V szko a energetyki j drowej
Download
1 / 38

V SZKOŁA ENERGETYKI JĄDROWEJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

V SZKOŁA ENERGETYKI JĄDROWEJ. PROCEDURA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO OBIEKTÓW ENERGETYKI JĄDROWEJ. CEL PRELEKCJI. Omówienie aktualnych podstaw prawnych dla realizacji obiektów energetyki jądrowej w Polsce. Omówienie wybranych etapów procedury OOŚ dla elektrowni jądrowych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' V SZKOŁA ENERGETYKI JĄDROWEJ' - bat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V szko a energetyki j drowej

V SZKOŁA ENERGETYKI JĄDROWEJ

PROCEDURA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO OBIEKTÓW ENERGETYKI JĄDROWEJ


Cel prelekcji
CEL PRELEKCJI

 • Omówienie aktualnych podstaw prawnych dla realizacji obiektów energetyki jądrowej w Polsce.

 • Omówienie wybranych etapów procedury OOŚ dla elektrowni jądrowych.

 • Wskazanie obszarów problemowych i ewentualnych propozycji rozwiązań.


Podstawowe r d a prawa polskiego reguluj cego post powanie oo
PODSTAWOWE ŹRÓDŁA PRAWA POLSKIEGO REGULUJĄCEGO POSTĘPOWANIE OOŚ

 • Ustawa OOŚ - Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199,poz. 1227);

 • Rozporządzenie OOŚ - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (rozporządzenie OOŚ) (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397);

 • Specustawa jądrowa - Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789);

 • Ustawa o ochronie przyrody - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.).


ROZPOCZYNAMY PROCEDURĘ POSTĘPOWANIE OOŚ

 • Art. 3 p. 13) Pod pojęciem przedsięwzięcia rozumie się zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty;

 • Art. 72. 5. Dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia;

 • Obiekt energetyki jądrowej i inwestycje towarzyszące traktujemy jako jedno przedsięwzięcie – jedna decyzja dla całego przedsięwzięcia!


Przedsi wzi cie mog ce zawsze znacz co oddzia ywa na rodowisko
PRZEDSIĘWZIĘCIE MOGĄCE ZAWSZE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

 • Art. 71. 2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

 • Rozporządzenie OOŚ kwalifikuje jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w § 2 ust. 1 pkt.. 4) - elektrownie jądrowe lub inne reaktory jądrowe, z wyjątkiem instalacji badawczych służących do wytwarzania lub przetwarzania materiałów rozszczepialnych lub paliworodnych o mocy nominalnej nie większej niż 1 kW przy ciągłym obciążeniu termicznym.


Kiedy
KIEDY? ŚRODOWISKO

 • Art. 72. 1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:

 • 18a) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;


Kiedy1
KIEDY? ŚRODOWISKO

Potwierdza to specustawa jądrowa:

 • Art. 20. 1 Wydanie decyzji środowiskowej w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest zgodne z  ustawą OOŚ;

 • Art. 5 ust. 1 pkt. 6 Decyzja środowiskowa jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

  Warto pamiętać! Zgodnie z art. 86 ustawy OOŚ decyzja środowiskowa wiąże organ wydający decyzję o lokalizacji obiektu energetyki jądrowej.


Kto prowadzi post powanie istotna zmiana
KTO PROWADZI POSTĘPOWANIE? – ISTOTNA ZMIANA! ŚRODOWISKO

Art. 75. ust. 1 p. 1a)

 • Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska- w przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących realizowanej na podstawie specustawy jądrowej.

  Trzeba zapamiętać! - Art. 6. 

 • 1. Wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje się, jeżeli organ prowadzący postępowanie jest jednocześnie organem uzgadniającym lub opiniującym.

 • 2. Wymogu opiniowania lub uzgadniania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie stosuje się, jeżeli organem prowadzącym postępowanie jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.


