Novine u pravilniku o legalizaciji objekata

Novine u pravilniku o legalizaciji objekata PowerPoint PPT Presentation


  • 440 Views
  • Updated On :
  • Presentation posted in: General

PRAVILNIK OBUHVATA SLEDECE TEME: . KRITRERIJUM ZA ODRE?IVANJE NAKNADE U POSTUPCIMA LEGALIZACIJEKRITERIJUMI ZA OBJEKTE ZA KOJE SE NE MO?E IZDATI GRA?EVINSKA DOZVOLATEHNICKA DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA LEGALIZACIJU OBJEKTANACIN IZDAVANJA GRA?EVINSKE I UPOTREBNA DOZVOLE ZA OBJEKTE KOJI NISU LEGALIZOV

Related searches for Novine u pravilniku o legalizaciji objekata

Download Presentation

Novine u pravilniku o legalizaciji objekata

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Novine u pravilniku o legalizaciji objekata Dušan Ratkovic 80/09

2. PRAVILNIK OBUHVATA SLEDECE TEME: KRITRERIJUM ZA ODREŠIVANJE NAKNADE U POSTUPCIMA LEGALIZACIJE KRITERIJUMI ZA OBJEKTE ZA KOJE SE NE MOŽE IZDATI GRAŠEVINSKA DOZVOLA TEHNICKA DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA LEGALIZACIJU OBJEKTA NACIN IZDAVANJA GRAŠEVINSKE I UPOTREBNA DOZVOLE ZA OBJEKTE KOJI NISU LEGALIZOVANI

3. Legalizacija u najvecim beogradskim opštinama

4. NAKNADA ZA UREŠIVANJE GRAŠEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA STAMBENE OBJEKTE DO 100m² ZA OBJEKTE IZGRAŠENE IZ SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO AUTONOMNE POKRAJINE, JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

5. KRITERIJUMI ZA STAMBENE OBJEKTE DO 100m² STEPEN KOMUNALNE OPREMLJENOSTI I GODIŠNJIH PROGRAMA ZA UREŠIVANJE GRAŠEVINSKOG ZEMLJIŠTA URBANISTICKE ZONE I POLOŽAJA LOKACIJE NAMENA I NETO POVRŠINA OBJEKTA VREMENA ZAKLJUCIVANJA UGOVORA O UREŠIVANJU GRAŠEVINSKOG ZEMLJIŠTA OVIM SE UREŠUJE VISINA NAKNADE ZA GG ZEMLJIŠTE Novi zakon je predvideo da se vlasnicima stambenih objekata do 100m² daju povlastice pri placanju naknade za gradsko gradevinsko zemljište (60% umanjenje), kako bi pospešili i ubrzali legalizaciju, što nije bio slucaj u prethodnom zakonu.Takvih objekata je malo.

6. Novina

7. KRITERIJUMI ZA OBJEKTE I DELOVE OBJEKTA IZGRAŠENIH BEZ GRAŠEVINSKE DOZVOLE ZA KOJE SE NE MOŽE NAKNADNO IZDATI GRAŠEVINSKA DOZVOLA AKO OBJEKAT NIJE UKROVLJEN, POSTAVLJENA STOLARIJA I URAŠENI PRIKLJUCCI AKO OBJEKAT NE POSEDUJE KONSTRUKTIVNE ELEMENTE, ODNOSNO NISU URAŠENI ZAVRŠNI RADOVI AKO JE OBJEKAT IZGRAŠEN NA NEPOVOLJNOM ZEMLJIŠTU AKO SU OBJEKTI IZGRAŠENI OD MATERIJALA KOJI NE OBEZBEŠUJU TRAJNOST I SIGURNOST OBJEKTA AKO SU IZGRAŠENI NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE AKO SU IZGRAŠENI U ZONI ZAŠTITE PRIRODNOG I KULTURNOG DOBRA, OBAVEZNA IZRADA STUDIJE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU AKO SU IZGRAŠENI NA MANJOJ UDALJENOSTI OD SUSEDNIH OBJEKATA AKO NJIHOVA VISINA PREMAŠUJE DOZVOLJENU VISINU

8. Novina u pravilniku o legalizaciji objekata Prethodni zakon nije sadržao ovako stroge kriterijume za legalizaciju objekta što se odnosi na objekte koji nisu kompletno završeni i imaju sve izvedene prikljucke za infrastrukturu. Pravilnik nije obuhvatio objekte koji se nalaze na važnim infrastrukturnim koridorima. U mehanici tla ne postoji termin “zemljište nepovoljno za gradnju”.Da li je u pitanju tlo ili površimski deo tla. Odgorni projektant se štitio tako što je od vlasnika ili investitora objekta, dobijao zapisnik o ugradenim materijalima u skladu sa važecim propisima. Odgovrni projektant je bio dužan da u izjavi o stepenu završenosti objekta, izloži u kakvom je stanju objekat i da li je u funkciji svoje namene.

