OPAKOVÁNÍ
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

OPAKOVÁNÍ PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OPAKOVÁNÍ. OTÁZKA Č.1. Uveďte tři způsoby (možnosti) vzniku právnické osoby?. a) volného zakládání (princip liberality) b) princip registrační (princip normativní), resp. legality c) princip koncesní. OTÁZKA Č.2. Spoj uvedené s nadřazenými termíny. Právní úkon. OTÁZKA Č.3.

Download Presentation

OPAKOVÁNÍ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


OPAKOVÁNÍ


OTÁZKA Č.1


Uveďte tři způsoby (možnosti) vzniku právnické osoby?

 • a) volného zakládání (princip liberality)

 • b) princip registrační (princip normativní), resp. legality

 • c) princip koncesní


OTÁZKA Č.2


Spoj uvedené s nadřazenými termíny .

Právní úkon


OTÁZKA Č.3


Uveďte osm principů (zásad) občanského práva.

 • ZÁSADA ROVNOSTI ÚČASTNÍKŮ

 • AUTONOMIE VŮLE ÚČASTNÍKŮ

 • PACTA SUNT SERVANDA

 • VLASTNICTVÍ ZAVAZUJE

 • NIKDO NEMŮŽE NA DRUHÉHO PŘEVÉST VÍCE PRÁV NEŽ SÁM MÁ

 • ZÁSADA PREVENCE

 • OCHRANA DOBRÉ VÍRY

 • OCHRANA DOBRÝCH MRAVŮ

 • Z BEZPRÁVÍ PRÁVO NEVZNIKNE

 • … to jsou ty nejdůležitější, které by se tam měli objevit, můžou být i další


OTÁZKA Č.4


Vyjmenuj nároky, které mohou vzniknout z porušení osobnostních práv

 • NEGATORNÍ – právo domáhat se, aby od pokračování neoprávněných zásahů do práv bylo upuštěno (domáhat se zdržení takových zásahů)

 • ODSTRAŇOVACÍ – právo domáhat se odstranění následků neoprávněného zásahu do svého práva, a to především obnovením původního stavu

 • SATISFAKČNÍ – právo domáhat se podle povahy věci, aby bylo dáno přiměřené zadostiučinění - satisfakce

 • Případně též právo domáhat se NÁHRADA ŠKODY, byla-li způsobena


OTÁZKA Č.5


Právní subjektivita – posuďte vznik

 • Plod 500g– ne – absence informace alespoň jedné ze známek života!

 • Societní sdružení – ne

 • Společenství vlastníků – ano

 • Národní galerie - ano


OTÁZKA Č.6


Karel a Sáva

 • 2.května – 1. května státní svátek – pravidlo o konci lhůt dopadajících na státní svátek!


Karel a Sáva

 • 21. duben coby první den se do běhu lhůty nezapočítává!

 • 5000,- kč + úrok ve výši 250,- Kč celkem tedy 5250,- Kč

 • Na 15. února

 • Ve vztahu k bodu A) se situace mění, protože 5. květen je jen významným dnem, nikoliv svátkem dle ustanovení §4 zákona č. 245/2000 Sb.

 • § 574 odst.2 ObčZ (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník) absolutní neplatnost v návaznosti na § 39 ObčZ


Radost – Žaneta s Karlem


 • Login