POMOC HUMANITARNA - PowerPoint PPT Presentation

Pomoc humanitarna
Download
1 / 64

 • 201 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

POMOC HUMANITARNA. dr n. med. Lucyna Kapka Katedra Zdrowia Publicznego WSIiZ E-mail: lkapka@wsiz.rzeszow.pl. Obowiązek niesienia pomocy humanitarnej. Analizując szereg umów międzynarodowych, można bez trudu zauważyć prawno-międzynarodowy obowiązek niesienia pomocy humanitarnej.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

POMOC HUMANITARNA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pomoc humanitarna

POMOC HUMANITARNA

dr n. med. Lucyna Kapka

Katedra Zdrowia Publicznego WSIiZ

E-mail: lkapka@wsiz.rzeszow.pl


Obowi zek niesienia pomocy humanitarnej

Obowizek niesienia pomocyhumanitarnej

Analizujc szereg umw midzynarodowych, mona bez trudu zauway prawno-midzynarodowy obowizek niesienia pomocy humanitarnej.

Wrd nich na szczegln uwag zasuguje Karta Narodw Zjednoczonych, bdca najbardziej powszechnym to znaczy podpisanym i przestrzeganym przez prawie wszystkie kraje dokumentem midzynarodowym.


Obowi zek niesienia pomocy humanitarnej1

Obowizek niesienia pomocyhumanitarnej

Zgodnie z art.1 pkt.3 Karty, Narody Zjednoczone (czyli pastwa nalece do Organizacji Narodw Zjednoczonych) maj:

rozwizywa w drodze wsppracy midzynarodowej zagadnienia midzynarodowe o charakterze gospodarczym, spoecznym i kulturalnym lub humanitarnym, jak rwnie popiera i zachca do poszanowania praw czowieka i podstawowych wolnoci dla wszystkich bez wzgldu na rnice rasy, pci, jzyka lub wyznania.


Obowi zek niesienia pomocy humanitarnej2

Obowizek niesienia pomocyhumanitarnej

Obowizek wspdziaania z innymi czonkami spoecznoci midzynarodowej (midzy innymi podczas akcji humanitarnych) spoczywa na wszystkich czonkach ONZ, co zostao uregulowane w art.2 pkt.5 Karty.

W miejscu tym czytamy, e wszyscy czonkowie organizacji powinni okazywa jej wszelk pomoc w akcjach podjtych zgodnie z Kart.


Obowi zek niesienia pomocy humanitarnej3

Obowizek niesienia pomocyhumanitarnej

Rozwinicie tego obowizku moemy take odnale w Deklaracji o prawach i obowizkach jednostek, grup i organw spoecznych odnonie promocji i ochrony uniwersalnych praw czowieka i podstawowych wolnoci, przyjtej przez Zgromadzenie Oglne NZ 9 grudnia 1998 r.

Stwierdza ona jednoznacznie, e agendom humanitarnym zobowizani s pomaga wszyscy czonkowie spoecznoci midzynarodowej.


Obowi zek niesienia pomocy humanitarnej4

Obowizek niesienia pomocyhumanitarnej

Midzynarodowa odpowiedzialno humanitarna bya take tematem dyskusji poza Organizacj Narodw Zjednoczonych.

Jedn z najwaniejszych z organizacji midzynarodowych zajmujc si t kwesti jest Unia Europejska.

Podstaw prawn jej polityki w zakresie niesienia pomocy poza jej granicami stanowi zapisy Traktatu ustanawiajcego Wsplnot Europejsk w szczeglnoci Tytu XX Traktatu: Wsppraca na rzecz rozwoju.

Mwi on, e polityka Wsplnoty w tym zakresie jest uzupenieniem pozostaych polityk i ma sprzyja:

trwaemu rozwojowi gospodarczemu i spoecznemu krajw rozwijajcych si, a w szczeglnoci najmniej uprzywilejowanym spord nich; harmonijnemu i stopniowemu wczaniu krajw rozwijajcych si do gospodarki wiatowej; walce z ubstwem w krajach rozwijajcych si(art.177).


Obowi zek niesienia pomocy humanitarnej5

Obowizek niesienia pomocyhumanitarnej

Wsplnota bya zaangaowana w niesienie pomocy na caym wiecie ju w latach 60.

Jednake ze wzgldu na stale rosnc skal podejmowanych dziaa, niezbdne byo szczegowe okrelenie zasad dziaalnoci Unii na tym polu.

Kwesti t reguluje obecnie Rozporzdzenie Rady Unii Europejskiej z dnia 20 czerwca 1996 r., dotyczce niesienia pomocy humanitarnej przez UE.


Obowi zek niesienia pomocy humanitarnej6

Obowizek niesienia pomocyhumanitarnej

Stwierdzono w nim midzy innymi, e gdziekolwiek ludzie znajduj si w niebezpieczestwie, s ofiarami klsk ywioowych, wojen i konfliktw albo innych podobnych, nadzwyczajnych okolicznoci, maj prawo do midzynarodowej pomocy humanitarnej, jeli ich wasne wadze nie s zdolne efektywnie im jej zapewni.