9. SADRŽINA TEHNICKE DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA LEGALIZACIJU OBJEKTA UZ ZAHTEV ZA LEGALIZACIJU OBJEKTA, PODNOSI SE TEHNICKA DOKUMENTACIJA PODNOŠENJE FOTOGRAFIJE UZ ZAHTEV ZA LEGALIZACIJU OBJEKTA 4(100x150) GEODETSKI SNIMAK UZ TEHNICKI IZVEŠTAJ OBJEKTA TEHNICKI OPIS UZ TEHNICKI IZVEŠTAJ OBJEKTA • licni podaci investitora i lica koje je sacinilo tehnicki opis • opis lokacije objekta sa potrebnim urbanistickim odrednicama • opis stanja konstrukcije objekta sa zakljuckom o kvalitetu radova • opis i stanje instalacija vodovoda i kanalizacije • opis i stanje elektroinstalacije dokaz posedovanje brojila • opis i stanje instalacija za grejanje, tip grejanja • skica i tabelarni prikaz površina za svaki nivo • izjava o stepenu završenosti i upotrebljivosti objekta

10. Novina u pravilniku o legalizaciji objekata Podnošenjem fotografije uz zahtev za legalizaciju je najbolji nacin da se prikaže izvedeno stanje objekta ali sa druge strane nije predvideno šta preduzeti ukoliko odgovorno lice ne može da fotografiše fasadu zbog blizine susednog objekta što je u praksi cest slucaj. Za razliku od prethodnog projekta izvedenog stanja gde se na osnovu ugradenih materijala kao i izjave vlasnika objekta o ugradenim materjalima radio predmer i predracun radova, novi pravilnik nije predvideo ovu stavku pa je time pojednostavljen nacin izrade projekta izvedenog stanja. Odgovrni projektant je bio dužan da u izjavi o stepenu završenosti objekta, izloži u kakvom je stanju objekat i da li je u funkciji svoje namene.

11. Poredenje sa starim zakonom o legalizaciji objekata Po prethodnom zakonu iz 2003 i pravilniku iz 2006 godine, vlsanik objekta rekonstruisanog odnosno izgradenog bez gradevinske dozvole u roku od 60 dana od prijema obaveštenja o dozvoljenoj legalizaciji, uz zahtev za izdavanje odobrenja za izgradnju prilaže narocito: 1) projekat izvedenog objekta; 2) dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na gradevinskom zemljištu, odnosno pravusvojine na objektu, odnosno pravu korišcenja na neizgradenom gradevinskom zemljištu; 3) dokaz o uredivanju medusobnih odnosa sa organom, odnosno organizacijom koja ureduje gradevinsko zemljište. Novina je da se umesto projekta izvedenog objekta sada prilaže nekoliko dokumenata koji predstavljaju uprošceni i rašclanjeni projekat izvedenog objekta gde nije jasno naznaceno koja su odgovorna lica za koji dokument. To se najviše odnosi na opis i stanje elektrinstalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije, instalacija za grejanje, tip grejanja.

12. Legalizacija u Srbiji Nelegalizovani objekati 1.000.000 Podneto zahteva 500.000 Legalizovano 100.000

13. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM VEŠTACENJU KADA SE UZ ZAHTEV ZA LEGELIZACIJU PODNOSI IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM VEŠTACENJU •izveštaj sadrži specifikaciju posebnih fizickih delova obj •geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele •podaci o uslovima fundiranja •podaci o klimatskoj zoni i zoni seizmicnosti •podatke o ugradenim materijalima i kvalitetu radova •podatke o stepenu završenosti objekta sa osvrtom na konstrukciju

15. LEGALIZACIJA U BEOGRADU Nelegalizovani objekati 450.000 Podneto zahteva 150.000 Legalizovano 35.000

16. Chart options Chart options

17. Odnos legalzovanih i bespravno podignutih objekata~ constant. Broj bespravno izgradenih i legalizovanih objekata je približan u odredenom vremeskom periodu, pa se odnos broja legalizovanih i nelegalizovanih objekata ne menja, tj. problem legalizacije ostaje isti kroz vreme.

18. AKO JE PREDMET LEGALIZACIJE OBJEKAT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ILI PODZEMNI LINIJSKI INFRASTRUKTURNI VOD ZAPISNIK TREBA DA SADRŽI: • glavne pravce • izvod iz katastra podzemnih instalacija • snimak trase postojeceg voda

20. OPŠTI DEO PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA SADRŽI NASLOVMU STRANU SA NAZIVOM I LOKACIJOM OBJEKTA NAZIV PROJEKTA I DATUM IZRADE NAZIVOM (IMENOM) I ADRESOM INVESTITORA NAZIVOM I ADRESOM PRIVREDNOG DRUŠTVA ODNOSNO PRAVNOG LICA KOJE JE IZRADILO TEHNICKU DOKUMENTACIJU. Opšti deo po prethodnom pravilniku, sadržao je odluku o naimenovanju odgovornih projektanata i izjavu o stepenu završenosti objekta.

