DownloadSKOLENU ZINATNISKI PETNIECISKAIS DARBS


Advertisement
Download Presentation
Comments
benjamin
From:
|  
(4405) |   (0) |   (0)
Views: 191 | Added: 21-11-2011
Rate Presentation: 1 0
Description:
Rakstot zinatniski petniecisko darbu var: . padzilinat zina
SKOLENU ZINATNISKI PETNIECISKAIS DARBS

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. SKOLENU ZINATNISKI PETNIECISKAIS DARBS

2. Rakstot zinatniski petniecisko darbu var:

3. Zinatniski - petniecisko darbu norise organizeta 4 limenos: Skolas limenis Pilsetas vai rajona limenis Novada limenis Valsts limenis

4. Petijuma procesa posmi

5. Temas izvele

6. Izveloties temu: jaizjut temas aktualitate, kas nosaka ieinteresetibu veikt doto petijumu; jaapsver realas iespejas veikt ?o petijumu; Formulejumi: ?Jelgavas pilsetas svetki? ?Jelgavas pilsetas svetku vesture? vai ?Jelgavas pilsetas svetku tradicijas? ?Jelgavas parku un skveru vesturiska attistiba? ?Bernu dro?iba parejot ielu musu pilseta? ?Dzejas dienu tradicijas musu pilseta? ?Piemerota datortehnologija...? ?Starptautiskais ledus skulpturu festivals Jelgava? ?Starptautiskais smil?u skulpturu festivals Jelgava? Sekcijas izvele

7. Valsts limeni darbojas ?adas sekcijas 1. Humanitaro zinatnu sekcijas Latvie?u literaturas zinatne un vesture Latvie?u valodnieciba Cittautu valodnieciba (anglu, francu, krievu, vacu un arzemju literaturas zinatne un vesture Maksla (gleznieciba, telnieciba, arhitektura, dizains, etnografija) Kulturologija Psihologija Pedagogija

8. 2. Socialo zinatnu sekcijas Sociologija Ekonomika Politologija Vesture (ari kulturvesturiskais mantojums) Filozofija Tieslietas

9. 3. Dabas zinatnu sekcija Matematika Fizika Kimija Biologija Zemes zinatne (ari ekonomiska geografija) Informatika Astronomija Veselibas zinatne

10. Zinatniski petnieciska darba apraksta veido?anas struktura Titullapa Saturs Ievads Darba pamatdalas: iepriek? zinama apskats autora darbibas apraksts iegutie rezultati (skolena pieradijumi, veiktie petijumi, dati, to analize), Secinajumi Saisinajumu un specialo terminu skaidrojumi (ja tadi ir teksta un ir nepiecie?amiba tos izskaidrot) Izmantoto informacijas avotu saraksts Pielikumi

11. Titullapa skolas nosaukums; darba nosaukums un darba veida nosaukums, minot ari sekcijas nosaukumu; darba autora vards, uzvards, klase; darba vaditaja amats, zinatniskais vai akademiskais grads, vards un uzvards; lapas apak?a ? vieta un gads.

13. Saturs Anotacija 2 Ievads 3 1. Nodalas nosaukums 4 1.1. Apak?nodalas nosaukums 5 1.2. Apak?nodalas nosaukums 7 2. Nodalas nosaukums 10 2.1. Apak?nodalas nosaukums 11 2.2. Apak?nodalas nosaukums 13 3. Petijuma rezultatu analize 14 3.1. Apak?nodalas nosaukums 15 3.2. Apak?nodalas nosaukums 17 Secinajumi 20 Izmantotie informacijas avoti 21 Pielikumi 23

14. Ievads Petijuma aktualitate/novitate - japamato petijuma nepiecie?amiba/ situacijas apraksts Jaizvirza problema - ta ir pretruna, kas radusies zinatne vai kada praktiskas darbibas sfera Iespejamie praktiskie petijumi - pieradijumi, veiktie petijumi, dati, to analize Merkis, uzdevumi, hipoteze, darba izmantotas metodes, darba struktura

15. Uzdevums- pasvitrot teksta ? petijuma aktualitati, problemu, iespejamo risinajumu

16. Ievads Pamato temas izveli, aktualitati, problemu. Darba merkis: Iepazities un izpetit velas pulveru ietekmi uz cilveka veselibu. Darba uzdevumi: Izpetit literatura, kadi Latvija pardotie velas pulveri ir mazak kaitigi veselibai. Noskaidrot, vai dargaks velas pulveris ir veselibai nekaitigaks. Parbaudit hipotezi par rauga ?unu elpo?anas intensitates atkaribu no mazga?anas lidzekla, izmantojot CO2 koncentracijas sensoru. Intervet veikala ?Saimniecibas preces? vaditaju par pirktakajiem velas pulveriem Sigulda. Aptaujat un informet klases biedrus par velas pulveru ietekmi uz cilveka veselibu. Hipoteze: Ja eksperimenta pieradisies, ka vismazak kaitigais ?unu elpo?anai ir ?Mini Risk?, tad var ticet produkta etikete noraditajam, ka ?is velas pulveris izmantojams zidainu velas mazga?anai un alergisku, astmatisku cilveku drebju mazga?anai. Darba izmantotas metodes: literaturas analize, intervija, aptauja, eksperiments, izmantojot Vernier Easy Sense CO2 koncentracijas meri?anas sensoru. Darba struktura: darbs sastav no ievada, ?.. nodalam, ?? apak?nodalam, secinajumiem, ?.izmantoto informacijas avotu saraksta un ?pielikumiem. Darba ?.atteli,?.tabulas.

