DownloadNovine u pravilniku o legalizaciji objekata


Advertisement
Download Presentation
Comments
berg
From:
|  
(909) |   (0) |   (0)
Views: 206 | Added: 18-05-2012
Rate Presentation: 1 0
Description:
PRAVILNIK OBUHVATA SLEDECE TEME: . KRITRERIJUM ZA ODRE?IVANJE NAKNADE U POSTUPCIMA LEGALIZACIJEKRITERIJUMI ZA OBJEKTE ZA KOJE SE NE MO?E IZDATI GRA?EVINSKA DOZVOLATEHNICKA DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA LEGALIZACIJU OBJEKTANACIN IZDAVANJA GRA?EVINSKE I UPOTREBNA DOZVOLE ZA OBJEKTE KOJI NISU LEGALIZOV
Novine u pravilniku o legalizaciji objekata

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Novine u pravilniku o legalizaciji objekata Du?an Ratkovic 80/09

2. PRAVILNIK OBUHVATA SLEDECE TEME: KRITRERIJUM ZA ODRE?IVANJE NAKNADE U POSTUPCIMA LEGALIZACIJE KRITERIJUMI ZA OBJEKTE ZA KOJE SE NE MO?E IZDATI GRA?EVINSKA DOZVOLA TEHNICKA DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA LEGALIZACIJU OBJEKTA NACIN IZDAVANJA GRA?EVINSKE I UPOTREBNA DOZVOLE ZA OBJEKTE KOJI NISU LEGALIZOVANI

3. Legalizacija u najvecim beogradskim op?tinama

4. NAKNADA ZA URE?IVANJE GRA?EVINSKOG ZEMLJI?TA ZA STAMBENE OBJEKTE DO 100m? ZA OBJEKTE IZGRA?ENE IZ SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO AUTONOMNE POKRAJINE, JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

5. KRITERIJUMI ZA STAMBENE OBJEKTE DO 100m? STEPEN KOMUNALNE OPREMLJENOSTI I GODI?NJIH PROGRAMA ZA URE?IVANJE GRA?EVINSKOG ZEMLJI?TA URBANISTICKE ZONE I POLO?AJA LOKACIJE NAMENA I NETO POVR?INA OBJEKTA VREMENA ZAKLJUCIVANJA UGOVORA O URE?IVANJU GRA?EVINSKOG ZEMLJI?TA OVIM SE URE?UJE VISINA NAKNADE ZA GG ZEMLJI?TE Novi zakon je predvideo da se vlasnicima stambenih objekata do 100m? daju povlastice pri placanju naknade za gradsko gradevinsko zemlji?te (60% umanjenje), kako bi pospe?ili i ubrzali legalizaciju, ?to nije bio slucaj u prethodnom zakonu.Takvih objekata je malo.

6. Novina

7. KRITERIJUMI ZA OBJEKTE I DELOVE OBJEKTA IZGRA?ENIH BEZ GRA?EVINSKE DOZVOLE ZA KOJE SE NE MO?E NAKNADNO IZDATI GRA?EVINSKA DOZVOLA AKO OBJEKAT NIJE UKROVLJEN, POSTAVLJENA STOLARIJA I URA?ENI PRIKLJUCCI AKO OBJEKAT NE POSEDUJE KONSTRUKTIVNE ELEMENTE, ODNOSNO NISU URA?ENI ZAVR?NI RADOVI AKO JE OBJEKAT IZGRA?EN NA NEPOVOLJNOM ZEMLJI?TU AKO SU OBJEKTI IZGRA?ENI OD MATERIJALA KOJI NE OBEZBE?UJU TRAJNOST I SIGURNOST OBJEKTA AKO SU IZGRA?ENI NA POVR?INAMA JAVNE NAMENE AKO SU IZGRA?ENI U ZONI ZA?TITE PRIRODNOG I KULTURNOG DOBRA, OBAVEZNA IZRADA STUDIJE UTICAJA NA ?IVOTNU SREDINU AKO SU IZGRA?ENI NA MANJOJ UDALJENOSTI OD SUSEDNIH OBJEKATA AKO NJIHOVA VISINA PREMA?UJE DOZVOLJENU VISINU

8. Novina u pravilniku o legalizaciji objekata Prethodni zakon nije sadr?ao ovako stroge kriterijume za legalizaciju objekta ?to se odnosi na objekte koji nisu kompletno zavr?eni i imaju sve izvedene prikljucke za infrastrukturu. Pravilnik nije obuhvatio objekte koji se nalaze na va?nim infrastrukturnim koridorima. U mehanici tla ne postoji termin ?zemlji?te nepovoljno za gradnju?.Da li je u pitanju tlo ili povr?imski deo tla. Odgorni projektant se ?titio tako ?to je od vlasnika ili investitora objekta, dobijao zapisnik o ugradenim materijalima u skladu sa va?ecim propisima. Odgovrni projektant je bio du?an da u izjavi o stepenu zavr?enosti objekta, izlo?i u kakvom je stanju objekat i da li je u funkciji svoje namene.

