Rau (6) Qhov Kev Koom Tes Nrog Koj Tus Menyuam Lub Tsev Kawm Ntawv
Advertisement
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Rau (6) Qhov Kev Koom Tes Nrog Koj Tus Menyuam Lub Tsev Kawm Ntawv PowerPoint PPT Presentation

Rau (6) Qhov Kev Koom Tes Nrog Koj Tus Menyuam Lub Tsev Kawm Ntawv. Dr. Joyce Epstein Johns Hopkins University. Nthuav qhia los ntawm Misty Her, Thawj Xibfwb Tsev Kawm Ntawv Burroughs. Cuaj Hli Tim 29, 2007 FUSD Lub Rooj Cob Qhia Tsev Neeg Ua Thawj Coj.

Related searches for Rau (6) Qhov Kev Koom Tes Nrog Koj Tus Menyuam Lub Tsev Kawm Ntawv

Download Presentation

Rau (6) Qhov Kev Koom Tes Nrog Koj Tus Menyuam Lub Tsev Kawm Ntawv

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hmong

Rau (6) Qhov Kev Koom Tes Nrog Koj Tus Menyuam Lub Tsev Kawm Ntawv

Dr. Joyce Epstein

Johns Hopkins University

Nthuav qhia los ntawm

Misty Her, Thawj Xibfwb Tsev Kawm Ntawv Burroughs

Cuaj Hli Tim 29, 2007

FUSD Lub Rooj Cob Qhia Tsev Neeg Ua Thawj Coj


Hmong

Rau (6) Qhov Kev Koom Tes Nrog Koj Tus Menyuam Lub Tsev Kawm Ntawv

 • Kev sib txuas lus

 • Kev kawm nyob tom tsev

 • Kev ua niam ua txiv

 • Kev pab pub

 • Kev thawj coj thiab kev txiav txim

 • Kev koom tes nrog zej zog

Insert image


Kev sib txuas lus

Kev Sib Txuas Lus

 • Sib txuas lus nrog koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv

 • Teb cov lus nug uas koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv muab rau koj


Kev sib txuas lus1

Kev Sib Txuas Lus

 • Sib txuas lus nrog koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv txog:

  • Hloov chaw nyob/xovtooj

  • Kev noj qab haus huv

  • Teebmeem ntawm nws tus yamntxwv thiab cwjpwm

  • Kev txawj thiab tsis txawj

  • Kev noj nyob ntawm tsev neeg

  • Kev coj ntawm kablig kevcai thiab kev ntseeg

  • Mus saib chav qhia ntawv

  • Tej kev sojntsuam


Kev sib txuas lus2

Kev Sib Txuas Lus

 • 2. Teb tej ntaub ntawv uas koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv xa rau koj

  • Saib seb koj tus menyuam kawm tau ntawv li cas nyob hauv tsev kawm ntawv

   • Daws teebmeem sai li sai tau

   • Powerschool

  • Phau Ntawv Cev lus thiab Xwm Qhia Rau Niam Txiv thiab Menyuam Kawm Ntawv


Kev kawm nyob hauv tsev

Kev Kawm Nyob Hauv Tsev

Koj ua tau 4 qhov tseemceeb pab koj tus me nyuam txoj kev kawm

 • Tus xibfwb

 • Tus txhawb

 • Tus sawvcev

 • Tus txiav txim


Kev ua niam ua txiv

Kev Ua Niam Ua Txiv

Yamntxwv ntawm tsev neeg uas cov menyuam kawm tau ntawv zoo:

 • Ntsseg tus kheej txog ua niam ua txiv

 • Paub txog menyuam yaus/ hluas txoj kev loj hlob

 • Tsev neeg kev coj noj coj ua txhua txhia hnub

 • Muab sij hawm thiab chaw ntsiag to rau menyuam saib ntawv

 • Mus kawm ntawv txhua hnub

 • Kav dejnum hauv vaj tsev

 • Teev sij hawm sawv thiab mus pw

 • Koom hmo ua ke

 • Soj xyuas menyuam kev uasi tom qab kawm ntawv los


Kev pab pub

Kev Pab Pub

Pab pub txhawb rau tsev kawm ntawv cov homphiaj thiab menyuam tej kev kawm txhua yam thiab txhua sij hawm.

 • Pab pub koj lub sijhawm thiab koj kev txawj rau koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv.

 • Txhawb koj menyuam thiab lwm cov menyuam kawm ntawv thiab lub tsev kawm ntawv

 • Tuaj saib tuaj mloog txhawb tsev kawm ntawv

 • Thaum muaj sib sau uake, ua yeeb yam, ua kislas, muab kev qhuas pub cov menyuam thiab txais kev zoo siab.


Kev txiav txim thiab kev ua thawj coj

Kev Txiav Txim Thiab Kev Ua Thawj Coj

5-10% txhawb txog kev tswj hauv tsev kawm ntawv

Sawv ua thawj coj hauv koj tsev neeg los ntawm kev koom tes txog tej kev txiav txim nyob hauv tsev kawm ntawv

30% Txhawb txog kev khiav hauj lwm txhua hnub

60% txhawb lwm yam kev koom tes thiab lwm cov kev pab


Kev koom tes nrog hauv zej zog

Kev Koom Tes Nrog Hauv Zej Zog

Tag lub zos thiaj tu tau ib tug menyuam.

Pajlug Africa

Lub zej zos kev pab rau cov tsev kawm ntawv, menyuam kawm ntawv, thiab tsev neeg.

Muab kev koom tes nrog cov koomhaum lagluam, tsev kawm ntawv qib siab, lwm pab pawg neeg, cov kev pab noj qab haus huv, kev uasi, tsev qiv ntawv, tsev khaws txujci, kev pab qhia ntawv, thiab kev cob qhia.

Tsev kawm ntawv, menyuam kawm ntawv, thiab tsev neeg kev pab rau lub zej zos

Pab txog kev kawm thiab sib ntaus tswv yim los daws tej teebmeem nyob rau tej cheeb tsam.


Hmong

Cia Kev Koom Tes Nrog Koj Tus Menyuam Lub Tsev Kawm Ntawv

 Koj tseemceeb heev

 • Koj qhov kev koom tes pab hloov tau

   Koj qhov kev txhawb yuav pab tau kom koj tus menyuam

 Kawm tau ntawv zoo nyob hauv tsev kawm ntawv,

 Kawm tiav,

 Npaj rau txoj hauj lwm los yog kev kawm qib siab, thiab

Tau lub neej zoo.


 • Login