BEDÖMNINGSSEMINARIUM
Download
1 / 17

BEDÖMNINGSSEMINARIUM Stockholms stad och Nacka kommun 20110825 Suzanne Mehrens - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

BEDÖMNINGSSEMINARIUM Stockholms stad och Nacka kommun 20110825 Suzanne Mehrens [email protected] Sfi ( svenskundervisning/svenska för invandrare). Sfi: 96 100 elever 2010 (en ökning med 5 procent jämfört med 2009 och en fördubbling sedan 2003).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BEDÖMNINGSSEMINARIUM Stockholms stad och Nacka kommun 20110825 Suzanne Mehrens' - bernie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

BEDÖMNINGSSEMINARIUM

Stockholms stad och Nacka kommun

20110825

Suzanne Mehrens

[email protected]


Sfi svenskundervisning svenska f r invandrare
Sfi (svenskundervisning/svenska för invandrare)

 • Sfi: 96 100 elever 2010 (en ökning med 5 procent jämfört med 2009 och en fördubbling sedan 2003).

 • Av eleverna var drygt 37 700 nybörjare, dvs. hade sin första kursstart i sfi under året. Räknat som antal kursdeltagare var det drygt 125 400 som studerade inom sfi.

 • Ganska många läser inom flera skolformer samtidigt.


Sfi forts
Sfi (forts.)

 • Stor variation i utbildningsbakgrund:

  - 41 % högst 9 år i skola.- 24 % behöver läs- och skrivutveckling.- 32 % 13 år eller mer i utbildning.

 • Vanligaste modersmål: arabiska, somaliska, thailändska, polska.

 • Kvinnor: Irak, Thailand, Somalia. Män: Irak,Somalia, Polen.


Sfi forts1
Sfi (forts.)

 • 6 av 10 godkända i minst en kurs efter två år (en större andel kvinnor än män).

 • 2/3 godkända på det nationella provet.

 • Flest godkända på delprovet i muntlig interaktion och produktion.

 • Provet ej examensprov, men ska utgöra underlag vid betygssättning. Obl. i B, C,D.

 • Färre timmar i snitt än riktvärdet (525 tim).

 • 33 % läste hos annan anordnare än kommunen.


Vuxenutbildning
Vuxenutbildning

 • 187 000 elever i komvux under 2009, varav 81 000 heltidsstuderande.

 • Gymnasial vux störst - 80 procent - varav 30 procent födda utomlands.

 • Grundläggande komvux - 18 procent - varav 88 procent födda utomlands. Av dessa har 32 procent en högskoleutbildning.

 • Särvux: 5 153 studerande (2009/10).

 • Yrkesvux: 5 600 platser 2009, 23 000 platser 2010.


Fler elever i vuxenutbildningen forts
Fler elever i vuxenutbildningen (forts.)

 • En komvuxelev deltog i snitt i 4 kurser – antal kursdeltagare 758 600.

 • Inom grundläggande komvux är svenska som andraspråk och engelska störst.

 • Allt vanligare att kursdeltagarna deltar i en kurs utan schemalagd undervisning, men stor skillnad mellan kommunerna.


Andelen externa akt rer kar
Andelen externa aktörer ökar

 • Gränserna mellan olika studieformer under senare år mindre skarpa.

 • Utbildningsutbudet har blivit mer överlappande och anordnarna söker sig i allt högre grad till samma målgrupper.

 • Allt vanligare att komvuxelever läser kurser som anordnas av annan utbildningsanordnare än kommun och landsting – lå 2008/09: 32 procent jämfört med 21 procent fem år tidigare.


Ndringar i regelsystemen
Ändringar i regelsystemen

 • Ny skollag:

  - huvudpunkterna i dagens skollag behålls, viss terminologi ändras, t.ex: vuxenutbildning för utvecklingsstörda → särskild utbildning för vuxna, svenskundervisning för invandrare → svenska för ~, intagning → antagning

  - validering definieras i lagen; dokumenteras skriftligt

  - alla skolformer får utfärda intyg; utfärdas av rektor

 • Ny förordning

 • Lärlingsutbildning: start tidigast 1 juli 2011


Ndringar i regelsystemen forts
Ändringar i regelsystemen (forts.)