17. Hipotezes izvirzi?ana Ja paaugstinasies klimata temperatura, tad iespejama saslim?ana ar malariju ari Latvija. Ja netiks rasti risinajumi latvanu apkaro?anai, tad aizvien vairak tiks apdraudeta cilveku veseliba. Ja tuvakaja laika netiks nekas strauji darits, lai saglabatu Latvijas Zilas govs populaciju, tad..... Ja..........................., tad.........................

18. Darba pamatdalas? iepriek? zinama apskats, skaits un saturs atbilst petamajam uzdevumam, atbilst darba tematikai, at?kiribas da?adas zinatnes nozares, tiek dots problemas stavokla novertejums publicetajos materialos, koncepciju un viedoklu salidzinajums, kritiski vertet, izteikt savas domas un pamatot savu nostaju, tatad nevis parrakstit citu petnieku viedokli, bet obligati jasniedz savs vertejums un komentars.

19. Nav pielaujama nepamatota, vulgara kritika, plagiats (cita autora darba uzdo?ana par savu).? jaizvairas no visparzinamiem apgalvojumiem, maksloti dailskanigam frazem. jacen?as izvairities no pirmas personas formu lietojuma (?es?, ?mes?).

20. Piemers: ?Cilveku psihologiskais fenomens ? fano?ana? ?Musdienu datortehnologiju iespejas sve?valodu apguve? Noskaidrot galveno jedzienu nozimi. Cik pla?s bus petijums?

21. Atsauces Jaatsaucas tad, ja: teksta minets citats; teksta dots citu autoru skaitliskais materials, tabulas, atteli, formulas; izklastiti kadas personas uzskati vai vina teiktais; pieminets kads zinatnieku petijums, raksts.

22. Atsauces citatiem jabut preciziem, izdalit no konteksta kadu frazi vai tas dalu un uz tas pamata izdarit kadus secinajumus, ja garaka citata kada dala izlaista, to aizstaj ar divpunkti .. ja citets petijums sve?valoda, tad citats jatulko un jamin citata tulkojuma autors (ja pats tulko ? ?autora tulkojums? un autora iniciali), ja parstasta kadu atzinumu vai viedokli, tad lieto da?adas ievadfrazes, piemeram, pec A uzskatiem; A atzist, ka ....; no A petijuma izriet?.

23. Bibliografiskas atsauces teksta Numerativa nora?u metode Piemeram, ?..ir zinas, ka vispirms Latvija latvanis paradijas Madonas rajona, kur to ieveda ka lopbaribas augu? (2, 27. lpp.). Konkreta lappuse janorada, ja teksta izmantots tie?s citejums. Ja darba tiek izmantoti 2 un vairaki citu autoru darbi, tad to norada atsauce. Piemeram, Sosnovska latvanis bliva audze izkonkure jebkuru citu augu (2; 5).

24. Mainigas piezimes jeb zemsvitras atsauces Piemers: Mazak efektigs panemiens ir bie?a latvana applau?ana ar krumgriezi, trimeri vai izkapti, tomer lielaka uzmaniba japiever? darba aizsardzibai. Applau?ana javeic videji ik pec 2 ? 3 nedelam.[1] .. var lietot muguras smidzinatajus vai pleca nesajamos rokas krumgrie?us.[2] [1] Latvijas daba. Riga : Preses nams, 1995. 89. lpp. [2] Turpat

25. Pirma elementa un datejuma metode Piemeram, ..pareizi izveletas latvanu sugas ir iespejams iz?avet un izmantot floristika (Auzina, 2004). ?Vela rudeni var nogriezt kadu dalu no latvana atmiru?a kata, jo tas vairs nav bistams. Floristi parasti no ?iem stublajiem veido interesantas kompozicijas? (Muze, Pakalna, Kalnina, 2005, 13.lpp.).

26. Materiali no interneta Autora uzvards, vards vai ta inicialis. Publikacijas nosaukums. Norade par elektroniska resursa veidu. Izdo?anas vieta, izdevejs, izdo?anas gads. Norade, ka materials lasits interneta, minot datumu, kad tas darits. Piezime par publikacijas pieeju interneta. Piemers: Latvijas augi un senes. Pieejams: http://www. latvijas.daba.lv/augi_senes/ Piemers: Suler, J. The psychology of cyberspace. [Cited 06.10.2002]. Available: http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/psycyber.html

27. Izmantoto informacijas avotu saraksts karto seciba pec latinu alfabeta, ne?kirojot pec valodam (latvie?u, anglu, francu, vacu, zviedru utt. valoda rakstitie darbi vienkopus). Pec tam seko norades slavu alfabeta. Numeracija ir kopiga. pieraksta forma jaievero noraditos atstatumus, pieturzimes, burtu slipumu un pilnigumu, ieklaujot visas nepiecie?amas zinas.

28. Piemers Izmantoto informacijas avotu saraksts 1. Cedere, D., Logins, J. Organiska kimija ar ievirzi biokimija. Riga: Zvaigzne ABC, 1996. 201.-204.lpp. ISBN 9984-560-22-8 2. Kimiskais piesarnojums. [Skatits 20.01.2007.] Pieejams: www.llkc.lv/vide/vide_PEDEJAIS.doc 3. Soap powder.[Skatits 25.01.2007.] Pieejams: http://www.thefreedictionary.com/soap+powder 4. Strazdin?, G. Tava jura sakas tava vannas istaba. Vides vestis, oktobris, 2004, 25.-26.lpp. 5. ?????????? ?. ?. ????????. ??????. ???????. ?. ??????,1980. - 96?. 6. ?????? ?.?. ?????????????? ?????????? .?. ?????, 2002.-384?.


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro