LACTATIONAL AMENORRHEA
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

LACTATIONAL AMENORRHEA METHOD PowerPoint PPT Presentation


 • 576 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LACTATIONAL AMENORRHEA METHOD. LACTATIONAL AMENORRHEA METHOD (LAM). Ang PAGPASUSO Usa ka temporaryong pamaagi sa pagplano sa pamilya alang sa usa ka inahan nga anaa sa 3 ka-Criteria: Nagpasuso nga walay laing pagkaon ang bata gawas sa gatas sa inahan .

Download Presentation

LACTATIONAL AMENORRHEA METHOD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lactational amenorrhea method

LACTATIONAL AMENORRHEA METHOD


Lactational amenorrhea method

LACTATIONAL AMENORRHEA METHOD (LAM)

 • Ang PAGPASUSO

 • Usa ka temporaryongpamaagisapagplanosapamilyaalangsausa ka inahanngaanaasa 3 ka-Criteria:

 • Nagpasusongawalaylaingpagkaonangbatagawassagatassainahan.

 • Walapa mobalikangiyangreglasukadnanganak.

 • Angbatawala pa moabotog6 ka bulan

 • Angsal- angsapagpasusokinahanglanngadilimolapassa 4 ka-oraspanahonsaadlawug 6 ka oraspanahonsagabii.

 • Adunay 99% ang ka-epektibo.


Lactational amenorrhea method

Konadunaymawalasa criteria sapaggamitsa LAM, mawalausabang ka-epektiboniiniugangasawaposiblingmalahosansamagmabdos

Aronmalikayanngakinimahitabo, kinahanglanangasawamagsugodnasapagpaniidsaiyang mucus ugpaggamitsamgatalamdan.

Setting up A Responsible Parenthood-Natural Family Planning Program


Lactational amenorrhea method

 • BREASTFEEDING AND MUCUS INTERFACE (BMI)

3 ka kahanas nga kinahanglan sa paggamit sa BMI:

SIMBOLO:

U – Uga, walay mucus

M– Ugaapananaay mucus ngahagkot, dinogmok

X– Basa, ang mucus danlog, mainat, tubigon, sihag, klaro

1,2,3– Changes in BIP abstain

–Pagpakighilawas


Lactational amenorrhea method

BREASTFEEDING CHART

Asawa: ___________________________________________Bulan/Tuig: ______________________________

Bana: ___________________________________________Gitas-on sa Cycle: _________________________


Lactational amenorrhea method

BREASTFEEDING CHART

Asawa: ___________________________________________Bulan/Tuig: ______________________________

Bana: ___________________________________________Gitas-on sa Cycle: _________________________

EDR

CHANGE IN BIP ABSTAIN

CHANGE IN BIP ABSTAIN

BIP Abstain

JUNE

JUNE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

BASA

BASA

BASA

UGA

UGA

BASA

UGA

UGA

UGA

UGA

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

SIHAG

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

SIHAG

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

DALAG/ HAGKOT

SIHAG

SIHAG

1

2

3

1

2

3

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

X

M

M

M

M

M

M

M

M

X

X

M

M

M

M

X

M

M

M

M

M

M

M

M

EDR


Pagpaklaro sa nasabtan sa kleyente

Pagpaklaro sa nasabtan sa kleyente

 • Pangutan- a ang kleyente kon adunay gitudlo nga dili

  Klaro . Hatagi’g dugang pagpasabot kon gikinahanglan.

 • Ipasulay ang kleyente sa pagrecord sa chart ug pagbasa ug pagpasabot sa tanang nakasulat sa chart.

 • Pangutan-a ang kleyente kon unsay iyang gibati nga sa pagpauli sa ilang balay aduna na siyay nakat-onan, ug pggamit sa LAM.

 • Hatagi ang Kleyente ug blank chart.

 • Dasiga ang kleyente sa pagbalik kon adunay siya’y

  Kalibog o pangutana mahitungud sa pamaagi.

 • Padayon sa PAGBALIK - BISITA

Setting up A Responsible Parenthood-Natural Family Planning Program


Pagbalik bisita return visit

Pagbalik – Bisita (Return Visit)

 • Dalhon sa Kleyente sa Pagbalik – Bisita

 • LAM CHART

 • Kapikas sa kinabuhi( kon wala nakakuyog sa unang pagbisita)

 • Protocol sa Pagbisita – Balik

 • kon mobalik na ang regla

 • kon wala na nagpasuso sa anak

 • kon niabot na ug unom (6) ka –Bulan ang bata

 • Ang kleyente pwede nang i-rehistro as “New client” panahon sa iyang unang pagbisita

Setting up A Responsible Parenthood-Natural Family Planning Program


Lactational amenorrhea method

Daghan salamat...

Setting up A Responsible Parenthood-Natural Family Planning Program


 • Login