Ändring i förordningen om betygsrätt för

vuxenutbildning (SFS 2011:562) från 1/7 2011:

 • Betygshandlingar och intyg ska lämnas till elevens hemkommun.

 • Skolverkets föreskrifter om nationella prov, prövning, utformningen av betygskatalog, samlat betygsdokument ska även tillämpas för ”den motsvarande utbildning som avses i denna förordning” (komvux).

 • Sfi: Motsvarande (nationella slutprov, prövning, utformning av betygskatalog).


Ett uppdrag i fyra delar

Verksam-hetspoäng

Gr.läggande komvux

- översyn kursplan

- ny betygsskala

Gr.läggande särvux

-översyn kursplan

-ny betygsskala

Sfi

-ny betygsskala

Ett uppdrag i fyra delar


Uppdrag en versyn av kurs planerna
Uppdrag: en översyn av kurs-planerna

 • ”I arbetet måste hänsyn tas till den flexibilitet och den anpassning till vuxnas behov som tillämpningen av kursplaner i vuxenutbildningen kräver.” (från uppdraget)

 • Nyckelord: Harmonisering


Uppdrag en versyn av kurs planerna forts
Uppdrag: en översyn av kurs-planerna (forts.)

 • Utarbeta betygskriterier för betygsstegen A,C och E

 • Lämna förslag på betygskriterier A,C och E för sfi


Uppdrag en versyn av kurs planerna forts1
Uppdrag: en översyn av kurs-planerna (forts.)

 • Komvux på grundläggande nivå20 kap, 27§

 • Betyg på kurser i utbildning på grundläggande nivå ska grundas på en bedömning av elevens kunskaper i förhållande till såväl uppställda kunskapsmål i kursplaner som betygskriterier…

Komvux gymnasial nivå

20 kap, 27§

…Betyg i kurser i utbildning på gymnasial nivå ska grundas på en bedömning av elevens kunskaper i förhållande till såväl uppställda kunskapsmåli ämnesplaner som kunskapskrav

Grundskolan

10 kap, 20§

 • När betyg sätts efter det att ett ämne har avslutats ska betyget bestämmas med hjälp av bestämda kunskapskrav


Uppdrag en versyn av kurs planerna f r grundl ggande komvux
Uppdrag: en översyn av kurs-planerna för grundläggande komvux

 • Följer grundskolan nivåmässigt.

 • Med målgruppen i fokus = ett mer övergripande centralt innehåll.

 • Svenska som andraspråk = riktning moderna språk/engelska.

 • Betygskriterier = kunskapskrav.

 • Alfabetisering både i svenska som andraspråk och svenska.

 • Språkfokus.


Uppdrag en versyn av kurs planerna f r sfi
Uppdrag: en översyn av kurs-planerna för sfi komvux

 • Grundstrukturen kvar = 5 delkompetenser, samma CEFR – nivåer.

 • Tydligare framskrivna mål.

 • Med eller utan exempel för nivåangivelse?

 • Tidsbegränsad sfi (?) → grundläggande komvux/svenska som andraspråk.

 • Progressionsuttryck.


Uppdrag en versyn av kursplanerna forts
Uppdrag: en översyn av kursplanerna (forts.) komvux

 • Beräkna verksamhetspoäng för kurser inom grundläggande komvux.

 • Utreda möjligheten att använda verksamhetspoäng som mått på studieomfattning inom sfi.


Uppdrag en versyn av kursplanerna forts1
Uppdrag: en översyn av kursplanerna (forts.) komvux

”Skolverket får även inom ramen för uppdraget lämna andra förslag som har samband med kursplanerna och deras funktion som nationellt styrinstrument för vuxenutbildningen.”


ad