องค์ประกอบของ p.mapper - PowerPoint PPT Presentation

P mapper
Download
1 / 51

 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

องค์ประกอบของ p.mapper. เอกสารประกอบคำบรรยาย วันที่ 17- 19 กันยายน พ . ศ . 2556 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ( สปก ) ผู้จัดทำ นาย วร พันธ์ แก้วพิทยา ภรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์. องค์ประกอบของ p.mapper. ทำการเปิด browser จะแสดงดังรูป แสดงว่าการติดตั้งสำเร็จ

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

องค์ประกอบของ p.mapper

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P mapper

องค์ประกอบของ p.mapper

เอกสารประกอบคำบรรยาย

วันที่ 17- 19 กันยายน พ.ศ.2556

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร(สปก)

ผู้จัดทำ นายวรพันธ์ แก้วพิทยาภรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์


P mapper1

องค์ประกอบของ p.mapper

 • ทำการเปิด browser จะแสดงดังรูป แสดงว่าการติดตั้งสำเร็จ

 • http://localhost/pmapper/map.phtml

ต้นฉบับหน้าตาแบบนี้


P mapper2

องค์ประกอบของ p.mapper

ทำการตรวจสอบ โฟล์เดอร์

C:\ms4w\Apache\htdocs\pmapper

จะเห็นว่าประกอบด้วย 2 โฟล์เดอร์หลัก ดังแสดง


P mapper3

องค์ประกอบของ p.mapper

C:\ms4w\Apache\htdocs\pmapper\ pmapper_demodata

C:\ms4w\Apache\htdocs\pmapper\ pmapper-3.2.0


P mapper4

องค์ประกอบของ p.mapper

 • ทำการตรวจสอบข้อมูล shape files จากข้อมูลตัวอย่าง


P mapper5

องค์ประกอบของ p.mapper

 • ทำการตรวจสอบข้อมูล shape files จากข้อมูลตัวอย่าง


P mapper6

องค์ประกอบของ p.mapper

 • ทำการตรวจสอบข้อมูล shape files จากข้อมูลตัวอย่าง


P mapper7

องค์ประกอบของ p.mapper

 • ทำการตรวจสอบข้อมูล shape files จากข้อมูลตัวอย่าง


P mapper8

องค์ประกอบของ p.mapper

 • ชื่อส่วนต่างๆ ของ Layout


P mapper9

องค์ประกอบของ p.mapper

 • ไฟล์ js_config.php


P mapper10

องค์ประกอบของ p.mapper

ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ รูปที่ต้องการเป็น reference.png โดยเข้าไปที่ C:\ms4w\apps\pmapper\pmapper-3.2.0\images


P mapper11

องค์ประกอบของ p.mapper


P mapper12

องค์ประกอบของ p.mapper


P mapper13

องค์ประกอบของ p.mapper

 • การตรวจสอบค่า EXTENT ของข้อมูล

XMAX,YMAX

XMIN,YMIN


P mapper14

องค์ประกอบของ p.mapper

:xMin,yMin 325704.41,620898.00

:xMax,yMax 1213324.88,2263427.50

 • การกำหนดขอบเขตแสดงผลข้อมูล


P mapper15

องค์ประกอบของ p.mapper


P mapper16

องค์ประกอบของ p.mapper

 • dfdsf


P mapper17

องค์ประกอบของ p.mapper

 • ตัวอย่างรหัสสี


P mapper18

องค์ประกอบ p.mapper

C:\ms4w\apps\pmapper\pmapper-3.2.0\config\common\fonts

 • dfdsf


P mapper19

องค์ประกอบของ p.mapper

 • รายละเอียดในไฟล์ msfontset.txt


P mapper20

องค์ประกอบของ p.mapper

C:\ms4w\apps\pmapper\pmapper-3.2.0\config\common\fonts\sfd

Font เดิมที่ให้มา

เพิ่ม font THSarabun

 • ทำการเพิ่ม font ที่ต้องการ


P mapper21

องค์ประกอบของ p.mapper

 • รายละเอียดในไฟล์ msfontset.txt


P mapper22

องค์ประกอบของ p.mapper

C:\ms4w\apps\pmapper\pmapper-3.2.0\config\common\fonts\msfontset.txt

 • เมื่อทำการ copy font .ttfให้ทำการเพิ่มรายชื่อ font ในไฟล์ msfontset.txt


P mapper23

องค์ประกอบของ p.mapper

 • ทำการแก้ไข map files ในส่วน label สำหรับให้แสดงคำบรรยาย

  • ทำการลบเครื่องหมาย # และทำการเปลี่ยน encoding เป็น

  • “MAPFILE_ENCODING” “TIS-620”