Rozpocz cie procedury
ROZPOCZĘCIE PROCEDURY ŚRODOWISKO

 • Art. 74. 1. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

 • 1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;

 • Powszechnie uważa się, że ustalenie zakresu raportu nie jest obligatoryjne i że procedurę rozpoczynamy od złożenia wniosku wraz z raportem.


USTALENIE ZAKRESU RAPORTU ŚRODOWISKO

 • Art. 69. 1. Wnioskodawca może, składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu.

 • 2. Ustalenie zakresu raportu jest obowiązkowe, w przypadku gdy przedsięwzięcie może transgranicznie oddziaływać na środowisko.

 • 3. Organ określa zakres raportu w drodze postanowienia. W tym przypadku stosuje się przepisy art. 68.


WSKAZANIE ZAKRESU RAPORTU ŚRODOWISKO

 • W art. 68 ustawa OOŚ wskazuje, że organ, określając zakres raportu, może wskazać:

  • a) rodzaje wariantów alternatywnych wymagających zbadania,

  • b) rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy,

  • c) zakres i metody badań.


ROZPOCZYNAMY PROCEDURĘ TRANSGRANICZNĄ ŚRODOWISKO

 • Art. 109. 1. GDOŚ po uzyskaniu informacji o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko (na podstawie KIP) niezwłocznie powiadamia zainteresowane państwa, informując o decyzji, która ma być wydana, o właściwym organie, oraz załączając kartę informacyjną przedsięwzięcia;

 • Art. 111. 1. Uwagi i wnioski dotyczące karty informacyjnej przedsięwzięcia złożone przez państwo uczestniczące w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, rozpatruje się przy wydawaniu postanowień, o których mowa w art. 63 ust. 1 i art. 69 ust. 3.


PIERWSZE PROBLEMY ŚRODOWISKO

 • PGE planuje dokonać ostatecznego wyboru lokalizacji do końca 2013 roku.

 • Ostateczna decyzja, co do miejsca posadowienia budynków elektrowni oraz wyznaczenia terenu elektrowni zostanie podjęta po zakończeniu badań lokalizacyjnych i środowiskowych.

 • Wybór wykonawcy badań lokalizacyjnych i środowiskowych ma się odbyć do połowy 2012 roku.

 • Wykonawca po podpisaniu umowy rozpocznie niezwłoczne prace badawcze i prace nad raportem OOŚ.


PIERWSZE PROBLEMY ŚRODOWISKO

 • GDOŚ biorąc pod uwagę stanowiska innych państw określi zakres raportu o oddziaływaniu EJ na środowisko, (art. 68 ustawy OOŚ), wskazując rodzaje wariantów alternatywnych wymagających zbadania, rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy oraz zakres i metody badań.

 • Czy możemy zatem wszcząć procedurę i uzyskać zakres raportu dopiero w 2013 roku? Opracowany raport może być różny od wymagań GDOŚ!

 • Wydaje się, że złożenie wniosku powinno nastąpić przed rozpoczęciem prac nad raportem o oddziaływaniu EJ na środowisko. Tym bardziej, że GDOŚ musi w zakresie raportu uwzględnić stanowiska innych państw.

 • Uwaga! Wątpliwa jest możliwość wszczęcia procedury wydania decyzji środowiskowej dla jednego przedsięwzięcia wskazując trzy różne lokalizacje jednocześnie. Należy wskazać lokalizację dla wariantu preferowanego przez inwestora.


Praca nad raportem
PRACA NAD RAPORTEM ŚRODOWISKO

 • Art. 66. ustawy OOŚ Wskazuje minimalne wymagania dotyczące zawartości raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 • Raport musi uwzględniać wymagania co do jego zakresu określone przez GDOŚ! (ustalenie zakresu raportu jest obowiązkowe w przypadku gdy przedsięwzięcie może transgranicznie oddziaływać na środowisko)

 • Warto na etapie Raportu przeprowadzić wewnętrzne konsultacje społeczne – niezbędne na potrzeby analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.


