slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
u l. Ruska br. 4

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

u l. Ruska br. 4 - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

RETROSPEKTIVA, EVALUACIJA USLUGE PODRŠKE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI. u l. Ruska br. 4. OSNOVA. KO SU KORISNICI?. Deca i mladi bez roditeljskog staranja pod uslovom :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' u l. Ruska br. 4' - baxter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

RETROSPEKTIVA, EVALUACIJA USLUGE PODRŠKE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI

ul. Ruska br. 4

Decembar,2013. godine

slide3

KO SU KORISNICI?

Deca i mladibezroditeljskogstaranjapoduslovom:

1. dajeoperativnimplanomotpustautvrđenodajeprivremenorešavanjepitanjadaljegzbrinjavanjanaovajnačinnajcelishodnije,odnosnodanemamogućnostipovratkausopstvenuporodicuidanadruginačinnemogurešitiproblemzbrinjavanja;

2. dasuzavršiliškolovanje;

3. dasupreduzelamerezaprofesionalnoosposobljavanje.

Najduže 2 godine

aktuelna situacija
AKTUELNASITUACIJA

7 opremljenih stanova u Beogradu

Kapacitet za smeštaj: 24 mlade osobe

Trenutno aktuelnih korisnika:13

Slobodnih mesta: za 11 mlade osobe

U proceduri za ostvarivanje prava: 1

do sada
DO SADA...

Useljeno: (3)

(10)

Ukupno: 13

Za useljenje: (1)

Ukupno je do sada koristilo ovu uslugu: 33 mladih

na i mladi u usluzi
NAŠI MLADI U USLUZI

Slika 1. Struktura korisnika poprethodnomvidusmeštaja

na i mladi u usluzi1
NAŠI MLADI U USLUZI

Slika 2. Struktura korisnika po obrazovanju

prava koja ostvaruju
PRAVA KOJA OSTVARUJU
 • Korisnici: do sada 9 devojaka i 24 mladića

Novčana:

 • 27 mladih prima stalnu novčanu pomoć,
 • 6 mladih se finansira se iz drugih izvora

Programi podrške:

 • IAN, Grig, Astra
svrha i cilj usluge
SVRHA I CILJ USLUGE

Uloga savetnika za osamostaljivanje u radu sa mladima

Svrhauslugejepomoćipodrškamladimadasteknupotpunusamostalnostiintegrišuseuzajednici, kaoiravnopravanpristupmladima, kojisubiliusistemusocijalnezaštite, mogućnostimakojenudizajednica.

podr ka
PODRŠKA

Razvojuveštinavođenjasvakodnevnogživota

Razvojukongnitivnihkompetentnosti

Ravojuiunapređenjusocijalnihveštinaikompetencija

Razvojusamostalnostiudonošenjuodlukaipreuzimanjuodgovornosti

Sticanjuirazvojuveštinapotrebnihzapronalaženjeizadržavanjezaposlenja

Održavanjukontakata

Pripremazaživotuporodiciipartnerskeodnose

oblasti procene za mlade koji napu taju za titu
OBLASTI PROCENE ZA MLADE KOJI NAPUŠTAJU ZAŠTITU

roditeljske veštine za mlade koji imaju ili očekuju dete,

zaposlenje,

planiranje obrazovanja i zanimanja,

veština rešavanja problema i donošenja odluka,

korišćenje resursa zajednice,

poznavanje zakonskih prava.

 • briga o sebi/higijena,
 • upravljanje budžetom i korišćenje novca,
 • stanovanje,
 • zdravstvena i stomatološka nega,
 • lična bezbednost i snalaženje u kriznim situacijama,
 • ishrana i priprema hrane,
 • kupovina potrepština,
 • planiranje porodice i prevencija seksualno prenosivih bolesti,
 • identitet
 • emocije i ponašanje
slide12

ULOGA VODITELJA SLUČAJA kroz faze realizacije usluge

 • Plan pripreme otpusta (min. 6 meseci pre)
 • Informisanje mladih o usluzi;
 • Podnošenje zahteva centru;
 • Aktiviranje savetnika za osamostaljivanje;
 • Donošenje Plana pripreme;
 • Priprema dokumentacije za useljenje;
 • Useljenje;
 • Praćenje tokom korišćenja usluge;
 • Prekid/iseljenje.

