region ln politika politika zemn a soci ln soudr nosti kohezn politika
Download
Skip this Video
Download Presentation
Regionální politika politika územní a sociální soudržnosti Kohezní politika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Regionální politika politika územní a sociální soudržnosti Kohezní politika - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

Regionální politika politika územní a sociální soudržnosti Kohezní politika. Základy regionalistiky. Nejvýznamnější kapitoly evropského rozpočtu. Fondy zaměřené na: Podporu politiky soudržnosti (politika koheze) Politiky rozvoje venkova a venkovského prostoru

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Regionální politika politika územní a sociální soudržnosti Kohezní politika ' - bendek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
region ln politika politika zemn a soci ln soudr nosti kohezn politika

Regionální politikapolitika územní a sociální soudržnostiKohezní politika

Základy regionalistiky

nejv znamn j kapitoly evropsk ho rozpo tu
Nejvýznamnější kapitoly evropského rozpočtu

Fondy zaměřené na:

 • Podporu politiky soudržnosti (politika koheze)
 • Politiky rozvoje venkova a venkovského prostoru
 • Společné námořní a rybářské politiky

Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)

definice region ln politiky
Definice regionální politiky
 • Obtížně definovatelný pojem, který v průběhu let prochází vývojem. Konkrétní vymezení je ovlivněno aktuálním socioekonomickým vývojem a převládající stávající hospodářskou a sociální politikou.
 • Regionální politika je zaměřena na snížení meziregionálních rozdílů (disparit) a vytváření srovnatelných životních podmínek ve všech regionech
 • RP – cílená politika státu/EU!!!!
  • Soubor legislativních, ekonomických a dalších opatření, cíl RR!!!
  • Řešení meziregionálních rozdílů
region ln politika
Regionální politika
 • Obecná definice:

Soubor cílů, opatření a nástrojů vedoucích ke snižování rozdílů v socioekonomické úrovni jednotlivých regionů.

 • Definice EU:

Regionální politiku lze charakterizovat jako určitou koncepční a cílevědomou činnost veřejných orgánů (místních, regionálních a centrálních vlád, řídících orgánů EU) usilující o eliminaci negativních důsledků teritoriálně nerovnoměrného ekonomického rozvoje a probíhajících strukturálních změn.

d vody pro rp eu
Důvody pro RP EU
 • Ekonomické motivy, konkurenceschopnost Evropy
 • Sociální motivy
 • Politické motivy
 • Environmentální motivy
 • Soudržnost, solidarita, jednotný trh
 • snaha o vytvoření ekonomické a monetární unie
 • rozpor mezi závažností regionálních problémů a schopnostmi států tyto problémy řešit
 • požadavek některých členských států na kompenzaci regionálních dopadů ostatních (neregionálních) politik EU, zvláště zemědělské politiky
 • některé vlády příliš často regionálními problémy omlouvaly poskytování nejrůznějších dotací do průmyslu (s cílem jeho podpory proti zahraniční konkurenci)
hlavn c le region ln politiky eu
Hlavní cíle regionální politiky EU
 • Cíl 1- Podpora rozvoje zaostávajících regionů

Regiony s HDP pod hranicí 75% průměru EU (podpora udržitelného rozvoje zejména prostřednictvím investic do výroby). Podpora z ERDF, ESF, EAGGF a FIFG

 • Cíl 2 – Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizacíVšechny oblasti, které nespadají pod Cíl 1, a které dlouhodobě vykazují vysokou míru nezaměstnanosti, kriminality, špatnou úroveň školství nebo životního prostředí. Podpora z ERDF, ESF, FIFG.
 • Cíl 3 – Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání

Snížení nezaměstnanosti prostřednictvím rekvalifikace, vzdělávání a školení. Pouze ESF.

evropsk struktur ln a investi n fondy esif
Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)
 • Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF/EFRR)
 • Evropský sociální fond (ESF),
 • Fond soudržnosti (CF/FS)
 • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD/EZFRV) 
 • Evropský námořní a rybářský fond (EMFF/ENRF)
erdf evropsk fond pro region ln rozvoj
  ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj)
 • ERDF bude soustředěn zejména na podporu produktivních investic převážně pro malé a střední podniky, budování infrastruktur pro základní služby občanům a podnikatelům, investice do výzkumu a vývoje, do zajištění vnitřního potenciálu regionů a pro vytváření sítí, spolupráce a výměnu zkušeností;
 • Investice do infrastruktury, transfer technologií
 • Podpora endogenního potenciálu
 • Podpora MSP, služeb pro MSP
 • Podpora přístupu k úvěrům, inovacím
 • Přeshraniční a nadnárodní spolupráce
esf evropsk soci ln fond

procesy.fme.vutbr.cz

ESF (Evropský sociální fond)
 • cílem ESF je podpořit vysokou úroveň zaměstnanosti a kvalitních zaměstnání, mobilitu pracovních sil, povzbudit k vyšší úrovni vzdělávání a výcviku, podporovat rovnost pohlaví, rovné příležitosti a nediskriminaci a podpořit sociální začleňování a boj s chudobou;
 • Investice do lidských zdrojů
 • Integrace mladých pracovníků, rovné příležitosti, boj x diskriminaci, uznávání kvalifikace (ECTS)
fs fond soudr nosti
FS (Fond soudržnosti)
 • FS bude zacílen na investice do infrastruktury v oblastech životního prostředí, dopravní infrastruktury evropského významu a efektivního využívání energie; 
ezfrv evropsk zem d lsk fond pro rozvoj venkova
EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova)
 • cílem EZFRV je podpora konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelné nakládání s přírodními zdroji a vyvážený rozvoj venkovských území;
enrf evropsk n mo n a ryb sk fond
ENRF (Evropský námořní a rybářský fond)
 • podpora ENRF bude v ČR zaměřena na podporu akvakultury, která bude konkurenceschopná, životaschopná a sociálně i environmentálně udržitelná, a podpoří rozvoj území.
nov v zvy rp po roce 2014
Nové výzvy RP po roce 2014
 • Ex ante kondicionality (obecné, tematické)
 • Důraz na strategické řízení, integrované přístupy k rozvojovým projektům
  • Strategie regionálního rozvoje ČR
  • Program rozvoje územního obvodu kraje
  • Obce, města, DSO, MAS
  • Další strategické dokumenty
 • vyčlenění 3 kategorií regionů podle parametrů jejich ekonomické výkonnosti
 • Větší tlak na efektivitu výdajů
 • Sbližování podmínek mezi jednotlivými fondy
 • ESUS, lokální partnerství
ad