Obowi zek niesienia pomocy humanitarnej7

Obowizek niesienia pomocyhumanitarnej

Natomiast bezporednio do problemu reagowania na kryzysy humanitarne w warunkach konfliktw zbrojnych odnosz si konwencje genewskie z 1949 roku wraz z I Protokoem Dodatkowym.

Czwarta konwencja genewska zobowizuje strony walczce do podjcia wszelkich moliwych krokw w celu zaspokojenia przynajmniej podstawowych potrzeb yciowych ludnoci cywilnej, zamieszkujcej

obszar przez ni kontrolowany (art. 47-78).


Obowi zek niesienia pomocy humanitarnej8

Obowizek niesienia pomocyhumanitarnej

W myl konwencji, okupant ma obowizek zapewni zaopatrzenie ludnoci w leki i wyywienie.

W przypadku, gdy z jakich przyczyn nie jest to moliwe, ma on obowizek wyraenia zgody na przeprowadzenie akcji pomocy z zewntrz a take uatwi jej przeprowadzenie.


Dawcy pomocy humanitarnej

Dawcy pomocy humanitarnej:

 • Pastwa

 • Organizacje midzyrzdowe

 • Unia Europejska

 • Midzynarodowy Ruch Czerwonego Krzya i Czerwonego Pksiyca

 • Organizacje pozarzdowe


Rodzaje sytuacji kryzysowych

Rodzaje sytuacji kryzysowych

 • Klski ywioowe

 • Konflikty zbrojne

 • Napicia wewntrzne


Nie pomoc to nasz obowi zek

Nie pomoc to nasz obowizek

Ekrany naszych telewizorw i pierwsze strony gazet co tydzie wypeniaj si obrazami konfliktw i katastrof.

W obliczu takich zdarze Unia Europejska ma jeden cel w moliwie jak najkrtszym czasie nie pomoc potrzebujcym, niezalenie od ich rasy, wyznania, przekona politycznych, bd od tego czy sytuacja kryzysowa zostaa wywoana dziaaniem czowieka, czy te si natury.


Solidarno w sercu europy

Solidarno w sercu Europy

 • Komisja Europejska jest jednym z najwaniejszych dawcw pomocy humanitarnej na wiecie.


Pomoc humanitarna

 • Polityka pomocy humanitarnej ukazuje jeden z najwyraniejszych przykadw Unii Europejskiej w dziaaniu.

 • Co wicej, jest ona sztandarowym odzwierciedleniem naszych podstawowych wartoci: solidarnoci, szacunku dla ludzkiej godnoci, rwnoci, tolerancji oraz osobistego zaangaowania.


Nie pomoc to nasz obowi zek1

Nie pomoc to nasz obowizek

UE jest obecna we wszystkich miejscach dotknitych konfliktami, midzy innymi w Iraku, w Afganistanie, na Terytoriach Palestyskich oraz w rnych czciach Afryki.

Pomoc unijna ma zasig globalny, czasami udziela si jej tam, gdzie nie docieraj kamery telewizyjne, w tak zwanych zapomnianych strefach kryzysowych oraz na terenach, na ktrych do niedawna jeszcze trwa konflikt. Tereny te obejmuj Czeczeni, Kaszmir, Nepal, Birm (Myanmar), Sahar Zachodni i Kolumbi.


Nie pomoc to nasz obowi zek2

Nie pomoc to nasz obowizek


Nadchodzi echo

Nadchodzi ECHO

Akcjami ratunkowymi UE kieruje ECHO, biuro pomocy humanitarnej.

Dziaania ECHO odzwierciedlaj mnogo powanych kryzysw majcych miejsce na caym wiecie i pokazuj, e UE jest gotowa na podjcie si roli gwnego dostawcy niezbdnego wyposaenia oraz specjalistw nioscych pomoc ofiarom.

W ostatnich latach jego redni roczny budet wynosi okoo 700 mln euro.


Nadchodzi echo1

Nadchodzi ECHO

 • ECHO przede wszystkim musi pomaga w ratowaniu i podtrzymywaniu ycia, agodzi cierpienie oraz chroni godno ofiar i dba o ich prawe traktowanie.

 • Dostawy sprztu kryzysowego mog obejmowa namioty, koce lub inne niezbdne rzeczy, takie jak ywno, leki, sprzt medyczny, systemy uzdatniania wody i paliwo.

 • ECHO finansuje rwnie zespoy medyczne, ekspertw od usuwania min oraz wsparcie transportowo-logistyczne.

 • Poczwszy od 1992 r. ECHO prowadzio dziaania w ponad 100 krajach.