DECYZJA ŚRODOWISKOWA - UZGODNIENIA ŚRODOWISKO

 • Art. 77. Jeżeli jest przeprowadzana OOŚ, przed wydaniem decyzji środowiskowej GDOŚ uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Dyrektorem Urzędu Morskiego (w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim) oraz zasięga opinii wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

 • W tym celu GDOŚ przedkłada wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 • Uzgodnienie następuje w drodze postanowienia.

 • Zmiany wprowadzone specustawą jądrową do ustawy OOŚ pozastawiają jednak pewne niejasności – szczególnie w kontekście procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.


Decyzja rodowiskowa uzgodnienia
DECYZJA ŚRODOWISKOWA - UZGODNIENIA ŚRODOWISKO

 • Czy ustawodawca chciał zapewnić możliwość przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, włączonej w postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej?

  Art. 77 ust. 5 ustawy OOŚ - 5. W stanowisku, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, GDOŚ stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt.  1, 10, 14, 18 i 18a


Decyzja rodowiskowa uzgodnienia1
DECYZJA ŚRODOWISKOWA - UZGODNIENIA ŚRODOWISKO

 • Czy ustawodawca chciał zapewnić możliwość przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, włączonej w postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej?

 • Art. 77 ust. 5 ustawy OOŚ - 5. W stanowisku, o którym mowa w ust. 4 pkt.. 2, GDOŚ stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt.. 1, 10, 14, 18 i 18a


Decyzja rodowiskowa uzgodnienia2
DECYZJA ŚRODOWISKOWA - UZGODNIENIA ŚRODOWISKO

 • ust. 4 pkt.. 2 artykułu 77 wskazuje: „W postanowieniu, o którym mowa w ust. 3, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska:

  • 1) uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa warunki tej realizacji;

  • 2) przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1, 10, 14 i 18.”

 • Nie pojawia się tutaj już 18a…

 • Artykuł ten odnosi się wyłącznie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, GDOŚ nie jest w nim uwzględniony.


PRZED WYDANIEM DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ ŚRODOWISKO

 • Na mocy art. 6 ustawy OOŚ wymogu opiniowania lub uzgadniania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie stosuje się, jeżeli organem prowadzącym postępowanie jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

 • Taka sytuacja może prowadzi do wniosku, iż jedyny przepis przewidujący możliwość ponownej oceny oddziaływania na tym etapie procesu inwestycyjnego w praktyce nie znajdzie zastosowania.

 • W art. 77 zawarto skomplikowane „piętrowe” odesłania (ust. 5 odsyła do ust. 4 pkt. 2, który odsyła do ust. 3, który z kolei odsyła do ust. 1 pkt. 1). Prześledźmy to jeszcze raz …


Art 77 ustawy oo
ART. 77 USTAWY OOŚ ŚRODOWISKO

 • Art. 77. 1. Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji:

  • 1) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i, w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, z Dyrektorem Urzędu Morskiego;

  • 2) zasięga opinii wojewódzkiego inspektora sanitarnego

 • 2. Organ występując o uzgodnienie lub opinię, o których mowa w ust. 1, przedkłada wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

 • 3. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, następuje w drodze postanowienia.

 • 4. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 3, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa warunki tej realizacji; przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia OOŚ oraz postępowania w sprawie transgranicznego OOŚ w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1, 10, 14 i 18.

 • 5. W stanowisku, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1, 10, 14, 18 i 18a, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:


Decyzja rodowiskowa uzgodnienia3
DECYZJA ŚRODOWISKOWA - UZGODNIENIA ŚRODOWISKO

 • Art. 77 ust. 5 jest jednak jedynym zapisem który mógłby świadczyć o konieczności przeprowadzenia ponownej OOŚ przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

 • Potwierdza to art. 82 dotyczący treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – nie pojawia się w nim odwołanie do decyzji zamieszczonej w art. 72 ust. 1 punkt 18a tej ustawy.


