Avantgárd - PowerPoint PPT Presentation

Avantg rd
Download
1 / 36

 • 122 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Avantgárd. Készítette: Kis János Szabó József Rédei Gábor Moós Bence. "A művészet nem a láthatót adja vissza, inkább láthatóvá tesz.„ Paul Klee. Általános meghatározás:. A szó eredete: "avant garde" : francia katonai műszó, jelentése előőrs.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Avantgárd

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Avantg rd

Avantgárd

Készítette:

 • Kis János

 • Szabó József

 • Rédei Gábor

 • Moós Bence

"A művészet nem a láthatót adja vissza, inkább láthatóvá tesz.„Paul Klee


Ltal nos meghat roz s

Általános meghatározás:

 • A szó eredete: "avant garde": francia katonai műszó, jelentése előőrs.

 • Az új, minden eddigi hagyománytól tudatosan eltérni akaró művészeti irányzatok összefoglaló neve a XX. század első felében.

 • Céljuk: már nem a látvány valamilyen mértékű visszaadása, hanem a dolgok mögött rejlő gondolati tartalmak érzékeltetése

 • Törekvéseik, eszközeik:

  • Hagyománybontás: a régi értékek teljes lerombolása vagy átértelmezése

  • A művészi formanyelv radikális megújítása minden művészeti ágban

  • A teljes emberi és művészi szabadság megvalósítása – a konvenciók hiánya

  • Társadalomformáló programjuk is van, mert az emberek tudata másképp nem alakítható át

  • A művészeti ágak közelednek egymáshoz (a film hatása igen erős), tiszta műfajokról már csak ritkán beszélhetünk


Az avantg rd ir nyzatok csoportos t sa

Az avantgárd irányzatok csoportosítása

Formabontó "izmusok„:

Formaépítő "izmusok„:

KubizmusKonstruktivizmus

értelmi, gondolati alapon közelítik meg a világot

higgadtabbak

a leghagyományosabb formákig bontják le a valóságot, majd azokból építkeznek

csak képzőművészeti irányzatok

ExpresszionizmusFuturizmusDadaizmusSzürrealizmus

 • érzelmi alapon közelítenek az ábrázolt valósághoz

 • indulatosak

 • a hagyományos formák teljes lerombolása után új valóságot építenek

 • minden művészeti ágban hatni tudnak


Formabont izmusok

Formabontó „izmusok”

Expresszionizmus (1905-1920)Fauvizmus(1905-1907)Futurizmus (1909-1944)Absztrakt művészet (1910-)Dadaizmus (1915-1922)Szürrealizmus (1924-1945 de elemeiben napjainkig is)


Expresszionizmus

Expresszionizmus

Az impresszionizmus ellenpárjaként született. Hátterében ott van a 20. század eleji válságérzet, a filozófia új irányai, az egzisztencializmus és a freudizmus.

Előzményként hivatkoztak Van Gogh, James Ensor, Edvard Munch festészetére. Alkotói szándéka szerint a művész legbelső érzelmeinek kivetítése a világra, de nem passzív viszony, egyben átalakítása környezetének; a művész lát, megél, újjáteremt. Céljuk a színek, formák felszabadítása, a hangsúlyozott tartalmat a kifejezés szolgálatába állítják. A színek drámai kezelése, a formák eltorzítása révén hatásos felhívó jellegű, sokszor szociális mondanivalót hordozó alkotás jön létre.


Avantg rd

Két irányzat:

Közös vonások:

látomásos, lebilincselő erő

kifejező, felerősített színvilág

absztrakt expresszionizmus

nem valóságrészletet ábrázol

belső mozgás, lüktetés

érzelemkifejezés pusztán színekkel és formákkal

figurális expresszionizmus

kifejezően torzított formák, de a valóság világosan felismerhető

érzések hangsúlyozása mozdulatokkal, arckifejezésekkel, gesztusokkal


K pvisel k

Képviselők

Emil Nolde Ernst Barlach Alberto Giacometti

Vaszilij Kandinszkij Henri Matisse Edvard Munch


Expresszionizmus a zen ben

Expresszionizmus a zenében

 • diszharmónia, atónia(=petyhüdtség ), ellentétesség jellemzi.