Sieci wsp pracy

Sieci wsppracy

 • UE i ECHO nie s w stanie same zgromadzi zasobw w iloci niezbdnej do dostarczenia sprztu kryzysowego, wysania zespow ratunkowych, zaoenia szpitali polowych oraz zainstalowania tymczasowych systemw komunikacyjnych.

 • Dlatego te ECHO finansuje i koordynuje takie dziaania, rwnoczenie polegajc na partnerach humanitarnych organizacjach pozarzdowych (ang. non-governmentalorganisations NGO), specjalistycznych agencjach ONZ oraz na Midzynarodowym Czerwonym Krzyu przy organizowaniu dostaw ywnoci i wyposaenia oraz prowadzeniu programw zwizanych z sytuacjami kryzysowymi.


Sieci wsp pracy1

Sieci wsppracy

 • Kady z tych partnerw ma do odegrania szczegln rol. NGO maj ogromne znaczenie na terenach dotknitych wojn domow, gdzie znajdowa si mog tylko one, poniewa agencjom ONZ lub Czerwonego Krzya odmwiono tam wstpu.

 • W najtrudniejszych sytuacjach kryzysowych, obejmujcych rozlege tereny oraz powodujcych przemieszczenia ludnoci na du skal, jedynie najwiksze agencje ONZ, takie jak wiatowy Program ywnociowy lub Urzd Wysokiego Komisarza ds. Uchodcw (UNHCR) maj moliwo dostarczenia wikszej iloci pomocy wszystkim ofiarom.

 • Midzynarodowy Komitet Czerwonego Krzya posiadajcy agencje na caym wiecie bardzo czsto jest wanie t organizacj, ktra moe najszybciej przesa pomoc do regionw dotknitych niespodziewan klsk ywioow.


Pomocna d o

Pomocna do

Pomoc humanitarna realizowana przez UE dzieli si na trzy gwne kategorie:

 • pomoc w sytuacjach kryzysowych,

 • pomoc ywnociow oraz

 • pomoc dla uchodcw, ktrzy uciekli z terenw objtych konfliktami oraz dla uchodcw zmuszonych do przemieszczania si na terenie kraju lub regionu objtego wojn.

Pomoc na rzecz wysiedlonych kobiet w Darfurze.


Pomocna d o1

Pomocna do

 • Pomoc w sytuacjach kryzysowych przyznawana jest w formie rodkw pieninych, dziki ktrym mona dokona zakupu i dystrybucji najpotrzebniejszych artykuw, takich jak leki, ywno i namioty lub w formie finansowania przeznaczonego na odbudow infrastruktury po zaegnaniu kryzysu.

 • Pomoc w sytuacjach kryzysowych musi by udzielana w sposb szybki i elastyczny.


Pomocna d o2

Pomocna do

 • Pomoc ywnociowa dzieli si na dwa rodzaje: po pierwsze, Unia Europejska dostarcza regularnie ywno do regionw dotknitych godem lub susz, aby pomc w zabezpieczeniu dostaw do chwili ponownego uruchomienia produkcji.

 • Po drugie, UE dostarcza pomoc ywnociow w przypadkach nagego braku ywnoci wynikajcych z katastrof powstaych z winy czowieka lub niemoliwych do przewidzenia katastrof naturalnych.

 • UE oraz jej pastwa czonkowskie udzielaj pomocy uciekinierom wypdzonym ze swoich krajw oraz przesiedlecom w granicach ich wasnego pastwa lub regionu.

 • Pomoc unijna pozwala takim osobom przetrwa okresy kryzysowe do momentu, gdy bd w stanie powrci do domw lub osiedli si w nowym kraju.


Strategia wyj cia i brak klarownych zasad

Strategia wyjcia i brak klarownych zasad

 • Pomoc w sytuacjach kryzysowych z definicji jest niemal zawsze krtkotrwaa. Dziaania finansowane przez UE zwykle trwaj krcej ni p roku.

 • Jednake celem unijnej pomocy jest zagwarantowanie, e w przypadkach wycofania pomocy humanitarnej ludzie, ktrzy dotychczas z tej pomocy korzystali, bd w stanie sami poradzi sobie w nowej sytuacji lub te, e zapewni si im pomoc dugoterminow w innej formie.

 • Istnieje niebezpieczestwo, e gdy faza udzielania pomocy humanitarnej dobiegnie koca, na miejscu nie bdzie adnych innych struktur pomocy.


Strategia wyj cia i brak klarownych zasad1

Strategia wyjcia i brak klarownych zasad

 • Aby zmniejszy to ryzyko, UE zwraca si do partnerw dziaajcych w terenie o uwzgldnianie w przygotowanych projektach strategii wyjcia, ktra po zakoczeniu dziaa umoliwi im przekazanie kontroli w rce wadz lokalnych lub, w przypadku gdyby byo to niemoliwe, zorganizowanie innych struktur pomocy.