PARTYCYPACJA SPOŁECZNA ŚRODOWISKO

 • Art. 79. 1. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 • Kwestie te reguluje Dział III ustawy OOŚ – „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska”

 • Istotne ograniczenie: W tym postępowaniu mogą uczestniczyć na prawach strony organizacje ekologiczne, pod warunkiem, że zostały wpisane do właściwego rejestru na co najmniej 1 rok przed wszczęciem tego postępowania.


PROCEDURA TRANSGRANICZNA ŚRODOWISKO

 • Art. 109. Jeżeli któreś państwo powiadomi, że jest zainteresowane uczestnictwem w transgranicznym postępowaniu OOŚ, GDOŚ przekazuje temu państwu raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 • Art. 110. 1. GDOŚ, prowadzi konsultacje z państwem, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie. Konsultacje dotyczą środków eliminowania lub ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko. (nie zasadności realizacji przedsięwzięcia)!

 • Art. 111.2 Uwagi i wnioski złożone przez państwo uczestniczące w transgranicznym postępowaniu OOŚ, w tym wyniki konsultacji, o których mowa w art. 110, rozpatruje się i uwzględnia przy wydawaniu decyzji.

 • Wydanie decyzji środowiskowej (lub pozwolenia na budowę), nie powinno nastąpić przed zakończeniem postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.


UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE ŚRODOWISKO

 • Art. 81. 1. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany przez wnioskodawcę, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy, odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.

 • Zatem istnieje możliwość uzyskania decyzji dla wariantu innego niż objęty wnioskiem o jej wydanie.

 • Wiązałoby się to jednak z koniecznością powtórzenia wszystkich uzgodnień oraz konsultacji społecznych i transgranicznych!


UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE ŚRODOWISKO

 • Art. 81.2. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.


NATURA 2000 ŚRODOWISKO

 • Art. 34. 1. Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań alternatywnych, właściwy miejscowo wojewoda, a na obszarach morskich dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację przedsięwzięcia, które może mieć negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000, z zastrzeżeniem ust. 2….


NATURA 2000 ŚRODOWISKO

 • Art. 34. 2.  Jeżeli na obszarze Natura 2000 występuje siedlisko lub gatunek o znaczeniu priorytetowym, zezwolenie, może zostać udzielone wyłącznie w celu: ochrony zdrowia i życia ludzi; zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego; wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.

 • Wróćmy jednak do ustępu pierwszego i stwierdzenia „wobec braku wariantów alternatywnych” …


NATURA 2000 ŚRODOWISKO

 • 27 lokalizacji z listy Ministerstwa Gospodarki

 • 65 lokalizacji z listy PGE Energia Jądrowa SA

 • W przypadku gdy wariant który będzie chciał realizować inwestor (obiekt energetyki jądrowej wraz z obiektami towarzyszącymi) będzie oddziaływał znacząco negatywnie na obszary Natura 2000problematyczne może być udowodnienie braku rozwiązań alternatywnych.


Decyzja rodowiskowa
DECYZJA ŚRODOWISKOWA ŚRODOWISKO

 • Art. 80. 1. Po przeprowadzonej OOŚ, GDOŚ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę:

  • 1) wyniki uzgodnień i opinii z WIS i Dyrektorem Urzędu Morskiego (jeśli lokalizacja nadmorska)

  • 2) ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

  • 3) wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa;

  • 4) wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.


DECYZJA ŚRODOWISKOWA ŚRODOWISKO

Art. 82. 1. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, GDOŚ:

4a) nakłada obowiązek przeprowadzenia OOŚ w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji jej towarzyszącej wydawanej na podstawie specustawy jądrowej,

4b) może nałożyć obowiązek przeprowadzenia OOŚ w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prace przygotowawcze wydawanej na podstawie specustawy jądrowej,


Pozwolenie na prace przygotowawcze
POZWOLENIE NA PRACE PRZYGOTOWAWCZE ŚRODOWISKO

 • Dla uzyskania pozwolenia na prace przygotowawcze wydawanego na podstawie specustawy jądrowej nie ma obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej – GDOŚ może jednak nałożyć obowiązek ponownej OOŚ.

