PARA YÖNETİMİ - PowerPoint PPT Presentation

Para y net m
Download
1 / 34

 • 170 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PARA YÖNETİMİ. HAZIRLAYAN : Muharrem ÇELEBİ. ÖZET. GELİRLER GİDERLER GENEL BÜTÇE İLGİLİ YÖNETMELİKLER. GELİRLER.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PARA YÖNETİMİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Para y net m

PARA YNETM

HAZIRLAYAN : Muharrem ELEB


Para y net m

ZET

 • GELRLER

 • GDERLER

 • GENEL BTE

 • LGL YNETMELKLER


Gel rler

GELRLER

 • Eitimin para kaynaklar snrldr. Eitime gelir, genel bteden, il zel idare btesinden, ky btesinden, renci dentisinden, okul dner sermaye iletmesinden, okulun kantin, balardan salanmaktadr.


1 genel b t e

1. GENEL BTE

 • Eitim, Anayasa ve yasalara gre bir devlet hizmeti olduundan Genel Bteden eitime pay ayrlr. Bakanlk, mali yl balamadan nce her yl, okulncesi eitime, ilkretime, ortaretime, yksekretime, yaygn eitime ve dier yerlere ne kadar para harcamas gerektiini saptayarak eitim btesi taslan hazrlar. Bakanlk, bu tasla hazrlarken okullardan illerden ne kadar paraya gereksinim olduunu ister. Okullar ve iller, gerekte bir eitim btesi yapmazlar. Bunlar, belli bir bteye dayandrmakla birlikte, gerekenden ok fazlasn isteme eilimi gsterirler. Nasl olsa istediklerinin pek aznn ellerine geeceini bildiklerinden, pek az oaltmak iin denek istemlerini en yksek dzeyde tutarlar. Okul ve illerden gelen denek istemleri Bakanlkta birleerek eitim btesinin ilk bilgilerini olutururlar.


2 ret m dent s

2. RETM DENTS

 • Devlete alan ilkretim ve ortaretim okullarnda rencilerden denti almak yasaktr. Ama velilerden, retim yl banda ve retim srasnda, okulca ya da okul koruma derneince alnan paralarn tutar, neredeyse denti dzeyine kmaktadr.


3 d ner sermaye

3. DNER SERMAYE

 • Ortaretim okullarndan, mesleki ve teknik retim okullarnn hemen tmnn dner sermayesi vardr. Bu okullar dner sermaye eliyle bir yandan rencilerine uygulama yaptrrken, br yandan da okula gelir salarlar. Bylece asl sermayeyi harcamadan, bu sermayeyi her yl kullanarak gelir elde ederler. ou kez bu gelirden, maln, hizmetin retiminde alan rencilere pay ayrlmaktadr. ok masrafl olan teknik eitim okullarnn harcamalarna dner sermaye katks byk olmaktadr.


4 ba i lar

4. BAILAR

 • Balar, okulun, st makamlarn zorlamas olmadan, iyilik sever yurtalarca okula, eitim kuruluuna verilen (para, ara, gere gibi) deerlerdir. Genel olarak okullara yaplan balar, yapann gelir ve kurum vergisinden dlmektedir. Ayrca yaplan balardan vergi de alnmamaktadr.

 • Eitim sisteminin gereksedi paray ba yoluyla salamak olanakszdr. Ayrca bir eitim sisteminin para kaynan baa balamak da sosyal devlet kavramna aykrdr.


G derler

GDERLER

 • Bir okulun ya da eitim rgtnn btesi, hem tm gelirlerini hem de bu gelirlerin harcanaca tm ileri gstermektedir. Bu yzden okulun gerek btesi, bundan nceki blmden sralanan gelir kaynaklarnn her birinden toplanan parann tmn ve bu toplam parann harcand iler kapsamaktadr.


1 g ren g derler

1. GREN GDERLER

 • Bu blme ynetmen, retmen, uzman ve yardmc igren gibi okulda alan tm igrenlere denecek denekler girer. Bu denekler aylk, sosyal yardm, ek ders creti, ek alma creti, salk giderleri, yolluk, hizmetii eitim harcamalar kapsar.


2 y r tme g derler

2. YRTME GDERLER

 • Bu blme giren denekler, okulun iletilmesine yarayan genel hizmetler iindir. Kira, tama, ulatrma, stma, aydnlatma, havalandrma, temizlik, bro gereleri, krtasiye, su ve benzeri giderler bu blm oluturur.