 • Najwaniejsze operacje kryzysowe prowadzone s na Bliskim Wschodzie, w Azji i przede wszystkim w Afryce. Dziaania pokonfliktowe prowadzone s obecnie w Liberii, Burundi, Demokratycznej Republice Konga, Sierra Leone, w Darfurze w zachodnim Sudanie oraz w graniczcych z nim regionach Czadu.


Solidarno w sercu europy1

Solidarno w sercu Europy

 • Kadego roku wydarzenia takie jak konflikty, susze czy trzsienia ziemi, wywouj kryzysy humanitarne w rnych czciach wiata.

 • Kadego roku miliony ludzi, czy to w Afganistanie, Czeczenii, Sudanie czy gdzie indziej, s pozbawione dachu nad gow, jedzenia, wody lub opieki medycznej.


Solidarno w sercu europy2

Solidarno w sercu Europy

 • Pomoc najsabszym spoeczestwom na wiecie to moralna powinno spoecznoci midzynarodowej.

 • Bez wzgldu na miejsce wystpienia kryzysu czy rodzaj potrzebnej interwencji, zabezpieczenie yciowych potrzeb ofiar i pomoc w zachowaniu ich godnoci wymaga szybkiej mobilizacji zasobw ludzkich i materialnych.


Solidarno w sercu europy3

Solidarno w sercu Europy

 • Przyczyny kryzysw humanitarnych s liczne i zrnicowane. Czsto s to tragiczne skutki uboczne konfliktw, w ktrych zwanione frakcje walcz o terytorium lub skpe zasoby, a jednoczenie niszcz dorobek ludzi i zmuszaj ich do opuszczenia domu.

 • Kryzysy bywaj rwnie wynikiem ekstremalnych zjawisk meteorologicznych nadmiaru lub niedoboru deszczu, silnego wiatru, obfitych opadw niegu lub trzsie ziemi czy erupcji wulkanw.

 • Czasami niewaciwe zarzdzanie gospodark ubstwo obraca w ndz a niedoywienie w gd.


Solidarno w sercu europy4

Solidarno w sercu Europy

 • Bez wzgldu na swoje rda, kryzysy nieuchronnie przynosz ludzkie cierpienie.


Dziennik urz dowy unii europejskiej 2008 c 25 01

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej (2008/C 25/01)

WSPLNE DEKLARACJE, RADA

 • Wsplne owiadczenie Rady i przedstawicieli rzdw pastw czonkowskich zebranych w Radzie, Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej

 • KONSENSUS EUROPEJSKI W SPRAWIE POMOCY HUMANITARNEJ

Podstaw wsplnotowej pomocy humanitarnej jest art. 179 (Wsppraca na rzecz rozwoju) Traktatu ustanawiajcego Wsplnot Europejsk.


Wyzwanie zwi zane z pomoc humanitarn

Wyzwanie zwizane z pomoc humanitarn

1. Pomoc humanitarna jest jednym z najwaniejszych przejaww powszechnej solidarnoci midzyludzkiej i obowizkiem moralnym.


Wyzwanie zwi zane z pomoc humanitarn1

Wyzwanie zwizane z pomoc humanitarn

Kryzysy humanitarne obejmuj zarwno katastrofy spowodowane przez czowieka, jak i katastrofy naturalne. Ich skutki s coraz dotkliwsze i maj zwizek z kilkoma czynnikami, takimi jak zmieniajcy si charakter konfliktw, zmiany klimatu, rosnca rywalizacja o dostp do energii i zasobw naturalnych, skrajne ubstwo, sabe rzdy i niestabilne sytuacje.

W najwikszym stopniu cierpi ludno cywilna, czsto osoby najubosze i najbardziej bezbronne, yjce gwnie w krajach rozwijajcych si.

Skutkiem kryzysw humanitarnych jest dua liczba osb przesiedlonych, zarwno uchodcw, jak i osb przesiedlonych wewntrznie.


Wyzwanie zwi zane z pomoc humanitarn2

Wyzwanie zwizane z pomoc humanitarn

Podmioty dziaajce w dziedzinie pomocy humanitarnej stoj dzi przed wieloma istotnymi problemami. Coraz czciej zdarza si, e prawo midzynarodowe, w tym midzynarodowe prawo humanitarne, prawo dotyczce praw czowieka i prawo w dziedzinie uchodcw, jest ignorowane lub jawnie amane.

Podstawowymi warunkami wstpnymi dostarczania pomocy humanitarnej s: przestrze humanitarna konieczna do zapewnienia dostpu do ludnoci znajdujcej si w trudnej sytuacji i bezpieczestwo pracownikw organizacji humanitarnych; zasadniczym warunkiem z punktu widzenia Unii Europejskiej (UE) i jej partnerw w zakresie pomocy humanitarnej jest moliwo uzyskania pomocy, w tym ochrona ludnoci dotknitej sytuacj kryzysow, w oparciu o poszanowanie zasad neutralnoci, bezstronnoci, humanitaryzmu i niezalenoci dziaa zwizanych z pomoc humanitarn zasad, zapisanych w prawie midzynarodowym, w szczeglnoci w midzynarodowym prawie humanitarnym.