  • “MAPFILE_ENCODING” “WINDOWS-874”

  • “MAPFILE_ENCODING” “UTF-8”


P mapper24

องค์ประกอบของ p.mapper

 • ทำการแก้ไข map files ในส่วน label สำหรับให้แสดงคำบรรยาย


P mapper25

องค์ประกอบของ p.mapper

 • ประกาศ LABELITEM “ชื่อ ฟิลด์ที่ต้องการแสดง”

 • ลักษณะของ Label ให้กำหนดภายใต้ class ของชั้นข้อมูล


P mapper26

องค์ประกอบของ p.mapper

 • จะเห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นดังแสดงในรูป


P mapper27

องค์ประกอบของ p.mapper

 • การเปลี่ยน Button

 • C:\ms4w\apps\pmapper\pmapper-3.2.0\images\buttons

บริเวณกรอบสีแดง Button

จะพบ folder ดังแสดงในภาพ


P mapper28

องค์ประกอบของ p.mapper

C:\ms4w\apps\pmapper\pmapper-3.2.0\images\buttons\default

C:\ms4w\apps\pmapper\pmapper-3.2.0\images\buttons\theme2


P mapper29

องค์ประกอบของ p.mapper


P mapper30

องค์ประกอบของ p.mapper

 • ทำการเปลี่ยนชื่อ folder จาก default เป็น theme2 จะเห็นว่า Button จะเปลี่ยนเป็นแบบสี ทั้งชุดใน folder theme2 แทน default


P mapper31

องค์ประกอบของ p.mapper

C:\ms4w\apps\pmapper\pmapper-3.2.0\config\default\search.xml


P mapper32

องค์ประกอบของ p.mapper


P mapper33

องค์ประกอบของ p.mapper


P mapper34

องค์ประกอบของ p.mapper


P mapper35

องค์ประกอบของ p.mapper


P mapper36

องค์ประกอบของ p.mapper

ทดลองเปลี่ยนขนาด width , height

สังเกตุผลลัพธ์


P mapper37

องค์ประกอบของ p.mapper

ไฟล์ default.css

ผลลัพธ์ที่ได้


P mapper38

องค์ประกอบของ p.mapper


P mapper39

องค์ประกอบของ p.mapper

Source code

ผลลัพธ์


P mapper40

องค์ประกอบของ p.mapper


P mapper41

องค์ประกอบของ p.mapper

Source code

ผลลัพธ์


P mapper42

องค์ประกอบของ p.mapper

Source code

ผลลัพธ์


P mapper43

องค์ประกอบของ p.mapper

Source code

ผลลัพธ์


P mapper44

องค์ประกอบของ p.mapper

Source code

result


P mapper45

องค์ประกอบของ p.mapper

Source Code

Result


P mapper46

องค์ประกอบของ p.mapper

Source code

Result


Mapfiles c ms4w apache htdocs pmapper pmapper 3 2 0 config default pmapper demo map

การแก้ปัญหาภาษาไทยไม่แสดงผล ให้แก้ที่ MapfilesC:\ms4w\Apache\htdocs\pmapper\pmapper-3.2.0\config\default\pmapper_demo.map

ลบ # ออก และ แก้ ISO-8859-1 เป็น WINDOWS-874 หรือ TIS-620


Mapfiles c ms4w apache htdocs pmapper pmapper 3 2 0 config default pmapper demo map1

การแก้ปัญหาภาษาไทยไม่แสดงผล ให้แก้ที่ MapfilesC:\ms4w\Apache\htdocs\pmapper\pmapper-3.2.0\config\default\pmapper_demo.map


Mapfiles c ms4w apache htdocs pmapper pmapper 3 2 0 config default pmapper demo map2

การแก้ปัญหาภาษาไทยไม่แสดงผล ให้แก้ที่ MapfilesC:\ms4w\Apache\htdocs\pmapper\pmapper-3.2.0\config\default\pmapper_demo.map


Layers

การเปลี่ยนรูปแบบการแสดง Layers

Source code

Result


 • Login