymys tulee t rke ksi
Miten –kysymys tulee tärkeäksi toiminnan sähköistä hallintaa

 • Opitaan muista pohjoismaista

 • Työskennellään yhdessä selkeällä johtajuudella

 • Selkeät tavoitteet: tiedetään mitä halutaan ja osataan asettaa prioriteetit

 • Tehdään strategia ja sen perustaksi juridiset toimivaltuudet ja lainsäädännölliset muutokset

 • Määritellään strategian toteutus integroiduiksi hallinnon kehittämis- ja IT –hankkeiksi

 • => kokonaisvaltaista strategista johtamista


Miten onnistutaan
Miten onnistutaan toiminnan sähköistä hallintaa

 • IT –järjestelmät ajatellaan hallintoprosessien näkökulmasta. Prosessit taas ajatellaan uudelleen IT:n antamien mahdollisuuksien kautta. Ei sähköistetä nykyistä hallintoa vaan rakennetaan kokonaan uutta verkottunutta viranomaista

 • Realistiset resurssit

 • Varmistetaan osaamisen siirtyminen hankkeista toiseen ja kehittämishankkeissa siten, että valtiolla / kunnalla on omaa osaamista

 • Ei pilkota arkkitehtuurin ja järjestelmien rakentamista liian pieniin ja hajautettuihin osiin: IT:tä ajatellaan julkishallinnon kokonaisuuden näkökulmasta


Miten onnistutaan1
Miten onnistutaan toiminnan sähköistä hallintaa

 • Ammattitaitoinen henkilöstö ja projektinjohto – ministeriöiden työkulttuuri ei tällä hetkellä suosi IT –projektijohdossa tarvittavaa työkulttuuria

 • Arkkitehtuuri- ja vaatimustenmäärittelyt tehdään kunnolla ja järkevästi

 • Tehdään kunnolliset projektisuunnitelmat

 • Tehdään kunnolliset investointi- ja kannattavuuslaskelmat ja IT –hankejohtaminen yhdistetään investointien johtamiseen ja talousjohtamiseen

 • Vältetään riippuvuutta yhdestä toimittajasta

 • Asetetaan realistiset mutta tavoitteelliset aikataulut


ad