Wyzwanie zwi zane z pomoc humanitarn3

Wyzwanie zwizane z pomoc humanitarn

Pomoc humanitarna zapewniana przez UE ley w zakresie wsplnych kompetencji pastw czonkowskich wsplnych kompetencji pastw czonkowskich i Wsplnoty Europejskiej.

Ma ona dugoletni tradycj i odzwierciedla rnorodno podmiotw uczestniczcych w udzielaniu tej pomocy.

Dziaania zwizane z pomoc humanitarn UE prowadzone s w ramach oglnego midzynarodowego podejcia, ktre czy Organizacj Narodw Zjednoczonych, Ruch Czerwonego Krzya/Czerwonego Pksiyca, pozarzdowe organizacje humanitarne oraz inne podmioty, i ktre wspiera lokalne dziaania podejmowane w odpowiedzi na kryzysy humanitarne za pomoc partnerskiego podejcia z udziaem spoecznoci dotknitych tymi kryzysami.

Gwn odpowiedzialno za ochron ludnoci w obliczu katastrofy nadal ponosz wadze krajowe pastw znajdujcych si w takiej kryzysowej sytuacji.


Wyzwanie zwi zane z pomoc humanitarn4

Wyzwanie zwizane z pomoc humanitarn

cznie UE ma najwikszy udzia w obecnej oficjalnej midzynarodowej pomocy humanitarnej, na ktr skadaj si wkady wsplnotowe i dwustronne wkady pastw czonkowskich UE.

Z tego tytuu i z racji swego dowiadczenia UE ma obowizek zapewnienia skutecznoci i odpowiedniego charakteru swojego oglnego wkadu w dziaania w zakresie pomocy humanitarnej; musi rwnie dopilnowa, aby jej wkad stanowi podstaw midzynarodowych stara humanitarnych sucych udzieleniu pomocy ludziom, ktrzy jej potrzebuj, oraz aby stanowia ona waciw odpowied na wyzwania stojce dzi przed podmiotami dziaajcymi w dziedzinie pomocy humanitarnej.


Wyzwanie zwi zane z pomoc humanitarn5

Wyzwanie zwizane z pomoc humanitarn

Konsensus europejski w sprawie pomocy humanitarnej przedstawia wspln wizj, ktra kieruje dziaaniami UE w dziedzinie pomocy humanitarnej w pastwach trzecich, zarwno na poziomie pastw czonkowskich, jak i Wsplnoty.

Wspomniana wsplna wizja stanowi temat pierwszej czci niniejszego owiadczenia; cz druga przedstawia podejcie Wsplnoty Europejskiej dotyczce pomocy humanitarnej, ktre ma kierowa urzeczywistnianiem tej wizji na poziomie Wsplnoty, i bardziej szczegowo okrela priorytety konkretnych dziaa na poziomie Wsplnoty.


Wyzwanie zwi zane z pomoc humanitarn6

Wyzwanie zwizane z pomoc humanitarn

Konsensus europejski w sprawie pomocy humanitarnej jest uzgodniony wsplnie przez Rad i przedstawicieli rzdw pastw czonkowskich zebranych w Radzie, Parlament Europejski i Komisj Europejsk.

W ten sposb pragniemy potwierdzi nasze oddanie zasadom, ktre stoj u podstaw pomocy humanitarnej UE, wzmocni obecne zobowizania w zakresie dobrych praktyk darczycw w caej UE we wsppracy z innymi zainteresowanymi stronami w dziedzinie pomocy humanitarnej a take przygotowa fundamenty pod cilejsz wspprac, aby zapewni jak najskuteczniejsz realizacj pomocy humanitarnej UE w nadchodzcych latach.


Cz pierwsza wizja ue dotycz ca pomocy humanitarnej

CZ PIERWSZA WIZJA UE DOTYCZCA POMOCYHUMANITARNEJ

1. Wsplny cel


1 wsp lny cel

1. Wsplny cel

Celem pomocy humanitarnej UE jest zapewnienie dziaa w sytuacjach kryzysowych, dziaa, ktre bd oparte na potrzebach i ktrych celem bdzie ochrona ycia, zapobieganie ludzkiemu cierpieniu i agodzenie go, a take zachowanie godnoci ludzkiej zawsze, gdy pojawi si taka potrzeba, w sytuacjach gdy rzdy i podmioty lokalne s przecione, niezdolne lub niechtne do podjcia dziaa.

