KVP konferansen 2010   Troms  13. - 15. oktober

KVP konferansen 2010 Troms 13. - 15. oktober PowerPoint PPT Presentation


  • 191 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Bakgrunn og m?l for KVP. I 2007 lanserte den norske regjeringen Kvalifiseringsprogrammet (KVP) som sitt viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom. Utgangspunkt for programmet har v?rt at ca 30 000 mennesker i Norge hadde sosialhjelp som sin hovedinntektskilde i mer enn seks m?neder i l?pet av et

Download Presentation

KVP konferansen 2010 Troms 13. - 15. oktober

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. KVP konferansen 2010 Tromsø 13. - 15. oktober

2. Bakgrunn og mål for KVP I 2007 lanserte den norske regjeringen Kvalifiseringsprogrammet (KVP) som sitt viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom. Utgangspunkt for programmet har vært at ca 30 000 mennesker i Norge hadde sosialhjelp som sin hovedinntektskilde i mer enn seks måneder i løpet av et år. ”Programmet skal bidra til bedre arbeidsmarkedstilknytning og levekår for personer som står langt fra arbeidsmarkedet, har store og sammensatte problemer, vesentlig nedsatt inntektsevne og ingen eller begrensede trygderettigheter, og som er i, eller står i fare for å komme i en passiv situasjon preget av inntektsfattigdom” (AVI-meldingen). ”Formålet med kvalifiseringsprogrammet er å bidra til at flere i målgruppen (…) kommer i arbeid. Når en deltaker likevel ikke kommer i arbeid etter avsluttet program, kan det bety at arbeids- og velferdsforvaltningen i neste omgang må forsøke andre tiltak” (Ot.prp.nr.70 , 2006-2007) 2

3. Målgruppen for KVP Personer i yrkesaktiv alder (19-67) og vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne som har ingen eller svært begrensede trygdeytelser eller ytelser etter arbeidsmarkedsloven. ”Kvalifiseringsprogrammet er ment for personer som vurderes å ha en mulighet for å komme i arbeid gjennom å få tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging, også i tilfeller der veien fram kan være relativt lang og usikker” (Ot.Prp. Nr 70, 2006-2007). Søkere må ha gjennomgått en arbeidsevnevurdering i NAV. Det innebærer blant annet å kartlegge den enkeltes evne til å møte krav som stilles i arbeid eller i dagliglivet - og hvilke bistandsbehov vedkommende har. 3

4. Forvaltingen av KVP Programmet ble igangsatt i takt med etableringen av NAV-kontorer. Ved utgangen 2008: 288 lokalkontorer Ved utgangen 2009: 438 lokalkontorer KVP forvaltes av det lokale NAV-kontoret, men det er kommunen som har ansvar for at NAV-kontoret kan tilby et kvalifiseringsprogram til dem som fyller lovens krav for dette. KVP finansieres blant annet gjennom et tilskudd fra staten. Statstilskuddet er gitt som et øremerket tilskudd i implementeringsperioden (ut 2010) og skal dekke kommunens merkostnader knyttet til ordningen. 4

5. 5 Rekruttering og inngangsvilkår Press på måltall har påvirket rekrutteringsstrategier ved oppstarten av programmet Det finnes lokale variasjoner mht målgruppedefinisjon og inngangsvilkår Noen NAV-kontor prioriterte ”de sterkeste” Noen tok inn ”alle”, også de svakeste Arbeidsevnevurdering kom sent på plass Kartlegging og oppfølging delegeres ofte til eksterne tiltaksarrangører

6. Hvem er deltakerne? 57 prosent er menn 25 prosent er under 25 år. 40 prosent er innvandrere (den største gruppen fra Somalia). 40 prosent har aldri vært i arbeid. 40 prosent har deltatt på et statlig arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV etter 2005. Uvisst hvor mange som har vært på kommunale tiltak. Rundt 10 prosent av KVP-deltakere har vært på tiltak i mer enn seks måneder til sammen i løpet av perioden etter 2005. 27 prosent har deltatt i Tiltakssatsingen for sosialhjelpsmottakere. Kilde: S. O. Naper i: Arbeid og velferd Nr 3-2010 6

