สกุณา จตุรงค์พลาธิปัต - PowerPoint PPT Presentation

ชื่อผู้วิจัย
Download
1 / 10

  • 110 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ชื่อผู้วิจัย. สกุณา จตุรงค์พลาธิปัต. สังกัด. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์. ชื่อผลงานวิจัย. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของผู้ปกครองผู้เรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร. วัตถุประสงค์. เพื่อ ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา ของ ผู้ปกครอง ผู้เรียน

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

สกุณา จตุรงค์พลาธิปัต

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6551340

ชื่อผู้วิจัย

สกุณา จตุรงค์พลาธิปัต

สังกัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์


6551340

ชื่อผลงานวิจัย

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ของผู้ปกครองผู้เรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร


6551340

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ของผู้ปกครองผู้เรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร


6551340

สรุปผลการวิจัยเป็นตารางที่สำคัญ


6551340

ตารางที่ 1 จำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศของผู้ปกครองผู้เรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร


6551340

ตารางที่ 2 จำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอาชีพของผู้ปกครองผู้เรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร


6551340

ตารางที่ 3 จำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระดับการศึกษาของผู้ปกครองผู้เรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร


6551340

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองผู้เรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยรวม


6551340

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองผู้เรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้า ดังนี้

1.สถานภาพของผู้ปกครองผู้เรียนในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศผู้ปกครองจำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 และผู้ปกครองเพศหญิง จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0จำแนกตามอาชีพ 3 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมาประกอบอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ประกอบอาชีพรับจ้าง 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และจำแนกระดับการศึกษา ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 114 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 รองลงมาระดับการศึกษาปริญญาตรี 77 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 และลำดับสุดท้ายการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5

2. ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ในการบริหารงานโรงเรียน 4 ด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารบุคคล


6551340

สรุปผลการวิจัย(ต่อ)

2.1 ด้านการบริหารทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ช่วยประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาแก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและสาธารณูปโภคแก่สถานศึกษา และร่วมสนับสนุนให้สถานศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น

2.2ด้านการบริหารวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ร่วมกำหนดแนวทางพัฒนาวิชาการของสถานศึกษา และ ร่วมสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพร่วมกำหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และร่วมติดตามประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

2.3 ด้านการบริหารงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้ปกครองผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ความร่วมมือในการพิจารณาตรวจสอบบัญชีการเงินพัสดุในรูปของการเป็นคณะกรรมการเพื่อความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายความสำเร็จในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาร่วมประสานกับชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนในการระดมทรัพยากรมาสนับสนุนการศึกษา

2.4 ด้านการบริหารบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ร่วมเสนอแนะวิธีพิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา การมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และร่วมส่งเสริมการปฏิบัติตามระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการดำเนินการทางวินัยของบุคลากร


  • Login