slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dział Komercjalizacji oraz Rozwoju Kadry Naukowej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Dział Komercjalizacji oraz Rozwoju Kadry Naukowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju INNOTECH program wspierający rozwój innowacji technologicznych w oparciu o współpracę sektora przemysłu z sektorem B+R. Dział Komercjalizacji oraz Rozwoju Kadry Naukowej. Plan prezentacji - Program INNOTECH. Informacje ogólne - cele, struktura programu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dział Komercjalizacji oraz Rozwoju Kadry Naukowej' - basil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Narodowe Centrum Badań i RozwojuINNOTECH program wspierającyrozwój innowacji technologicznychw oparciu o współpracęsektora przemysłu z sektorem B+R

Dział Komercjalizacji

oraz Rozwoju Kadry Naukowej

slide2

Plan prezentacji - Program INNOTECH

 • Informacje ogólne - cele, struktura programu
 • Obszar dofinansowania
 • Adresaci programu
 • Warunki dofinansowania
 • Zasady wsparcia
 • Procedura konkursowa, kryteria oceny
 • Kwalifikowalność kosztów
 • Harmonogram II konkursu
 • Ogólne statystyki I konkursu Programu INNOTECH
slide3

Do zadań Centrum należy pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo – rozwojową (Art. 29 ustawy o NCBiR z 30.04.2010r.)

 • Do zadań Centrum należy: (Art. 30.1 ustawy)
  • wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form transferu technologii do gospodarki;
  • inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie nadań naukowych i prac rozwojowychoraz działań przygotowujących do wdrożenia ich wyniki;
 • Realizacja ww. zadań Centrum poprzez program INNOTECH (Art. 35 ustawy) – dot. zasad ustanawiania programu, prowadzenia konkursów, monitorowania i finansowania projektów )

3

slide4

INNOTECH – główne cele programu

1

 • Zwiększenie liczby opracowanych i wdrożonych innowacji technologicznych
 • Zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na badania naukowe i prace rozwojowe służące gospodarce
 • Wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z uczelniami i jednostkami badawczymi sektora publicznego

4

slide5

INNOTECH – struktura programu

1

 • Ścieżka programowa In-Tech– kontynuacja przedsięwzięcia „IniTech” z pewnymi modyfikacjami, które mają zapewnić większą współpracę między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami
  • potwierdzona skuteczność IniTech jako instrumentu wsparcia rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć
 • Ścieżka programowa Hi-Tech– nowe przedsięwzięcie ukierunkowane na wsparcie przemysłu zaawansowanych technologii, warunkującego rozwój gospodarki kraju
  • MŚP jako zamawiający w sektorze B+R wykonanie badań w obszarze zaawansowanych technologii

5

slide6

Podstawy prawne Programu INNOTECH

  • art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 35 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
  • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200);
  • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. N 215, poz. 1411)

6

slide7

2

INNOTECH – obszar dofinansowania

7

slide8

3

INNOTECH – adresaci programu

 • Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie
slide9

INNOTECH – warunki dofinansowania

4

 • Warunkiem podstawowym uzyskania dofinansowania jest opracowanie projektu zakładającego wprowadzenie do praktyki gospodarczej innowacyjnego rozwiązania, opartego o polskie know - how
 • Pomoc publiczna jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem projektu (wniosek o dofinansowanie składany w konkursie jest wnioskiem o udzielenie pomocy publicznej)
 • Dla ścieżki programowej In-Tech dofinansowanie fazy B jest uwarunkowane akceptacją wyników fazy A
 • Dla ścieżki programowej Hi-Tech projekt musi dotyczyć obszaru zaawansowanych technologii

9

slide10

INNOTECH – warunki dofinansowania - ścieżka In-Tech

4

 • Projekty dofinansowywane w ramach ścieżki In-Tech muszą spełniać jednocześnie następujące warunki:  
  • przedmiotem Projektu jest rozwiązanie innowacyjne w odniesieniu do rozwiązań istniejących w dziedzinie, której dotyczy wniosek (w skali krajowej lub międzynarodowej),
  • wyniki badań projektu mają być zastosowane w praktyce gospodarczej, tzn. muszą zostać wdrożone nie później niż 2 lata od daty zakończenia realizacji Projektu.
 • Warunkiem przyznania dofinansowania dla Projektu zgłoszonego przez dużego przedsiębiorcę jest przedstawienie we wniosku o dofinansowanie analizy porównawczej wskazującej na wystąpienie na skutek przyznania pomocy publicznej co najmniej:
  • istotnego zwiększenia rozmiaru fazy badawczej;
  • istotnego zwiększenia zakresu fazy badawczej;
  • istotnego skrócenia czasu realizacji fazy badawczej;
  • istotnego zwiększenia całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację fazy badawczej.

