Behandling av osteoporos
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

Behandling av osteoporos PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Behandling av osteoporos. Rekommendationer från workshop oktober 2000. Osteoporos definition. Systemisk skelettsjukdom karaktäriserad av låg benmassa förändrad mikroarkitektur med nedsatt benhållfasthet ökad risk för frakturer. Den kliniska manifestationen. ”Lågenergifrakturer”

Download Presentation

Behandling av osteoporos

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Behandling av osteoporos

Rekommendationer från workshop oktober 2000


Osteoporos definition

Systemisk skelettsjukdom karaktäriserad av

 • låg benmassa

 • förändrad mikroarkitektur med nedsatt benhållfasthet

 • ökad risk för frakturer


Den kliniska manifestationen

”Lågenergifrakturer”

 • kotfraktur

 • höftfraktur

 • underarmsfraktur


WHO´s definitioner

 • Normal benmassa

  • inom en standardavvikelse från genomsnittet hos friska unga kvinnor

 • Låg benmassa (osteopeni)

  • mellan 1-2,5 standardavvikelser under genomsnittet

 • Osteoporos

  • 2,5 standardavvikelser eller mer under genomsnittet

 • Etablerad osteoporos

  • 2,5 standardavvikelser eller mer under genomsnittet, samt en eller flera lågenergifrakturer


Epidemiologi

Andel kvinnor i Sverige med osteoporos


Epidemiologi

Frakturer

 • Ökat dramatiskt i västvärlden

  • fler äldre

  • även oberoende av ålder

 • Höftfrakturer dubbelt så vanligt bland kvinnor

 • Skandinavien högst förekomst i världen


Etiologin till fraktur

 • Faktorer som ökar sannolikheten för trauma

  • t.ex. yrsel, hala gångytor

 • Själva traumat

  • energiberoende mekanism

 • Skelettets förmåga att motstå trauma

  • skelettets massa, geometri, storlek

 • Skydd

  • t.ex. mjukdelar, muskelkraftens energiabsorption


Patofysiologi

 • Primär osteoporos

  • postmenopausalt relaterat till östrogenbortfall

 • Sekundär osteoporos

  • underliggande sjukdomar

  • läkemedel

 • Efter 65-årsåldern sker förlusten i samma utsträckning hos båda könen


Diagnostik

Syftet är att...

1. Kvantifiera risken för frakturer

2. Påvisa orsaker till osteoporos

3. Identifiera personer med osteoporos


Diagnostik

Metoder

 • Klinisk bedömning

 • Röntgenundersökning av bröst- och ländrygg

 • Mätning av benmassa

 • (Laboratoriediagnostik)


Diagnostik

Mätning av benmassa

 • DXA, höft och ländrygg

 • SXA, underarm (används ej)

 • QCT

 • Ultraljudsundersökning av hälbenet

 • Magnetresonansteknik (ej i klinik)


Diagnostik

Vem skall diagnostiseras?

Patienter med ökad risk för frakturer utifrån

bedömning av riskfaktorer


Riskfaktorer

Starka

 • Lågenergibrott efter fyllda 50 år (efter menopaus)

 • Långvarig peroral kortikosteroidbehandling


Riskfaktorer

Relativa

 • Låg BMI/viktförlust

 • Rökning

 • Frakturanamnes i familjen, ffa hos mor

 • Tidig menopaus

 • Falltendens


Riskfaktorer

Övriga

 • Långvarig behandling med vissa läkemedel

  • heparin, antiepileptika, immunmodulerande läkemedel, tyroxin, kortikosteroider

 • Sjukdomar

  • RA, GI-sjukdomar, primär hyperparatyreoidism

 • Långvarig amenorré i fertil ålder


Män med osteoporos

 • Förhållandet mellan benmassa och frakturrisk detsamma som hos kvinnor

 • T-score -2,5 samt lågenergibrott grund för diagnos

 • Benmassemätning vid misstanke om sekundär osteoporos


Resorptionshämmande

östrogen och SERM

bisfosfonater

kalcitonin

(hydroxylerade D-vitaminer)

Formationsstimulerande

flourider

parathormon

tillväxthormon

(anabola steroider)