www.gcsrbg.com

slide13

ULOGA VODITELJA SLUČAJA

 • Neophodna dokumentacija uz zahtev - savetniku:
 • nalazimišljenjeokorisnikuuodnosunaoblastinaoblastiprijemneprocenezakorišćenjeusluge
 • Obrazac 4a;
 • Planzasamostalanživotiemancipacijumladihsapredlogomkorišćenjausluge "Privremenostanovanje", možeifotokopija.
 • U toku realizacije Plana pripreme – dokumentacija:
 • Rešenje o priznavanju prava na uslugu
 • Ugovor o privremenom stanovanju (sastavni deo Zapisnik o popisu stvari i sitnog inventara)
 • Ako nije ranije, onda Rešenje o priznavanju prava na NSP.

www.gcsrbg.com

slide14

KRITERIJUMI

 • Najmanje na nivou lake mentalne ometenosti,
 • Motivisanost i dobrovoljnost,
 • Finansijska pokrivenost,
 • Da nisu ranije izricane vaspitne mere
 • Bolesti zavisnosti
 • Kontrola agresije i besa
 • Sposobnost za preuzimanje i deljenje odgovornosti

www.gcsrbg.com

aktivnosti usluge
AKTIVNOSTI USLUGE
 • Individualni rad savetnika sa mladima
 • Terenski rad savetnika sa mladima
 • Edukativni rad - veština samostalnog življenja
 • Individualni psihosocijalni rad sa mladima
 • Rad na životnoj priči
 • Sportsko-kulturne aktivnosti
saradnja na lokalu
SARADNJA NA LOKALU
 • Cilj jeste da se obezbedi međusistemska saradnja sa značajnim organizacijama i ustanovama kao podrška za mlade koji se osamostaljuju.
 • Na ovaj način se širi saradnička mreža, a u cilju širenja mreže podrške za mlade koji se osamostaljuju. To su:
 • Ustanove soc. zaštite: domovi za decu bez roditeljskog staranja, Centar za porodični smeštaj dece i omladine, kao i regionalni centri;
 • Zdravstvene ustanove;
 • Nacionalna služba za zapošljavanje;
 • Poslodavci i mreže, udruženja poslodavaca;
 • Organizacije civilnog društva.
prvi pozitivni efekti
PRVIPOZITIVNIEFEKTI

Novaiskustvakorisnika(samostalnovođenjedomaćinstva, raspolaganjenovca, iskustvounovomsocijalnomkontektu – komšije, naseljeisl.)

Fazeuprilagođavanjuusluzi:

Prvafaza- negiranjapotrebezapodrškom, nakonuseljenjaidoživljaja “slobode”

Drugafaza- uviđajuznačajpodrškeijasnogovoreotome (posle 6 meseci) – kapacitet/snagazarazvoj.

prvi pozitivni efekti1
PRVIPOZITIVNIEFEKTI

Postupnostuprihvatanjupromeneipripremuzasamostalanživot (predahpredizlazakizsistemasocijalnezaštite)

Novaprilikazasopstvenirazvoj (posao, prof. kurseviisl.) – “novašansa”

Učenjekroziskustvo– vršnjacisarazličitimprethodnmiskustvom (dom, hraniteljskaporodica, privatnismeštaj...)

izazovi
IZAZOVI

Kontradiktornost stalne novčane pomoći i usluge

Izazoviuradusakorisnicima:

Uselilise, anekoristeuslugu;

Uselili se, a prave “probleme”;

Dolazak trećeg, a posebno četvrtog stanara;

Uselili su se, a nepristupačni su savetodavnom radu;

Higijena i održavanje stana;

U stanu su, a ne preduzimaju korakeu pravcu svog osamostaljivanja.

izazovi1
IZAZOVI

Doživljaj korisnikaivoditelja slučaja da se radi o produžetku smeštaja;

Uslugaličinadomskismeštaj;

Teškoće oko sparinga;

Uslugakaoprivilegija?

Sveobuhvatneinformacijeokorisnicimapreuseljenja;

Mehanizmizamotivisanje.

unapre enje usluge
UNAPREĐENJE USLUGE

Savetnikzaosamostaljivanje

Mreža podrške

Saradničkeustanove:

Centarzazaštituodojčadi, deceiomladine;

Centarzaporodičnismeštaj;

Nacionalnaslužbazazapošljavanje;

Nevladineiomladinskeorganizacije.