3 s rd rme g derler

3. SRDRME GDERLER

 • Byk, kk onarmlar, boya, badana, bakm, yalama, yangndan koruma, ek inaat gibi yaplacak harcamalar girer.


4 e t m g derler

4. ETM GDERLER

 • Eitim aralarna, gerelerine, donanmlarna, kitap, yayn almna, eitim etkinliklerine: gezi, gzlem gibi eitsel almalar gibi harcamalar kapsar.


Genel b t e

GENEL BTE

 • Bte, devletin gelir kaynaklaryla giderlerini belirtmesi, bunlar arasnda denge kurmas ve de bu kaynaklarn elde edilmesi ve harcamalarn yaplmasna belli bir dnem yetki veren bir yasa olarak tanmlanmaktadr (Cokun, 1995, 12).

 • Yaplan inceleme sonucunda genel olarak eitim btesinin yksek rakamlardan olutuu ancak bu kaynaklarn ounun personel giderlerine sarf edildii grlmtr. zellikle eitim yatrmlarna ayrlan payn yetersizlii, vurgulanmas gereken nemli bir nokta olarak ortaya kmtr.


Para y net m

 • Eldeki verilere gre lkemizde eitime yeterli kaynak ayrlamamakta ve bu durum Trkiyede eitim btesini incelenmesi gereken bir sorun olarak gndeme getirmektedir.


Para y net m

 • Eitime gerekli kaynaklar ayrmadan kalknmann salanamayaca, lkelerin kt kaynaklarnn nemli ksmn eitime ayrmalarndan aka anlalmaktadr (Karaktk, 2006). ekil 1deki 2001 yl verileri incelendiinde lkemizin GSMHden eitime ayrd payn % 2 dzeyinde kald, bu payn Mozambikin GSMHden eitime ayrd payn te biri dzeyinde olduu grlmektedir. Dier taraftan Adem (1997, 8384) bir lkenin eitim harcamalarn etkileyen kimi etmenler bulunduunu belirtmektedir.


Bu etmenler u ekilde s ralanmaktad r

Bu etmenler u ekilde sralanmaktadr:

 • 1. lkenin genel ekonomik dzeyi,

 • 2. Kii bana den ulusal gelir,

 • 3. Siyasal iktidarlarn izledii politika,

 • 4. Halkn eitim istemi ve eitime gsterdii ilgi,

 • 5. renci says,

 • 6. renim anda bulunan nfusun okullama oran,

 • 7. Okullarda okutulan ders saysnn artmas,

 • 8. Eitim personeli saysnn fazlaca arttrlmas,

 • 9. Aratrma almalarnn hzla artmas,

 • 10. retimin teknik hale gelmesi.


T rkiye de e itim b t esine halk katk lar

Trkiyede Eitim Btesine Halk Katklar

 • lkemizde eitime genel ve katma bte ve dier gelirlerin dnda halkn da katks olmaktadr. Ko (2007) lkemizde kamusal kaynaklarn eitimi finanse etmeye yetmediini belirtmektedir. Tural (2002, 19) ise halkn kendi btesinden eitime ayraca kaynak miktarnn, ailenin gelirine, eitimin kiisel getirilerine ilikin alglarna, eitimin maliyetine ve dier etkenlere gre deitiini belirtmektedir. Bu katklarn miktarlar MEB btesi iindeki paylar Tablo 2de verilmitir.


M ll e t m bakanli i okul a le b rl y netmel

MLL ETM BAKANLII OKUL-ALE BRL YNETMEL

 • Madde 6 - Birliin grev ve yetkileri unlardr:

 • e)Okulun bina, tesis, derslik, laboratuvar , atlye, teknoloji snf, salon ve odalar ile bahe ve eklentilerinin bakm ve onarmlarnn yaplmasna, teknolojik donanmlarnn yenilenmesine, gelitirilmesine, ilve tesis yaptrlmasna, eitim-retime destek salayacak ara-gere ve yaynlarn almna katkda bulunmak.

 • g) Okulun ihtiyalarn karlamak iin mal ve hizmet satn almak.

 • k) Okula yaplan ayn ve nakd balar kabul ederek kaytlarn tutmak; sosyal, kltrel etkinlikler ve kampanyalar dzenlemek; kantin, ak alan, salon ve benzeri yerleri ilettirmek veya iletmek.