Pomoc humanitarna UE obejmuje dziaania w zakresie wsparcia, pomocy doranej i ochrony, ktrych celem jest ratowanie i ochrona ycia w sytuacji kryzysu humanitarnego lub bezporednio w ich nastpstwie, ale rwnie dziaania suce uatwianiu lub uzyskiwaniu dostpu do ludzi znajdujcych si w potrzebie i suce swobodnemu przekazywaniu pomocy.

Pomoc humanitarna UE jest dostarczana w odpowiedzi na sytuacje kryzysowe spowodowane przez czowieka (w tym zoone sytuacje kryzysowe) i na katastrofy naturalne, w zalenoci od potrzeb.


1 wsp lny cel1

1. Wsplny cel

Lokalne dziaania podejmowane w odpowiedzi na sytuacje kryzysowe i zmniejszenie ryzyka wystpienia katastrof, w tym gotowo na wypadek katastrofy i wychodzenie z sytuacji kryzysowej, maj zasadnicze znaczenie dla ratowania ycia i umoliwiania spoecznociom zwikszania swojej odpornoci na sytuacje kryzysowe.

Czci pomocy humanitarnej UE s rwnie dziaania zwizane z budowaniem zdolnoci, ktrych celem jest zapobieganie skutkom katastrof i ich agodzenie, a take zintensyfikowanie dziaa w zakresie pomocy humanitarnej.


2 wsp lne zasady i dobre praktyki 2 1 podstawowe zasady humanitarne

2. Wsplne zasady i dobre praktyki2.1. Podstawowe zasady humanitarne

Wicej informacji w Dyrektywie UE


Mandat pomocy humanitarnej komisji europejskiej to

Mandat Pomocy Humanitarnej Komisji Europejskiej to :

 • ratowanie i ochrona ycia w naturalnych lub spowodowanych przez czowieka sytuacjach krytycznych i w ich nastpstwie;

 • udzielanie pomocy i wsparcia ludziom dotknitym dugotrwaymi kryzysami, jak np. wojny domowe;

 • finansowanie i dostarczanie pomocy humanitarnej oraz zapewnianie jej dostpnoci dla osb, dla ktrych jest ona przeznaczona;

 • pomoc uchodcom lub przesiedlecom w miejscu schronienia i wsparcie przy ich repatriacji;

 • wspieranie krtkoterminowych prac odbudowy i rekonstrukcji w celu umoliwienia ofiarom odzyskania minimalnego poziomu samowystarczalnoci, z uwzgldnieniem gdzie to moliwe dugoterminowych celw rozwoju;

 • dbanie o gotowo do klsk ywioowych: tworzenie systemw wczesnego ostrzegania oraz finansowanie projektw przeciwdziaania klskom w regionach wysokiego ryzyka.


Pomoc humanitarna

Pomoc Humanitarna Komisji Europejskiej nie zajmuje si wycznie finansowaniem operacji humanitarnych. Inne jej dziaania to:

 • systematyczne monitorowanie projektw humanitarnych i tworzenie struktur koordynujcych pomidzy rnymi uczestnikami dziaa humanitarnych;

 • promowanie i koordynacja rodkw gotowoci wdraanych przez wykwalifikowanych specjalistw, wzmacnianie instytucji lokalnych oraz wspieranie mikroprojektw pilotaowych;

 • wspieranie programw szkoleniowych w dziedzinie pomocy humanitarnej oraz zapewnianie pomocy technicznej partnerom;

 • podnoszenie wiadomoci spoecznej w zakresie kwestii humanitarnych w Europie i poza ni;

 • ciga ocena wpywu i skutecznoci operacji w celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania pienidzy podatnika europejskiego.


Rodzaje podejmowanych decyzji

Rodzaje Podejmowanych Decyzji

 • Co roku Komisja wyznacza sobie strategiczne cele w odniesieniu do pomocy humanitarnej.

 • Opieraj si one na wnikliwej ocenie istniejcych oraz przewidywanych potrzeb, na podstawie informacji dostarczanych przez ekspertw w terenie, jak rwnie przez inne organizacje humanitarne.

 • W przypadku znaczcej i nieprzewidzianej sytuacji wyjtkowej, Komisja ma moliwo wystpienia o dodatkowe rodki z rezerwy budetowej.


Rodzaje podejmowanych decyzji1

Rodzaje Podejmowanych Decyzji

 • Decyzje finansowania podejmowane s przez cay rok na podstawie dokonanej przez Komisj oceny potrzeb oraz konkretnych wnioskw jego partnerw.

 • Komisja dysponuje szerok gam instrumentw prawnych, ktre umoliwiaj dostosowanie dziaa do rnych rodzajw kryzysw humanitarnych.


Rodzaje podejmowanych decyzji2

Rodzaje Podejmowanych Decyzji

 • Plan globalny to oglne strategiczne ramy dziaania w konkretnym kraju lub regionie. Komisja korzysta z tego instrumentu w sytuacjach dugotrwaego utrzymywania si potrzeb humanitarnych. Ma to czsto miejsce w przypadku przecigajcych si konfliktw.

