slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Baøi 9: Nhaø nöôùc XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA ( 2 tieát )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Baøi 9: Nhaø nöôùc XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA ( 2 tieát ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Baøi 9: Nhaø nöôùc XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA ( 2 tieát ). 1.Nguoàn goác vaø baûn chaát cuûa nhaø nöôùc:. a)Nguoàn goác cuûa nhaø nöôùc: Thôøi kyø chöa coù nhaø nöôùc: Xaõ hoäi coâng xaõ nguyeân thuyû xaõ hoäi chieám höõu noâ leä. Xaõ hoäi coäng saûn nguyeân thuûy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Baøi 9: Nhaø nöôùc XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA ( 2 tieát )' - bedros


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Baøi 9:

Nhaø nöôùc

XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA

( 2 tieát )

1 nguo n go c va ba n cha t cu a nha n c
1.Nguoàn goác vaø baûn chaát cuûa nhaø nöôùc:

a)Nguoàn goác cuûa nhaø nöôùc:

 • Thôøi kyø chöa coù nhaø nöôùc:

Xaõ hoäi coâng xaõ nguyeân thuyû xaõ hoäi chieám höõu noâ leä.

slide3

Xaõ hoäi coäng saûn nguyeân thuûy

Löïc löôïng saûn xuaát coøn thaáp keùm

coâng cuï lao ñoäng thoâ sô

naêng suaát lao ñoäng thaáp

chöa coù tö höõu taøi saûn

chöa coù söï phaân chia giai caáp

Chöa coù boùc loät

Chöa coù nhaø nöôùc

trong qua tr nh pha t trie n con ng i nga y ca ng tie n bo va hoa n thie n
Trong quaù trình phaùt trieån con ngöôøi ngaøy caøng tieán boä vaø hoaøn thieän
co ng cu lao o ng pha t trie n
Coâng cuï lao ñoäng phaùt trieån

Coâng cuï baèng ñoàng

Coâng cuï baèng saét

Coâng cuï lao ñoäng baèng ñaù thoâ sô

slide6

Thôøi kyø coù boä maùy nhaø nöôùc:

löïc löôïng saûn xuaát phaùt trieån nhanh choùng

naêng xuaát lao ñoäng ñöôïc naâng cao

Saûn phaåm lao ñoäng doài daøo

cuûa dö thöøa xuaát hieän

Phaùt sinh khaû naêng chieám ñoaït cuûa caûi dö thöøa

cheá ñoä tö höõu hình thaønh

xuaát hieän hai giai caáp ñoái laäp nhau

Nhaø nöôùc xuaát hieän

nha n c ch ra i khi xa ho i pha n chia tha nh g c va ma u thua n giai ca p kho ng the ie u hoa c
Nhaø nöôùc chæ ra ñôøi khi xaõ hoäi phaân chia thaønh g/c vaø maâu thuaãn giai caáp khoâng theå ñieàu hoaø ñöôïc.
 • “Baát cöù ôû ñaâu, heã luùc naøo vaø chöøng naøo maø veà maët khaùch quan, nhöõng maâu thuaãn giai caáp khoâng theå ñieàu hoøa ñöôïc thì nhaø nöôùc xuaát hieän.”
 • Theo quan ñieåm Maùc-Leânin :Nhaø nöôùc laø saûn phaåm cuûa xaõ hoäi coù giai caáp, do ñoù nhaø nöôùc bao giôø cuõng mang baûn chaát giai caáp.

V.I. LENIN

slide8

Nhaø nöôùc XHCN

Nhö vaäy, nhaø nöôùc chæ

ra ñôøi khi xuaát hieän

cheá ñoä tö höõu veà

tö lieäu saûn xuaát, khi

xaõ hoäi phaân hoaù

thaønh giai caáp, maâu

thuaãn giöõa caùc giai

caáp ngaøy caøng gay

gaét ñeán möùc khoâng

theå ñieàu hoaø ñöôïc.

Nhaø nöôùc TS

Nhaø nöôùc PK

Nhaø nöôùc CHUÛ NOÂ

b ba n cha t cu a nha n c
b) Baûn chaát cuûa nhaø nöôùc:
 • Nhaø nöôùc laø boä maùy duøng ñeå duy trì söï thoáng trò cuûa giai caáp naøy ñoái vôùi giai caáp khaùc.
 • Nhaø nöôùc laø boä maùy cöôõng cheá vaø ñaøn aùp ñaëc bieät cuûa giai caáp naøy ñoái vôùi giai caáp khaùc.

Nhö vaäy, xeùt veà maët baûn chaát, nhaø nöôùc mang baûn chaát giai caáp cuûa giai caáp thoáng trò.

slide11

Quaân ñoäi Nhaø nöôùc Chuû Noâ

Quaân ñoäi Nhaø nöôùc Phong kieán

slide12

ÑAØN AÙP

Quaân ñoäi nhaø nöôùc tö saûn

slide13

Quaân ñoäi ta trung vôùi nöôùc, hieáu vôùi daân, saün saøng chieán ñaáu hy sinh vì ñoäc laäp töï do cuûa toå quoác, vì chuû nghóa xaõ hoäi.

Quaân ñoäi Nhaø nöôùc XHCN

slide14

Giai caáp chuû noâ

Giai caáp ñòa chuû phong kieán

Giai caáp tö saûn

Giai caáp coâng nhaân vaø nhaân daân lao ñoäng.

c ca c kie u nha n c
c. Caùc kieåu nhaø nöôùc

Cheá ñoä sôû höõu cuûa giai caáp chuû noâ ñoái vôùi tö lieäu saûn xuaát vaø ngöôøi noâ leä

Giai caáp chuû noâ

Cheá ñoä sôû höõu cuûa giai caáp ñòa chuû phong kieán ñoái vôùi tö lieäu saûn xuaát maø chuû yeáu laø ruoäng ñaát.

Giai caáp ñòa chuû phong kieán

Cheá ñoä tö höõu tö baûn chuû nghóa veà tö lieäu saûn xuaát.

Giai caáp tö saûn

Cheá ñoä coâng höõu veà tö lieäu saûn xuaát.

Giai caáp coâng

nhaân

slide16

Xeùt veà baûn chaát, nhaø nöôùc XHCN laø coâng cuï duy trì söï thoáng trò cuûa ña soá (giai caáp coâng nhaân vaø nhaân daân LÑ) ñoái vôùi thieåu so á(giai caáp boùc loät vaø caùc theá löïc phaûn ñoäng), thöïc hieän daân chuû vôùi nhaân daân, chuyeân chính vôùi keû thuø cuûa chuû nghóa xaõ hoäi.

Nhö vaäy:chæ coù Nhaø nöôùc XHCN laø nhaø nöôùc tieân tieán nhaát, öu vieät nhaát, nhaø nöôùc ñaïi dieän cho taát caû caùc taàng lôùp nhaân daân lao ñoäng.

slide17

Baøi 10

NHAØ NÖÔÙC

XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA

( tieát 2 )

slide18

2. Nhaø nöôùc phaùp quyeàn XHCN VN

Nhaø nöôùc phaùp quyeàn XHCN laø gì?

Sô ñoà phaân caáp boä maùy nhaø nöôùc

Sô ñoà phaân coâng boä maùy nhaø nöôùc

Baûn chaát cuûa nhaø nöôùc phaùp quyeàn

XHCN VN

slide19

Coù 2 loaïi hình nhaø nöôùc phaùp quyeàn:

 • Nhaø nöôùc phaùp quyeàn Tö Saûn
 • Nhaø nöôùc phaùp quyeàn XHCN laø gì?
 • Nhaø nöôùc phaùp quyeàn XHCN
 • Nhaø nöôùc phaùp quyeàn XHCN coù nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn nhö sau:
  • Cuûa daân, do daân, vì daân.
  • Quyeàn löïc nhaø nöôùc thoáng nhaát laø thuoäc veà nhaân daân.
  • Thöïc hieän nguyeân taéc taäp trung daân chuû.
  • Quaûn lí xaõ hoäi baèng phaùp luaät.
  • Do Ñaûng Coäng saûn laõnh ñaïo.

Nhaø nöôùc phaùp quyeàn XHCN laø nhaø nöôùc phaùp quyeàn cuûa

daân, do daân, vì daân, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn.

slide21

Sô ñoà phaân coâng boä maùy nhaø nöôùc

Caùc cô quan

quyeàn löïc ñaïi

dieän cuûa nhaân daân

Caùc cô quan

haønh chính

Caùc cô quan

xeùt xöû

Caùc cô quan

kieåm soaùt

Quoác hoäi

Toaø aùn nhaân daân

toái cao

Chính phuû

Vieän KSND toái

cao

UBND tænh

(thaønh phoá)

Toaø aùn nhaân daân

tænh (thaønh phoá)

HÑND tænh

(thaønh phoá)

Vieän KSND tænh

(thaønh phoá)

UBND huyeän

(quaän, thò xaõ)

HÑND huyeän

(quaän, thò xaõ)

Vieän KSND

huyeän (quaän,

thò xaõ)

Toaø aùn nhaân daân

huyeän (quaän, thò xaõ)

HÑND xaõ

(phöôøng, thò traán)

Caùc vieän kieåm

soaùt quaân söï

UBND xaõ

(phöôøng, thò traán)

Caùc toaø aùn quaân

söï

slide22

Ñieàu 2, Hieán phaùp nöôùc CHXHCN Vieät Nam

naêm 1992

“Nhaø nöôùc CHXHCN VN laø nhaø nöôùc phaùp quyeàn

XHCN cuûa nhaân daân, do nhaân daân, vì nhaân daân.

Taát caû quyeàn löïc nhaø nöôùc thuoäc veà nhaân daân maø

neàn taûng laø lieân minh giöõa giai caáp coâng nhaân vôùi

giai caáp coâng nhaân vaø ñoäi nguõ trí thöùc.Quyeàn löïc

nhaø nöôùc laø thoáng nhaát,coù söï phaân coâng vaø phoái hôïp

giöõa caùc cô quan nhaø nöôùc trong vieäc thöïc hieän caùc

quyeàn laäp phaùp, haønh phaùp, tö phaùp”

 • Baûn chaát cuûa nhaø nöôùc phaùp quyeàn XHCN VN
b ba n cha t cu a nha n c pha p quye n xa ho i chu ngh a vie t nam
b. Baûn chaát cuûa nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam
 • Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam laø thaønh quaû caùch maïng cuûa quaàn chuùng nhaân daân lao ñoäng do giai caáp coâng nhaân laõnh ñaïo. Nhaø nöôùc ta mang baûn chaát cuûa giai caáp coâng nhaân.

Tính nhaân daân

Baûn chaát giai caáp coâng nhaân

bieåu hieän:

Tính daân toäc

slide24

Nhaø nöôùc cuûa daân, do nhaân daân laäp neân vaø nhaân daân tham gia quaûn lí

Nhaø nöôùc theå hieän yù chí, lôïi ích vaø nguyeän voïng cuûa nhaân daân

Tính nhaân daân

Nhaø nöôùc laø coâng cuï chuû yeáu ñeå nhaân daân thöïc hieän quyeàn laøm chuû cuûa mình

slide26

Tính daân toäc

Keá thöøa vaø phaùt huy nhöõng truyeàn thoáng, baûn saéc toát ñeïp cuûa daân toäc

Coù chính saùch daân toäc ñuùng ñaén, chaêm lo lôïi ích moïi maët cuûa caùc daân toäc trong coäng ñoàng daân toäc Vieät Nam

Thöïc hieän ñaïi ñoaøn keát daân toäc

slide27

Truyeàn thoáng caàn cuø lao ñoäng

Truyeàn thoáng yeâu nöôùc

Truyeàn thoáng töông thaân töông aùi

c ch c na ng cu a nha n c pha p quye n xa ho i chu ngh a vie t nam
c.Chöùc naêng cuûa nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam

1.- Chöùc naêng Baïo löïc, chaán aùp: traán aùp söï phaûn khaùng cuûa giai caáp boùc loät vaø caùc theá löïc thuø ñòch trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå baûo veä Toå quoác, baûo veä nhöõng thaønh quaû cuûa caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa.

Saün saøng baûo veä Toå quoác

slide30

2.- Toå chöùc vaø xaây döïng cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa, xaây döïng neàn kinh teá xaõ hoäi chuû nghóa , neàn vaên hoaù xaõ hoäi chuû nghóa vaø con ngöôøi xaõ hoäi chuû nghóa

Xaây döïng, phaùt trieån kinh teá

slide32

Con

ngöôøi

môùi

phaùt

trieån

toaøn

dieän

slide33

Chöùc naêng baïo löïc traán aùp vaø toå chöùc xaây döïng cuûa

nhaø nöôùc phaùp quyeàn CHXN coù quan heä höõu cô vaø

thoáng nhaát vôùi nhau, trong ñoù, chöùc naêng toå chöùc

vaø xaây döïng laø quan troïng hôn vaø giöõ vai troø quyeát ñònh.

Nhaø nöôùc boùc loät

Nhaø nöôùc XHCN

 • Duøng baïo löïc traán aùp nhaèm

baûo veä vaø duy trì söï boùc loät cuûa

thieåu soá (g/c thoáng trò) ñoái vôùi

ña soá vaø NDLÑ (g/c bò trò)

 • Chöùc naêng toå chöùc xaây döïng

cuõng laø nhaèm ñem laïi söï giaøu

coù vaø söï boùc loät ngaøy caøng

nhieàu hôn cuûa g/c thoáng trò.

 • Traán aùp söï phaûn khaùng cuûa

g/c boùc loät vaø caùc theá löïc thuø

ñòch trong vaø ngoaøi ñeå baûo veä

TQ baûo veä thaønh quaû cuûa

CM CNXH

* Toå chöùc vaø XD cheá ñoä XHCN

xaây döïng neàn kinh teá XHCN,

coäng saûn chuû nghóa, neàn

 • vaên hoaù vaø con ngöôøi XHCN.
slide34

Vai troø cuûa nhaø nöôùc phaùp quyeàn trong heä thoáng

chính trò XHCN VN

Theá naøo laø heä thoáng chính trò?

Laø moät chænh theå bao goàm caùc toå chöùc chính trò xaõ hoäi hôïp phaùp nhö caùc ñaûng phaùi chính trò, nhaø nöôùc, caùc toå chöùc chính trò xaõ hoäi khaùc cuøng nhöõng moái quan heä qua laïi cuûa chuùng.

Heä thoáng chính trò XHCN ôû nöôùc ta goàm nhöõng toå

chöùc naøo ?

Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam – Nhaø nöôùc CH XHCN Vieät Nam –

Maët traän Toå quoác Vieät Nam – Coâng Ñoaøn – Ñoaøn TN – Hoäi

Phuï Nöõ– Ñoäi thieáu Nieân – Hoäi noâng daân – vaø caùc toå chöùc

chính trò khaùc. Laáy lieân minh Coâng – Noâng – Trí thöùc laøm

neàn taûng döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng ñeå thöïc hieän quyeàn

laøm chuû cuûa nhaân daân vaø xaây döïng CNXH

3 la co ng cu be n nha t trong cuo c a u tranh v i mo i m u o i ng c la i l i ch cu a nha n da n

Vai troø cuûa nhaø nöôùc phaùp quyeàn trong heä thoáng

chính trò XHCN VN

3.-Laø coâng cuï beùn nhaát trong cuoäc ñaáu tranh vôùi moïi möu ñoà ñi ngöôïc laïi lôïi ích cuûa nhaân daân.

1.- Nhaø nöôùc laø thieát cheá coù vai troø tröïc tieáp trong vieäc theå cheá

hoùa vaø toå chöùc thöïc hieän ñöôøng loái chính trò cuûa Ñaûng coäng saûn.

2.- Laø coâng cuï höõu hieäu ñeå Ñaûng thöïc hieän vai troø laõnh ñaïo ñoái

vôùi toaøn xaõ hoäi trong quaù trình xaây döïng xaõ hoäi môùi.

4.- Laø coâng cuï chuû yeáu cuûa nhaân daân trong söï nghieäp xaây döïng

vaø baûo veä toå quoác.

5.- Laø thieát cheá toå chöùc coù hieäu quaû vieäc xaây döïng xaõ hoäi môùi –

CNXH

6.- Theå cheá hoaù vaø toå chöùc thöïc hieän quyeàn daân chuû chaân chính

cuûanhaân daân.

ad