 • l) Okul ynetimi ile i birlii yaparak, okula ve imknlar yeterli olmayan rencilere madd-manev destek salamak. Belirlenen karde okullara katkda bulunmak.


Para y net m

 • Birliin organlar

 • Madde 8 - Birliin organlar unlardr:

 • a) Genel Kurul.

 • b) Ynetim Kurulu.

 • c) Denetim Kurulu.

 • Genel kurul toplants

 • Madde 10 - Genel kurul toplants aadaki ekilde yaplr:

 • a) Genel kurula katlacak yeler toplant katlm cetvelini imzalar.

 • b) Toplantnn al, birlik bakan veya okul mdr tarafndan yaplr.

 • c) Ak oyla bir divan bakan ve iki yazman seilir.

 • d) Toplant sonunda btn tutanak ve belgeler yeni seilen ynetim kuruluna teslim edilir.


Y netim kurulu

Ynetim kurulu

 • Madde 12 - Ynetim kurulu;

 • a) Okul mdr,

 • b) Mdr yardmclar ve retmenler arasndan seilen birer ye,

 • c) Veliler arasndan seilen drt ye

 • olmak zere yedi yeden oluur.

 • renci mevcudu yzn altnda olan okullarda ise mdr, mdr yardmcs/retmen ve veliler arasndan seilen ye olmak zere ynetim kurulu 5 yeden oluur. Ynetim kurulunun grev sresi bir yldr.


Denetim kurulu

Denetim kurulu

 • Madde 14 - Denetim kurulu, genel kurulca seilen ikisi veli olmak zere asil ve yedek yeden oluur. Asil yeler genel kuruldan sonraki ilk hafta iinde toplanr ve aralarnda grev blm yapar. Denetim kurulunun grev sresi bir yldr.

 • Denetim kurulu, altar aylk periyotlar halinde ylda en az iki defa ynetim kurulunun faaliyetlerini inceler ve sonularn bir rapor hlinde ynetim kuruluna verir. Ayrca, ynetim kurulunun faaliyetlerini ayrntlar ile inceleyerek hazrlad raporu, faaliyet dnemi sonunda genel kurula sunar. Denetim kurulu bakan, kesintisiz en fazla drt defa seilebilir.


Gelirler

Gelirler

 • Madde 15 - Resm okullarda birliin gelirleri;

 • a) Ayn ve nakd balardan,

 • b) Okullarn bnyesindeki kantin, ak alan, salon ve benzeri yerlerin iletme gelirlerinden,

 • c) Sosyal, kltrel, sportif, kurslar, proje, kampanya ve benzeri etkinliklerden salanan gelirlerden,

 • d) Dier gelirlerden

 • oluur.


Gelirlerin kabul

Gelirlerin kabul

 • Madde 16 Resm okullarda ynetim kurulunca;

 • a) artl balar,

 • b) Okullarn kantin, ak alan, salon ve benzeri yerlerinden salanan gelirler,

 • c) Nakd balar, sosyal, kltrel, sportif, kurslar, proje, kampanya ve benzeri etkinliklerden salanan gelirler ile dier gelirler

 • ayr hesaplarda toplanr.

 • Ayn ve nakd balar, belge karl birlike kabul edilir. Nakde evrilebilecek ayn yardmlar, nakde evrilerek nakd balar hesabna yatrlr. Nakde evrilemeyen ayn yardmlar, belge karlnda okul mdrlne teslim edilir.

 • renci velileri hibir surette ba yapmaya zorlanamaz.

 • Balar, bankaya yatrlr. Banka ubesi bulunmayan yerleim birimlerinde belge karlnda alnr ve en ge bir hafta iinde birliin banka hesabna yatrlr.


Kiraya verme usul

Kiraya verme usul

 • Madde 17 - Resm okullarda birlik; kantin, ak alan, salon ve benzeri yerleri, eitim-retimi aksatmayacak ekilde ncelikle iletmecilere kiralama usul ile ilettirir veya iletebilir

 • hale komisyonu bakan ve yeleri ile birliin ynetim ve denetim kurulu yelerinin nc dereceye kadar yaknlar ihaleye katlamaz


Gelirlerin harcanmas

Gelirlerin harcanmas

 • Madde 19 - Birliin gelirlerinin, okulun bte disiplini erevesinde, eitim-retim giderleri ile madd imknlardan yoksun rencilerin zorunlu ihtiyalar iin harcanmas esastr. Harcamalar, ynetim kurulu kararyla belgeye dayal olarak yaplr. Mal ve hizmet almlar, usulne gre oluturulacak komisyonlarca yaplr.