 • Dużą niekonsekwencją ustawodawcy jest brak wskazania przesłanek, jakie GDOŚ na tym etapie powinien rozważyć.

 • W przypadku nałożenia obowiązku ponownej OOŚ dla pozostałych decyzji przepisy ustawy określają dokładnie jakie przesłanki powinny zostać wzięte pod uwagę. (art. 82. ust 2)

 • Obowiązek przeprowadzenia OOŚ dla prac przygotowawczych można określić tylko w decyzji środowiskowej. Oznacza to, że organ musi posiadać informację o planowanych pracach na bardzo wczesnym etapie procedury.


Ponowna oo
PONOWNA OOŚ ŚRODOWISKO

 • OOŚ dla inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji im towarzyszących przeprowadzana jest także na ostatnim etapie procesu inwestycyjnego, a więc wówczas, gdy uzyskiwane jest pozwolenie na budowę.

 • Art. 61. 3a. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie specustawy jądrowej przeprowadza Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

 • Organem właściwym do wydania pozwolenia na budowę jest wojewoda. (art. 15.  1. specustawy jądrowej)


PONOWNA OOŚ ŚRODOWISKO

 • Art. 88.  Po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę Wojewoda wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 • Art. 89 Po otrzymaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wojewoda występuje do RDOŚ albo do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przedkładając decyzję środowiskową i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 • Organ uzgadniający zwraca się do wojewody o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa

 • W ramach przepisów dotyczących ponownej OOŚ nowelizacja ustawy została przeprowadzona także niekonsekwentnie. W przepisach „nowy organ prowadzący” nie wszędzie został uwzględniony. GDOŚ pojawia się w art. 89 – został jednak pominięty w kluczowym art. 90.


PONOWNA OOŚ ŚRODOWISKO

 • Art. 90. 1. Po przeprowadzeniu OOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiskawydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

 • 2. i 2a Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska występuje do wojewody o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa oraz do WIS i do Dyrektora Urzędu Morskiego (jeśli potrzeba) o wydanie opinii.

 • 3. Wojewoda, przekazuje Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska albo Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska zgłoszone przez społeczeństwo uwagi i wnioski oraz protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeżeli była przeprowadzona.

 • 4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiskarozpatruje uwagi i wnioski, o których mowa w ust. 3.

 • 5. …


PONOWNA OOŚ ŚRODOWISKO

 • Art. 93. Wojewoda w pozwoleniu na budowę może nałożyć na wnioskodawcę obowiązki dotyczące przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej jeśli wynika to z OOŚ.

 • Jeżeli z OOŚ wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, wojewoda odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki z art. 34 ustawy o ochronie przyrody.


Podsumowanie
PODSUMOWANIE ŚRODOWISKO

 • Ważne aby tak istotne dla Polski procedury prowadzące do uzyskania pozwolenia na budowę elektrowni jądrowej nie przypominały stanu jurydycznej dzikości.

 • Stan „jurydycznej dzikości” – stan, w którym zainteresowany, nawet ten, który dołożyłby wszelkich starań, nie ma żadnej gwarancji, że w rezultacie osiągnie ostateczną decyzję, której treści mógł się spodziewać lub przynajmniej ją przewidywać, działając rozsądnie …

 • Definicja stanu „jurydycznej dzikości „- E. Łętowska, J. Łętowski, Prawo w systemie funkcjonowania współczesnego państwa, Księga pamiątkowa Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 1999 TNOiK, s. 210.


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę ŚRODOWISKO

ekovert Łukasz Szkudlarek

inżynieria dla środowiska

Metalowców 25/lok.20 54-156 Wrocław

email: [email protected]

internet: www.ekovert.pl


ad