evaluacija zadovoljstva korisnika
EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA
 • Obaveza pružaoca usluge: jednom godišnje evaluacija zadovoljstva korisnika uslugom (Član 19. Pravilnika o min. standardima)
 • Def. : Stavovi korisnika o aspektima usluge koje su za njih važne.
 • Značaj merenja zadovoljstva korisnika uslugom se ogleda i u tome što se u proces evaluacije usluge uvodi važna komponenta - perspektiva korisnika.
 • Evaluacija usluge:
 • Procesa
 • Ishoda
 • Zadovoljstva korisnika
 • Kod socijalnih usluga, zadovoljstvo se posmatra kao komponenta
 • merenja kvaliteta
metodologija
METODOLOGIJA
 • Maj 2013. godine - posebno konstruisani Upitnici za potrebe praćenja kvaliteta pružanja usluge Privremeno stanovanje
 • za korisnike usluge
 • za stručne radnike centra za socijalni rad
 • za stručne saradnike
 • Pitanja (otvorena i zatvorena) su podeljena u nekoliko grupacije:
 • opšte informacije
 • proces napuštanja zaštite
 • stavovi o usluzi
 • +za mlade: kontakti sa značajnim osobama, iskustva u zaštiti, aktuelno stanje (zdravlje, obrazovanje, finansije/budžet)
 • - Kvalitativna analiza podataka
u esnici u evaluaciji
UČESNICI U EVALUACIJI
 • Ustanova Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine: ukupno 5, po jedan stručni radnik iz 5 OJ CZODO; socijalni radnici, psiholozi ustanove koji su sarađivali sa timom koji pruža uslugu.
 • 2. Gradski centar za socijalni rad u Beogradu: 24 stručna radnika iz 10 odeljenja GCSR: Voždovac, Grocka, Čukarica, Obrenovac, Barajevo, Zvezdara, Sopot, Novi Beograd, Mladenovac, Palilula.
 • 3. Mlade osobe, korisnici usluge: 11 mladih, 1 upitnik nije popunjen do kraja (4 devojke, 6 momka)
proces napu tanja za tite priprema
PROCES NAPUŠTANJA ZAŠTITE - PRIPREMA
 • GCSR
 • Povremeno se rade Planovi emancipacije (1/4 odgovora), najčešći razlog: nedostatak vremena,
 • Gotovo uvek Planovi otpusta,
 • Veliki broj (17) se izjasnilo da ništa/ne znam da li nešto nedostaje u pripremi.
 • b) Korisnici
 • Potvrdili da su imali Plan otpusta;
 • Neki mladi su naveli da nisu imali pripremu ili da ne znaju (3 mlade osobe);
 • Zadovoljstvo pripremom: 3 osobe nisu, 2 ne zna
 • Najviše: participacija, Plan otpusta, mat. podrška
 • 50% mladih se izjasnilo da postoji nešto što je nedostajalo
priprema za izlazak ta nedostaje
PRIPREMA ZA IZLAZAK – ŠTA NEDOSTAJE?
 • a) CZODO
 • više probnog radnog iskustva, rad na životnoj priči;
 • savetovalište za mlade (psihološka i zdravstvena podrška);
 • veći broj radionica edukativnog tipa sa temama u vezi osamostaljivanja;
 • problem je što deca moraju da izađe iz doma, a SNP kasni po nekoliko meseci (Šta u toj situaciji sa mladom osobom?).
 • b) GCSR
 • psihološka priprema
 • edukacije i razvoj životnih veština
 • da se ne prezaštićuju
 • c) Korisnici
 • praktične veštine (kuvanje, pranje parketa, pločica, WC, kupovina)
 • edukacija o javnim preduzećima (infostan, policija, bolnice)
 • gde se i šta može završiti (pasoš, lk., zdr. knjižica, voz. dozvola)
o ekivanja od usluge
OČEKIVANJA OD USLUGE
 • Zajedničko:
 • Da se premosti period do potpunog osamostaljivanja
 • Pružanje materijalne i psihološke podrške u procesu osamostaljivanja, stambena obezbeđenost
 • CZODO
 • intenzivnije praćenje i podrška u fazi učenja živ. veština
 • mentorski rad i veći stepen nadzora
 • 2) GCSR
 • pozitivniji odnos mladih prema usluzi
 • veće interesovanje mladih
 • 3) Korisnici
 • da uštede novac
 • nađu posao
 • da imaju gde da žive
 • Najčešći odgovor: delimično ispunjena očekivanja
stavovi o usluzi korisnost saradnja kriterijumi
STAVOVI O USLUZI: korisnost, saradnja, kriterijumi