 • Képviselők:

  Bartók Béla Igor Stravinsky Alban Berg

  Anton Webern Arnold Schönberg


Expresszionizmus az irodalom

Expresszionizmus az Irodalom

 • Extatikus metafora- és igehalmozás, a hagyományos logikát felborító csapongó mondatfűzés, látomásos képalkotás.

  Képviselők:

  Líra: Georg HeymAugust Stramm

  Dráma: Georg KaiserErnst Toller


Expresszionizmus s a film

Expresszionizmus és a Film

Különleges képi és díszletmegoldások, erőteljes fény- és árnyékhatások.

Képviselők:Robert Wiene: Doctor CaligariFritz Lang: Metropolis


Fauvizmus

Fauvizmus

1905-ben a párizsi Salond’Automne kiállításán bemutatkozott festőcsoport, a Fauves (’Vadak’) képviselte festészetiirányzat. A Henri Matisse köré csoportosuló művészek a modern francia festészet koloristairányzatát teremtették meg, de 1908-at követően csoportjuk feloszlott. Munkásságuk hatott a magyar festészetre is

Henri Matisse


K pvisel k1

Képviselők

Czóbel Béla Georges Braque Robert Delaunay

André Derain Kees van Dongen


Futurizmus

Futurizmus

jelentése: futur=jövő szóból

Általános jellemzői: A modern nagyvárosi élet, a technika, a sebesség sajátos kifejezőeszközeinek keresése. Eszményképe a konvencióktól nem befolyásolt, a múlt értékeitől akár erőszakosan is megszabaduló ember.


Irodalom

Irodalom

Az íráskép extrasága, a nagybetűk és a központozás elhagyása, matematikai és zenei jelek alkalmazása, képversek, összefüggéstelen hang- és szócsoportok, az ún. szabad szavak.


K pvisel k2

Képviselők

Olasz

Orosz

Majakovszkij Hlebnyikov,

Burljuk

Marinetti

Pallazzeschi


K pz m v szet

Képzőművészet

A mozgások egymás utáni fázisát rögzítő szimultanizmus, a mozgásirányt jelző erővonalak megfestése, az egyetemes dinamizmus érzékeltetése.


K pvisel k3

Képviselők

Olasz

Orosz

Tatlin Larionov

Burljuk

Boccioni Severini

Carra


Avantg rd

Zene

Disszonanciával(összhangzásnak ellentéte, tehát a rosszhangzást jelenti) való kísérletezés, zörejek, természeti hangjelenségek felhasználása

Képviselője:

Russolo


Absztrakt m v szet

Absztrakt művészet

 • Az absztrakt művészet az ábrázolás mozzanatait a műből és a művészi munkából kiküszöbölő, hagyományos természetelvű művészettel szembehelyezkedő, természeti motívumokra még csak nem is utaló képzőművészeti irányzatok gyűjtőneve.

Képviselő:

Kassák Lajos


Dadaizmus

Dadaizmus

Létrehozói a háború elől menekülnek Svájcba. A szó jelentése Tristan. Tzara szerint francia falovacska, orosz kettős igenlés, illetve nem jelent semmit. A legradikálisabb avantgárd irányzat.

Jellemzői: a háború okozta kiábrándultság, végletes elvetése és tagadása mind a polgári világnak,mind a művészetnek. Az esztétikum felett az élet áll, a gesztus, a botránykeltés a fontos.


K pz m v szet1

Képzőművészet

Képviselő:

Duchamp

Hausmann

A képek egymásmellé szeletelt, ragasztott hulladékokból, fényképekből, fényképkivágásokból állnak, előlegezve a fotómontázst, párhuzamosan haladva a filmes montázstechnikával


Sz rrealizmus

Szürrealizmus

'surréalisme' :valóságon túli, valóság feletti

Az első mozgalmak kifulladása után lép fel, szintetizáló, összefoglaló törekvéssel. Célkitűzését André Breton, a mozgalom vezetője fogalmazza meg: “föloldani a cselekvés és az álom közti jóvátehetetlen szakítás nyomasztó eszméjét”. Azaz – mint oly sokan a XX. század első felének értelmiségei közül – a társadalmi praxis tekintetében Marx, a lélektan területén pedig Freud tanait követik, kettejük összebékítésére törekszenek.