9. SADR?INA TEHNICKE DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA LEGALIZACIJU OBJEKTA UZ ZAHTEV ZA LEGALIZACIJU OBJEKTA, PODNOSI SE TEHNICKA DOKUMENTACIJA PODNO?ENJE FOTOGRAFIJE UZ ZAHTEV ZA LEGALIZACIJU OBJEKTA 4(100x150) GEODETSKI SNIMAK UZ TEHNICKI IZVE?TAJ OBJEKTA TEHNICKI OPIS UZ TEHNICKI IZVE?TAJ OBJEKTA ? licni podaci investitora i lica koje je sacinilo tehnicki opis ? opis lokacije objekta sa potrebnim urbanistickim odrednicama ? opis stanja konstrukcije objekta sa zakljuckom o kvalitetu radova ? opis i stanje instalacija vodovoda i kanalizacije ? opis i stanje elektroinstalacije dokaz posedovanje brojila ? opis i stanje instalacija za grejanje, tip grejanja ? skica i tabelarni prikaz povr?ina za svaki nivo ? izjava o stepenu zavr?enosti i upotrebljivosti objekta

10. Novina u pravilniku o legalizaciji objekata Podno?enjem fotografije uz zahtev za legalizaciju je najbolji nacin da se prika?e izvedeno stanje objekta ali sa druge strane nije predvideno ?ta preduzeti ukoliko odgovorno lice ne mo?e da fotografi?e fasadu zbog blizine susednog objekta ?to je u praksi cest slucaj. Za razliku od prethodnog projekta izvedenog stanja gde se na osnovu ugradenih materijala kao i izjave vlasnika objekta o ugradenim materjalima radio predmer i predracun radova, novi pravilnik nije predvideo ovu stavku pa je time pojednostavljen nacin izrade projekta izvedenog stanja. Odgovrni projektant je bio du?an da u izjavi o stepenu zavr?enosti objekta, izlo?i u kakvom je stanju objekat i da li je u funkciji svoje namene.

11. Poredenje sa starim zakonom o legalizaciji objekata Po prethodnom zakonu iz 2003 i pravilniku iz 2006 godine, vlsanik objekta rekonstruisanog odnosno izgradenog bez gradevinske dozvole u roku od 60 dana od prijema obave?tenja o dozvoljenoj legalizaciji, uz zahtev za izdavanje odobrenja za izgradnju prila?e narocito: 1) projekat izvedenog objekta; 2) dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na gradevinskom zemlji?tu, odnosno pravusvojine na objektu, odnosno pravu kori?cenja na neizgradenom gradevinskom zemlji?tu; 3) dokaz o uredivanju medusobnih odnosa sa organom, odnosno organizacijom koja ureduje gradevinsko zemlji?te. Novina je da se umesto projekta izvedenog objekta sada prila?e nekoliko dokumenata koji predstavljaju upro?ceni i ra?clanjeni projekat izvedenog objekta gde nije jasno naznaceno koja su odgovorna lica za koji dokument. To se najvi?e odnosi na opis i stanje elektrinstalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije, instalacija za grejanje, tip grejanja.

12. Legalizacija u Srbiji Nelegalizovani objekati 1.000.000 Podneto zahteva 500.000 Legalizovano 100.000

13. IZVE?TAJ O IZVR?ENOM VE?TACENJU KADA SE UZ ZAHTEV ZA LEGELIZACIJU PODNOSI IZVE?TAJ O IZVR?ENOM VE?TACENJU ?izve?taj sadr?i specifikaciju posebnih fizickih delova obj ?geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele ?podaci o uslovima fundiranja ?podaci o klimatskoj zoni i zoni seizmicnosti ?podatke o ugradenim materijalima i kvalitetu radova ?podatke o stepenu zavr?enosti objekta sa osvrtom na konstrukciju

15. LEGALIZACIJA U BEOGRADU Nelegalizovani objekati 450.000 Podneto zahteva 150.000 Legalizovano 35.000

16. Chart options Chart options

17. Odnos legalzovanih i bespravno podignutih objekata~ constant. Broj bespravno izgradenih i legalizovanih objekata je pribli?an u odredenom vremeskom periodu, pa se odnos broja legalizovanih i nelegalizovanih objekata ne menja, tj. problem legalizacije ostaje isti kroz vreme.

18. AKO JE PREDMET LEGALIZACIJE OBJEKAT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ILI PODZEMNI LINIJSKI INFRASTRUKTURNI VOD ZAPISNIK TREBA DA SADR?I: ? glavne pravce ? izvod iz katastra podzemnih instalacija ? snimak trase postojeceg voda

20. OP?TI DEO PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA SADR?I NASLOVMU STRANU SA NAZIVOM I LOKACIJOM OBJEKTA NAZIV PROJEKTA I DATUM IZRADE NAZIVOM (IMENOM) I ADRESOM INVESTITORA NAZIVOM I ADRESOM PRIVREDNOG DRU?TVA ODNOSNO PRAVNOG LICA KOJE JE IZRADILO TEHNICKU DOKUMENTACIJU. Op?ti deo po prethodnom pravilniku, sadr?ao je odluku o naimenovanju odgovornih projektanata i izjavu o stepenu zavr?enosti objekta.