10

slide11

INNOTECH – warunki dofinansowania - ścieżka Hi-Tech

4

 • Projekty dofinansowywane w ramach ścieżki programowej Hi-Tech muszą spełniać jednocześnie następujące warunki:
  • przedmiotem Projektu jest rozwiązanie w dziedzinie klasyfikowanej jako „zaawansowane technologie”, określanej dla ścieżki programowej Hi-Tech wg kodów działalności gospodarczej PKD/2007,
  • przedmiotem Projektu jest rozwiązanie innowacyjne w odniesieniu do rozwiązań istniejących w dziedzinie, której dotyczy wniosek (w skali krajowej lub międzynarodowej),
  • wyniki Projektu mają być zastosowane w praktyce gospodarczej tzn. muszą zostać wdrożone nie później niż 2 lata od daty zakończenia realizacji projektu,

11

slide13

5

INNOTECH – zasady wsparcia

slide14

5

INNOTECH – zasady wsparcia

slide15

5

INNOTECH - umowa

Podstawę udzielenia dofinansowania stanowi umowa określająca obowiązki i uprawnienia stron, w szczególności:

 • sposób wypłaty dofinansowania

(w formie zaliczek, refundacja - w przypadku rozpoczęcia projektu przed podpisaniem umowy),

 • sposób monitorowania realizacji projektu (do 5 lat po zakończeniu projektu),
 • określenie warunków dotyczących kar umownych

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w tym określenie warunków zwrotu części (do 30%) dofinansowania w przypadku zaniechania wdrożenia wyników projektu,

 • warunki wprowadzania zmian w umowie.

15

slide16

5

INNOTECH - sprawozdawczość

 • raporty roczne,
 • raport po zakończeniu fazy badawczej – tylko dla In-Tech projekty A+B,
 • raport końcowy,
 • raport z wdrożenia (po 2 latach od zakończenia realizacji projektu) – dla In-Tech i Hi-Tech

16

slide17

6

INNOTECH – procedura konkursowa

II konkurs

 • Ogłoszenie o II konkursie INNOTECH ukazało się 19.03.2012 - www.ncbr.pl/konkursy
 • Nabór wniosków prowadzony jest w elektronicznym generatorze wniosków OSF, w dniach od 02 kwietnia do 2 maja 2012 r. (30 dni), pod adresem https://osf.opi.org.pl.
 • Wniosek składany jest tylko elektronicznie w OSF
 • Wnioskodawca jest jednocześnie zobowiązany do złożenia w Centrum w formie papierowej lub poprzez e-PUAP podpisanego przez osobę upoważnioną oświadczenia o złożeniu wniosku (wygenerowanego przez system OSF) zgodnie z wzorem ustalonym przez Centrum.

17

slide18

6

INNOTECH – ocena formalna wniosku

 • Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku:
 • W razie niezłożenia oświadczenia, wniosek zostanie zwrócony bez wzywania wnioskodawcy do jego uzupełnienia.
 • „OŚWIADCZENIE
 • Będąc upoważnio/-ną/-nym do złożenia przedmiotowego oświadczenia w imieniu Wnioskodawcy (nazwa wnioskodawcy) projektu pt. (tytuł projektu) w ramach II Konkursu Programu INNOTECH, Ścieżka In-Tech/Hi-Tech, oświadczam, że:
 • Złożony Wniosek o dofinansowanie stanowi oświadczenie woli Wnioskodawcy, zaś informacje zawarte we Wniosku o dofinansowanie oraz dokumentach do niego dołączonych, złożonych w ramach Konkursu <nazwa Programu i konkursu> o nr <id wniosku> za pomocą systemu informatycznego OSF, są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.”
 • Data …………………….. ………………………….. w imieniu wnioskodawcy (podpis /lub bezpieczny podpis elektroniczny*)
 • * w rozumieniu ustawy z dnia 18 września2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