22. TEKSTUALNI DEO PROJEKTA IZVEDENOG STANJA SADRŽI TEHNICKI IZVEŠTAJ O STANJU OBJEKTA, INSTALACIJA,INFRASTRUKTURNE MREŽE TEHNICI IZVEŠTAJ O STANJU OBJEKTA SADRŽI: opis konstruktivnog sistema; podatke o uslovima fundiranja; podatke o klimatskoj zoni i zoni seiumicnosti; podatke o ugradenim materijalima; podatke o stepenu završenosti objekta Ako su instalacije uradene uz saglasnost sa javnim preduzecem, ne prilaže se projekat instalacija Izveštaj o stanju postojece infrastrukturne mreže sadrži nacin prikljucenja i dokaz o ispunjenosti uslova za prikljucenje

24. Novina Novi pravilnik je predvideo izradu osnova temelja, dok se ranije uzimala izjava od vlasnika o nacinu fundiranja objekta i crtež osnova temelja nije bio obavezan.

25. 5. SADRŽINA I NACIN IZDAVANJA DOZVOLE ZAHTEV ZA IZDAVANJE GRAŠEVINSKE DOZVOLE SADRŽI: • ime i prezime vlasnika objekta; • podatke o objektu (poslovni, stambeni, industrijski itd.); • oznaku lokacije na kojoj je objekat izgraden; • podatke o dokumentacij koja se prilaže uz zahtev

26. Uz zahtev za izdavanje gradevinske dozvole prilaže se: obaveštenje da vlasnik objekta u roku od 60 dana izmiri obaveze za gradevinsko zemljište; za stambene objekte do 100m² i sa jednim stanom dokaz o pravu svojine, zakupa gradevinskog zemljišta, fotografije objekta i tehnicki izveštaj,geodetski snimak i dokaz o uplati administrativne takse; za stambene,poslovne i proizvodne objekte umesto tehnickog izveštaja prilaže se zapisnik o izvršenom veštacenju; projekat izvedenog objekta u tri primerka za objekte kod kojih se odstupilo od odobrenja za gradnju koje je izdato po propisima koji su važili do stupanja ovog zakona; dokaz o uredjivanju odnosa sa organizacijom koja ureduje gradevinsko zemljište

27. UZ ZAHTEV ZA NAKNADNO IZDAVANJE GRAŠEVINSKE DOZVOLE ZA STAMBENE OBJEKTE SA VIŠE STANOVA, STAMBENO POSLOVNE OBJEKTE, POSLOVNE I PROIZVODNE OBJEKTE PODNOSI SE DOKAZ O PRAVU SVOJINE, ODNOSNO ZAKUPA NA GRAŠEVINSKOM ZEMLJIŠTU, SVOJINE NA OBJEKTU ZAPISNIK O IZVRŠENOM VEŠTACENJU O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UPOTREBU OBJEKTA GEODETSKI SNIMAK OBJEKTA NA KOPIJI PLANA PARCELE SA ISKAZANOM BRUTO RAZVIJENOM GRAŠEVINSKOM POVRŠINOM FOTOGRAFIJE OBJEKTA DOKAZ O UPLATI ADMINISTRATIVNE TAKSE ZAHTEV ZA NAKNADNO IZDAVANJE GRAŠEVINSKE DOZVOLE MOŽE DA PODNESE SVAKI VLASNIK POSEBNOG FIZICKOG DELA OBJEKTA

28. GRAŠEVINSKA DOZVOLA SE IZDAJE REŠENJEM U ROKU OD 15 DANA OD DANA UREDNO PODNETOG ZAHTEVA ZA DOBIJANJE DOZVOLE I SADRŽI: NAZIV, IME I PREZIME VLASNIKA OBJEKTA KOME SE IZDAJE DOZVOLA, SEDIŠTE I ADRESA; PODACI O OBJEKTU: VRSTA, NAMENA, SPRATNOST, GABARITI, NETO I BRUTO GRAŠEVINSKA POVRŠINA, KATASTAR PARCELA; NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI PRAVNOG LICA, PREDUZETNIKA KOJI JE IZRADIO PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA ZA OBJEKTE KOD KOJIH JE DOŠLO DO ODSTUPANJA OD RANIJE IZDATOG ODOBRENJA KOJE JE VAŽILO DO MOMENTA STUPANJA ZAKONA; KONSTATACIJU DA JE PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA SASTAVNI DEO REŠENJA Novi pravilnik nije predvideo da gradevinska dozvola mora da sadrži datum pocetka i datum završetka gradnje objekta.

30. Kad organ nadležan za izdavanje gradevinske dozvole utvrdi da objekat koji se koristi, odnosno objekat cija je izgradnja završena bez gradevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrdenog glavnog projekta ispunjava propisane uslove za gradenje i korišcenje, gradevinsku i upotrebnu dozvolu, organ nadležan za izdavanje odobrenja za izgradnju može izdati jednim rešenjem.

31. Legalizacija u Srbiji

32. NAJVECE BESPRAVNO IZGRAŠENO NASELJE NA BALKANU

  • Login