 • Istotnym elementem planowania jest spjno z programami Pastw Czonkowskich oraz innych dobroczycw i agencji.

 • Przed ostateczn decyzj Komisji, plan globalny jest opiniowany przez skadajcy si z przedstawicieli Pastw Czonkowskich Komitet Pomocy Humanitarnej.


Rodzaje podejmowanych decyzji3

Rodzaje Podejmowanych Decyzji

 • Decyzje indywidualne podejmowane s w przypadku pojawiania si nowych sytuacji wyjtkowych i dodatkowych potrzeb, nieobjtych planami globalnymi.

 • Pierwotna decyzja kryzysowa to narzdzie szybkiego reagowania na nowe kryzysy (w cigu 72 godzin). W przypadku huraganu lub trzsienia ziemi niezbdne jest dostarczenie na miejsce poywienia, materiaw ochronnych, kocw, ciepej odziey i lekarstw w cigu zaledwie kilku godzin.


Partnerzy

Partnerzy

 • Pomoc Komisji Europejskiej wdraana jest za porednictwem organizacji partnerskich, do ktrych nale agencje pomocy ONZ, czonkowie ruchu Czerwonego Krzya i Czerwonego Pksiyca oraz ponad 160 organizacji pozarzdowych.Baza partnerw specjalizujcych si w bardzo rnych dziedzinach jest dla Komisji Europejskiej szczeglnie istotna, poniewa umoliwia reagowanie na rosnce potrzeby ludzi dotknitych coraz bardziej skomplikowanymi kryzysami w rnych czciach wiata. Komisja utrzymuje z partnerami blisk wspprac zarwno pod wzgldem okrelania oglnej strategii dziaania, jak i w zakresie konkretnych operacji humanitarnych.


Pomoc humanitarna

 • Wsppraca na rzecz rozwoju i pomoc humanitarna

 • Unia Europejska jest obecnie najwikszym darczyc pomocy na rzecz rozwoju na wiecie, dostarczajcym ponad poow globalnej pomocy finansowej.

 • Dostarcza ona w rzeczywistoci 55% pomocy publicznej na rzecz rozwoju (APD).


Pomoc humanitarna

ECHO

Od 2001r. 25 proc. funduszy, ktrymi dysponuje ECHO, przeznaczanych jest co roku na wspieranie akcji pomocy w kryzysach o wysokim stopniu zapomnienia,

kolejne 50 proc. przeznacza si na finansowanie pomocy w kryzysach o rednim stopniu zapomnienia,

natomiast na kryzysy o niskim stopniu zapomnienia wydaje si pozostae 25 proc. rodkw.


Pomoc humanitarna

ECHO

Istotn kwesti jest take fakt, e ECHO nie angauje si bezporednio w niesienie pomocy.

Realizuje ono swoj dziaalno poprzez przekazywanie odpowiednich rodkw instytucjom powoanym do organizowania akcji humanitarnych w miejscach kryzysw.

W minionych latach najwicej, bo a 55 proc. rodkw byo przekazywanych za porednictwem organizacji pozarzdowych.

Aby korzysta ze funduszy ECHO, organizacja musi speni szereg warunkw poprzedzajcych podpisanie umowy partnerskiej.

Do tej pory jedynymi tego typu polskimi instytucjami s Polska Akacja Humanitarna oraz Caritas Polska.


Pomoc humanitarna

Wane miejsce w unijnym budecie na pomoc zagraniczn zajmuje take wsparcie dla organizacji wyspecjalizowanych systemu ONZ (takich jak wiatowa Organizacja Zdrowia, UNESCO).

W minionym roku stanowio ono 29 proc. jego wartoci.


Geograficzny rozk ad funduszy przekazywanych przez ue

Geograficzny rozkad funduszy przekazywanych przez UE

 • Aftyka Subsaharyjska 37%

 • Azja (w tym Irak) 36%

 • Bliski Wschd i Pn. Afryka 8%

 • Pastwa nowo niepodlege (b.ZSRR) 7%

 • Ameryka aciska 2%

 • Zachodnie Bakany 1%

 • Problemy globalne 9%


Wska nik sytuacji zagro enia humanitarnego

wskanik sytuacji zagroenia humanitarnego

Gdy mwimy o midzynarodowej pomocy humanitarnej, nasuwa si pytanie, w jaki sposb wybra kraje, ktre potrzebuj akcji pomocowej.

Wanie w tym celu Urzd Wysokiego Komisarza Narodw Zjednoczonych ds. Uchodcw (UNHCR) opracowa wskanik sytuacji zagroenia humanitarnego.