18

slide19

6

INNOTECH – ocena formalna wniosku

 • Kryteria oceny formalnej wniosków w II Konkursie:
  • złożenie wniosku w wymaganym terminie;
  • złożenie wygenerowanego z systemu OSF oświadczenia o złożeniu wniosku w wymaganym terminie, podpisanego przez osobę uprawnioną i opatrzonego stopką zawierającą nr ID wniosku, datę i godzinę rejestracji wniosku (ostatniej edycji);
  • spełnianie warunków uczestnictwa w konkursie określonych Regulaminem (w pkt I.3.4 – Wnioskodawca w ścieżce In-Tech i Hi-Tech);
  • złożenie wszystkich wymaganych podpisów i pieczęci na oświadczeniu o złożeniu wniosku;
  • załączenie do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń (w wersji elektronicznej).
 • Wnioski niespełniające kryteriów oceny formalnej: 4), 5) zostaną wezwani do uzupełnienia braków w terminie 7 dni; w przypadku braków formalnych: 1), 2), 3) wnioski zostaną odrzucone

19

slide20

6

INNOTECH – kryteria oceny merytorycznej

ścieżka In-Tech

20

slide21

6

INNOTECH – kryteria oceny merytorycznej

ścieżka Hi-Tech

21

slide22

6

INNOTECH – zasady oceny merytorycznej

 • Wniosek jest oceniany przez 2 niezależnych ekspertów, średnia punktów uzyskanych z tych ocen stanowi ocenę końcową projektu
 • W przypadkach, gdy oceny projektu w recenzjach 2 ekspertów różnią się zasadniczo, projekt jest dodatkowo oceniany przez trzeciego niezależnego eksperta zewnętrznego, ocenę końcową stanowi wówczas średnia ocen uzyskana z 3 recenzji
 • Rekomendowane do dofinansowania będą tylko te wnioski, które uzyskają w każdym z kryteriów oceny próg oceny określony punktowo dla danego kryterium i jednocześnie wniosek:- dla ścieżki In-Tech uzyska ocenę sumaryczną wyższą lub równą 20 punktów, (maks. 40 pkt.)- dla ścieżki Hi-Tech uzyska ocenę sumaryczną wyższą lub równą 21 punktów, (maks. 41 pkt.)
 • Kryteria kluczowe - dla ścieżki In-Tech: 2, 5, 7- dla ścieżki Hi-Tech: 3, 6, 8

22

slide23

6

INNOTECH – kryteria kluczowe dla wniosku

W kryteriach kluczowych dla ścieżki programowej In-Tech przyznaje się minimalnie ocenę 2, jeśli spełnione są warunki:

 • Kryterium 2

Rozwiązanie jest innowacyjne w skali międzynarodowej

 • Kryterium 5

Wnioskodawcą jest konsorcjum lub co najmniej 20% wydatków na realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych (łącznie) Wnioskodawca planuje przeznaczyć na zakup usług badawczych w publicznej jednostce naukowej

 • Kryterium 7

Wnioskodawca przeprowadził analizę, która potwierdza, że rozwiązanie będące przedmiotem projektu nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich

23

slide24

6

INNOTECH – kryteria kluczowe dla wniosku

W kryteriach kluczowych dla ścieżki programowej Hi-Tech przyznaje się minimalnie ocenę 2, jeśli spełnione są warunki:

 • Kryterium 3

Rozwiązanie w obszarze „zaawansowanych technologii”

jest innowacyjne w skali międzynarodowej

 • Kryterium 6

Co najmniej 20% wydatków na realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych Wnioskodawca planuje przeznaczyć na zakup usług badawczych w publicznej jednostce naukowej

 • Kryterium 8

Wnioskodawca przeprowadził analizę, która potwierdza,

że rozwiązanie będące przedmiotem projektu nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich

24

slide25

7

INNOTECH – koszty kwalifikowalne - prace badawcze

Załączniki 1 do regulaminów In-Tech i Hi-Tech zawierają wykazy kosztów kwalifikowalnych – dla prac badawczych katalog kosztów kwalifikowalnych jest jednakowy dla obu ścieżek programowychUwagi:

 • Kategoria A obejmuje koszty aparatury i sprzętu na potrzeby projektu – nie są to koszty zakupu aparatury tylko amortyzacja,
 • Kategoria G oznacza koszty gruntu i budynków w przypadku odpisów amortyzacyjnych gdy grunt lub budynek jest zakupiony; wynajęcie, czynsz czy dzierżawa jest kosztem operacyjnym Op lub ogólnym O
 • Koszty ogólne są rozliczane jako ryczałt (przedsiębiorcy do 15% całkowitych kosztów prac badawczych)
 • Kategoria E – dotyczy usług badawczych, ekspertyz, kosztów zakupionej wiedzy technicznej itp.

25

slide26

7

INNOTECH – koszty kwalifikowalneIn-Tech

Faza B – prace przygotowawcze do wdrożenia (pomoc de minimis)

Uwagi:

 • Koszty kwalifikowalne Beneficjent konkursu może ponosić w zakresie kategorii takich jak w fazie badawczej (kategorię E zastępuje kategoria D – koszty doradztwa lub równoważnych usług)
 • Dodatkowo w fazie B kwalifikowalne są koszty w kategorii U (opłaty urzędowe) i L (koszty pomocy prawnej)
 • Koszty ogólne są rozliczane jako ryczałt do wysokosci 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych fazy B

26

slide27

7

INNOTECH – koszty kwalifikowalneHi-Tech

27

slide28

8

INNOTECH – planowany harmonogram realizacji programu

 • Okres realizacji:
   • 2011 -2013 - organizacja konkursów
       • 2011 – jeden konkurs dla In-Tech i dla Hi-Tech
       • 2012 - 2013 - po 2 konkursy rocznie w obu ścieżkach In-Tech i Hi -Tech
   • 2011- 2016 - finansowanie projektów
   • 2012 – 2021 monitorowanie realizacji projektów
       • do 2018 - monitoring wdrażania wyników projektów
       • do 2021 - monitoring efektów ekonomicznych wdrożeń
   • do 2021 r. - monitorowanie wskaźników realizacji celów Programu i ewaluacja Programu

28

slide29

8

INNOTECH – planowany budżet programu

 • Budżet NCBR na Program INNOTECH został wstępnie zaplanowany na poziomie 650 mln zł (dofinansowanie 500 projektów) założenie 1 : 5 konkursów – każdy o budżecie 130 mln zł; założenie 2 : dofinansowanie 100 projektów w konkursie
   • 2011 – ogłoszenie I konkursu, wstępnie planowany budżet -130 mln zł -> przeznaczony budżet – rzędu 200 mln zł , w tym: In-Tech - 165 mln; Hi-Tech – 35 mln zł
   • (obecnie podpisywane są umowy o dofinansowanie)

29

slide30

8

INNOTECH – harmonogram II konkursu

30

slide31

9

Statystyka I Konkursu INNOTECH

I i II etap ogółem oraz w podziale na ścieżki

slide32

9

32

slide33

9

Rodzaje wnioskodawców i sumaryczne wnioskowane dofinansowanie – ścieżka In-Tech

Realizacja celu:

Współpraca jednostek naukowych i przedsiębiorców

slide34

9

Środki własne przedsiębiorców ponad obowiązujący poziom pomocy publicznej- ścieżka In-Tech

Dla najlepiej ocenionych

72 projektów (40-32 pkt)

Realizacja celu:

Pobudzanie przedsiębiorców do inwestowania w B+R

slide35

Dziękuję za uwagęKontakt:e-mail: [email protected] Komercjalizacji Wyników Badań w strukturze DKRKosoby do kontaktu:Katarzyna WaśBeata PotwardowskaIwona Tomaszewska Marcin OlbrychtAdam ZasłonaMaria AntosikMałgorzata Skibska-Zielińska

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a00-695, Warszawatel. (+48 22) 24 42 858

www.ncbr.gov.pl

ad