Irodalom1

Irodalom

A valóságot, a lényeget a tudat minél teljesebb kikapcsolásával, a lélek mélyrétegeiben keresi. Ehhez a legjobb eszköz a freudi klinikai gyakorlatból vett automatizmus, illetve a félálomban történő írás. Ennek következtében uralkodóvá válik a szimultanizmus. A szürrealista vers központi eleme a kép. Sajátossága a képalkotásnak, hogy az egyes képek összetevőit, illetve a különböző képek közötti távolságot a végtelenbe tágítja, az asszociáció ívét ad absurdumig feszíti. Előfutáruknak Lautréamont meghatározását vallják: „szép, mint egy varrógép és egy esernyő véletlen találkozása a műtőasztalon”.


K pvisel k4

Képviselők:

Líra BretonGarcía Lorca

Dráma Antonin ArtaudRoger Vitrac


K pz m v szet2

Képzőművészet

 • Két irányzata különböztethető meg: a figuratív, olykor a realitás elemeit fényképészeti pontossággal megjelenített víziók festészete, ennek képviselője Salvador Dalí,némely munkájával Max Ernst – a másik a mitikus jelképek, a tudat alól feltörő ősi formák inkább nonfigurativ festészete: képviselői Joan Miró, Paul Klee, Yves Tanguy, André Masson.


K pvisel k5

Képviselők:

Salvador Dali

ChagallPaul Klee


Forma p t izmusok

Formaépítő "izmusok„

Kubizmus (1907-1920)Konstruktivizmus (1910-1935)


Kubizmus

Kubizmus

A szó eredete: 'cubus' (latin) = kocka

Elsősorban képzőművészeti irányzat.

Jellemzői: A jelenségeket geometriai formákra bontani, lehántani a dolgok esetleges, véletlenszerű külső formáját, és felfedezni belső törvényszerűségeit.


Korszakai

Korszakai:

 • 1907–09: analitikus kubizmus. A formák már geometrikusak, de még nincs végleges szakítás a perspektívával, noha több nézőpontú az ábrázolás.

 • 1910–12: szimultán kubizmus. A tárgyak síkra kivetítve, barnásszürke elemek konstrukciójaként jelennek meg.

 • 1913–20: szintetikus kubizmus. Dekoratív kompozíció, mozgalmas ritmus, gazdag színkészlet.


K pvisel k6

Képviselők:

Picasso Braque

Gris


Konstruktivizmus

Konstruktivizmus

A szó eredete: 'constructio' (latin) = felépítés, szerkezet

Központjai: Oroszország, Németország, Hollandia

Fő törekvésük: a racionális rend, az egyensúly és a nyugalom megteremtése


K pz m v szet3

Képzőművészet

Eszközeik:

 • szigorú mértani formákból építkeznek (vonal, négyszög, kör)

 • fehér + 3 alapszín felhasználása (kék, piros, sárga)

 • zárt, arányos, világos szerkesztés

Mondrian: Vörös-sárga-kék kompozíció

6. sz. kompozíció


A konstruktivizmus v gletes tov bbfejleszt se szuprematizmus

A konstruktivizmus végletes továbbfejlesztése: szuprematizmus

 • csak geometria!

 • kidolgozója: Malevics

Malevics: Szuprematizmus 418

Doesburgh: Aritmetikus kompozíció


P t szet

Építészet

BAUHAUS (1919-1933)

"Építészek, szobrászok, festők: vissza a kézművességhez! Mert nincs 'hivatásos művész'! Nincs lényegi különbség művész és kézműves között. A művész a kézműves magasabb szintje." (Gropius)

 • német konstruktivista képzőművészeti és szellemi iskola, "a művészetek és mesterségek szabadiskolája"

 • alapítója Walter Gropius

 • céljuk: az emberi környezet átalakítása a funkcionalitás (célszerűség és hasznosság) jegyében

 • a modern építészetre gyakorolt hatása jelentős, de máig is vitatott


Egy kis humor

Egy kis humor 


Avantg rd

Vége

Köszönjük a figyelmet:

 • Szabó József

 • Rédei Gábor

 • Kis János

 • Moós Bence


 • Login