7. Innhold i KVP KVP er hjemlet i sosialtjenesteloven (LOST). Kvalifiseringsprogram er et individuelt tilpasset sett med virkemidler og tiltak. Arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking skal inngå Andre tiltak som kan inngå: opplæring motivasjons- og mestringstrening fysisk aktivitet/kosthold Medisinsk /psykologisk behandling/helsehjelp Kvalifiseringsprogrammet skal foregå på fulltid (37,5 timer pr. uke). Det varer i 1 år med mulighet for forlengelse med 1 år (etter særskilt vurdering eventuelt 1 år til). Deltakere i programmet mottar en kvalifiseringsstønad som utgjør 2G (ca 150.000 kr) på årsbasis. Personer under 25 år får 2/3 av dette. Deltakere som forsørger barn får også barnetillegg. Ytelsen er skattepliktig. 7

8. Noen tall 8 17.400 13.700 9.000 1.207 559

9. Fullførte/planmessig avviklede program i 2009 – pr 31. desember. Deltakere fordelt på hva de gikk til.

10. Tre typer tilnærminger innen arbeidsrettet rehabilitering Den skjermete tilnærmingen opprustningstilnærmingen den integrerte tilnærmingen 10

11. De mest vanlige tilnærminger i KVP En sosialfaglig plattform Fokus på enkeltindividet, brukerorientering, brukermedvirkning og omsorg Livskvalitet som forutsetning for – eller synonymt med – aktivitet Aktivitet gir motivasjon, som er en forutsetning for arbeidsdeltakelse Skjermingstilnærmingen vil få mange i aktivitet, men få i arbeid (svak effekt) Opprustningstilnærmingen vil få mange i aktivitet, og en del i arbeid på lengre sikt (en moderat effekt) 11

12. Den integrerte tilnærmingen Har hittil vært sjelden, men økende Kan forventes å ha bedre sysselsettingseffekt Forutsetter at man bruker vanlige arbeidsplasser som kvalifiseringsarena Betyr at logikken i den sosialfaglige plattformen flyttes fra skjermede til ordinære arenaer Krever både sosialfaglig og arbeidsmarkedsfaglig kompetanse i oppfølgingen ”Raskt ut på jobb” betyr ikke ”raskt ut av tiltak”! ”Ting tar tid” – også ved denne tilnærmingen. 12

13. 13 Utfordringer for NAV: Organisering Prioritering i NAV, forankring Tett oppfølging av den enkelte deltakeren Bemanning i NAV, antall deltakere pr veileder Sikre daglig oppfølging, deltakerlister Relevant kompetanse Sosialfaglig kompetanse Markedskompetanse Kunnskap om både kommunale og statlige tiltak Tverrfaglige samarbeid innenfor NAV Samarbeid med det lokale næringsliv Samarbeid med markedsteam i NAV, der det finnes slike Kvalitetssikring av eksterne leverandører Kravspesifikasjoner Avtaler Tett samarbeid, oppfølging Samarbeid med helsetjenester, psykologisk/psykiatrisk tjeneste, rusbehandling etc.

14. Informasjonskilder NAV-kommune: http://kommune.nav.no/Sentralt/Sosiale+tjenester/Kvalifiseringsprogrammet AFIs 1. rapport fra evalueringen: Legard, Schafft & Spjelkavik (2009): Evaluering av Kvalifiseringsprogrammet - Underveisrapport http://www.afi.no/stream_file.asp?iEntityId=3888 AFIs brukerundersøkelse: Reichborn-Kjennerud (2009): En ny mulighet – brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV http://www.afi.no/modules/trykksak/project_list.asp 14 Flere kilder: Flere kilder:

  • Login