Läkemedel


Läkemedel

Kalcium och vitamin D

kalciumbrist hyperparatyreoidismosteoporos

Låga D-vitaminnivåer minskad kalciumabsorptionosteomalaci


Läkemedel

Kalcium och vitamin D

Dagsbehov:Kalcium: 800-1200 milligram

Vitamin D: 5 -10 mikrogram

Om dagsbehovet ej är täckt rekommenderas

ett bastillskott i tillägg till specifik osteoporosbehandling

 • Kalcium 500-1000 milligram/dag

 • Vitamin D 400-800 IE/dag (10-20 mikrogram)


Läkemedel

Östrogener

 • Normaliserar den ökande benomsättningen efter menopaus

 • Minskar med stor sannolikhet antalet frakturer hos postmenopausala kvinnor

 • Effekt och biverkningar hos kvinnor över 65 år är ofullständigt kända

 • Tilläggsbehandling med gestagener


Läkemedel

Östrogener -övriga effekter

 • På lång sikt något ökad risk för bröstcancer

 • På kort sikt förhöjd risk för venös tromboembolisk sjukdom

 • Effekt på utveckling av Hjärt-kärlsjukdom?


Läkemedel

SERM (selektiva östrogenreceptor modulatorer)

 • Verkar via östrogenreceptorer

 • Effekt på benväven men ej på bröstvävnad eller endometrium


Läkemedel

SERM -övriga effekter

 • Effekter på bröstcancer?

 • Kardiovaskulära effekter?

 • Trombosrisk som vid östrogenbehandling


Läkemedel

Bisfosfonater

 • Syntetiska pyrofosfatanaloger som inte metaboliseras

 • Retineras i benväven under mkt lång tid (år)

 • Verkar antiresorptivt på osteoklasterna

 • Inga jämförande studier mellan olika bifosfonater


Läkemedel

Bisfosfonater -övriga effekter

 • GI-biverkningar förekommer

 • Esofagusbiverkningar -Alendronat

 • Långtidseffekter på benväv ofullständigt kända


Läkemedel

Övriga

 • Kalcitonin

  • i Sverige och Norge ej godkänt vid osteoporos

 • Anabola steroider

  • Är godkända men frakturdata saknas

  • Säkerheten vid långtidsbehandling okänd

 • Aktiva vitamin D-metaboliter

  • ej godkända vid osteoporos


Samhällskostnader

 • Utgifter för profylax och behandling

 • kostnader knutna till frakturer

  Behandla endast vid risk för fraktur!


Förebyggande åtgärder

 • Primära

  • förebygga osteoporos

   • reducera riskfaktorer

 • Sekundära

  • förebygga frakturer

   • identifiera högriskgrupper

 • Tertiära

  • förebygga nya frakturer

   • utredning och behandling


 • Vem ska ha behandling?

  • Total riskvärdering

   • bentäthetsmätningar, riskfaktorer

  • Högriskindivider

   • diagnosen osteoporos

   • tidigare lågenergibrott samt benmassa 2,0 standardavvikelser eller mer under genomsnittet

   • kortikosteroidbehandling samt benmassa 2,0 standardavvikelser eller mer under genomsnittet


  Behandling vid normal benmassa?

  • Ännu ingen dokumentation som visar att långvarig behandling (10-30 år) faktiskt reducerar frakturrisken

  • Biverkningsprofilen vid långvarig behandling är inte heller känd

   Rekommenderar ej profylaktisk läkemedelsbehandling vid normal benmassa


  Behandling av kvinnor med osteoporos

  Alla postmenopausala kvinnor som behandlas för osteoporos med östrogener, bisfosfonater eller SERM, bör ha tilläggsbehandling med kalcium och

  vitamin D.


  Val av preparat


  Behandlingstid

  • Östrogener

   • fem års behandling väl etablerad, få biverkningar

   • effekten avtar efter avslutad behandling

  • Bisfosfonater

   • säkerhet och effekt dokumenterad i fem till sju år

   • effekten avtar efter avslutad behandling

  • SERM

   • säkerhet och effekt dokumenterad i fyra år


  Screening?

  • Allmän screening med bentäthetsmätningar rekommenderas ej

  • Till nytta för patienter med hög absolut risk för fraktur


  Faktaruta

  Ordförklaringar

  • BMC: Bone mineral content (i gram)

  • BMD: Bone mineral density (i gram/cm2)

   (BMC-korrigerat för benstorleken)

  • DXA: Dual x-ray absorptiometry

  • SXA: Single x-ray absorptiometry

  • QCT: Quantitative computer tomography

  • BMI: Body mass index = vikt/längd2

  • NNT: Number needed to treat

   (antalet patienter som måste behandlas för att undvika en händelse under en given tidsperiod)


 • Login