 • Banka hesabndaki paralar, okul mdr, birlik bakan ve muhasip yenin mterek imzalaryla ekilir. Bakann bulunmad zamanlarda bakan yardmcs yetkilidir.


Okul spor kul pler y netmel 1

OKUL SPOR KULPLER YNETMEL(1)

 • b) Bakan yardmcs;

 • 3) Spor kulbnn bte taslan hazrlayp ynetim kuruluna sunar, banka ilemlerini izler, yaplmas gereken acil harcamalar iin memur aylklarna uygulanan maa kat says x 3000 gsterge tutarna kadar TL paray kasada bulundurabilir.

 • Okul Spor Kulbnn Btesi, Gelir ve Giderleri

 • Madde 25-Okul spor kulbnn yllk btesi bir retim yl iin dzenlenir. (Deiikikinci ve nc cmle: 9.4.2009/27195 RG)Spor kulbnn gelirleri, kamu bankalarnn herhangi birinde alan hesaplarda saklanr.Paralar, bankadan ynetim kurulu bakan ve saymann ortak imzalar ile ekilir. Gelir ve giderleri aada gsterilmitir.


A gelirler

a) Gelirler:

 • 1) Bakanlk tarafndan gnderilecek deneklerden,

 • 2) (Deiik: 2.5.1997/22977 RG)Kii bana ylda, devlet memurlar aylna uygulanan kat say x 50 gsterge tutar TL.'n gememek zere spor kulb yelerinin aidatlarndan,

 • 3) Okul kooperatifleri krnn %5'inden,

 • 4) Koruma derneklerinden,


B giderler

b) Giderler;

 • 1) Okula ait saha, tesis yapm ve onarmna,

 • 2) Yarmalarn dzenlenmesi ve ynetiminde grev alanlarn zorunlu harcamalarna,

 • 3) Beden eitimi dersleri, spor kulb faaliyetleri iin gerekli grlen malzemelere,

 • 4) Yarmalar sonunda derece alan takm ve sporculara verilecek dllere,

 • 5) Sporcu rencilerin antrenman, msabaka, ulam, salk ve besleme masraflarna, harcanr.

 • Spor kulpleri, gelirlerini aan harcamalar yapamazlar ve bir sonraki bte ylna bor devredemezler.


M ll e t m bakanli i d ner sermaye letmeler ret m te v k pr m da itim y netmel

MLL ETM BAKANLII DNER SERMAYE LETMELER RETM TEVK PRM DAITIM YNETMEL

 • Datlacak Kr

 • Madde 5 Mal yl sonu bilanosunda grlen krn en ok te biri, bu Ynetmelik esaslarna gre retimi tevik primi olarak datlr.


Para y net m

 • retimi Tevik Primi Datm Esaslar

 • Madde 6 retimi tevik primi, Erkek Teknik retim, Kz Teknik retim, Ticaret ve Turizm retim Okullar ile raklk ve Yaygn Eitim Okul ve Kurumlarnda aadaki esaslar dahilinde datlr.

 • Datma esas krn %25'i idari personele, %5'i almay tevik ve alan takdir pay, %70'i de blm personeline verilir.

 • a) Datma esas krn %25'i idari personele aadaki oranlarda datlr.

 • (1) Dner sermaye iletmesi it amirine : % 8

 • (2) Teknik mdr yardmcsna : % 5

 • (3) Blm eflerine veya blm efi bulunmayan yerlerde blm efi grevi yapan atlye eflerine : % 6

 • (4) Saymana : % 5

 • (5) Ambar memuru, veznedar ve benzeri memurlardan dner sermayede grev yapanlara : % 1

 • Blm eflerine veya blm efi bulunmayan yerlerde blm efi grevini yapan atlye eflerine verilen % 6'lk pay, dner sermayeye katks bulunan blmler arasnda kra katk oranlar dikkate alnmadan eit ekilde datlr.

 • b) Datma esas krn % 5'i almay tevik ve alan takdir pay olarak ayrlr.


Para y net m

 • TEEKKRLER


 • Login