22. TEKSTUALNI DEO PROJEKTA IZVEDENOG STANJA SADR?I TEHNICKI IZVE?TAJ O STANJU OBJEKTA, INSTALACIJA,INFRASTRUKTURNE MRE?E TEHNICI IZVE?TAJ O STANJU OBJEKTA SADR?I: opis konstruktivnog sistema; podatke o uslovima fundiranja; podatke o klimatskoj zoni i zoni seiumicnosti; podatke o ugradenim materijalima; podatke o stepenu zavr?enosti objekta Ako su instalacije uradene uz saglasnost sa javnim preduzecem, ne prila?e se projekat instalacija Izve?taj o stanju postojece infrastrukturne mre?e sadr?i nacin prikljucenja i dokaz o ispunjenosti uslova za prikljucenje

24. Novina Novi pravilnik je predvideo izradu osnova temelja, dok se ranije uzimala izjava od vlasnika o nacinu fundiranja objekta i crte? osnova temelja nije bio obavezan.

25. 5. SADR?INA I NACIN IZDAVANJA DOZVOLE ZAHTEV ZA IZDAVANJE GRA?EVINSKE DOZVOLE SADR?I: ? ime i prezime vlasnika objekta; ? podatke o objektu (poslovni, stambeni, industrijski itd.); ? oznaku lokacije na kojoj je objekat izgraden; ? podatke o dokumentacij koja se prila?e uz zahtev

26. Uz zahtev za izdavanje gradevinske dozvole prila?e se: obave?tenje da vlasnik objekta u roku od 60 dana izmiri obaveze za gradevinsko zemlji?te; za stambene objekte do 100m? i sa jednim stanom dokaz o pravu svojine, zakupa gradevinskog zemlji?ta, fotografije objekta i tehnicki izve?taj,geodetski snimak i dokaz o uplati administrativne takse; za stambene,poslovne i proizvodne objekte umesto tehnickog izve?taja prila?e se zapisnik o izvr?enom ve?tacenju; projekat izvedenog objekta u tri primerka za objekte kod kojih se odstupilo od odobrenja za gradnju koje je izdato po propisima koji su va?ili do stupanja ovog zakona; dokaz o uredjivanju odnosa sa organizacijom koja ureduje gradevinsko zemlji?te

27. UZ ZAHTEV ZA NAKNADNO IZDAVANJE GRA?EVINSKE DOZVOLE ZA STAMBENE OBJEKTE SA VI?E STANOVA, STAMBENO POSLOVNE OBJEKTE, POSLOVNE I PROIZVODNE OBJEKTE PODNOSI SE DOKAZ O PRAVU SVOJINE, ODNOSNO ZAKUPA NA GRA?EVINSKOM ZEMLJI?TU, SVOJINE NA OBJEKTU ZAPISNIK O IZVR?ENOM VE?TACENJU O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UPOTREBU OBJEKTA GEODETSKI SNIMAK OBJEKTA NA KOPIJI PLANA PARCELE SA ISKAZANOM BRUTO RAZVIJENOM GRA?EVINSKOM POVR?INOM FOTOGRAFIJE OBJEKTA DOKAZ O UPLATI ADMINISTRATIVNE TAKSE ZAHTEV ZA NAKNADNO IZDAVANJE GRA?EVINSKE DOZVOLE MO?E DA PODNESE SVAKI VLASNIK POSEBNOG FIZICKOG DELA OBJEKTA

28. GRA?EVINSKA DOZVOLA SE IZDAJE RE?ENJEM U ROKU OD 15 DANA OD DANA UREDNO PODNETOG ZAHTEVA ZA DOBIJANJE DOZVOLE I SADR?I: NAZIV, IME I PREZIME VLASNIKA OBJEKTA KOME SE IZDAJE DOZVOLA, SEDI?TE I ADRESA; PODACI O OBJEKTU: VRSTA, NAMENA, SPRATNOST, GABARITI, NETO I BRUTO GRA?EVINSKA POVR?INA, KATASTAR PARCELA; NAZIV PRIVREDNOG DRU?TVA ILI PRAVNOG LICA, PREDUZETNIKA KOJI JE IZRADIO PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA ZA OBJEKTE KOD KOJIH JE DO?LO DO ODSTUPANJA OD RANIJE IZDATOG ODOBRENJA KOJE JE VA?ILO DO MOMENTA STUPANJA ZAKONA; KONSTATACIJU DA JE PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA SASTAVNI DEO RE?ENJA Novi pravilnik nije predvideo da gradevinska dozvola mora da sadr?i datum pocetka i datum zavr?etka gradnje objekta.

30. Kad organ nadle?an za izdavanje gradevinske dozvole utvrdi da objekat koji se koristi, odnosno objekat cija je izgradnja zavr?ena bez gradevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrdenog glavnog projekta ispunjava propisane uslove za gradenje i kori?cenje, gradevinsku i upotrebnu dozvolu, organ nadle?an za izdavanje odobrenja za izgradnju mo?e izdati jednim re?enjem.

31. Legalizacija u Srbiji

32. NAJVECE BESPRAVNO IZGRA?ENO NASELJE NA BALKANU


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro