Pangngalan parte 2
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Pangngalan Parte 2 PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pangngalan Parte 2. Filipino 5 Elinore Lubiano. Kaukulang : ANG, NG, SA, PARA SA. CASE. Kaukulang : Ang (Nominative case). Sa gramatika , “designating of, or in the case of the subject of a finite verb; a word in this case.”

Download Presentation

Pangngalan Parte 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PangngalanParte 2

Filipino 5

Elinore Lubiano


Kaukulang: ANG, NG, SA, PARA SA

CASE


Kaukulang: Ang(Nominative case)

 • Sa gramatika, “designating of, or in the case of the subject of a finite verb; a word in this case.”

 • Hindi lamangpangngalanangnasa nominative case kundimaaari ring

  • pandiwa (verbal noun)

  • pang-uri (adjective)

  • pang-abay (adverb)

  • Prepositional phrase


MgaHalimbawa

 • Angnasatabiay akin. (pariralao phrase)

 • Angkumakainsaloobngkusina ay kapatidko.(pandiwa o verbal noun)

 • Angnakahigaay inaantok. (Pang-abayo adverb)

 • Angmagandaay siyangkinoronahan. (pang- urio adjective)

 • Angsakanila ay hindimaganda. (panghalipna SA, pronoun)

 • Siyaay hindikasalisalaro. (panghalipna ANG)

  • Hindi itonangangailanganngANG sapagkatnasa nominative case ito.


ANG KAUKULANG NGGenitive Case

 • Anoang accusative case?

  • “Designating, of, or in the case of the direct object of a finite verb; sometimes the objective case in English.” (Webster); i.e. marker of direct object

  • Sa Filipino, ginagamitang marker o panandang NG parasatuwiranglayon (direct object)

  • Pero genitive o possessive case din ang NG sa Filipino


ANG KAUKULANG: NGGenitive Case

 • Anoang genitive case?

  • Nangangahuluganitongpag-aari (possession).

  • Sa Ingles, pwedeitongthe king’s crown o the crown of the king

  • Sa Filipino, parang dative angthe king’s crown– sa haring korona.

  • Genitive namanangkatumbasngthe crown of the king– koronanghari


MgaHalimbawa

 • Malinisangkotsenglalaki.

  • The car of the man is clean.

  • Angpag-aaringlalaki ay angkotse.

 • Magandaangkuwintasngbabae.

  • The girl’s necklace is pretty.

  • Anoangpag-aaringbabae?


Angkaukulang SA o Dative case

 • “Grammar. Designating, of, or in the case of the indirect object of a finite verb. In English, this case may be expressed analytically with the preposition to”

 • Halimbawa:

  • I gave the cheese to Minerva.

  • Ibinigaykoangkesokay Minerva.


Iba pang Halimbawa

 • I gave him the phone.

  • Ibinigaykosakanyaangtelepono.

 • She gave the money to the poor man.

  • Ibinigayniyasamamangmahirapangpera.


Anoangcase?

 • “Case denotes the “syntactic relationship shown in highly inflected languages such as German and Latin by changes in the form for nouns, pronouns, and adjectives”

  • the form that a noun, pronoun, or adjective takes to show such relationship

  • any of the sets of such forms


Halimbawa

 • The children’s mother (possessive noun)

  • Walang possessive noun sa Filipino

  • Angpag-aari ay ipinapahayagsapamamagitanngni, nina, kay, at kina– kasunodangpantangingngalan; o kaya sapamamagitanngNG at SA naPanghalip.

  • Kaya angsalinsa Ingles ng the children’s mother ay “angnanayngmgabata” o “samgabatangnanay”


 • Anoangfinite verb?

  • “having limits of person, number, and tense; said of a verb that can be used in a predicate”

 • Anonamanangablative case?

  • “designating, of, or in a case expressing removal, deprivation, direction from source, cause, or agency. May nahahawignakahuluganangkaukulang SA sa Filipino”


Halimbawangablative case

 • Kinuhakoangdamitsakanya.

  • Removal

 • Akingkinuhaangdamit.

  • Agent, doer of action

 • Kinuhakoangtubigsakanya.

 • Kinainkoangpagkainsakanila.


MgaPanghalipnaSA


MgaTuntuninsaPaggamitngPanghalipna SA

 • GamitngmgaPanghalip at Marker na SA

  • Ginagamitnapaari

  • Ginagamitnadi-tuwiranglayon (indirect object)

  • PantukoyngDireksyon

  • Sa pagsagotsatanongnakanino at parakanino


2. GamitnaPaari

 • Sa Ingles, may tinatawagna Possessive Nouns at Possessive Pronouns. Sa Filipino, dalawaangparaanngpagpapahayagngpag-aari: sapamamagitanngmga marker na NG at SA (genitive at dative). Gayundin, may mgapanghalipna NG at SA nanangangahuluganngpag-aari.


MgaPanghalipnaPamatlig(Demonstrative Pronouns)


Halimbawa

 • Saanbaangparti? Pagodnapagodnaakosapaglalakad.

  • Ay! Diyanpalasa Jollibee.

 • Bakitpinaglalaruan mo angkaldero? Para doonsakusinaiyan. Ibalik mo nga!


Iba pang Pamatlig


Halimbawa

 • Nasaanbaangmgaprutas?

  • Ay! Nandoon pa! Katabingmgagulay.

  • Etonapalaangmgaprutas.

  • Nasaanangmgaotong at saluyot?

  • Ayun!


MgaPanghalipnaPanaklaw at Pananong

 • AngmgaPanghalipnaPanaklaw ay sumasaklawsakalahatan, dami, o kaisahanngmgatao, bagay at ibapa (Indefinite Pronoun)

 • Angpanghalipnapananong ay inihahalilisamgangalanngtao, bagay, atbp. (Interrogative Pronoun)


MgaPanghalipnaPanaklaw

(Indefinite Pronoun)


PanghalipnaPamanggit

 • Sa Filipino, angpanghalipnapamanggitorelative pronounsa Ingles ay tinutumbasanngkatagang NA. Sa Ingles, angmaaringmagingsalin ay who, which o that

 • Halimbawa

  • Anglalakinanakapula ay kapatidko.

  • The man who is in red is my brother.

  • Angpaldananakapatongsakamaanglabahan mo.

  • Wash the skirt that is lying on the bed.

  • Pangitang polo naisinuotniyasaklase.

  • The shirt which he wore to class is ugly.


WAKAS


 • Login