 • Zajedničko:
 • Usluga koristi mladima;
 • Postoji zadovoljstvo u celosti saradnjom sa stručnim timom koji pruža uslugu i savetnikom za osamostaljivanje
 • Najviše koristi u delu: postepenog osamostaljivanja mladih (iskusniji, stariji – manji rizik)
 • Kriterijumi nisu zahtevni, zadovoljavajući su, korektni, dobri, ali svakako treba primeniti individualizovani pristup u radu sa mladom osobom.
 • CZODO
 • nije bilo poteškoća u saradnji sa timom,
 • dodati kriterijum: min. srednja škola
 • 2) GCSR
 • - kriterijumi: obavezno radno angažovanje, nastavak školovanja, odgovornost, usvojene radne navike
stavovi o usluzi korisnici
STAVOVI O USLUZI – korisnici
 • Svi mladi - usluga utiče na poboljšanje uslova života:
 • omogućava mladima da se sačeka sa potpunim osamostaljivanje: 2 godine su stariji, iskusniji – praktične veštine, oni koji nisu imali posao sada imaju barem iskustvo u radnoj sredini,
 • promene u tom smislu da su naučili da rade ono što nisu uspeli u domu/hran. porodici: kupovina, pranje veša, kuvanje, plaćanje računa.
 • Zadovoljstvo pojedinim aspektima usluge:
 • zadovoljni saradnjom sa savetnikom,
 • najmanje zadovoljni podrškom vršnjaka, psihološkom podrškom i veštinama za samostalni život.
stavovi o usluzi korisnici1
STAVOVI O USLUZI – korisnici
 • Teškoće u korišćenju usluge - uglavnom su svi imali teškoće u korišćenju usluge (2 mlade osobe nisu), najčešće:
 • sukob sa stanarima;
 • teškoće oko pronalaska posla,
 • sukobi sa drugim stanarima zgrade.
 • Najvažnije u usluzi: uslovi života, da nađem posao, sa kim ću biti u stanu, podrška savetnice
posebni komentari
POSEBNI KOMENTARI
 • 1) CZODO
 • da 1 savetnik radi sa max 15 mladim osoba,
 • potrebno je bolje informisanje o usluzi, procedurama,
 • raditi na umrežavanju ustanova: pružaoci, domovi, hran. porodice, NSZ, nvo, mreža poslodavaca i sl.
 • 2) GCSR
 • saradnja sa timom na visokom profesionalnom nivou,
 • jako je važan kvalitet podrške– kuvanje, peglanje, čišćenje, kupovina i sl.
 • promocija usluge na višem nivou,
 • češće informisanje vod. slučaja o mladoj osobi dok koristi uslugu.
posebni komentari1
POSEBNI KOMENTARI
 • 3) Korisnici
 • veća podrška oko svakodnevnih poslova,
 • da budemo strožiji,
 • podrška oko pronalaska posla,
 • potreba za posredovanjem i podrškom u razrešavanju sukoba sa drugim stanarima,
 • pravo na uslugu traje duže (npr. 5 godina),
 • ukoliko se računi ne plate 3 meseca, da se prekine korišćenje usluge,
 • voditi računa ko od mladih koristi ovu uslugu.
zaklju ak
ZAKLJUČAK
 • usluga koristi mladima;
 • postoji zadovoljstvo stručnih radnika, saradnika i korisnika radom saradnjom sa stručnim timom koji pruža uslugu i savetnikom;
 • usluga u celosti utiče na poboljšavanje kvaliteta života mlade osobe;
 • najuspešnija u delu sticanja veština i znanja za svakodnevni život i integracije u sredini;
 • postoji zadovoljstvo uspostavljenim aktuelnim kriterijumima za korišćenje usluge (i kod saradnika i kod mladih).
zaklju ak potrebe za unapre enjem
ZAKLJUČAK – potrebe za unapređenjem
 • Priprema za napuštanje zaštite:
 • jasnije informacijama oko javnih ustanova, prava, usluga u lokalu;
 • oblast veštine samostalnog življenja;
 • blagovremenost pripreme;
 • materijalna podrška.
 • Usluga Privremeno stanovanje:
 • 1 savetnik sa pola radnog vremena na aktuelno 13 korisnika;
 • podrškom mladih oko pronalaska posla i psihološkom podrškom;
 • podrška oko savladavanja veština samostalnog življenja (kupovina, kuvanje, čišćenje, javni servisi);
 • dalji rad na umrežavanju ustanova i organizacija sistema socijalne zaštite, kao i intersektorsko umrežavanje.
ad