Wska nik sytuacji zagro enia humanitarnego1

wskanik sytuacji zagroenia humanitarnego

Opiera si on na nastpujcych danych:

 • liczba zgonw (wysza ni 1 osoba na 10 tys. dziennie),

 • niedoywienie (powyej 20% ludzi niedoywionych czyli takich, ktrzy otrzymuj poniej 2100 kcal dziennie),

 • woda (mniej ni 10 litrw na osob dziennie),

 • jako wody (wicej ni 25% z biegunk),

 • schronienie pod dachem (mniej ni 3,5m2 na osob),

 • obszar (mniej ni 30 m2 powierzchni na osob).

  Czynnikiem, ktry najczciej bezporednio decyduje o rozpoczciu akcji pomocy, jest ilo zgonw.


Kilka liczb dotycz cych ub stwa i chor b

Kilka liczb dotyczcych ubstwa i chorb

 • Ponad miliard istot ludzkich yje za mniej ni jeden dolar dziennie.

 • 300 000 zgonw tygodniowo zwizanych jest z ubstwem.

 • Jedna istota ludzka na sze nie ma dostpu do wody pitnej.

 • Jedenacie milionw dzieci umiera co roku, a wikszo z nich ma mniej ni pi lat. Poowa z nich zapada na choroby, ktre mog by wyleczone (na przykad malaria).

 • HIV i AIDS zabija codziennie 8000 istnie ludzkich.


Czynniki decyduj ce o rozmiarach pomocy humanitarnej

Czynniki decydujce o rozmiarach pomocy humanitarnej

Na podstawie analizy katastrof humanitarnych ostatnich lat mona wysnu wniosek, e wysoko pomocy nie zawsze jest jednakowa. Maj na to wpyw dwa podstawowe czynniki.

Pierwszym z nich jest interes narodowy pastw

nioscych pomoc, ktrych przykady bd opisane poniej.

Drugim czynnikiem jest stopie mobilizacji opinii publicznej, ktry mona oceni obecnoci danego kryzysu w mediach.


Sposoby niesienia pomocy humanitarnej

Sposoby niesienia pomocyhumanitarnej

Po pierwsze, pastwa przekazuj odpowiednie sumy organizacjom i agendom midzynarodowym o charakterze midzyrzdowym (czyli takim, ktre powstay na bazie umowy zawartej przez rzdy kilku pastw), powoanym do reagowania na kryzysy humanitarne.


Sposoby niesienia pomocy humanitarnej1

Sposoby niesienia pomocyhumanitarnej

Po drugie, pastwa na wasna rk przekazuj potrzebujcym rodki finansowe lub materialne na rzecz rozwizywania problemw.

Jest to pomoc bilateralna (dwustronna). Polega ona na tym, e w razie kryzysu humanitarnego rzd danego pastwa przekazuje pomoc bezporednio rzdowi kraju znajdujcego si w sytuacji kryzysowej.


Sposoby niesienia pomocy humanitarnej2

Sposoby niesienia pomocyhumanitarnej

Po trzecie, rzdy pastw udzielaj dotacji organizacjom pozarzdowym (NGOs) w celu przeprowadzania akcji pomocowych.

Po czwarte, organizacje pozarzdowe dziki reakcji opinii publicznej i wpatom od osb prywatnych i firm nios pomoc ofiarom kryzysw.


Pomoc humanitarna

Wrd przedstawionych powyej sposobw niesienia pomocy midzynarodowej zwrci naley uwag na kilka istotnych trendw.

Przede wszystkim maleje procentowy udzia pomocy przekazywanej przez agendy ONZ.

Obecnie pomoc ta stanowi okoo 30 proc. globalnej pomocy humanitarnej.

Zauwaalny jest natomiast a czterokrotny wzrost pomocy bilateralnej w cigu ostatnich 10 lat.

Odnotowuje si take skokowy wzrost iloci rodkw pochodzcych z funduszy publicznych, przekazywanych przez rzdy za porednictwem

 • organizacji pozarzdowych.


Pomoc humanitarna

Obecnie najwicej pomocy humanitarnej na wiecie udzielaj kraje Unii Europejskiej.

Co wicej, pomoc midzynarodowa samej Unii (czyli organizacji a nie bezporednio pastw) wynosi okoo 30 proc. globalnej wartoci pomocy humanitarnej, a dodatkowe 25 proc. przekazuj pastwa czonkowskie UE we wasnym zakresie.


Pomoc humanitarna

 • Ekstremalne ubstwo pozostaje wic na wiecie codzienn rzeczywistoci. A rosnce ubstwo przynosi podatny grunt pod nowe zagroenia, takie jak terroryzm, gwatowne konflikty, wszelkiego rodzaju przemyt.

 • Jako potga ekonomiczna, bogata si swych 450 milionw mieszkacw, dostarczajca jedn czwart produkcji wiatowej i jako najwaniejszy partner handlowy ponad 100 krajw UE czuje si zobowizana do energicznego dziaania w dziedzinie rozwoju w celu wspierania stabilnoci, dobrobytu i bezpieczestwa w Europie i w pozostaych czciach wiata.


 • Login